کد خبر: ۲۹۶۷۲
تاریخ انتشار: ۰۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۸-24 March 2022
متن کامل نامه به شرح زیر است:
«ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﻠﺐ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮاد و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن، و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺤﺰب و ﺗﺠﻤﻊ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ راﯾﺞ و ﻫﻤﻪﺟﺎﮔﯿﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ. و ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب، رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، و ﺧﻮد در راه ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﻣﻘﺪس آن ﻣﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﯿﺪهاﯾﺪ و ﻟﻄﻤﺎت ﻓﺸﺎر و ﺗﻌﻘﯿﺐ و زﻧﺪان را ﺗﺤﻤﻞ  ﮐﺮده‌اﯾﺪ،  و  اﮐﻨﻮن،  ﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ  ﮐﻪ  ﺷﻤﺎ  ﻣﺴﺌﻮل  دوﻟﺘﯽ  ﺷﺪه‌اﯾﺪ  ﮐﻪ  دﺳﺘﺎورد  اﻧﻘﻼﺑﯽ  ﺧﻮﻧﯿﻦ  در  راه  ﺑﻪ  ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل و داد اﺳﺖ، روزی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻫﺠﻮم ﮔﺮوهﻫﺎی اراذل و اوﺑﺎش و ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺮﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺮﺳﺪ، و روزﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺷﻮﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت آن را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﺣﻤﻼت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻋﻀﺎی اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ.

در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺠﻨﮕﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ آزادیﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮاه ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ در آن، زور ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻗﻠﺪری ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺻﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ  ﺷﺮاﯾﻂ  ﻧﻪ  ﻓﻘﻂ  اﻧﻘﻼب  ﻋﻈﯿﻢ  ﻣﻠﺖ  ﻣﺎ  را  ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ  و  ﺑﯿﻬﻮده  ﻣﯽﮐﻨﺪ،  ﺑﻠﮑﻪ  ﺑﯽﮔﻤﺎن  ﮐﺸﻮر  را  ﺑﻪ  ﭘﺮﺗﮕﺎه  ﭼﻨﺎن درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮﻧﺒﺎری ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽرود ﻫﯿﭻ وﺟﺪان ﺣﺴﺎس و ﺑﯿﺪاری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ، از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﯾﮏ از ﻫﺰار آن ﻣﻌﺮوض اﻓﺘﺎد، ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﺎﺳﻒ و ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﯿﻢ، و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺗﻌیین ﺑﻔﺮﻣﺎ یید ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺑﺎب آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽﮔﺬرد ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ.

ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐًﻼ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱- ﭼﺮا از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟

۲ـ ﺑﻬﻢزدن ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﯿﺘﯿﻨﮓﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  درﻫﻢ  رﯾﺨﺘﻦ  ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ  ﺟﺒﻬﻪ  دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  ﻣﻠﯽ  در  روز  ﺟﻤﻌﻪ  ﯾﮏ  ﺗﯿﺮ  در  داﻧﺸﮕﺎه  ﺗﻬﺮان  و  ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ  ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﮐﻪ در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دو ﺗﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺪاﺋﯽ در ﺑﺎغ ﻓﺮدوس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۳-  دﺳﺘﮕﯿﺮی  ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ﺳﻪ  ﺗﻦ  از  ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺻﻨﻌﺖ  ﻧﻔﺖ،  ﯾﮏ  ﺗﻦ  از  ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ  ﺧﻠﻖ،  ﭼﻬﺎر  ﺗﻦ  از  ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ، ۵۱ ﺗﻦ از ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺮب ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه‌اند.

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎدۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﺮاﯾﺪ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮام۱۷ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۵۸
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:  اﺣﻤﺪ  ﺷﺎﻣﻠﻮ،  ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ  ﺳﺎﻋﺪی،  رﺿﺎﯾﯽ،  ﺣﺴﻦ  ﺻﺪر،  ﻫﻤﺎ  ﻧﺎﻃﻖ،  ﻫﮋﯾﺮ  ﺧﺴﺮوی،  ﺑﺎﺑﮏ  زﻫﺮاﯾﯽ، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزاده، ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان