کد خبر: ۹۶۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲-29 June 2019
سقف هاي مورد استفاده در يك ساختمان بر حسب نظر طراح به سقف هاي تيرچه بلوك، طاق ضربي، كامپوزيت و كاذب ( كه فقط براي پوشانيدن محل عبور لوله هاي تاسيسات و برق استفاده مي شود.) تقسيم مي شود. در زير به شرح تك تك اين سقف ها مي پردازيم:
الف)سقف طاق ضربی

 

این نوع سقف ها در سال های نه چندان دور کاربرد بسیار فراوانی داشت که کاربرد آن به دلایل زیر بود: 
- سرعت اجرای بالا 
- در دسترس بودن مصالح 
- عدم نیاز به تخصص اجرای بالا 

سیستم طاق ضربی یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین نوع سقف های رایج در کشور می باشد. جهت اجرای این سقف بین دو تیر موازی که در اصطلاح به آن پل گفته میشود تیرهای فرعی به موازات هم و عمود بر پل ها نصب می شوند. 

فاصله ی تیرهای فرعی معمولا بین 0.7 تا 1.2 متر می باشد و دهانه های قابل اجرا برای این نوع سقف ها حداکثر تا حدود 5 متر می باشد. 

جهت اجرا این نوع سقف از آجر فشاری و ملات گچ و خاک استفاده می کنند.در این نوع سقف آجر فشاری را با ضربه دست و با فشار اندکی با ملات گچ وخاک به صورت قوسی کار می گذارند. علت اجرای قوسی این نوع سقف ها انتقال بار وارده از سقف به تیرهای فرعی می باشد. 
مشکل عمده این نوع سقف لرزش بیش از حد آنها می باشد به گونه ای که حتی با راه رفتن بر روی این نوع سقف به لرزش در می آیند. 

معمولا برای جلوگیری از این عمل میلگردهایی به صورت ضربدری بین تیرهای فرعی زده می شود.همچنین با ریختن دوغاب گچ بر روی سقف و همچنین با ریختن ملات ماسه سیمان بین آجر فشاری و تیر فرعی باعث افزایش صلبیت سقف می شود. 
نکاتی که باید برای اجرای سقف طاق ضربی رعایت گردد: 

- در سقف های طاق ضربی استفاده از آجرهای جوش ویا خام باعث ریزش طاق خواهد شد. 
- در اجرای این سقف ها زنجاب نمودن آجر قبل از استفاده حتمی و ضروری است. 
- در این سقف ها حدالامکان تمام دهانه ها یکجا و بطور مساوی بایستی اجرا شوند. 
- میزان و مقدار قوس مناسب بایستی در تمام طول دهانه ها رعایت گردد زیرا قوس زیاد باعث هدر رفتن اندود خواهد شد. 
- ملات مصرفی در اجرای طاق ضربی ملات یک به دو می باشد. 
- مطابق آیین نامه 2800 ایران تیر آهن ها بوسیله میلگرد یا تسمه ی فولادی بصورت ضربدری به یکدیگر بسته میشوند،بصورتی که اولا طول مستطیل ضربدری شده بیش از 1.5 برابر عرض آن نباشد و ثانیا مساحت تحت پوشش هر ضربدری از 25متر مربع تجاوز ننماید.

ب)سقف تيرچه بلوك:اجزاي تشكيل دهنده سقف تيرچه عبارتند از:
1) تيرچه  
2) بلوك  
 3) ميلگرد ممان منفي
 4) ميلگرد حرارتي 
 5) كلاف عرضي
 6) بتن
كه توضيحات آنها  به قرار زير است:
 

1- تيرچه:
متداولترين نوع آن تيرچه بتني مي باشد كه با قالب سفالي يا بدون قالب تهيه مي شود . تيرچه هاي معمولي با خرپا مسلح مي شود كه خرپا از سه قسمت تشكيل شده است .
اول: ميلگرد هاي كف خرپا كه تعداد و قطر انها با محاسبه بدست مي آيد.براي اينكه اين ميلگردها هنگام بتن ريزي جابجا نشوند بهتر است آنها را توسط يك يا چند ميلگرد عرضي جوش داد. 
دوم: ميلگردهاي فوقاني خرپا كه از ميلگردهاي سايز 8 يا 10 آجدار بوده و داخل بتن سقف و ميلگردهاي حرارتي قرار ميگيرد .

سوم: ميلگردهاي مارپيچ يا مهاري خرپا كه ميلگرد كف را به ميلگرد فوقاني وصل مي كند.اين خرپا را داخل قالب فلزي يا سفالي قرار مي دهند. آنگاه بتني با عيار 400  يا 450  بامصالح ريز دانه تهيه كرده ودر قالبي با ابعاد 4 سانتي متر ارتفاع و10 سانتي متر پهنا مي ريزند وتوسط ميز لرزان آن را ويبره مي كنند.

چه قالب سفالي وچه فلزي باشد تيرچه بايد چند روز در حوضچه هاي آب قرار گيرد.
اگر از قالب سفالي استفاده مي شود بهتر آن است كه قبل از بتن ريزي قالب هارا در حوض هاي آب قرار داد   تاكاملا" زنجاب شود زيرا در غير اين صورت آب بتن مجاور خود را مكيده  وآن را پوك مي كند .

در موقع بتن ريزي تيرچه بهتر است خرپا را قدري جابجا كنيم تا مطمئن شويم كه كليه ميلگرد هاي تحتاني آن داخل بتن قرار گيرد. 
 

2- بلوك:

بلوكهاي مورد استفاده در سقف هاي تيرچه بلوك  معمولا" بتني يا سفالي است وهيچ گونه باري را تحمل نمي كند وفقط به عنوان قالب مورد استفاده قرار مي گيرد.
بلوك هاي سفالي از نظر وزن سبكتر بوده و بار كمتري به ساختمان وارد مي كند. عرض بلوك ها معمولا" 40 سانتيمتر بوده وگاهي تا 60 سانتيمتر هم ميرسد وارتفاع تابع ضخامت وبار سقف، بين 20تا25 سانتيمتر مي باشد .بلوك بايد طوري طرح شود كه به راحتي قابل حمل و نقل بوده و روي تيرچه قرار بگيرد .

بلوكها داراي لبه أي هستند كه توسط آن روي تيرچه قرار مي گيرند.اگر از تيرچه با قالب سفالي استفاده شود بهتر است از بلوك سفالي استفاده شود زيرا به علت هماهنگ بودن مصالح سينه كاري روي سقف ايجاد سايه نمي كند.
 

3-ميلگرد ممان منفي: 
با فرض اينكه تكيه گاه تيرچه ها گيردار فرض شود در محل تكيه گاه مماني ايجاد مي گردد كه مي بايستي بوسيله ميلگردي تحمل شود ،به اين لحاظ اگر دو عدد تيرچه به يك تير ختم شود ميلگرد فوقاني تيرچه ها را بوسيله قطعه ميلگردي  به طول 2 تا 5/2 متر  به يكديگر  متصل مين مايند . معمولا" از ميلگردي به قطر 8 يا 10 استفاده مي گردد . در آخرين دهانه كه تيرچه به يك تير ختم مي گردد ميلگردي را به صورت گونيا خم نموده و قسمت مستقيم را روي آهن فوقاني تيرچه گذاشته وچند جاي آن را با سيم آرماتور بندي مي بندند. 
 

4- ميلگرد حرارتي :
بعد از تمام شدن سقف ، يكسري ميلگرد در جهت عمود بر ميلگردهاي بالاي تيرچه به فاصله تقريبي 25تا 40 سانتي متر قرار مي دهند .قطر اين ميلگردها با محاسبه تعيين مي شود ومعمولا" بين 6تا8 ميليمتر مي باشد. اين ميلگردها بايد به كليه آهن هاي تيرچه با سيم آرماتور بندي بسته شود.
 

5-كلاف عرضي : 
از دهانه 2/4 متر به بالا در وسط دهانه بين بلوكها (عمود بر جهت تيرچه) فاصله در حدود 10 سانتيمتر قرار ميدهند وزير اين فاصله را تخته أي قرار مي دهند ودرون اين فاصله حداقل 2 ميلگرد به قطر 10 ميليمتر يكي بالا ويكي پائين قرار مي گيرد.ميلگرد بالا را به ميلگردهاي بالائي تيرچه مي بندند و ميلگرد پائين را به آهن هاي مارپيچ تيرچه متصل مي كنند واين فضا بعدا" به وسيله بتن پر مي شود.
 

6- بتن ريزي:
بعد از چيدن تيرچه و بلوك و بستن آرماتورهاي  تيرها و بستن ميلگردها ي ممان منفي و ميلگردهاي حرارتي اقدام به بتن ريزي مي نمائيم . نكته قابل توجه اين است كه كليه بتن سقف در يك روز ريخته شود . محل قطع بتن بهتر است روي بلوكها باشد نه روي تيرها و شاه تيرها.
 

مراحل اجراي سقف تيرچه وبلوك :


قبل از نصب تيرچه و روي تير اصلي بايد دقت شود كه ترك خوردگي ويا شكستگي در تيرچه موجود نباشد.تيرچه ها را به فاصله هاي حداكثر تا 5/1 متر بوسيله تيرهاي چوبي نگه مي دارند تا از شكم دادن آ ن جلوگيري شود .

تيرچه ها به فاصله 40 سانتيمتري از يكديگر قرار مي گيرند و با گذاشتن يك بلوك در ابتدا و انتهاي تيرچه فاصله تيرچه بعدي را بدست مي آورند و بعد از اين مرحله بايد از كلاف عرضي استفاده كنيم. نكته قابل ذكر اجرائي اينكه در محل اتصال تيرچه به تير اصلي يا بايد ميلگردهاي تيرچه در حدود 15 سانتيمتر روي ديوار و يا داخل تير اصلي قرار گيرد كه اين قسمت بوسيله بتن سقف پوشيده مي شود.

بعد از بلوك چيني بايد ميلگردهاي ممان منفي كارگذاشته شوند و بايد دقت نمود كه تيرچه هاي دهانه مجاور حتما" مقابل يكديگر قرار گيرند تا بستن ميلگردهاي ممان منفي به سهولت انجام گيرد. بعد از كارگذاشتن ميگردهاي ممان منفي بايد ميلگردهاي حرارتي كارگذاشته شود و اين ميلگردها معمولا" در جهت عمود بر تيرچه به فاصله حدود 30 سانتيمتر از همديگر كارگذاشته شوند. 
براي توزيع بار و جلوگيري از ترك خوردن سقف در اثر تغيير حجم بتن، ناشي از تغييرات درجه حرارت از ميلگردهاي صاف و بدون انحناي موضعي استفاده مي شود. 
بعد از كارگذاشتن ميلگردهاي حرارتي بايد دور سقف بوسيله تخته بسته شده و اقدام به بتن ريزي شود. حداقل قطر بتن روي بلوك 5 سانتيمتر مي باشد. قبل از بتن ريزي روي بلوك ها آب پاشي مي نمايند تا بتن آب مجاور خود را نكشد و موجب فساد بتن نشود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان