کد خبر: ۲۵۶۵۰
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۸-26 June 2021
آیا واقعا مسلمان هستیم؟ یا نه فقط اسم اسلام را با خود یدک می کشیم و اندک سنخیتی با مسلمانان واقعی مدنظر پیامبر عزیزمان نداریم؟
عصراسلام: اوصاف مسلمان واقعی بودن را در محضر پیامبر عزیزمان مرور کنیم. 

‏در روایت معتبری پیامبر اسلام(ص) در توصیف یک "مسلمان ِ مومن ِ واقعی" می فرماید: 

ايمان یک مسلمان كامل نمی‌شود مگر اینكه این ١٠٣ خصوصیت در او باشد: 

١. مومن فكری پویا، کنجکاو و جویای علم دارد. 

٢. در غفلت زندگی نمی کند و پیوسته اهداف و اولویت‌های متعالی زندگی خود را به ياد می آورد.‏ 

٣.علم او زياد است. 

۴.بردباری و حوصله او بسیار است. 

۵.هنگام دعوا هم برخوردی زیبا دارد. 

۶.در مراجعه‌ به ديگران يا رجوع ديگران به او رفتاری بزرگوارانه دارد. 

٧.در مواجهه‌ با مشكلات، صبر و حوصله دارد از اين رو در برابر مشكلات بزرگ از پا در نمي آيد.‏ 

٨.نفس و خواهش‌های باطل نفسانی او در برابر اراده محکم او ذلیل است. 

٩.خنده‌اش در حد تبسم است. [اهل قهقهه نيست زيرا قهقهه دل را مي‌ميراند] 

١٠.اجتماع و معاشرت او با دیگران همراه با علم و يادگيري است [تا به غيبت، تهمت، كلام بي‌فايده و...آلوده نگردد] 

١١.يادآوری دهنده ی‌ غافل است.‏ 

١٢.جاهل را آگاه می کند. 

١٣.به كسي كه او را اذيت كرده آزار نمی رساند. 

١۴.در چيزي كه مهم نيست و مشكلي حل نمی‌كند فرو نمی‌رود؛ [زيرا کارهای انسان بايد بیهوده نبوده و خیر مادی و معنوی داشته باشد]. 

١۵.در غم كسي شاد نمی‌شود. 

١۶.با بدگویی از كسي ياد نمی‌كند.‏ 

١٧.از فراهم کردن مقدمات گناه و انجام گناه، گریزان است. 

١٨.در برخورد با امور شبهه‌ناک، توقف مي كند [زيرا اين‌گونه امور، احتمال گرفتاری به گناه و محرمات الهي دارد]. 

١٩.هدیه‌ها و بخشش‌های او فراوان است. 

٢٠.اذیت و زحمتش برای ديگران کم است. 

٢١.ياور و ياري رسان غريبان است. 

‏٢٢.برای يتيم‌ها پدری مهربان است. 

٢٣.همیشه خوشحالي او در چهره‌اش نمایان است. 

٢۴.اندوه و ناراحتی او در قلبش پنهان است. 

٢۵.[رفتار و برخوردش] شیرین تر از عسل می‌باشد و [اراده اش] سخت‌تر از سنگ است. 

٢۶.هیچ رازی را فاش نمی‌سازد و هیچ پرده‌ای را نمی‌درد.‏ 

٢٧.حرکات و سکنات او به جا و عقلانی است.

٢٨.دیدار و ملاقات او شیرین است. 

٢٩.فرمانبرداری او از خدا زیاد است. 

٣٠.آرامش نیکویی دارد. 

٣١.برخوردی نرم دارد. 

٣٢.سکوتش طولانی است. 

٣٣.با او جاهلانه و بی ادبانه رفتار شود بردباری می کند. 

٣۴.نسبت به کسی که به او بدی کرده صبور است.‏ 

٣۵.بزرگتر را گرامی داشته و به کوچک‌تر رحم می‌کند. 

٣۶.نسبت به امانت، امین (محافظت کننده) است. 

٣٧.از خیانت‌ها به دور است. 

٣٨.همدم او پرهیز و خودنگه‌داری و هم پیمان او شرم و حیا است. 

٣٩.هوشیار بودن، مراقب بودن و برحذر بودنش بسیار است. 

۴٠.لغزش و اشتباهش کم است. 

‏۴١.حرکاتش از روی ادب و گفتارش مایه شگفتی [عاقلان] است. 

۴٢.از خطا و لغزش دیگران در حق خود زود در می‌گذرد و در پی عیوب دیگران نمی‌رود. 

۴٣.باوقار و صبور است. 

۴۴.اهل رضایت و سپاسگزاری است. 

۴۵.کم حرف است. 

۴۶.زبانی راست گفتار دارد. 

۴٧.نیکوکار و نیک رفتار است.‏ 

۴٨.از پلیدی‌های رفتاری و اخلاقی پاک است. 

۴٩.با حوصله و بردبار است. 

۵٠.اهل دوستی و رفاقت است. 

۵١.پاکدامن است. 

۵٢.آبرومند و بزرگوار است. 

۵٣.دور کننده دیگران از خود و دروغگو نیست. 

۵۴.پشت سر دیگران اهل بدگویی نیست. 

۵۵.دشنام دهنده‌ و بد زبان نیست. 

۵۶.اهل حسادت و بدخواهی نیست.‏ 

۵٧.بخل نمی ورزد. 

۵٨.ظاهری بسیار خوشحال و شاداب دارد. 

۵٩.زود رنج و ظریف نیست. 

۶٠.فضول و جاسوس نیست. 

۶١.از اهداف عالی ترین را طلب می‌کند و از اخلاق والاترین را می‌گزیند. 

۶٢.چون حفاظت خداوند را شامل حال خود می داند از چیزی یا کسی نمی‌ترسد. 

۶٣.موفقیت خود را از سوی خدا می‌داند. 

‏۶۴.با اینکه قوی است ولی با حلم، مدارا و نرمی رفتار می‌کند. 

۶۵.تصمیماتش از روی علم و یقین است نه هوای نفس. 

۶۶.به کسی که بدخواه اوست ستم نمی‌کند و درباره کسی که دوستش دارد به گناه نمی‌افتد. 

۶٧.در سختی‌ها بسیار شکیبا و صبور است. 

۶٨.اهل سرکشی و تجاوز به حقوق و منافع دیگران نیست.‏ 

۶٩.اسیر هوای نفس خود نیست و هر چه دلش خواست انجام نمی‌دهد. 

٧٠.نیازمندی به کسب کمالات انسانی شعار اوست. 

٧١.صبر و مقاومت راهبرد اصلی اوست. 

٧٢.ریخت و پاش ندارد بلکه کم هزینه و کم زحمت است. 

٧٣.کمک او بسیار است. 

٧۴.زیاد روزه می‌گیرد. 

٧۵.عبادت بسیاری دارد. 

٧۶.خواب او اندک است.‏ 

٧٧.قلب پرهیزکاری دارد. 

٧٨.علم و دانش او پاکیزه و بی غرض است. 

٧٩.هنگامی که قدرت یابد عفو کند. 

٨٠.اگر وعده‌ دهد وفا کند. 

٨١.با میل و رغبت روزه می گیرد. 

٨٢.در حال توجه و درک مقام کبریایی خداوند و با حضور قلب، نماز می خواند. 

٨٣.چنان نیکو عمل می کند که گویا ناظرانی او را می بینند و جزئیات اعمال او را ثبت می‌کنند. 

٨۴.دیده اش از دیدن محرمات و عیب‌ها فروبسته شده. 

٨۵.دست با سخاوتی دارد. 

٨۶.نیازمندی را رد نکند. 

٨٧.نسبت به دستاورد دیگران بخل نمی‌ورزد. 

٨٨.با برادران خود ارتباط و پیوستگی دارد.‏ 

٨٩.در راه احسان و نیکوکاری اقدامی مداوم و پیاپی دارد. 

٩٠.زیبا و سنجیده سخن گويد و کنترل زبانش را دارد. 

٩١.در عداوت و دشمنی، غرق نمی شود. 

٩٢.در دوستی و مهرورزی، خود را به هلاکت نمی‌کشاند. 

٩٣.باطل را بخاطر دوست نمی‌پذیرد و در مقابله با دشمن، حق را پایمال نمی‌کند.‏ 

٩۴.دانش را بدون غرض و فقط برای دانستن می‌آموزد و آن (دانش) را طلب نمی‌کند مگر برای عمل کردن و به کار بردن! 

٩۵. (چون دشمنی و برائت جویی او بخاطر خداست پس) کینه‌ی او اندک است. 

٩۶.تشکر و قدردانی او بسیار است. 

٩٧.روز به جستجوی معاش پردازد. 

٩٨.شب بر خطایای خود گریه کند.‏ 

٩٩. اگر با اهل دنیا مقایسه شود زیرک‌ترین آنهاست و اگر با اهل آخرت مقایسه شود پارساترین آنهاست. 

١٠٠. وقتی دنبال شغل است یا مشغول کسب و کار است درآمدی که حرام و حلال بودن آن مشکوک است را نمی‌پسند‏د. 

١٠١. در عمل به احکام دین اسلام دنبال عذر تراشی و بهانه یابی (یعنی حیله‌های شرعی) برای انجام ندادن حکم الهی نمی‌رود. 

١٠٢. در مقابل خطا و لغزش دیگران با عطوفت و مدارا رفتار می‌کند. 

١٠٣.می‌بخشد و حق دوستی دیرینه را فراموش نمی‌کند (حرمت نون و نمکی که با دیگران خورده را نگه می‌دارد)‏ 

منبع: بحار الانوار، جلد۶۷، صفحه ۲۱

شیخ مرتضی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان