کد خبر: ۷۳۲۷
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۵-30 March 2019
حتی اگر نمی خواهید در فصل سرما خانه تان را بازسازی کنید اما لازم است از الان به فکر برنامه ریزی برای این کار باشید
بازسازی خانه در فصل سرد سال، معمولا کار دشواری است و خیلی ها در کانادا ترجیح می دهند این کار را بعد از فصل سرما و برف انجام بدهند. اما حتی اگر نمی خواهید این روزها هم دست به کار شوید و تعمیرات و نوسازی آشپزخانه، حمام و گاراژ را انجام دهید، الان بهترین فرصت برای برنامه ریزی برای این کارهاست. سعی کردیم در این مطلب سه راه اصلی را به شما نشان دهیم که به وسیله آن می توانید با کمترین هزینه، بیشترین سود را از بازسازی یک خانه به دست آورید.
سه راه برای اینکه بازسازی کنیم و ارزش خانه را افزایش دهیم.

بازســازی و نوســازی یک خانــه می تواند ارزش ملــک را به طــور قابل ملاحظــه ای افزایش دهد و باعث بازگشــت قابل توجهی ســرمایه شــود اما به شرط آنکه نکاتی را مد نظر قرار دهید.
تغییراتی مانند افزایش فضاها، اســتفاده از مواد مقاوم تــر و به کار بردن مصالــح و ابزار مدرن، تصمیم های هوشمندانه ای اســت که در هنگام بازسازی گرفته می شــود و مورد علاقه خریدار ها و مستاجران است.

بســیاری از افــراد به دلیل هزینــه و حجم کاری که در بازســازی اســت و البته مطمئن نبودن از بازگشــت ســرمایه خود، از بازســازی ملک شان خودداری می کنند. مطمئنا، بعضی از این به روزرســانی ها، بازگشت سرمایه زیادی نخواهند داشت. 

این اشتباهات را انجام ندهید

تغییرات بسیار شــخصی و سلیقه ای: اگر می خواهید پنجمین اتاق خواب را به سونا تبدیل کنید اشــکالی ندارد اما انتظار نداشــته باشــید ارزش ملک تان را افزایش دهد. 

نو کردن تکنولوژی: کنترل اجاق از راه دور در آشپزخانه یا سنگ مرمر در کفپوش حمام ها عالی اســت، اما تجمــلات تکنولوژی اغلب بازگشــت سرمایه چندانی ندارند. 

بازسازی بیش از حد خانه: آپارتمانی را فرض کنید که دارای کانتر گرانیت، کاشــی و ســرامیک اســت. حالا اگر بخواهیــد در بخش هایی از این خانــه، تغییرات لوکســی انجام دهیــد، احتمالا سرمایه ای که گذاشته اید به شما بازنمی گردد. در چنیــن خانه ای ســنگ های طبیعی، کفپوش و کانتر کوارتز، زیاده روی است. اما Amishچوبی ممکن اســت از مواد و مصالح مرســوم استفاده کنید و در نهایت بتوانید با هزینه کمتر به ســود بیشتری برسید. 

اگر می خواهیــد در هر نوع خانــه ای (آپارتمان، تان هــاوس، ویلایی و ...) بازســازی و تغییرات انجام دهید، این موارد به شما کمک می کند. 

فضاهای جدید ایجاد کنید: درست کردن فضاهای جدید و مناسب،ارزش خانه را به مقدار قابل توجهی بالا می برد. فضاهای به هدر رفته یا آنهایی که به درســتی استفاده نشــده اند، باعث انصراف خریداران می شود. معمــاران مدرن توصیه می کنند پلان آزاد را در فضاهــای داخلــی جــدی بگیریــم؛ فضاهایی که دیوارهای بســیار کمــی دارند. اما خانه های قدیمی تر (مثــلا آنهایی که در دهه هشتاد ساخته شــده اند) چنین فلســفه ای در معماری داخلی خود ندارند. البته خانه های این دهه هنوز هم زیبا و منحصربه فرد هستند. بنابراین هنگام ایجاد فضــا، توجه کنید که افراد کجا بیشــتر وقت می گذراننــد و همان فضاها را توسعه دهید و بهتر کنید. 
دیوارهــای اپن: امــروزه خریــداران ترجیح می دهند از آشــپزخانه بر اعضای خانواده اشراف داشــته باشند. پس اگر آشــپزخانه تان به صورت فضای بســته باشد به فکر برداشــتن یا باز کردن یکی از دیوارهای آشــپزخانه باشید تا این حس در افراد ایجاد شود که خانه فضای بیشتری دارد. 
توجه:اگر وزن خانه بر روی دیواری است که می خواهید آن را بردارید، ســعی کنید حتما از متخصصین این امر مشورت بگیرید در غیر اینصورت متحمل هزینه های زیادی خواهید شد.

فضاهای پراستفاده را بزرگ کنید: بسیاری از حمام هــا کوچــک هســتند. حتــی بعضی از حمام هــای قدیمی و به ظاهر بزرگ، به ســختی بیش از یک نفر را در خود جای می دهند. یک حمــام بزرگ و لوکس، بــرای فروش ویژگی جذاب تری اســت تا فضای کوچکی که وســایل زیــادی در آن جا مــی گیرد. اگر بــرای جا دادن وســایل به فضــای بزرگی نیــاز دارید از قفســه استفاده کنید. برای مثال می توانید از قفسه بندی مناســب بــرای حوله ها در حمام کمــک بگیرید. متناســب با این قفسه ها، قفســه بندی مناسب کمدهــا، باعــث می شــود فضــای جــای دادن وسیله ها بزرگتر شود. 
فضاهای خارج از خانه را افزایش دهید: اضافــه کردن یــا بزرگتر کــردن انبــاری یکی از بهبودهایــی اســت که باعث بازگشــت ســرمایه خواهد شد. در فصل تابستان که همیشه گرم است بسیاری از افراد در حیاط خود بســاط کباب پزی را به راه می اندازند، بــه غــروب خورشــید می نگرند، با همســایگان و دوســتان معاشــرت می کننــد و از نوشــیدن نوشیدنی شــان لذت می برند. در چنین شرایطی، فضای بیرونی خانه یکی از بایدهاست. فرامــوش نکنیم کــه هنــگام ایجــاد تغییرات ساختاری مانند اضافه کردن یا کم کردن دیوارها، کار را به دســت فردی حرفه ای بسپاریم. 
توجه:توصیه حرفه ای این است که فرد با تجربه ای را استخدام کنید، با یک مهندس ســازه تمــاس بگیرید و در صورت نیاز مجوز لازم را تهیه کنید. اگــر این کارهــا را نکنیــد و بخواهیــد خودتان چنین پــروژه زیربنایــی بزرگی را انجــام دهید، ممکن اســت باعث ایجاد آسیب های پرهزینه ای به خانه شــوید. ضمن اینکه ممکن اســت باعث شــوید قیمت و ارزش خانه کاهــش یابد چرا که خریــداران احتمالی، به دلیــل مطمئن نبودن از کیفیت کار نسبت به سرمایه گذاری بر روی ملک محتاط می شوند. 
مواد مقاوم استفاده کنید: بیشــتر خریداران انتظار دارند خانه ها ۲ حــس به روز بودن و زیبایی را داشــته باشــند. قســمتی از بروز رسانی شامل استفاده از مواد طبیعی و مقاوم در خانه است. 
سنگ کانتر: ببینید دیگران در آن محله چه کار می کننــد. گرانیت یکــی از انتخاب های محبوب است اما کوارتز به سرعت به عنوان جنس لوکس شــناخته می شــود. خیلی ها هم می گویند، یک آشپزخانه جزیره ای با بامبو بسیار لوکس است. 
کف پوش کردن: اینکه چه کفپوشــی انتخاب کنیــم، مخصوصــا در املاک ســاحلی، مثل یک کابوس اســت. توصیه کارشناســان این است که کفپوشــی انتخاب کنید که پایدارتر اســت؛ مثلا هــاردوود ها دارای سطوح مقاوم تری هستند. اگر مســتاجر هم دارید، اهمیت کفپوش بیشــتر مشــخص می شــود. این کفپوش ها نه تنها زیبا هســتند بلکه کهنه هم نمی شــوند. اگر خانه ای با این کف پوش ها کهنه به نظر برســد، رنگ زدن دیوارهــا و عوض کردن قالیچه تنها کاری اســت که برای نو شــدن فضــا انجام دهیــد؛ به تغییر کف پوش نیازی نیست. 
آشپزخانه و وسایل حمام را مدرن کنید برای دلچسب شدن خانه، مدرن کردن ۳ چیز بســیار مهــم اســت و بیشــتر اوقات می تواند به راحتــی انجام پذیرد. این قبیل تغییرات عمدتا باعث خواهد شد تا خانه به چشم خانم ها جذاب تر دیده شود که عمدتا میتوانند تاثیر زیادی در فروش و اجاره ملک داشته باشند.
دســتگیره ها را عوض کنیــد: تعویض دســتگیره ها به ســرعت هر اتاقی را نو می کند و کاملا به چشم می آید.

دیوارهــا را با طیف خنثــی رنگ کنید: رنگ های روشــن و خنثی انتخــاب کنید. با این کار باعث می شــوید وسایل زیبای خانه به خوبی به چشم بیایند و زیبایی خود را به رخ بکشند. 

کابینت ها را دوباره رنگ کنید: از رنگ های زیتونی، خاکســتری و یا طیف های آبی استفاده کــرده و تــلاش کنید رنــگ جدیــد کابینت ها با رنگ هــای دکوراســیون خانه هماهنگی داشــته باشــد. کابینت هــای تازه رنگ شــده در حمــام و آشــپزخانه خیلی ســریع خود را بــه عنوان یک کابینت نو نشان می دهند.

توجه: این کار تنها زمانی توصیه میشود که کابینت های شما از جنس روکش طبیعی هستند و میشود با یک ساب سطحی و رنگ مجدد ظاهر آن را نو کرد . چنانچه کابینت های شما از روکش های مصنوعی است پیشنهاد ما تعویض کابینت ها است. 

اگر بخواهیم جمع بندی کنیــم باید بگوییم این سه کار در بازسازی خانه باعث می شود با حداقل هزینه بتوانید بیشــترین بازدهی مالی را داشته باشید: دیوارها را با رنگ های روشن و خنثی رنگ کنیــد، از مواد مقاوم اســتفاده کنید و فضاهای پرکاربرد مثل حمام را تا جای ممکن بزرگ کنید. این کار هم برای مستاجران و خریداران خوشایند اســت و هم بازگشــت ســرمایه به میــزان قابل توجهی خواهد بود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان