کد خبر: ۳۲۲۳۷
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ - ۰۷:۲۴-13 October 2022
‌قانون موافقتنامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان‌ مصوب ۱۳۵۳.۹.۱۰
ماده واحده - موافقتنامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت

جمهوری فدرال آلمان مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده که در‌تاریخ بیستم شهریور ۱۳۴۵

(۱۱ سپتامبر ۱۹۶۶) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضاء رسیده است و دو

قرارداد ضمیمه آن بین سازمان‌تسلیحات ارتش و کمپانی سازنده فریتزورنر تصویب و

اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه

روز دوشنبه ۱۳۵۳.۷.۲۲، در جلسه روز یکشنبه دهم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و

سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

‌موافقتنامه

‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان.

‌با توجه به علایق دوستی دیرین و کمکهایی که تاکنون نسبت به یکدیگر معمول

داشته‌اند به منظور تقویت نیروی دفاعی دولت شاهنشاهی ایران به‌شرح زیر توافق

نمودند:

‌ماده اول - ۱ - دولت شاهنشاهی ایران کارخانجات سازمان تسلیحات ارتش شاهنشاهی

ایران برای قبول ساخت تفنگ آلمانی (‌ژ- ۳) و تفنگ خودکار(‌ام - ژ - یک) تکمیل

نموده و توسعه می‌دهد. هزینه این عملیات و ارزش اسلحه تحویلی (‌منجمله مهمات) و

حمل و نقل آنها کلاً به مبلغ تقریبی ۴۵‌میلیون دویچ مارک برآورد می‌شود.

۲ - دولت جمهوری فدرال آلمان از این بابت سهمی را که میزان و شرایط آن در ماده ۲

تصریح شده به عهده می‌گیرد.

۳ - دولت شاهنشاهی ایران عملیات تکمیل و توسعه فوق را به مؤسسه آلمانی فریتزورنر

شرکت با مسئولیت محدود مقیم کایزن‌هایم محول می‌دارد و‌از آنجا که دولت جمهوری

فدرال آلمان طبق بند ۳ از ماده ۲ سهمی در این توسعه به عهده دارد قراردادی که در

این مورد بین دولت شاهنشاهی ایران و‌مؤسسه فریتزورنر منعقد می‌گردد با موافقت دولت جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و قرارداد مزبور جزء لایتجزای موافقتنامه حاضر می‌باشد.

‌ماده دوم - ۱ - الف - دولت جمهوری فدرال آلمان تعداد ده هزار (۱۰۰۰۰) قبضه تفنگ

ژ- ۳ و تعهدات یک هزار (۱۰۰۰) قبضه تفنگ خودکارـ(‌مسلسل) (‌ام - ژ - یک) و کلاً

تعداد پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) تیر فشنگ برای سلاحهای فوق به دولت شاهنشاهی ایران

تحویل می‌دهد.

ب - نوع و تجهیزات اقلام مذکور در پاراگراف الف طبق ترتیبات خاصی خواهد بود که در هر مورد بین طرفین متعاهدین مقرر می‌شود.

۲ - دولت جمهوری فدرال آلمان امتیاز ساخت تفنگ ژ - ۳ را به دولت شاهنشاهی ایران

بلاعوض واگذار می‌نماید و همچنین دولت شاهنشاهی ایران‌را همواره در جریان پیشرفت و بهبودی که در آتیه در ساخت تفنگ مزبور حاصل می‌شود و مورد شناسایی وزارت دفاع دولت جمهوری فدرال آلمان قرار‌گیرد خواهد گذارد.

۳ - دولت جمهوری فدرال آلمان هزینه تدارک وسایل ساخت از قبیل (‌ابزارها و

دستگاههای اندازه‌گیری و مدلها و ماشینهای مخصوص) برای تفنگ ژ -۳ را تا میزان

۱۴۶۲۰۰۰۰ دویچ مارک تقبل می‌نماید.

۴ - ارزش کل وسایل و تدارکاتی که دولت جمهوری فدرال آلمان طبق بند ۱ و ۳ ماده به

دولت شاهنشاهی ایران تحویل خواهد نمود و همچنین مخارج‌حمل و سایر هزینه‌های مربوطه موضوع بند ۲ از ماده ۳ حداکثر به ۲۲۰۰۰۰۰۰ دویچ مارک بالغ خواهد شد.

۵ - دولت جمهوری فدرال آلمان اجازه تحصیل امتیاز ساخت تفنگ خودکار (‌مسلسل) (‌ام -

ژ - یک) را به دولت شاهنشاهی ایران می‌دهد و نیز دولت‌شاهنشاهی مجاز خواهد بود

وسایل مورد لزوم را تحصیل و به ایران صادر نماید.

‌ماده سوم - ۱ - وسایل و تدارکات طبق مقررات ((incoterms۱۹۵۳ سیف بندر ایران تحویل خواهد شد.

۲ - هزینه حمل محمولات که به وسیله کشتی‌های با پرچم آلمان انجام می‌شود و همچنین سایر هزینه‌های مربوطه از محل مبلغ مندرج در بند ۴ از ماده۲ تأمین خواهد شد.

۳ - مالیاتهای احتمالی مربوط به هزینه حمل محصولات که در موقع تحویل در بنادر

ایران و یا برگشت از ایران تعلق می‌گیرد به عهده دولت شاهنشاهی‌ایران خواهد بود.

‌ماده چهارم - ۱ - دولت جمهوری فدرال آلمان در مورد وسایل و تدارکاتی که به دولت
شاهنشاهی ایران تحویل می‌دهد همان قیمتی را محاسبه خواهد‌نمود که وزارت دفاع دولت جمهوری فدرال آلمان برای وسایل و تدارکات نیروهای مسلح آلمانی در همان تاریخ پرداخت می‌نماید.

۲ - طرفین متعاهدین مراقبت خواهند نمود که این قیمتها و قیمتهای تمام شده را به
اطلاع اشخاص ثالث نرسد.

‌ماده پنجم - ۱ - دولت شاهنشاهی ایران مبالغی را که بر اساس محاسبه نهایی قیمت

وسایل و تدارکات مورد تحویل و همچنین هزینه‌های مندرج در‌بند ۲ از ماده ۳ که از

ارزش کل مندرج در بند ۴ از ماده ۲ تجاوز نماید به دولت جمهوری فدرال آلمان پرداخت

خواهد نمود. در موقع محاسبه نهایی نحوه‌این پرداخت مورد توافق خواهد گرفت.

۲ - در صورتی که بر اساس محاسبه نهایی جمع ارزش وسایل و تدارکات مورد بحث و

هزینه‌های مربوطه موضوع بند ۲ از ماده ۳ از میزان مندرج در‌بند ۴ از ماده ۲ کمتر

باشد بابت مابه‌التفاوت وسایل و تدارکات اضافی تحویل خواهد شد.

‌ماده ششم - ۱ - کنترل کیفیت کلیه وسایل و تدارکات نظامی که تحویل می‌شود بدون

هزینه توسط سرویس کنترل وزارت دفاع دولت جمهوری فدرال‌آلمان و بر اساس مقررات مربوطه دولت آلمان معمول خواهد گردید.

۲ - چنانچه دولت شاهنشاهی ایران مایل باشد می‌تواند به هزینه خود نمایندگانی برای

شرکت در امر کنترل کیفیت وسایل و تدارکات در موقع تحویل‌اعزام نماید. ولی اخذ

تصمیم درباره قبول وسایل و تدارکات با سرویس کنترل کیفیت وزارت دفاع دولت جمهوری فدرال آلمان خواهد بود.

‌ماده هفتم - مالکیت وسایل و تدارکات در تاریخ تحویل نسخ اصلی بارنامه‌های
ظهرنویسی شده به دولت شاهنشاهی ایران منتقل می‌گردد و در صورتی‌که وسایل و تدارکات در جمهوری فدرال آلمان به اختیار نماینده دولت شاهنشاهی ایران گذاشته شود انتقال مالکیت از تاریخ در اختیار گرفتن تدارکات‌خواهد بود.

‌ماده هشتم - دولت جمهوری فدرال آلمان در مورد وسایل و تدارکاتی که ساخته می‌شود

مقررات تضمینی را که معمولاً برای وسایل و تدارکات‌نیروهای مسلح آلمان وجود دارد

معمول خواهد داشت و تا حدودی که حقوق مربوط به تضمین را به تواند در قبال

تدارک‌کنندگان تحقق بخشد این‌حقوق را به دولت شاهنشاهی ایران واگذار می‌نماید و

عنداللزوم دولت شاهنشاهی ایران را تا حدود امکان برای تحقق بخشیدن این حقوق

کمک‌خواهد نمود.

‌ماده نهم - دولت شاهنشاهی ایران اسلحه و مهمات تحویل شده را فقط کادر نیروهای

مسلح شاهنشاهی ایران به کار خواهد برد.

‌ماده دهم - این موافقتنامه از تاریخ امضاء به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم گردید و در

صورت اختلاف در تفسیر متن فرانسه معتبر خواهد بود.

‌تهران - به تاریخ بیستم شهریور ۱۳۴۵

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان

‌قرارداد الحاقی شماره ۲ به قرارداد سالطا ۷

‌به موجب تصویب‌نامه‌های شماره .۳

۶۷-۴۶.۷ و۲۴۳.۳-۴۷.۸.۲۶ هیأت وزیران و در تکمیل قراردادهای اصلی شماره ۱۹-۰۸-.۱۴۱۸

(۱۲).(۳۱)- ۴۷.۸.۲۸ بین سازمان صنایع نظامی‌که ذیلاً به طور اختصار (‌آرسنال)

نامیده می‌شود از یک طرف و مؤسسه تجهیزات صنعتی فریتس ورنرگایزنهایم راینگاو

(‌آلمان غربی) که ذیلاً به اختصار‌فریتس ورنر نامیده از طرف دیگر این قرارداد

الحاقیه Z۲ به شرح زیر و در چهار ماده منعقد می‌گردد.

‌ماده ۱ - موضوع قرارداد.

‌موضوع قرارداد تغییر یک ردیف از برنامه تولید به نحوی که در صورت مذاکرات مورخ

۱۹۷۰.۹.۱۳ مندرج و در جلسه مورخ ۴۹.۸.۷ هیأت مدیره به‌طور اصولی مورد قبول واقع

گردید می‌باشد.

‌به جای تأسیسات تولیدی ۲۰ هزار عدد بمب هوایی GP اکنون تأسیسات ساخت ۴۰۰۰۰ عدد خمپاره تامپلا کالیبر ۱۲۰ مم جایگزین می‌گردد.

‌ماده ۲ - ارزش

‌مبالغی که بدین طریق آزاد می‌گردند بایستی به مصرف مهماتی که اکنون بایستی تولید

شوند برسند.

‌ماده ۳ - سایر شرایط و مواد این قرارداد الحاقیه Z۲ همانهایی هستند که در قرارداد

اصلی تشریح و برای طرفین قرارداد معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۴ - اعتبار یافتن قرارداد

‌الف - این قرارداد الحاقی هنگامی اعتبار می‌یابد که طبق معمول از طرف هیأت وزیران

تأیید و تنفیذ گردد.

ب - (‌آرسنال) موظف است به منظور جلوگیری از هر گونه تأخیر در اجرای طرح‌ریزیها

اعتبار یافتن قرارداد را در ظرف ۱۴ روز به مؤسسه فریتس‌ورنر‌اطلاع بدهد. چه موضوع فقط راجع به انجام یک تغییر از قرارداد است (‌تغییر یک ردیف فنی).

‌از طرف مؤسسه تجهیزات صنعتی فریتس ورنر از طرف سازمان صنایع نظامی

‌دیوکتور کورت براندس سپهبد طوفانیان

‌قرارداد الحاقی به سالطا ۷

‌پیرو قرارداد شماره ۱۹-۰۸-۱۴۱۸-۳۱.۱۲-۱۳۴۶.۳.۲۷ منعقده بین سازمان صنایع نظامی و

مؤسسه تجهیزات صنعتی ورنر واقع در فریتس‌ورنرگایزنهایم راینگاو (‌آلمان غربی)

درباره نوین ساختن و توسعه مهمات‌سازی (‌سالطا ۷) و معطوفاً به مفاد پروتکل مورخ

۴۷.۲.۱۲ برابر با ۶۸.۵.۲‌موضوع نامه شماره ۲۲۰-۰۸-۱۴۱۸-۳۱.۱۲-۱۹۶۸.۵.۱۱ قرارداد

زیر در ۸ ماده و دو تبصره بین طرفین قرارداد مذکور در بالا که ذیلاً به اختصار

(‌صنایع نظامی) و (‌فریتس ورنر) نامیده می‌شوند به عنوان الحاقیه قرارداد سالطا ۷

منعقد می‌گردد:

‌ماده ۱ موضوع قرارداد

(‌فریتس ورنر) به موجب این قرارداد الحاقیه به سالطا ۷ و پیشنهاد شماره .۶۲۸۳ NeI/

BY مورخ ۶۸.۶.۲۰ به عنوان ضمایم متعلقه تحویل وسایل،‌دادن به تعلیمات فنی و انجام خدمات مشروحه در زیر را تعهد می‌نماید:

‌الف - تحویل ماشین آلات و دستگاههای فنی جهت ساخت سالیانه ۷۰۰۰۰ تیر مهمات کالیبر

۱۰۵ میلیمتری شدیدالانفجار ضد تانک HEAT-T‌نوع M۴۵۶ E۱‌با استفاده از ماسوره PIBDM

۵۰۹ A۱ به شرح پروتکل ۶۸.۵.۲ در یک نوبت کاری.

ب - تحویل ماشین آلات و دستگاههای فنی جهت ساخت سالیانه ۳۰۰۰۰ تیر مهمات کالیبر

۱۰۵ میلیمتری TPT از نوع M ۴۹۰ ‌در یک نوبت کاری.

ث - خدمات و آموزش ناشیه از این الحاقیه به همان نحوی است که در قرارداد اصلی

مذکور است.

‌تبصره ۱ - لیسانس و نقشجات دو نوع مهمات بالا را (‌صنایع نظامی) در اختیار

(‌فریتس ورنر) خواهد گذاشت مضافاً تهیه ماسوره مربوطه M ۵۰۹ A۱

(PIBD) مربوط به (‌صنایع نظامی) خواهد بود.‌تبصره ۲ - با ساخت دو نوع مهمات

فوق‌الذکر به تعداد مشروحه در بالا حجم تأسیسات منظور شده‌برای ساخت مهمات مندرجه در ردیف ۲ راه حل یکم قرارداد اصلی (‌سالطا ۷) از ۳۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰ مهمات ۱۰۵ مم HE‌یک نوبت کاری در سال‌تقلیل می‌یابد.

‌د - دو نوع مهمات موضوع قرارداد الحاقی بایستی مانند تمام انواع دیگر مهمات

مندرجه در محدوده قرارداد اصلی سالطا ۷ بسته‌بندی شده و به طور‌کامل آماده به

تیراندازی (‌گلوله با پوکه) ساخته شود.

‌ماده ۲ - حدود قرارداد الحاقی سالطا ۷

‌حدود تحویل وسایل و خدمات این قرارداد الحاقی به شرحی است که در ۶۵ پزیسیون

مشروحه در پیشنهاد متمم شماره Ne۱/BY ۶۲۸۳‌مورخ۱۹۶۸.۶.۲۰ تسلیمی (‌فریتس ورنر به

(‌صنایع نظامی) که جزو لاینفک این قرارداد الحاقی محسوب می‌شود مندرج است و شامل

سه قسمت زیر‌می‌باشد:

‌الف - تأسیسات ساخت بدنه گلوله.

ب - تحویل افزار آلات اضافی، فرامین و دستگاههای پرکن مخصوص و پرم مواد رسام.

ث - توسعه تأسیسات پوکه‌سازی ۱۰۵

‌ماده ۳ - ارزش تحویل وسایل و انجام خدمات این قرارداد الحاقی ارزش تأسیسات فوق به مأخذ سی اند اف خرمشهر و خدمات ناشیه از این قرارداد‌الحاقی به شرح زیر می‌باشد:


۱ - ارزش قسمت (‌الف از ماده ۲) ۱۲.۰۲۶.۴۰۰ مارک آلمان غربی.

۲ - ارزش قسمت (ب از ماده ۲) ۲.۲۴۹.۰۰۰ مارک آلمان غربی

۳ - ارزش قسمت (ث از ماده ۲) ۶.۴۳۳.۰۰۰ مارک آلمان غربی

---------------------------------------------------------

‌جمع ۲۰.۷۰۸.۴۰۰


‌کسر می‌شود بابت تقلیل ماشین آلات - وسایل و تأسیسات ساخت ۳۰۰.۰۰۰ تیر مهمات ۱۰۵

میلیمتری HE به ۲۰۰.۰۰۰ تیر بر مبنای پیشنهاد‌شماره ۶۲۸۳-۶۸.۶.۲۰ فریتس ورنر

۵.۵۴۸.۰۰۰ مارک آلمان غربی.

‌در نتیجه ارزش کل قرارداد الحاقی سالطا ۷ به ۱۵.۱۶۰.۴۰۰ (‌پانزده میلیون و یکصد و

شصت هزار و چهار صد) مارک آلمان غربی بالغ می‌گردد.

‌ماده ۴ - شرایط پرداخت

‌شرایط پرداخت با توجه به مندرجات ماده‌های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قرارداد اصلی سالطا ۷ به

شرح زیر می‌باشد:

‌الف - ۱۰% ارزش کل مندرجه در ماده ۳ به مبلغ ۱.۵۱۶.۰۴۰ مارک آلمان غربی دو ماه پس

از عقد قرارداد در مقابل اخذ ضمانت‌نامه بانکی به شرح‌مندرج در ماده ۶ به عنوان

پیش پرداخت اول.

ب - ۱۰% ارزش کل مندرجه در ماده ۳ به مبلغ ۱.۵۱۶.۰.۴۰ مارک آلمان غربی ۱۲ ماه پس

از اعتبار یافتن قرارداد در مقابل اخذ ضمانت‌نامه بانکی به‌شرح مندرج در ماده ۶ به

عنوان پیش پرداخت دوم.

ث - باقیمانده در ۱۶ قسط متساوی شش‌ماهه هر قسط به مؤخذ ۵% ارزش کل قرارداد الحاقی به مبلغ ۷۵۸.۰۲۰ مارک سررسید پرداخت اولین قسط۱۸ ماه پس از قوت یافتن قرارداد خواهد بود به قرار زیر:

‌مارک آلمان غربی ۱۲۱۲۸۳۲۰ =۷۵۸۰۲۰×۱۶

‌جمع کل ۱۵۱۶۰۴۰۰ مارک آلمان غربی.

‌ماده ۵ - اعتبار یافتن قرارداد الحاقی.

‌تاریخ قوت یافتن قرارداد الحاقی برابر مندرجات ماده ۱۸ ماده قرارداد اصلی سالطا ۷

خواهد بود.

‌ماده ۶ تضمین‌ها.

۱ - (‌فریتس ورنر) در مقابل پیش پرداختهای اول و دوم بایستی ضمانت‌نامه‌های بانکی

با اعتبار ۳۶‌ماهه برای اولین پیش پرداخت و ۲۴‌ماهه برای‌دومین پیش پرداخت به

(‌صنایع نظامی) تودیع نماید.

۲ - (‌فریتس ورنر) قبل از دریافت اولین، دومین و سومین قسط نیز هر بار تضمین بانکی به اعتبار ۱۸ ماه برای قسط اول و ۱۲ ماه برای قسط دوم و ۶‌ماه برای قسط سوم به (‌صنایع نظامی) تودیع خواهد نمود.

۳ - کلیه تضمین‌های بانکی بایستی قابل قبول بانک ملی ایران باشد.

۴ - مبلغ تضمین‌ها به نسبت ارزش وسایل تحویل شده و خدمات انجام یافته برابر

صورتحسابهای صادره فریتس ورنر خود به خود قابل تقلیل خواهد‌بود.

‌ماده ۷ - نقشجات ساختمانی و مدت ساختمان.

(‌فریتس ورنر) متعهد است در ظرف ۴ ماه پس از عقد قرارداد کلیه نقشجات ساختمانی

لازم را با محاسبات استاتیکی در اختیار (‌صنایع نظامی) بگذارد.

(‌صنایع نظامی مکلف است در ظرف ۲۰ ماه ساختمان‌های لازم را برای تأسیسات این

قرارداد الحاقیه آماده به مونتاژ تحویل نماید.

‌ماده ۸ - سایر شرایط.

‌سایر شرایط و مواد قرارداد الحاقی مفهوماً همان شرایط و موادی هستند که در قرارداد اصلی سالطا ۷ مندرج و برای طرفین معتبر و لازم‌الاجراء خواهند‌بود.

‌از طرف سازمان صنایع نظامی

‌سپهبد حسن طوفانیان

(‌مدیر عامل و رییس هیأت مدیره)

‌از طرف مؤسسه شرکت سهامی تجهیزات صنعتی فریتس ورنرگ . ام ب . ه دیرکتورکورت براندس به موجب وکالتنامه گواهی شده به شماره ۳۰۷.۶۶‌مؤسسه مزبور تسلیمی به سازمان صنایع نظامی.

‌موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده و دو قرارداد ضمیمه منضم به قانون

موافقتنامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت جمهوری فدرال آلمان می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

@warhistory۱

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان