کد خبر: ۷۵۱۱
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۷-07 April 2019
؛ پژوهش از رضا كسروى؛ ويراست ششم؛ ٩٦/٠٩/١٥:
١) عيسى خان اعتماد الدوله

- عيسى خان اعتماد الدوله: پسر امير محمدقاسم خان قاجار ظهير الدوله
- عيسى خان اعتماد الدوله: پسر عزة الدوله از انوشيروان خان (شير خان) عين الملك خوانسالار سپس اعتضاد الدوله

٢) دوستعلى خان معيّر الممالك

- دوستعلى خان اول معير الممالك دوم
- دوستعلى خان دوم معير الممالك چهارم (سپس نظام الدوله)
- دوستعلى خان سوم معير الممالك ششم (قبلاً اعتصام السلطنه)

٣) ميرزا اسماعيل خان امين الملك

- ميرزا اسماعيل خان امين الملك: پسر آقا ابراهيم امين السلطان 
- ميرزا اسماعيل خان امين الملك (قبلاً مودب السلطنه): دكتر اسماعيل مرزبان

٤) شاهزاده سلطان حسين ميرزا جلال الدوله
 
- سلطان حسين ميرزا جلال الدوله: پسر ناصر الدين شاه قاجار
- سلطان حسين ميرزا جلال الدوله: پسر سلطان مسعود ميرزا ظل السلطان (قبلاً يمين الدوله)

٥) ميرزا حسن مستوفى الممالك

- ميرزا حسن مستوفى الممالك: فرزند ميرزا كاظم آشتيانى
- ميرزا حسن مستوفى الممالك: فرزند ميرزا يوسف صدراعظم مستوفى الممالك

٦) ميرزا اسماعيل خان فرزانه

- ميرزا اسماعيل خان فرزانه مكرم السلطنه: پسر حاجى حسين آقا فرزانه احتشام حضور امير معتمد
- ميرزا اسماعيل خان فرزانه دبير الممالك: پسر ميرزا علينقى خان مشاور السلطان والى حكيم الممالك

٧) محمد شاه قاجار

- محمد شاه قاجار: السلطان محمد شاه قاجار/آقا محمد شاه قاجار/السلطان آقا محمد خان قاجار
- محمد شاه قاجار: محمد شاه غازى

٨) ميرزا نصر الله خان صدر اعظم

- ميرزا نصر الله خان صدر اعظم: ميرزا آقا خان نورى وزير لشكر اعتماد الدوله صدر اعظم (البته نام اصلى ميرزا آقا خان يعنى نصر الله در منابع به كار نرفته  و متداول نبوده است)
- ميرزا نصر الله خان صدر اعظم: ميرزا نصر الله خان نائينى مشير الدوله

٩) شاهزاده محمدحسين ميرزا حشمت الدوله

- محمدحسين ميرزا حشمت الدوله فرزند محمدعلى ميرزا دولتشاه فرزند فتحعليشاه قاجار
- محمدحسين ميرزا حشمت الدوله پسر بزرگ ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه فرزند مظفرالدين شاه قاجار

١٠) ميرزا حسين خان مؤتمن الملك

- ميرزا حسين خان مؤتمن الملك (سپس صاحب ديوان) پسر ميرزا فتحعلى خان صاحب ديوان شيرازى
- ميرزا حسين خان مؤتمن الملك (حسين پيرنيا) پسر ميرزا نصرالله خان نائينى مشير الدوله صدراعظم

١١) شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه

- عباس ميرزا نايب السلطنه وليعهد پسر فتحعليشاه قاجار
- عباس ميرزا نايب السلطنه (سپس مُلك آرا) پسر محمد شاه قاجار (برادر ناصرالدين شاه)

١٢) شاهزاده سلطان محمد ميرزا سيف الدوله

- سلطان محمد ميرزا سيف الدوله پسر فتحعليشاه قاجار
- سلطان محمد (عبدالمحمد) ميرزا سيف الدوله پسر سلطان احمد ميرزا عضد الدوله پسر فتحعليشاه قاجار


١٣) ابوالحسن صنيع الملك

- ميرزا ابوالحسن خان غفارى كاشانى صنيع الملك نقاش باشى
- حاجى ابوالحسن صنيع الملك معمارباشى


١٤) حسن (محمدحسن) كمال الدوله

- ميرزا حسن (محمدحسن) كمال الدوله مستوفى منشى باشى 
- شاهزاده محمدحسن ميرزا كمال الدوله


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان