کد خبر: ۸۸۰۰
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷-27 May 2019
بررسی شاخص‌های فقردرایران حاکی ازآن است که علی‌رغم درگیری نهادهاوسازمان‌های مختلف بامسئله ی فقر،این پدیده همچنان یکی ازجدی‌ترین معضلات کشور است.
ما شنیده هاواخبارحاکی ازاین است که یکی از مسئولان درموردفقرموجوددرایران بدون ارائه ی شواهدعلمی تنهابا اشاره به اینکه با آمارهای موجود،امروزمردم ماازنظررفاه ازاروپاوضعیت بهتری دارند(بدون اینکه استدلال بفرمایندچه متغیرهایی موجب چنین قیاسی شده است)،اینطورفرموده اندکه":فقرایران، فقرگرسنگی نیست بلکه فقرتمتع ورفاه وفقراشتغال مطلوب است چراکه نوع توقعات براساس مطالبات جدید است".

این فرمایشات درحالی بیان شده اندکه مطالعات نشان می‌دهددرآمد۶درصدازجمعیت کشورهزینه غذایشان راهم تامین نمی‌کند.اسم این مرحله خط گرسنگی است که این مقام محترم سعی درانکاروجودش رادارند.درآمدیک خانوارحتی نمی تواند هزینه ی غذایش راتامین کند.ما می‌دانیم که خانوارها فقط باهزینه ی غذاخوردن روبه رونیستند؛بلکه هزینه های دیگر هم مانندهزینه ی حمل و نقل،پوشاک،مسکن و ... راهم دارندویک نمونه ازفشارناشی ازاین فقرمضاعف افزایش روزافزون حاشیه نشینی است که امروزه خودش معضل عظیمی بخاطرافزایش آسیب های اجتماعی شده است.

ازسوی دیگرخانواری که کل مخارجش کمترازسبدحداقل غذاست حتماباگرسنگی ومشکلات آموزشی  ودسترسی به خدمات سلامت روبه‌رواست.هرچند نهادهای دولتی این رقم رادویا۳درصد(جامعه)اعلام می کننداماتاجاییکه می دانیم وزارت بهداشت این رقم را۱۰درصداعلام کرده است؛این میزان به جزگروهی است که بامشکل سوء تغذیه رو به روهستند.
اینکه ساده انگارانه فقرراطوری تعریف نماییم که نمودی اززیاده خواهی یارفاه طلبی افزون یاغیرمتعارف افرادبه ذهن متبادرشود،نشان ازناآگاهی گوینده ازتعاریف ومعیارهای شناسایی فقردردنیای امروزدارد.

بامقدمه ای که  درفوق عرض شداینکه درایران فقرناشی ازگرسنگی هم موجوداست،شکی نداریم اما بایدبخاطرآوریم دردیدگاه سنتی،فقرعبارت است ازمحرومیت مادی که بامعیاردرآمدیامصرف سنجیده می‌شود(بانک جهانی،1990)که حتی اگراین مقام محترم ازاین جهت هم به قضیه نگاه کرده باشند،بابخاطرآوردن خانواده ی قشری مانندفرهنگیان بعیدمی دانم چنین بااعتمادبه نفس سخن می گفتند.

اماامروزه فقرراازابعادمختلف می‌سنجند.فقر،حاصل نابرابری شدیداجتماعی است. به طوری که عقب‌ماندگی درآموزش وبهداشت،عدم توزیع عادلانه ی ثروت وعدم توزیع منصفانه ی عدالت را هم جزیی ازآن می‌دانند.

بانک جهانی درگزارش سال 2001-2000خود،مفهوم فقررابه‌گونه‌ای بسط داده که محرومیت مادی،محرومیت ازآموزش وبهداشت،آسیب‌پذیری ودرمعرض خطربودن،بی‌پناهی وبی‌نوایی رانیزدر‌برمی‌گیرد.

بانک جهانی همچنین تأکید می‌کندبرای فقرادرفقرزیستن چیزی فراترازاینهاست.چراکه فقرااغلب بسیارآسیب‌پذیرندودرمعرض انواع خطرات وبی‌عدالتی‌ها قراردارندکه خارج ازاراده ی آنهاست. آنهاهمچنین ازسوی نهادهای دولتی واجتماعی وحتی جامعه به‌شدت موردسوءاستفاده قرارمی‌گیرندوازاین طریق صداوقدرت خودرادراین نهادهاازدست می‌دهند.

درسال 1987،آمارتیاسن بابیان این‌که فقرصرفاًپدیده‌ای تک‌بعدی نیست که بتوان آن رابه‌صورت کمبوددرآمدتعریف کرد،رویکردجدیدی ازفقرراتحت عنوان«فقرچندبعدی» بنیان نهاد.سن اظهارداشت فقرهنگامی ایجادمی‌شودکه افرادازتوانمندی‌هاوقابلیت‌های اساسی محروم‌اندوبنابراین درآمدیاتحصیلات مناسبی ندارندیاازسطوح پایینی ازسلامت وبهداشت برخوردارند،درناامنی به سرمی‌برند،اعتمادبه‌نفس پایینی دارند،همچنین احساس ناتوانی ومحرومیت ازحقوقی که یک فرداز بدوتولدودرمقاطع مختلف زندگی درابعادگوناگون(سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و..)ازآن برخوردارمی‌شودراتجربه می‌کنند.

درایران،فقرابدون برخورداری ازآزادی‌های اساسی درانتخاب وعمل وامیدبه آینده ی بهترزندگی می‌کنند(دراین بخش می توان به آمارموجودمیزان امیددربین ایرانیان مراجعه نمود).فقدان غذای کافی،مسکن،تحصیلات(توجه به کیفیت ومیزان نابرابری دریافت امکانات آموزشی درآموزش وپرورش برای کسی مخفی نیست)وبهداشت(بیمه های ناکارآمدموجودو...)،از جمله محرومیت‌هایی است که آنهاراازداشتن زندگی مطلوب محروم می‌سازد.آنهادرمقابل بیماری‌ها،بحران‌های اقتصادی وبلایای طبیعی آسیب‌پذیرتروبی پناهترازبقیه ی مردم هستند.اینهاتماماًنکاتی است که برای ماملموسندوباگشتی درسطح شهرمی توانیم مشاهده نماییم بدون داشتن آماریاپژوهشی دقیق!


قصدسیاه نمایی ندارم اماآنچه توقع می روداین است که عزیزان مسئول،حال که مرهمی برزخمهانیستندحداقل سکوت نمایندواجازه ندهنداندوهی مضاعف بردل این ملتی که به شدت بااوضاع نابسامان اقتصادی درحال دست وپنجه نرم کردن هستند،بنشیند!

شیرین ولی پوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان