کد خبر: ۸۷۶۷
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱-26 May 2019
پزشک تیمهای کوهنوردی برون مرزی وبرنامه های جدی کوهنوردی در داخل کشور نقش بسزایی درکلیه مراحل اجرای برنامه کوهنوردی دارد.باتوجه به شرایط خاص جسمی وروحی کوهنوردان درچنین برنامه هایی یک پزشک می تواند نقش موثری در سلامت کلیه اعضاء تیم وحتی سرپرستی برنامه های کوهنوردی داشته باشد.
چه بسا در شرایط بحرانی نقش پزشک تیم درکلیه مراحل صعوددرکنار سرپرستی تیم بعنوان مشاوری صاحب نظر می تواند درکاهش صدمات ولطمات روحی و جانی به تیم موثر باشد.

 با توجه به مشکلات بوجودآمده درزمینه پزشکی تیم در سالهای اخیر وعدم شفاف بودن شرح وظایف پزشک تیم آسیب های غیر قابل جبرانی برای تیمها وحتی پزشکان تیمها بوجودآمده است.

 تدوین شرح وظایف پزشک تیم های کوهنوردی می تواند در کاهش این هزینه های غیرقابل جبران موثر باشد.

 تعریف پزشک تیم:

پزشک تیمهای کوهنوردی فردی است که دارای مدرک پزشکی عمومی بوده وهمچنین حداقل یک یا دوره های آموزشی تخصصی پزشکی کوهستان (مقدماتی،متوسطه،دیپلمای ارتفاع،... )را گذرانده وترجیحا دوره 100ساعته پزشکی تیمهای ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی را گذرانده باشد.

 توضیح :سایر رشته های مرتبط با رشته پزشکی از جمله داروسازی،دندانپزشکی،دامپزشکی،علوم آزمایشگاهی وسایر رشته های پاراکلنیکی طبق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی حق دخالت درفعالیت پزشکی از جمله پزشکی ورزشی وپزشکی کوهستان را نداشته وصرفا در صورت درخواست پزشک تیم اجازه اظهار نظر و مشاوره به پزشک ارتفاع رادارند.

 شرح وظایف پزشک تیم های کوهنوردی:

 وظایف پزشک تیم در سه مرحله از اجرای برنامه کوهنوردی می باشد:

 الف:وظایف پزشک تیم قبل از اجرای برنامه

 ب:وظایف پزشک تیم درحین اجرای برنامه

 ج:وظایف پزشک تیم بعد از اجرای برنامه

 

الف :پزشک تیم قبل از اجرای برنامه وظایف ذیل را بعهده دارد :

 1-    تهیه لیست داروهای مورد نیاز برنامه متناسب با اجرای برنامه

 2-    تدارک وتقسیم بندی داروها و لوازم دارویی وآماده سازی آنها جهت ارسال به کشور یا مقصد برنامه

 3-    تقسیم بندی داروها به دو بخش داروهای مورد نیاز تیم در حین ترکینگ تا بیس کمپ وداروهای مورد نیاز در روزهای اصلی اجراو صعود برنامه

 4-    شرکت در حداقل نیمی از برنامه های آمادگی جسمانی واردوها اعضاء تیم جهت آمادگی فردی پزشک و همچنین آشنایی با اعضاء تیم ووضعیت فیزیولوژیک وروحی آنها ومشکلات احتمالی اعضاء تیم

 5-    برگزاری حداقل 2جلسه آموزشی جهت آشنا نمودن اعضاءتیم به بیماریهای شایع ورایج در کوهنوردی بطور مستقل توسط پزشک تیم ویا با همکاری بخشهای تخصصی پزشکی کوهستان

 6-    انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده پزشکی اعضاء تیم جهت آشنایی با وضعیت جسمی وفیزیولوژیک اعضاء تیم

 7-    ضبط وثبت کلیه مراحل واقدامات انجام شده در قبل ازاعزام تیم

 8-    پیگیری وضعیت بیمه حوادث کلیه اعضاء تیم ازمبدا تامقصدوبالعکس

 9-    عقد قراردادرسمی با گروه یا هیئت متقاضی خدمات پزشکی کوهستان

 

ب:وظایف پزشک تیم در حین اجرای برنامه:

 1-    نظارت وبررسی وضعیت پزشکی کلیه اعضاء تیم از زمان حرکت از مبدا تا انتهای برنامه(شامل سرپرست تیم،مسئول فنی ،وکلیه اعضاء تیم)

 2-    نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی وتغذیه ای کلیه اعضاء تیم

 3-    تشکیل پرونده پزشکی اعضاء تیم در طول برنامه وسیر فیزیولوژیک وروحی آنها در طول برنامه

 4-    در صورت امکان کمک به درمان شرپاهاوباربرهای تیم درطول برنامه

 5-    تهیه گزارش پزشکی برنامه درطول برنامه

 6-    همراهی تیم در کلیه مراحل برنامه صعود با نظارت سرپرست برنامه(پزشک تیم در موارد اورژانس می بایست بطور شبانه روزی در خدمت تیم باشد).

 تبصره:درموارد خاص باید شرایط مناسب رساندن بیمار ویامصدوم به پزشک وبالعکس توسط سرپرست واعضاءتیم با نظارت سرپرست تیم فراهم گردد.

 7-    پزشک بايد تجهيزات و داروهاي مناسب را جهت خدمات رساني به اعضاء تيم در زمان غير صعود  ( سفر به کشور مقصد ، اياب و ذهاب در طول مسير و .... ) همراه داشته باشد.

 8-    پزشک بايد در صورت بروز حادثه تا زمان اعلام و تحويل مصدوم به مراکز امداد رساني در کنار مصدوم باشد.

 تبصره:در صورتی که هرگونه شرطی در همراهی تیم در مراحل صعود اعم از صعود قله وهمراهی تیم در کمپهای بالا وتاخیر در همراهی تیم در برنامه ویا ترک زودتر تیم قبل از پایان برنامه بیان می شود می بایست در قرارداد منعقده فی مابین ذکر گردد وصرف بیان شفاهی تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند.

 تبصره :کلیه هزینه های پزشک تیم در همراهی با تیم ،بلیط رفت وبرگشت وایاب وذهاب،ورودی مناطق ،مجوز صعود(بر اساس شرایط ذکر شده در قرارداد)،تغذیه،اسکان واقامت،...بعهده تیم وسرپرستی تیم می باشد.

 توضیح:سرپرست تیم می بایست ترتیب اقدامات لازم جهت حمل تجهیزات ولوازم دارویی تیم را در نظر بگیرد.

 ج:وظایف پزشک تیم بعد از برنامه:

 1-    ارائه گزارش پزشکی برنامه وارائه آن به مراجع ذیربط

 2-    پیگیری وضعیت پزشکی اعضاءوافراد حادثه دیده در برنامه تا اولین مرکز درمانی رسمی

 تبصره:وظایف پزشک تیم تابرگشت اعضاءتیم به مبدا خاتمه می یابدودر مورد اعضاءصدمه دیده ومجروح تا اولین مرکز درمانی رسمی تحت پوشش پزشک تیم می باشد.

 3-    پزشک تیم رازدار امور پزشکی تیم بوده ودر طی برنامه وبعد از آن اطلاعات خود را جز به مراکز صلاحیت دار آنهم در قبال درخواست رسمی ارائه نمی کند.

 تبصره :هرگونه شرایط خاص همراهی وانجام امور غیر مرتبط با وظایف پزشک تیم می بایست در قرارداد فیمابین پزشک وسرپرستی تیم ذکر گردد. 

توضیح:از آنجائیکه موفقیت تیم مرهون زحمات همه اعضاء تیم از جمله پزشک تیم می باشد، لذا پزشک تیم در کلیه افتخارات ،جوایز،احکام ،امتیازات و... شریک خواهد بود.

توضیح:مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی پزشک در طول برنامه از وظایف کمیسیونی متشکل از 7 نفر ازاعضاءذیل می باشد:رئیس انجمن پزشکی کوهستان ایران،مسئول کمیته آموزش انجمن و3نفر از پزشکان فعال کوهنورد و بی طرف که از نظر عرفی در چنین شرایطی بوده واز پزشکان تیمهای کوهنوردی با تعریف یاد شده در بالا باشند می باشد.   

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان