کد خبر: ۳۲۱۷۴
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۵-05 October 2022
اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.
شماره دادنامه قطعی :
9309980229500040 

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/27 


رأی دادگاه بدوی


پیرامون دعوای آقای س. ح. فرزند س. به طرفیت 1.آقای ع. پ.س. فرزند ن. 2.شرکت طب ماساژ اسپیتمان با وکالت آقایان حسین ث. و ک. الف. به خواسته بهای روز وتجاری معادل چهل درصد سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند.. با امعان نظر در محتوای پرونده با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر سهام دار بودن در شرکت ارائه نکرده است واستعلامات انجام شده از ثبت شرکتها واداره تعاون نیز چنین چیزی را به اثبات نمی رساند بنابراین مطالبه ارزش سهام فاقد مبناست وچنانچه براساس قرارداد مشارکت حقوقی برای خود متصور است می تواند دعوای علیحده ایی مطرح کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را واردنمی داند وبه استناد مواد 197 قانون آئین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


ابتدائاٌ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت شرکت تعاونی ... و اقای ع. پاک با وکالت اقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره 182-94/2/29 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای روز و تجاری معادل 40% سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند ... حکم بر بی حقی صادر گردیده با عنایت به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر این اساس استوار است که دلیلی بر سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده ارائه نگردیده ... که با عنایت به صورتجلسه 85/8/2 مجمع عمومی عادی که بطور فوق العاده تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه در زمره سهامداران و حاضرین در جلسه قلمداد گردیده علاوه بر ان صورتجلسه 86/7/4 که بموجب دادنامه 1140-91/12/28 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان سفید امضاء تلقی که تجدیدنظرخواه مدعی گردیده آن را فقط امضاء کرده و متن آن توسط مسئولین شرکت تنظیم گردیده حکایت از ان دارد که حداقل سابق بر صورتجلسه مذکور ، تجدیدنظرخواه سهامدار شرکت بوده است همچنین آگهی تبدیل شرکت خدمات طب ماساژ اسپیتمان با مسئولیت محدود به شرکت تعاونی خدمات ... (بشماره 12/9856-80/8/13 ) دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه بعنوان بازرس اصلی معرفی که علی القاعده بازرس از بین سهامداران انتخاب میگردد بنابراین سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده محرز است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا و بدون ورود در ماهیت امر و در مقام حکم انشاء گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 299، 353 ، 358 و 403 قانون آئین دادرسی دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی و نقض ان بلحاظ ضرورت انجام کارشناسی در خصوص میزان سهام و ارزش روز ان مراتب را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد در ثانی تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت 1- آقای ع. پ.س. 2- خانم مریم پ.س. 3-خانم ... جملگی با وکالت آقای ک. الف. 4- ر. الف. 5-.... 6-... 7- .... (اعضاء هیئت مدیره و مدیران تصفیه شرکت تعاونی و خدمات ...) نسبت به دادنامه 715-93/10/10 صادره از این دادگاه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث نامبرده می باشد با عنایت به اینکه دادخواست جلب ثالث در جلسه دادرسی 93/9/4 (همزمان) و مقارن با جلسه اول دادرسی در پرونده اصلی تقدیم گردیده و اسامی هیئت مدیره در ذیل دادخواست جلب ثالث تصریح گردیده لذا قرار تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است. 

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 
قاسم توکلی - رمضان نامدار/پژوهشگاه قوه قضاییه

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان