کد خبر: ۷۴۲۹
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۲-04 April 2019
فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.
عصراسلام:

زیان:  در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد:  به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش:  تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب:  خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط:  تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه:  عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی:  به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی:  اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.
صداق:  مهر.

صغیر:  کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح:  عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه:  در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن:  متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان:  به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب:  تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف:  چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد:  تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت:  امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض:  در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین:  اشیاء مادی مستقل.

غش:  از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب:  تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول:  مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض:  عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد:  کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد:  عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط:  امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم:  گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد:  مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه:  نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم:  نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

مالک:  صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت : حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک : قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح:  قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن:  معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون:  کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور :  کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.

محق : کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت:  محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون:  کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر:  کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات: اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری: کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه:  عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند. معوض:  در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.
مانال قضایی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان