کد خبر: ۷۱۰۱
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷-14 March 2019
تمامی زنان درتمامی عصرها مورد ظلم و ستمهای مختلفی قرار گرفتەاند. زنان در طول تاریخ ناظر بر تبعیض و تفکیکهای جنسی بودەاند، خواەدر گذشتە بە طور شدید و آشکار و خواە در عصر حاضر بە طور خفیف و پنهان.
عصراسلام: اما در تمامی دورانها زنانی هم بودەاند کە سعی در مقابلە با ظلم ها نیز میکردند.

جودیت باتلر در نظریە نمایشی جنسیت مطرح می کند، ایدە زنان و مردان بە منزلە خویشتن های واحد و متضاد با یکدیگر توهمی است زادە اجراهای مکرر جنسی مان. درست همانگونە کە می آموزیم زبان را بستە بە موقعیت بە کار ببریم ، می آموزیم کە بە گونەای ایفای نقش کنیم کە گویی زن یا مرد هستیم.

دنیای امروز بە وسیلە تقلید، پاداشها و مجازاتها، فرامین و سنتهای زبانی از طریق الگوی زنان عروسکی (همسر عروسکی) در ظاهر در حال بازتعریف نقشی مدرن از زنان است در حالی کە در عمل چیزی جز باز آفرینی نقشهای سنتی و واپسگرا از زن نیست.

دنیای مدرن میخواهد زنان بدون جلب توجە و بدون اینکە دیدە شوند، برجستە باشند.
راحت ترین شیوە برای نادیدە گرفتن صدای زنان این است کە آنها را همانند کنی ، صنعت مد،آرایش و عمل زیبایی همگی در این راه گام بر می دارند.

اگر امروزە زنان تلاش نکنند شخصیت خود ر تعریف کنند، دنیای مدرن و صنعت مد تعریف نادرستی از آنها ارائە خواهند کرد. بایدبە زنان گفت: در دنیایی کە زنان کوبانی با خون خود فریاد آزادی ملتی را بر صفحە تاریخ می نگارند تنها لب گلگون و چشم مخمور داشتن شرط زن بودن نیست.
 دلنیا علی یار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان