کد خبر: ۸۸۸۹
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۸-29 May 2019
نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه با ایجاد نمودن مقداري دود مکش دودکش سـاختمان را کنترل کند. اگر گرفتگـی در مسـیر آن وجـود دارد نسـبت بـه برطـرف نمـودن آن اقـدام نمـوده و مسـیر دودکش را باز نماید تا مانعی درمسیرخروج دود نباشد. 
در قسمت بالاي منبع انبساط یا بر روی پمپ از یک شیر هواگیري اتوماتیـک اسـتفاده شـده اسـت کـه کـار تخلیـه هواي داخل سیستم را انجام می دهد و روي آن پیچ پلاستیکی سیاه رنگی قـراردارد کـه نصـاب موظـف است قبل از نصب دستگاه آن را باز نماید و همواره باید باز باشـد و در صـورت بسـته بـودن آن ، هـواي سیستم به خارج تخلیه نمی شود. لازم به ذکر است که وجود هوادر سیستم با عـث صـدمه دیـدن پمـپ می شود . 

شست وشوي داخل لوله هاي سـاختمان بـه منظـور جلـوگیري از ورود رسـوبات و .... بـه داخـل دستگاه . 

 استفاده از شلنگها و اتصالات درجۀ یک واستفادة از یک محافظ برق جهت محافظت ازدستگاه در برابر نوسانات برق . 

براي جلوگیري از رسوب گرفتن مبدل دستگاه ( به خصوص براي شهرهایی که درجه سختی آب آنها بالا است ) استفاده از یک رسوب زداي مغناطیسی یا الکترونیکی و یا پلی فسفات مناسب در مسـیر ورودي آب سـرد بـه دسـتگاه را می بایست به مصر ف کننده توصیه نمود . 

 نصب صحیح ومناسب و مطمئن لوله رابط دودکش از دستگاه به دودکش دیوار و نصب لوله دود کش دوجدارة پکیج فن دار. 


نصاب موظف است تست نشتی گاز از تمامی اتصالات گازي داخل و خـارج دسـتگاه و همچنـین پیچهاي محل تست فشار گاز بر روي کنترلر گاز داخل دستگاه را به عمل آورد و از عدم نشـتی در کلیـۀ اتصالات گازي داخل و خارج از دستگاه مطمئن گردد.

لازم است تمامی مسیرهایی که گاز در آنها جریان دارد (داخل و خارج دستگا ه ) آچارکشی و نشت یابی گردد .

چنانچه پکیج در کابینت نصب می گردد حتماً باید ا زاطراف حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشـته باشـد تا درصورت نیاز بتوان تعمیرات لازم را بر روي دستگاه انجام داد و بالا و پائین دستگاه کاملاً باز باشد تا هواي مورد نیاز دستگاه تامین گردد. و هرگز نباید دستگاه را در محیطی بسته که امکـان ورود هـواي تـازه به آن محل نیست نصب نمود. 

فشار گاز ورودي به دستگاه در پکیج با گاز شهري 17-20 mbar گاز کپسـ ول 27-30 mbar مـیباشد . دستگاه در مناطقی که افت فشار زیادي دارد کارایی مناسبی ندارد . 
  
 نصاب موظف است پس از نصب دستگاه، سیستم شوفاژ ( رادیاتورهـا و دسـتگاه ) را از طریـق شـیر پرکن تا حد 1.5 bar پر از آب نماید و پس از آن رادیاتورها را از طریق پیچ هوا گیري روي آنهـا و دستگاه را از طریق باز نمودن پیچ شیرهواگیري روي منبع انبساط دستگاه و پمـپ را از طریـق پـیچ هـوا گیري روي پمپ هواگیري نماید تا کلیۀ هواي موجود در سیستم تخلیه گردد . 

 جهت نصب و بکارگیري از دستگاه ها لازم است تمامی مقـررات و دسـتورات ایمنـی شـرکت ملـی گاز ایران و استانداردهاي مورد تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران رعایـت گـر د د و نصـاب موظف است آنها را مطالعه نموده و در نصب و راه اندازي دستگاه تمامی آنها را رعایت نماید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان