کد خبر: ۲۹۷۱۶
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۳-29 March 2022
در حسابداري قرارداد هاي پیمانکار می توان از دو روش زیر جهت شناسایی درآمد استفاده کرد:
۱) روش درصد پیشرفت کار 
۲) روش کار تکمیل شده
 
۱) روش درصد پیشرفت کار:  
در این روش درآمد و هزینه و سود ناخالص پیمان به تدریج و به موازات پیشرفت عملیات پیمان در پایان هـر دوره ي مـالی انـدازه گیري و ثبت می شود. در این روش ابتدا میزان پیشرفت یا درجه تکمیل پیمان محاسبه شده و سپس درآمـد و هزینـه ي دوره ي جاري پیمان از طریق ضرب درجه ي تکمیل در کل درآمد یا هزینه ي برآوردي پیمان بدست می آید. 
از جمله مزایاي این روش عمل به اصل تقابل درآمد و هزینه می باشـد امـا اشـ کال مهـم آن نقـض اصـل تحقـق درآمـد بـه دلیـل شناسایی درآمد قبل از تکمیل فرآیدن کسب سود است.  
هم چنین درآمد هاي شناسایی شده در این روش به دلیل ماهیت روش مذکور تخمین و برآوردي بوده و فاقد معیـار قطعیـت می باشد.
 
۲) روش کار تکمیل شده:  
در این روش شناخت درآمد زمانی انجام می شود که کل پیمان و یا بخـش عمـده ي آن (حـداقل 97 %عملیـات) تکمیـل و صـرفا کارهاي جزیی باقی مانده باشد. ضریب اصلی این روش این است که سود پیمان زمانی شناسـایی و ثبـت مـی گـردد کـه عملیـات پیمان انجام و یا در مرحله نهایی رسده است. 

بدین ترتیب در این روش سود شناسایی شده قطعی می باشد. هم چنین با اعمال این روش و شناسایی سود پس از اتمام عملیـات به اصل تحقق درآمد عمل می گردد. اشکال اساسی این روش این است که درآمد گزارش شده در هر دوره مالی، میزان کار انجام شده ي طی دوره را بـروي پیمـان ها نشان نداده و ناقص اصل تطابق درآمد و هزینه می باشد.

کریم رامه 
برچسب ها: پیمانکار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان