کد خبر: ۸۵۴۴
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲-20 May 2019
مفهوم درآمد را بیان کنید: مقدار پولی که تولید کنندگان از فروش محصوالت یا خدمات خود بدست می آورند.
 2.کسب وکار را تعریف کنید. 
یک سازمان است که برای فراهم کردن کاال خدمات یا هردو آنها برای مشتری ایجاد شده است. 

3.سازمان را تعریف کنید. 
مجموعه هدفمندی است که پیرو یک نظام یا همان سیستم است و دارای حدودی است که ان را از محیط خود جدا می کند.

 4.مفهوم دارایی را بیان کنید. 

کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشندشامل دارایی های عینی و مشهود مثل زمین ساختمان یا حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت مثل سرقفلی ومطالبات از اشخاص

 5.تجارت و معامله چیست و ارتباط این دو مفهوم با هم چیست ؟ 

انتقال مالکیت کاال و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای در یافت چیزی از خریدار را تجارت می گوییم. توافق یا همان قرار دادو عقد ارتباط یا حرکتی است بین خریدار و فروشنده که برای تبادل یک دارایی و وجه صورت می گیرد.

 6.اجزای معامله را نام ببرید. 

 توافق قرارداد جنس مورد معامله  خریدار و فروشنده 

7 .کاال در علم اقتصادچیست؟ 

محصوالت و موادمختلفی که توسط تولید کننده به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول یکی از نیاز های انسان را تامین و رفع کند، کاال نام دارد.

 8.مالکیت چیست؟ 
رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص)حقیقی یا حقوقی( از طرف دیگر که بر اساس آن مالک میتواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد. سواالت درس احکام کسب و کار 

9.مفهوم عرف را بیان کنید.

 به مجموعه عادات، رفتارها و باورهایی گفته میشود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آنها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته میشود.

 10.ماهیاتی را که از شمول عقد خارج می شود نام ببرید. 

وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج میشوند. 

11.تعریف عقد براساس ماده 183 قانون مدنی را بنویسید.

 دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر قبول امری نمایند. 

12.اقسام عقود در فقه و قانون مدنی را نام ببرید.

اقسام عقود درفقه و قانون مدنی عبارت است از: بیع، اجاره، رهن، امانت، نکاح، قرض، وصیت، عاریه، شرکت، وقف، وکالت، جعاله، مزارعه، مساقات، سلف، سلم و مضاربه

 13.بیع چیست؟

 قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری داگذارکندبه نحوی که مالک مال مالکیت کاالی خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می کند به طرف مقابل انتقال دهدو طرف نیز در مقابل در یافت کاال پول یا مال خودرا به فروشنده دهد. 

14.شش مورد از عمل محرم همراه با بیع را نام ببرید.

 -کذب و دروغ رشوه کسب درآمد با چیزی که مضل است کم فروشی تزیین حرام تدلیس و سه مورد دیگر )قمار غش ربا(

 15 .موارد معامله حرام از حیث جنس مورد معامله را نام ببرید. 

عی سواالت درس احکام کسب و کار 3 شی متنجس شیئی که در راه حرام صرف میشود.

 16.برای عمل محرم همراه با بیع یک نمونه مثال بزنید.

 مثال کسی که از راه دروغ و غیبت تحصیل مال می کند.برای انتشار دروغ سی دی پرشده از افترا و دروغ می فروشد.

 17.تدلیس در معامله چیست؟
 تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. هرگاه فروشنده کاالیی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کاالی خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. 

18.تطفیف در معامله چیست؟

 خیانت به خریدار از طریق کم گذاشتن در پیمانه یا وزن است. کم فروشی عبارت است از عرضه کاال یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. کم فروشی از گناهان کبیره، و حرام است.

 19 .چند مصداق از کم فروشی را ذکر کنید.

 1 .اخذ بهای اینترنت براساس قرارداد و سرعتی مشخص، وارائه آن با چندین برابر سرعت پایین تر از قرارداد منعقده. 2 .عدم عرضه دقیق سوخت به خودروها توسط بعضی از جایگاههای عرضه کننده سوخت. 3 .خیس کردن مرغ ذبح شده: یکی از مصادیق کم فروشی، گذاشتن مرغ ذبح شده در آب برای فروش به عنوان جنس سنگین است.

 20 .فرق بین رشوه و هدیه چیست؟

 رشوه آن مال یا شبهِ مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده میشود؛ مثال گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی و گاه برای سکوت کردن و برمال نکردن حقی رشوه میدهند. بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است. اما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال، به طور مجانی به طرف مقابل اعطا شود؛ هرچند هر عمل 1 عاقل همراه با غرضی عقالیی است و در هدیه دادن هم چنین است؛ مثال به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آنها دارد، هدیه میدهد یا اینکه میخواهد خیرش را به دیگری برساند.

 21.موارد رشوه در باب قضا )حکم(را نام ببرید

 1 .رشوه برای صدورحکم به نفع رشوه دهنده سواالت درس احکام کسب و کار 4 2 .رشوه برای صدور حکم حق 3.رشوه برا ی صدور حکم باطل و رد هر سه صورت هم بر رشوه دهنده و هم رشوه گیرندگان حرام است. 

22 .رشوه برای شئون متعلق حکم چیست؟

 دادن رشوه برای صدور حکم حق یا تعویق اجرای حکم 

23.در چه موردی رشوه حرام نیست؟

 زمانی که رشوه دهنده مضطر باشد رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست و برای گیرنده جایز نیست 

24 .غش چیست شرایط آن چیست؟ 

هر معامله ای که در جنس عوضین -اعم از ثمن و مثمن-، فریب و خدعهای باشد، غشّ است. -شرایط تحقق غش عبارتست از: 1 .جهلِ گیرنده و علمِ دهنده 2 .مستوربودن مکر و فریب که در جنس انجام گرفته 3 .قصد خدعه و فریب

 25 -انواع غش در معامله را نام ببرید. 

غش به خَلط و مَزج  عیبی را در متاع مخفی کردن  تصرفی که کمیت جنس را زیاد میکند

 26 .مشتری پنجاه کیلو برنج میخواهد و نوع برنج را نیز معیّن میکند .فروشنده هم پنجاه کیلو برنج به او میفروشد .چنانچه این برنج مغشوش باشد،معامله چه حکمی دارد؟

 با توجه به اینکه معامله بر پنجاه کیلو برنج کلی واقع شده است، نه بر این برنج خاص، و غش، در مصداق و فرد آن کلی انجام گرفته است، از این رو معامله صحیح است .لکن مشتری میتواند این جنس معیوب را بدهد و جنس صحیح را از او بخواهد؛ چون آنچه در ذمة بایع واقع شده و باید به مشتری بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش 

27.اگر فردی قبل از صدور حکم به قاضی هدیه بدهیدچه چیزی محسوب می شودو حکم اش چیست؟

 هدیه صوری است در باطن رشوه است و مسلما حرام است.

 28.یک مورد از بطالن معامله بواسطه غش را نام ببرید.

 آن چیزی که مبیع خارجی است و متعلّق عقد بیع است، در حقیقت و ماهیت خود، با آنچه مشتری گمان کرده است، متفاوت است؛ مثل اینکه بگوید این انگشتر طال را به تو میفروشم، درحالیکه نقره است . این معامله باطل است. سواالت درس احکام کسب و کار 5 

29.اگر گندم فروشی در گندم به میزان زیادی خاک مخلوط کند ایا غش محسوب می شود؟

 نه خیر چون تصرفی که برای خدیعه و فریب انجام می گیرد با ید مستور باشد. چون مشهود است غش محسوب نمی شود.

 30 .اقسام ربا را نام ببرید. 

1.ربای قرضی 2. ربای معامله ای 

31 .موارد زیادتی در قرض شامل چه مواردی است نام ببرید.

 1.زیادتی در عین 2.زیادتی در عمل 3.زیادتی در منفعت 4.زیادتی در انتفاع 5.زیادت در وصف

 32.قرض ربوی چیست؟ 

قرض ربوی حرام است . اگر مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزانتر به او بفروشد یا خانه ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است .اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است

. 33.شرایط ربای معامله ای را بنویسید. 

1-عرفا یک جنس در مقابل چیزی از همان جنس معامله شود. 2 -جنس مورد نظر وزن کردنی یا پیمانه کردنی باشد 3-جنس فروخته شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد. 

34 .جنس مورد معامله شامل چه موارد ی است؟

 می تواند شامل هرچیزی بجز عین نجس ، شی متنجس ، شیئی که در راه حرام صرف می شود باشد. 

35.مواردی از معامله عین نجاست را نام ببرید. 

میته -خون -خمر- خریدو فروش شراب - الکل و مسکرات جامد

 36 -معامله مسکراتی که به منظور اسکار تولید نمی شود چه حکمی دارد؟

 مسکراتی مانند الکل سفید )طبی( و الکل صنعتی در صورتی که برای غیر غرض اسکار است اشکال ندارد مثال برای صیقل دادن چوب یا تزریقات اما اگر برای غرض اسکار است با طل و حرام است.

 37.خیارات چیست ؟

 حق برهم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند

38 .اقسام خیار را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

 اقسام ان خیار مجلس و خیار غبن شرط تدلیس تخلف شرط خیار عیب خیار شرکت خیار رویت خیار تاخیر خیار حیوان خیار تعذر تسلیم می باشد. تا زمانی که طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را فسخ کنند. 

39-خیار غبن را توضیح دهید.

 اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشند یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی جنس را پرداخت کرده باشد یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد خیار غبن است و شخص مغبون می تواند معامله را به هم بزند. 

40 .قواعد فقهی چیست؟ 

در لغت یعنی پایه ها و ستون های فقه است.و سه خصوصیت کلی دارد.

 41.خصوصیات قواعد فقهی چیست؟

 اصل کلی است. اگرچه در مواردی این اصل به استثنا خورده است. به وسیله ادله ی شرعی اعم از ایه روایت عقل و اجماع فقها ثابت شده است. بدون واسطه بر مصادیق خود منطبق است.

 42.قواعد فقهی را نام برده یکی را به دلخواه توضیح دهید.

 قاعده غرور- قاعده حرمت- ایذا مومن - قاعده احسان - قاعده بازار مسلمین - قاعده تقدم حق الناس علی حق اهلل-قاعده المومنون عند شروطهم – نفی عسر و حرج – قاعده اکل مال به باطل برای یک نمونه : - قاعده تقدم حق الناس علی حق اهلل-در صورت تعارض حق خداو حق مردم الویت با پرداختن حقوق مردم است.

 43 .چند نمونه مستحبات معامله را نام ببرید. 

نهی از سوگند خوردن در کسب و کار مطلوب بودن پس گرفتن کاال عدم بدهی و وام سود منصفانه انصاف مطلوب بودن چانه زنی اسان گیری در کسب وکار 

44 .انصاف را به عنوان یکی از مستحبات معامله توضیح دهید .

 اصل اخالقی است منحصربه مشتری یا فروشنده نیست. حداقل ترین سطح رفتاری است که فرد مسلمان باید با تمام انسان ها فارغ از دین و مدهب داشته باشد. سطح باالتر آن می شود ایثار 

45.دو اصل مهم ویژگی محصول را توضیح دهید.

 محصول باید طوری تولید شود که بتواند نیاز مشتری را شایسته و عادالنه در مقابل قیمت پرداختی وی براورده سازد نحوه ارایه محصول به مشتری به گونه ای باشد که بتواند علم و اگاهی پیدا کرده و جهل او نسبت به اون کاال برطرف شده باشد.

 46.عسرو حرج یعنی چه ؟ 

حکمی که موجب عسر و حرج بر مردم باشد و جود نداردوبنابراین هر حکمی که موجب عسر و حرج بشود از نظر شرع منتفی است. 

47 .تصرف مال عدوانی چیست؟

 مال دیگری است که ازسوی شارع مقدس حرام شمرده شده باشد. 

48 .آداب و شرایط اخالق تجاری سود گرفتن در اسالم چگونه است؟

 ضرررساندن به مومن حرام است.سود دریافتی باید به گونه ای باشد که اصل را خدشه دار نکند. 

49 .مومنان باید به شروطی که در معامله تعهد می کنند وفادار بمانند مربوط به کدام قاعده فقهی است؟ 

قاعده المومنون عند شروطهم

 50 .اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد )مثال اسبی فروخته و اسب فرار کرده و نمی توان انرا تحویل دهد( چه نوع خیاری است؟

 خیار تعذر تسلیم است و مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان