کد خبر: ۲۸۵۸۴
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱-16 December 2021
فرمان تاریخی شاهنشاه ایران پناه، السلطان ناصرالدین شاه قاجار در خصوص لغو جزیه زرتشتیان
نظر به سپاس داری عنايات وافره و عطایای متكاثرهٔ حضرت واهب بی منـت عز اسـمه، كـه پرتو وجود اقدس ما را آرايش تاج و تخت كيان فرمود و افاضه ذات همايون ما را موجب آسايش قاطبه سكان ممالك ايران بر ذمت همت ملوكانه لازم اسـت كـه رفاهيـت حـال و فراغت بال عموم رعايا، از هر طايفه و ملت و طبقه و عشيرت را كه در زير سايه مرحمت پيرايه ما بايد به آسودگی بغنوند، مهيا داريم و بذلان موهبتی مخصوص مزرع آمال هر يـك را سرسبز و شكفته فرماييم؛ ازجمله طايفه زردشتيان يزد و كرمان كه از قديمه سكنه ايران و نتيجه دودمان پارسيان اند، رعايت احوال آنها زائداً علی ما كان منظـور نظـر عنايـت گسـتر همايون است به صدور اين منشور قضادستور امر و مقرر ميداريم كـه قـرار اخـذ ماليـات املاك و رسوم اضافيه و ساير عوارض و وجوهات ديوانی به همان نهج كه در شهر و بلوك يزد و كرمان با رعايای مسلم معامله ميشود با زردشتيان سكنه آنجا نيز بلازياده و نقصـان به همانطور معمول گردد و نظر به اين قرار چون مطالبه مبلغ هشتصد و چهل و پنج تومان كه به اسم ديگر از طايفه مزبوره گرفته ميشده است مرتفع خواهد بود. 

لهـذا از ابتـدا هـذه السـنه يونـت ئيـل خيريت دليل و مابعدهـا مبلغ مزبـور را به تخفيف ابـدی مرحمت و مقرر ميفرماييـم كـه مقرب الخاقان مستوفيان ديـوان همايـون و سررشته داران دفترخانه مبارك مبلغ مزبـور را از حشو جمع يزد و كرمان كليتهً به موضوع و از دفتر اخراج نمايند و حكـام حـال و اسـتقبال ولايات يزد و كرمان اين مبلغ مخصوص را به تخفيف ابـدی برقـرار دانسـته از هذا السـنه يونت ئيل و يا بعدها مطالبه آن را كلاً و جزاً موجب مؤاخذه و سياست داننـد و در مطالبـه ماليات ملك و آب و مستغلات و رسوم اضافيه و غيره به همان قرار كـه بـا سـاير رعايـای آنجا معامله و رفتار ميشود با زردشتيان نيز معمول دارند و در عهده شناسند.

تحرير فی شهر رمضان المبارك سنه ۱۲۹۹

نکته :
جزیه به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان دریافت مى‌کند. این مالیات توسط ساسانیان نیز از یهود و نصارا دریافت می شد. جزیه صورت عربی واژه پهلوی گزیت به معنای مالیات سرانه است.

نکته :
شاهزاده مسعود میرزا ظل السلطان در صدور این فرمان مبارک نقش بسیار مهمی داشتند.


ایل قاجار
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
در جنگ روسیه علیه اوکراین کدام پیروز خواهد شد؟
روسیه
اوکراین
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان