کد خبر: ۲۵۰۳۳
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹-24 May 2021
وظايف رئيس قطار:1-31: رئيس قطار موظف است بر طبق مواد اين مقررات و آئين نامه ها و دستورات صادره وظايف محوله را انجام دهد.
2-31: رئيس قطار باري تابع رئيس دپو مامورين راهبري مبداء حركت قطار مي باشد و برنامه خدمتي رئيس قطار به وسيله مسئول دپو مامورين راهبري تعيين مي شود و موظف است كه بر طبق آن عمل نمايد و همچنين رئيس قطارپس از ورودبه ايستگاه ونيز در ايستگاههاي بين راه تابع دستورات مسئول وقت هر ايستگاه بوده و كليه مامورين لكوموتيو و قطار تابع رئيس قطار مي باشند.

3-31:‌رئيس قطار موظف است يك ساعت زودتر از حركت قطار به خدمت حاضر و حضور خود را به مسئول وقت دپواطلاع دهد و بايد در موقع خدمت ملبس به لباس متحدالشكل راه آهن بوده و همچنين به وضع خطوطي كه در آن مشغول به کار مي باشد آشنائي داشته و براي اين منظور قبل از اعزام يك مرتبه در طول خط مسير درروز در معيت رئيس قطار مطلع ديگري ويكبارنيزدرمعيت آموزگارلكوموتيوران  كارآموزي نموده و موظف است در خطي كه خدمت  مي نمايد خصوصيات خط مزبور را شخصا از نظر وضع ايستگاه، شيب و فراز، قوس، ترانشه ، تونل و خطوط انشعاب ، وضع علائم الكتريكي و شبكه خط برقي آشنا باشد.

 

فصل چهارم

 

وظايف مامورين راهبري قطار

 

 

 

 

 

 

ماده31: وظايف رئيس قطار

1-31: رئيس قطار موظف است بر طبق مواد اين مقررات و آئين نامه ها و دستورات صادره وظايف محوله را انجام دهد.

2-31: رئيس قطار باري تابع رئيس دپو مامورين راهبري مبداء حركت قطار مي باشد و برنامه خدمتي رئيس قطار به وسيله مسئول دپو مامورين راهبري تعيين مي شود و موظف است كه بر طبق آن عمل نمايد و همچنين رئيس قطارپس از ورودبه ايستگاه ونيز در ايستگاههاي بين راه تابع دستورات مسئول وقت هر ايستگاه بوده و كليه مامورين لكوموتيو و قطار تابع رئيس قطار مي باشند.

3-31:‌رئيس قطار موظف است يك ساعت زودتر از حركت قطار به خدمت حاضر و حضور خود را به مسئول وقت دپواطلاع دهد و بايد در موقع خدمت ملبس به لباس متحدالشكل راه آهن بوده و همچنين به وضع خطوطي كه در آن مشغول به کار مي باشد آشنائي داشته و براي اين منظور قبل از اعزام يك مرتبه در طول خط مسير درروز در معيت رئيس قطار مطلع ديگري ويكبارنيزدرمعيت آموزگارلكوموتيوران  كارآموزي نموده و موظف است در خطي كه خدمت  مي نمايد خصوصيات خط مزبور را شخصا از نظر وضع ايستگاه، شيب و فراز، قوس، ترانشه ، تونل و خطوط انشعاب ، وضع علائم الكتريكي و شبكه خط برقي آشنا باشد.

4-31:  رئيس قطار بايد در موقع خدمت ساعت، سوت و چراغ قوه ( دستی) دستگاه بي سيم  وتلفن صحرائی درمحورهائی که امکان استفاده از آن میسر است و همچنين برنامه قطار را همراه داشته باشد.

1-4-31: در قطارهاي مسافري تحويل و استفاده از تلفن صحرائي و ساير لوازم مورد اشاره بر عهده مامور فني مي باشد.

5-31: رئيس قطار پس از حضور درمحل كار و معرفي خود به مسئول وقت دپو حضور كليه مامورين مربوط به قطار را كنترل و انجام وظايفي كه به آنها محول شده است را يادآوري مي نمايد.

6-31: رئيس قطار موظف است پس از دريافت ورقه سير مندرجات آنرا قبل از حركت قطار با وضع قطار تطبيق نموده و در صورت مشاهده اشتباه و مغايرت به  مسئول وقت ايستگاه اطلاع داده تا آنرا اصلاح نمايد و پس از بازديد كامل قطار و اطمينان از حضور مامورين كه نام آنان در ورقه سير درج گرديده . نتيجه بازديد خود را به مسئول وقت ايستگاه اطلاع مي دهد.

7-31: هيچيك از مامورين معين شده قطاركه درمواقع خاص اعزام ميشوند نبايد خود سرانه محل واگني را كه رئيس قطار براي آنان تعيين نموده تغيير دهند.

8-31: بررسي قطار بايد شامل نكات زير باشد: توجه به نصب علائم انتهائي قطار، رسيدگي به آماده و تكميل بودن تجهيزات قطار،‌رسيدگي و دقت به اتصال مرتب آلات اتصالي واگنها ( زنجير و قلاب،‌لوله هاي هوا  ) و همچنين سالم بودن تامپون واگنها و اختلاف نداشتن مركز تامپون ونيزمركزقلابهاي اتوماتيك بيش از حد مجاز، ‌سالم بودن فنر و شاسي واگنها ،‌بارگيري و باربندي واگنهاي رو باز به نحو صحيح و كامل انجام و زنجير و قلابهاي طناب سيمي و دربهاي واگنها كاملاً بسته گردد،‌لبه و زنجير و ستونهاي جانبي واگنهاي خالي وباردار بجاي خود نصب باشد وپلمپ واگنهاي پلمپ دار كاملاً  سالم باشد،‌قطار از لحاظ قرار گرفتن واگنها ودرصد وزن ترمز و با رعايت كليه مقررات تنظيم شده باشد.

9-31: رئيس قطار بايد در عمل آزمايش ترمز قطار که به وسيله مامورين بازديد آلات ناقله انجام مي گيرد شركت داشته و پس از حصول اطمينان كافي ازصحت عمل ترمز واگنها ( ترمزهاي هوا و دستي ) و قرار گرفتن دسته هاي باردار و خالي و مسافري و باري در محل خود و نظارت در صدور جواز آزمايش ترمز و تسليم يك نسخه آن توسط بازديد كننده به مسئول وقت ايستگاه آمادگي قطار را براي حركت اعلام مي نمايد و مسئول وقت ايستگاه جواز آزمايش ترمز صادره را امضاء و توسط رئيس قطار به لكوموتيوران تسليم مي نمايد.

10-31: رئيس قطار بايستي قطار را از هر لحاظ تكميل و سالم تحويل گرفته در صورتيكه نواقصي مشاهده نمايد قبل از رفع آن از طرف مامورين مربوطه، مجاز به حركت دادن قطار با واگن معيوب نخواهد بود.

11-31:‌رئيس قطار پس از دريافت پروانه راه آزاد يا ميله راهنما و جواز ترمز و حصول اطمينان از تكميل و سالم بودن قطار آنها را به لكوموتيوران تسليم و فرمان حركت قطار را به لكوموتيوران مي دهد.

12-31: در ايستگاههاي مجهز به علائم الكتريكي كه قطار توقف مي نمايد نيز بايستي پس از سبز شدن نماي راه آزاد و حصول اطمينان از آمادگي كامل قطار  فرمان حركت را به لكوموتيوران  بدهد.

13- 31 : فرمان حرکت قطار بايد فقط توسط رئيس قطاربه لکوموتيوران داده شود.

14-31: قبل از حركت قطار ازايستگاه مبداء رئيس قطار بايد ساعت خود را با ساعت ايستگاه تطبيق و تنظيم نمايد.

1-14-31: واحدهاي ارتباطات نواحي موظف هستند كه همواره ساعتهاي ايستگاهها را تنظيم نمايند.

15-31: رئيس قطار موظف است از سوار شدن مسافر به قطار باري جلوگيري نمايد و در مواقع كاملاً ضروري فقط ماموريني مجاز به مسافرت با قطارهاي باري مي باشند كه قبلاً توسط كنترل ناحيه مجوز ماموريت آنها بوسيله تلفنگرام به ايستگاه مخابره شده باشد. اسامي اينگونه مامورين بايستي در ورقه سير قطار ثبت و محل استقرار آنها در قطار توسط رئيس قطار تعيين گردد همچنين محل پياده شدن آنها بايد طي حكم احتياط به لكوموتيوران اعلام گردد.

16-31: در حين حركت بايستي متناسب با شرايط و وضعيت منطقه سراسر قطار را تحت نظر بگيرد كه از معايب و نواقص به فوريت آگاهي حاصل نمايد و همچنين علائمي را که به هر طريق دريافت مي شود به لکوموتيوران اعلام نمايد.

17-31: در ايستگاههاي بين راه و غير تشكيلاتي كه مسئول و مامور مخصوص مانور ندارد عمليات مانور را طبق دستور مسئول وقت آن ايستگاه در قطارهاي عملياتي انجام مي دهد و همچنين در هر ايستگاه كه لكوموتيو يا واگن از قطار منفصل و يا متصل مي شود قبل از حركت،  قطار را آزمايش ترمزنموده و از صحت عمل آن اطمينان حاصل کرده و نتيجه را به اطلاع مسئول وقت ايستگاه رسانيده و در دفتر مخصوص ثبت  و امضاء‌     مي نمايد.

18-31: هر دستوري كه به موجب حكم احتياط از طرف مسئول وقت ايستگاه ابلاغ مي شود رئيس قطار باري موظف به مراقبت در اجراي آن مي باشد و همچنين بايد مراقبت نمايد كه قطار طبق برنامه به سير خود ادامه دهد و هرگونه عمليات لكوموتيو و مانور قطار در ايستگاهها به موقع و بنحوي انجام گيرد كه قطار با تاخير مواجه نشود.

19-31: رئيس قطار بايد ورقه سير قطار را پس از رسيدن به ايستگاه مقصد با ذكر ساعت ورود تكميل و آنرا امضا نموده و به مسئول وقت ايستگاه تحويل و با اطلاع و اجاز ه وي محل خدمت خود را ترك نمايد.

20-31: رئيس قطار چون مسئول تامين سلامت قطار تا مقصد مي باشد چنانچه در بين راه شخصاً يا به وسيله ساير مامورين به نواقصي واقف شود كه احتمال ايجاد خطر يا اشكالي در ادامه سير قطار بنمايد مانند پاره شدن قسمتي از آلات اتصالي،‌گرم شدن و سوختگي ياطاقان،‌زدگي بيش از حد طوقه چرخها،‌سرخوردن چرخهاي واگنها روي ريل، مقدمات شروع آتش سوزي،‌خرابي بارگيري واگنها و افتادن باري از واگنها و افتادن تامپون به روي خط و مشاهده خرابي خط، پل، تونل و غيره موظف است مراتب را جهت متوقف نمودن قطار به لکوموتيوران اعلام و با تشريك مساعي كليه مامورين مخصوصاً لكوموتيوران نسبت به رفع نقيصه يا ادامه سير قطار با احتياط كامل تا اولين ايستگاه اقدام نمايد و چنانچه براي حركت ساير قطارها مخاطره آميز باشد قطار را قبل از سوزن ورودي ايستگاه متوقف و با هدايت و راهنمائي مسئول وقت ايستگاه وارد تا بدين وسيله مامورين ايستگاه از جريان امر مطلع و اقدامات لازم را به موقع به عمل آورند. در ايستگاههاي فاقد مامور سيروحرکت، قبل از آزاد نمودن تراک سوزنها با فرمانده R.C يا  C.T.C تماس حاصل و مراتب را به اطلاع آنان برساند.

21-31: رئيس قطار موظف است شخصاً از علت توقف قطار در بين راه مطلع شده و در صورتيكه ادامه سير امكان پذير نباشد اقدامات لازم را برابر مقررات بعمل آورد.

22-31: رئيس قطار چنانچه پس از ورود و توقف كامل قطار متوجه شود قطار بنا به عللي دگاژ نشده بايد فوراً مراتب را به مسئول وقت ايستگاه اطلاع دهد و بر طبق دستور وي نسبت به مانور و آزاد كردن دگاژ اقدام نمايد و در ايستگاههاي تحت پوشش R.C و C.T.Cرئيس قطار باري موظف است پس از هر توقفي از دگاژ بودن قطار خود مطمئن شوند.

23-31: رئيس قطار پس از ورود به ايستگاه مقصد ضمن تسليم ورقه سير قطار به مسئول ايستگاه به منظور ثبت وقايع از قبيل ساعت ورود و خروج،‌توقف، اتصال،‌انفصال واگن و ساير موارد  را به مسئول مربوطه گزارش   مي نمايد و گزارش رئيس قطار درباره حوادث و اتفاقات در دفتر گزارش ترافیک ذكر و به امضاي رئيس قطار مي رسد.

24-31:انجام هرگونه عمل مانور توسط رئيس قطار در قطارهاي باري ممنوع است و فقط در شرايط استثنائي صرفاً براي انفصال واگن تعميري از قطار در طول مسير به کمک سوزنبان اقدام به انفصال واگن تعميري از قطار مي نمايد و  در  ايستگاههائي که فاقد مامور سيروحرکت مي باشد رئيس قطار جهت انفصال واگن تعميري با احتياط کامل اقدام مي نمايد.

25-31:رئيس قطار باري موظف است کليه تجهيزات مخصوص سير قطار و تلفن صحرائي و بي سيم را در اختيار داشته و مسئوليت نصب علامت انتهائي به طريق صحيح و مستحکم به نحوي که در روز و شب قابل رويت باشد را  به عهده دارد و در قطارهاي مسافري مامور فني مسئوليت نصب علامت انتهائي را عهده دار      مي باشد.

26-31:رئيس قطار موظف است هنگام ورود به ايستگاه زماني که قطار بنا به دلايلي از قبيل خرابي علائم و يا نبود سوزنبان متوقف مي گردد بعد از 5 دقيقه نزد مسئول وقت ايستگاه عزيمت نمايد و هرگاه توقف قطار بنا به ضرورت مي بايد ادامه داشته باشد لازم است طرفين قطار را طبق مفاد آئين نامه علامات مسدود نمايد.

27-31: چنانچه لکوموتيوران بخواهد بنا به اضطرار لکوموتيو را ترک نمايد رئيس قطار موظف است در لکوموتيو مستقر گردد. 

28-31: در مواقع سبقت گرفتن قطار از قطار ديگر پس از آنکه قطار اول با علامت انتهائي به ايستگاه وارد و دگاژ شد  بايد سوزنهاي مسير خط آزاد ايستگاه براي ورود و عبور قطار سبقت گيرنده آماده شده باشد و رئيس قطار متوقف از دگاژ شدن قطار با علامت انتهائي اطمينان حاصل نمايد.

29-31:هرگاه به عللي در طول مسير قطار مجبور به توقف شود رئيس قطار بايد سريعاً ضمن بستن ترمز دستي به تعدادکافي و گذاردن کفش خط و مهارقطار، مراتب را با ارسال تلفنگرام به ايستگاههاي طرفين و کنترل اطلاع داده و تقاضاي اعزام لکوموتيو امداد بنمايد.

30-31:در ايستگاههائيکه مجهز به علائم الکتريکي بوده و فاقد سوزنبان مي باشند در صورت متوقف شدن قطار، رئيس قطار موظف است پس از درخواست متصدي ترافيک يا مسئول وقت ايستگاه توسط بي سيم ورود کامل و وجود علامت انتهائي قطار را به متصدي ترافيک اعلام نمايد.

31-31:در داخل هر لکوموتيو بايد دو عدد کفش خط سالم که در يک مقره ثابت نصب شده بصورت دائم از طرف دپو اعزام کننده پيش بيني گردد و رئيس قطار ميبايستي از سالم بودن کفش خط و همچنين مناسب بودن نوع آنها با محور سير مطمئن شود.

ماده 32: وظايف رئيس قطار مسافري

1-32: روساي قطارهاي مسافري علاوه بر وظايف عمومي مندرج در اين فصل داراي وظايف ويژه اي بشرح زير مي باشند:

2-32:‌طبق برنامه ابلاغي يك ساعت قبل از حركت قطار در ايستگاه حاضر و ضمن كنترل مامورين موظف قطار مشخصات آنان را با مندرجات ورقه سير تطبيق مي نمايد.

3-32: رئيس قطار مسئول هدايت فعاليت هاي تمامي كاركنان قطار مورد تصدي خود مي باشد و بر نحوه انجام وظايف و فعاليت هاي مامورين موظف نظارت مي نمايد تا در طول ماموريت با هم آهنگي لازم امور جاري به نحو احسن ا نجام گيرد.

4-32: قطار مورد تصدي خود را از لحاظ تجهيزات فني كنترل نموده و دقت مي نمايد تا مشخصات فني قطار را از قبيل وزن و طول و نحوه اتصال واگنها و ميزان ترمز قطار با مفاد مقررات عمومي حركت و دستورالعملهاي صادره منطبق باشد و مراقبت مي نمايد كه سيستم روشنائي و تهويه قطار به خوبي عمل نموده و سالنها نظيف و مامورين همگي ملبس به لباس فرم مخصوص بوده و پلاك شناسائي خود را به سينه نصب نمايند.

5-32: روساي قطارهاي مسافري موظفند در ايستگاههاي مبداء حركت و يا مواقعي که به هر علت اتصال يا انفصالي در قطار صورت مي گيرد در معيت مامورين بازديد و لکوموتيوران در آزمايش ترمز قطار شرکت نموده و جواز آزمايش ترمز صادره را پس از دريافت از مسئول وقت ايستگاه به لکوموتيوران تسليم نمايند ساير جوازهاي آزمايش ترمز که توسط مامورين پستهاي بازديد مسير براي قطارهاي مسافري صادر مي گردد و به وسيله مسئول وقت ايستگاه تنظيم و پس از اخذ امضاء از رئيس قطار توسط وي به لکوموتيوران تسليم خواهد شد.

6-32 : در مواردي كه صدور حكم احتياط توسط ايستگاه ضرورت پيدا نمايد رئيس قطار به دفتر ترافيك مراجعه و نسبت به امضاي سه نسخه مفاد حكم احتياط اقدام مي نمايد و دو نسخه از آن را به همراه برده و ضمن توضيح موارد احتياطي به لكوموتيوران، پس از اخذ امضاء، يك نسخه را به وي تحويل و نسخه ديگر را به منظور يادآوري به موقع نزد خود نگه مي دارد.

7-32 : متصديان ترافيك در ايستگاههاي طول خط موظفند براي موارد احتياطي جديد حكم  احتياط را در سه نسخه صادر و پس از اخذ امضاء از رئيس قطار و لكوموتيوران، يك نسخه از آن را به رئيس قطار و نسخه ديگر را به لكوموتيوران تسليم نمايد و بدين منظور متصدي ترافيك ايستگاه به وسيله بيسيم رئيس قطار را جهت اخذ و ارائه حكم احتياط موارد جديد  قبل از ورود به ايستگاه مطلع و ايشان را به مجاورت كابين لكوموتيوران دعوت نموده تا پس از اخذ امضاء از رئيس قطار و لكوموتيوران و تفهيم موارد احتياطي جديد ، يك نسخه به هر يك از آنها تسليم نمايد.

8-32 : رئيس قطار موظف مي باشد سالنهاي مسافري را از لحاظ آبگيري و روشنايي و نظافت كنترل نمايد كه نواقصي نداشته و در زمستان جريان بخار واگنها تامين و روي پله واگنها از يخ زدگي مصون كه سلامت و پياده شده مسافرين و آسايش آنان از هر جهت تامين شده باشد.

9-32: در تمام مدت سير و همچنين در مواقعي که قطار بنا به عللي در بين راه متوقف مي شود در تامين سلامت قطار و اجراي کامل مقررات عمومي حرکت مراقبت مي نمايد.

10-32: در نحوه رفتار کليه مامورين موظف قطار نظارت نموده و مراقبت مي نمايد تا مهمانداران با غذاها و آشاميدنيهاي سالم از مسافرين به خوبي پذيرائي نمايند.

11-32: پليس قطار تحت نظر رئيس قطار مسئول برقراري نظم و قانون در قطار مي باشد.

12-32: وصول غرامات ناشي از خسارات وارده به قطار ( اعم از لکوموتيو و واگنها ) را طبق تعرفه راه آهن عهده دار  مي باشد.

13-32: به هنگام بروز حوادث و سوانح چگونگي را توسط تلفنگرام به کنترل ناحيه اي که در آن سير مي نمايد اطلاع داده و با همکاري مامورين قطار تا رسيدن نيروهاي امدادي کمک هاي اوليه رابه مصدومين و مجروحين مي نمايد. چنانچه مسافر بيماري در يکي از سالنهاي قطار فوت نمايد ضد عفوني نمودن سالن مزبور را توسط تلفنگرام به مسئولين مربوطه اعلام خواهد نمود.

 

 

 

ماده 33:‌وظايف لكوموتيوران و لكوموتيوران كارورز

1-33:‌لكوموتيورانان مسئول هدايت لكوموتيوها و قطارهاي راه آهن در محوطه ايستگاه و طول خط مي باشند و موظفند طبق آئين نامه و مقررات مربوطه ضمن لكوموتيوراني نهايت دقت و مراقبت را در نگهداري و حفظ و حراست لكوموتيو و سلامت سير قطاري كه در اختيار آنان گذاشته شده است به عمل آورده و وظايف محوله را به شرح زير انجام دهند.

2-33:‌لكوموتيوران مسئول اصلي لكوموتيو و اجراي مقررات وظايف لكوموتيوراني مي باشد.

3-33:‌لكوموتيورانان مسئول حسن انجام وظيفه لكوموتيورانان كارورز در قطارهاي مسافري بوده و در كار آنان نظارت مستقيم دارند و لكوموتيورانان كارورز با توجه به حدود مسئوليتها و وظايفي كه به عهده دارند بايد دستورات لكوموتيورانان را اجراء و به خصوص در مورد ديده باني و توجه به علائم و وضع قطار مسافري با كمال هوشياري و دقت با لكوموتيورانان همكاري نمايند.

1-3-33:‌در قطارهاي باري وظايف ديده باني و كنترل قطار و روئيت علائم از داخل لكوموتيو در سمتي كه رئيس قطار مستقر مي گردد بر عهده وي مي باشد و با لكوموتيوران مسئوليت مشترك دارند.

4-33: آموزگار لكوموتيوراناني كه به منظور نظارت بر كار مامورين راهبري  و تعليم يا آزمايش با قطارها به طول خط اعزام مي گردند با آنان داراي مسئوليت مشترك مي باشند.

5-33:لكوموتيوها در مبداء‌و مقصد بوسيله واحدهاي مربوطه كنترل و بدون عيب در سرويس بهره برداري قرار مي گيرند. دپو موظف است لكوموتيو بدون عيب و نقص و از هر لحاظ سالم و كامل به نحوي كه دستگاههاي ايمني آن شامل پدال ايمني ،‌سيگنال ، رله‌PCSسالم و آماده به كار با سوت اخطار ترمز( فرار هوا ) باز و نيز ساير تجهيزات مربوطه آنها به خوبي عمل نمايد و همچنين سوخت ، آب ، شن ، روغن ، نظافت ، وکفش خط داخل لكوموتيو كافي بوده و به لكوموتيورانان تحويل نمايد و لکوموتيورانان و لکوموتيورانان كارورز  در قطار مسافري موظفند در ساعت مقرر به خدمت حاضر و پس از معرفي خود به مسئول وقت دپو و تعيين شماره لکوموتيوها نسبت به کنترل و بازديد کامل لکوموتيوهاي تعيين شده از هر جهت ( سوخت، آب، شن ، روغن و تجهيزات مربوطه و نظافت و غيره ) اقدام و پس از حصول اطمينان از سالم بودن آنها براي اعلام آمادگي و دريافت کارنامه به مسئول وقت دپو مراجعه نمايند.

1-5-33:مسئول وقت دپو موظف ميباشد پس از تنظيم كارنامه شماره لكوموتيو و مامورين مربوطه را به متصدي ترافيك اطلاع دهد.

6-33:لکوموتيوران پس از دريافت کارنامه در معيت مامور راهنما ( مامور سير و حركت ) با لکوموتيو يا لکوموتيوهاي مربوطه از دپو به ايستگاه حرکت مي نمايد . مامور راهنما موظف است در آخرين سوزن خروجي دپو ساعت ورود لكوموتيو به ايستگاه را به مسئول وقت ايستگاه اطلاع دهد.

7-33:لکوموتيورانان پس از ورود به ايستگاه و معرفي خود به مسئول وقت ترافيك براي انجام وظايف محوله در محوطه ايستگاه تابع دستورات مسئول وقت ايستگاه و در طول خط تابع رئيس قطار مي باشند و در عمل لكوموتيوراني و هدايت قطار كاملاً مستقل بوده و مطابق آئين نامه و دستورالعملها اقدام مي نمايد.

8-33:لکوموتيورانان مجاز نيستند هدايت لکوموتيو خود را به افراد غيرمسئول يا غير مجاز واگذار نمايند. يا لكوموتيو خود را ترك نمايد. در صورت اضطرار بايد ضمن ترمز نمودن كامل لكوموتيو و قطار دسته تغيير جهت ( مارش ) را از مقر آن خارج و نزد خود نگه داشته و پس از استقرار رئيس قطار در كابين لكوموتيو آن را ترك و در اسرع وقت مراجعت نمايند و در قطار مسافري لكوموتيوران كارورزاين وظيفه را عهده دار مي باشد.

1-8-33:آموزش عملي لکوموتيورانان كارورز با حضور و مسئوليت آموزگار لکوموتيوران بر طبق دستورالعملي که از طرف اداره کل سیروحرکت و مركز آموزش و تحقيقات راه آهن صادر مي شود بايد انجام گيرد.

9-33:چنانچه در طول خط به عللي لکوموتيوران قطار مسافري قادر به انجام وظيفه نباشد در صورتي که لکوموتيوران كارورز داراي درجه لکوموتيوراني مجاز باشد مي تواند قطار را تا اولين ايستگاه هدايت و در آنجا جريان امر را توسط کنترل به کنترلر ناوگان مربوطه گزارش و کسب تکليف نمايد و در صورتي که لکوموتيوران كارورز حق لکوموتيوراني نداشته باشد بايد فوراً قطار مسافري را متوقف نموده و رئيس قطار مي بايستي به وسيله تلفن صحرائي يا بیسیم یا با اعزام يک مامور به نزديکترين ايستگاه موضوع را به کنترل گزارش و طبق دستور عمل نمايند.

1-9-33:‌چنانچه لكوموتيوران قطار باري بنا به عللي قادر به انجام وظيفه نباشد بايد قطار را متوقف نمايد و هرگاه رئيس قطار دوره هاي مخصوص لكوموتيوراني را طي نموده و داراي گواهينامه مجاز باشد مي تواند قطار را تا اولين ايستگاه هدايت نمايد و سپس مطابق دستور كنترلر راهبري اداره سيروحرکت عمل نمايد و چنانچه حق لكوموتيوراني نداشته باشد مي بايست با وسيله ارتباطي جريان امر را به ايستگاههاي طرفين و كنترل ناحيه اعلام و كسب تكليف نموده و طبق دستور عمل نمايد.

10-33: لکوموتيوران و رئيس قطار باري و لکوموتيوران  ولكوموتيوران كارورز در قطار مسافري نبايد متفقاً لکوموتيو خود را به هنگام توقف ترک نمايند.

11-33:رئيس قطار و لکوموتيوران موظفند از سوار شدن افراد غير مجاز به لکوموتيوها جلوگيري نمايند.به استثناي افراد مشروحه ذيل:

الف:  مامورين راه آهن که برابر ابلاغ  بازرسی طولخط كه توسط ناحیه متبوعه صادرشده است.

ب: مامورین ارشدراه آهن که بنابه ضرورت وتشخیص ناحیه به طولخط اعزام میگردند.

ج: ماموریني  که داراي پروانه نمونه 3400 ( پروانه رفت و آمد با لکوموتيوها ) مي باشند.

د: افرادي که نام آنها در کارنامه لکوموتيو ( نمونه 3634 ) توسط دپو درج گرديده است.

ه: مامورمانوردر مواقعي که لکوموتيو به طور منفرد اعزام مي شود.

 ضمناً تعداد اين قبيل افراد حداکثر در لكوموتيو نبايستي از سه نفر تجاوز نمايد و به طور کلي سوار شدن هر ماموري در غير از لکوموتيو فرماندهي و كابين دوم لكوموتيوهاي دوكابينه و قطارهاي خود كشش(كابين خلاف جهت حركت) ممنوع است.

12-33:لکوموتيورانان و رؤساي قطار که به علت ضعف قوه بينائي و طبق تجويز پزشک معتمد راه آهن مکلف به استفاده از عينک مي باشند موظفند در حين خدمت با عينک انجام وظيفه نمايند و بايستي در کارت مجاز آنان لزوم استفاده از عينک قيد و عکس روي آن  نيز بايستي باعينک باشد.

13-33:لکوموتيورانان بايد به وضع خطي که در آن منطقه انجام وظيفه مي نمايند کاملاً آشنا بوده و براي اين منظور در هر منطقه اي که جديداً مشغول به کار مي شوند بايد حداقل يک بار در معيت لکوموتيوران ديگر و يکبار نيز در معيت آموزگار لکوموتيوران با لکوموتيو رفت و آمد بنمايد تا در صورت تائيد آموزگار لکوموتيوران بتواند مستقلاً در منطقه قطار حمل نمايد و چنانچه لکوموتيوران به وضعيت آن خط قبلاً آشنائي داشته و بيش از يک سال در آن قسمت از خطوط راه آهن کار نکرده باشد براي اشتغال مجدد بايد حداقل يک سرويس بعنوان راه شناسي به منطقه اعزام شود.

14-33:لکوموتيورانان و رؤساي قطار باري موظفند در مناطقي از خطوط راه آهن که حرکت قطارها با جواز راه آزاد يا ميله راهنما انجام  مي شود از صحت مندرجات جواز و صحت مسير ميله راهنما مطمئن شوند و حرکت با جواز يا ميله اي که مطابق مشخصات مسير نباشد ممنوع است.

15-33:لکوموتيوران موظف است مندرجات جواز ترمز را با دقت مطالعه نمايد تا ازکافي بودن درصد وزن ترمز طبق جدول درصد ترمز با شيب ها و سرعت هاي مختلف جدول براي مسيري که در آن سير خواهد نمود اطمينان حاصل نمايد.

16-33:لکوموتيوران موظف است پس از هر مانوري يا تغيير در تشکيلات قطار و يا اتصال و انفصال لکوموتيو مجدداً مبادرت به آزمايش ترمز نمايد و در ايستگاههائي که مامور بازديد آلات ناقله نباشد رئيس قطار اين عمل را انجام داده و در دفتر مخصوص آزمايش ترمز ثبت نموده و لکوموتیوران  امضاء مي نمايد و موظف است به هنگام آزمايش ترمز در لکوموتيو مستقر و کليه دستورات رئيس قطار را اجراء نمايد.

17-33:لكوموتيوران پس از حرکت  از ايستگاه و هنگام ورود قطار به خطوط داراي شيب ، قبل از اين که سرعت قطار به حد مقرر برسد بايد مبادرت به انجام عمل ترمز نموده و از صحت عملكرد  و کافي بودن آن مطمئن شود.

18-33:لکوموتيوران موظف به رعايت سرعت مقرر در طول خطوط و مانور در ايستگاهها مي باشد و به هيچوجه مجاز  نمي باشد از سرعتي که طبق برنامه يا علائم يا علامات تعيين گرديده تجاوز نمايند و در مواردي که به عللي تقليل سرعت در قسمتي از مسير موقتاً لازم باشد به وسيله حکم احتياط،  لکوموتيوران و رئيس قطار را از مفاد جوازها و احکام احتياط مطلع و همچنين رئيس قطار نيز موظف است اجراء به موقع آنها را به لکوموتيوران يادآوري نمايد و در قطارهاي مسافري كه رئيس قطار در لكوموتيو مستقر نمي باشد اين وظيفه بر عهده لكوموتيوان كارورز مي باشد.

19-33:لکوموتيورانان و رانندگان کليه وسايط نقليه راه آهن موظفند مفاد کليه احکام احتياطي را که به آنها تسليم  مي گردد به دقت مطالعه و به موقع اجرا نمايند.

20-33:لکوموتيورانان و رانندگان ساير وسايط نقليه ريلي موظفند در موارد زير سرعت قطار يا لکوموتيو منفرد يا ساير وسايط نقليه را به حدي تقليل دهند که در صورت لزوم بتواند قطار و يا وسيله نقليه خود را فوراً متوقف و از بروز سانحه جلوگيري نمايند.

1-20-33:وجود مه غليظ و عدم ديد کافي به هر علت ديگر.

2-20-33: در مواقع طوفان و پوشيده شدن خط از خاک و ماسه و برف.

3-20-33:در موارديکه در اثر بارندگي شديد احتمال جريان سيل و يا ريزش کوه يا ترانشه داده شود.

4-20-33:در مواقع بروز زمين لرزه.

5-20-33:مشاهده علامات مامورين خط براي تقليل سرعت يا توقف قطار ( يا لکوموتيو )

21-33:لکوموتيوران موظف است در صورتي که هر يک از علائم راه آهن را به خوبي تشخيص ندهد و يا مسير ورودي ايستگاه را با مندرجات جواز مطابق نبيند و يا خط ورودي او آزاد نباشد و يا در خطوط مربوطه سوزنبان سر سوزن ورودي با علائم مخصوص روز و شب حضورنداشته باشد و يا هرگونه مانعي ديد او را مشکوک کند هريک از آنها را علامت ايست تلقي و تاحصول اطمينان کامل از آزادي مسير متوقف گردد.

22-33:در ايستگاههاي مجهز به علائم الکتريکي ، لکوموتيوران و رئيس قطار( در قطارهاي مسافري  لکوموتيوران كارورز) موظفند براي اطمينان از صحت تشخيص رنگ نور علامت هريک از آنان که نور علامت مربوطه را زودتر مشاهده نمود رنگ آنرا با صداي بلند اعلام و نفر ديگر در صورت روئيت همان رنگ نام آن را تکرار نمايد. تا چنانچه اختلافي در تشخيص رنگ وجود نداشت به سير خود ادامه يا مبادرت به حرکت از ايستگاه بنمايد و در صورت مشکوک بودن رنگ نور علامت، لکوموتيوران بايد فوراً وسيله نقليه را متوقف نمايد.

23-33: اتصال و انفصال لوله هاي هوا و لوله هاي تعادل بين لکوموتيوها در دپوها به عهده مامورين دپو و در طول خط به عهده رئيس قطار مي باشد و لکوموتيوران نيز موظف است صحت عمليات انجام شده را شخصاً بازديد و نظارت نمايد. در هنگام اعزام ديزل امداد رئيس قطار مانده در راه موظف به بستن لوله هوا و تعادل ديزل بوده و لكوموتيوران امدادي بر صحت عملكردوي نظارت مي نمايد. 

24-33: لکوموتيوران موظف است در مورد اشکالات فني لکوموتيو با اطلاع قبلي رئيس قطار با مسئول کشيک وقت کنترل راهبري تماس حاصل نموده و کسب تکليف نمايد.

25-33: لکوموتيوران موظف است در طول خط يا در ايستگاههاي بين راه براي رفع نواقص و معايب وارده به واگنها با رئيس قطار تشريک مساعي نمايد.

26-33: لکوموتيوران و رئيس قطار بايد در حين سير قطار به وضع قطار و مامورين خط و علامت انتهائي قطار و علائم خط توجه داشته و همچنين در طول خط مراقب وسايل ارتباطي و تاسيسات راه آهن بوده و در صورت مشاهده عيب و نقص موضوع را به مسئول وقت اولين ايستگاه اطلاع دهد. لکوموتيورانان موظفند در طول مسير در مواقعي که به عللي علامت انتهائي قطار را نمي بيند با استفاده از امکانات فني لکوموتيو و مشاهده عقربه فشارسنج و لوله اصلي از سلامت قطار خود اطمينان حاصل نمايند و پس از عبور از ماگنت ورودي ايستگاه نيز عمل فوق را به منظور اطمينان از عدم گسيختگي و سلامت قطار انجام دهند.

27-33: در موردوسايط نقليه ريلي  عبوري در ايستگاههائي که با پروانه راه آزاد يا ميله راهنما کار مي کنند رانندگان وسائط نقليه ريلي موظف به دريافت پروانه راه آزاد يا ميله راهنما مي باشد و به هيچوجه مجازنمي باشندبدون دريافت پروانه راه آزاد يا ميله راهنما از ايستگاه عبور نمايند.

28-33: وقتي قطاري در مقابل علامت حدود ايستگاه يا مقابل سيما فور ورودي، که به علت خرابي علامت و يا نبودن سوزنبان ورودي متوقف مي شود لکوموتيوران مکلف به نواختن سوت خبر و نيز برقراري ارتباط با مسئول وقت ايستگاه مي باشد تا حضور خود را اعلام نمايد در صورت عدم پاسخ از طرف ايستگاه چنانچه توقف قطار بيش از 5 دقيقه به طول انجاميد رئيس قطار بايد به سمت ايستگاه عزيمت نمايد  و توقف قطار را اطلاع دهد و هر گاه توقف قطار بنا به ضرورت در محل بايستي ادامه داشته باشد،‌توجه نمايد که از طرف رئيس قطار طرفين قطار طبق مفاد آئين نامه علائم مسدود گردد.

1-28-33 : در ايستگاه هاي تحت فرمان  رئيس قطار پس از 10 دقيقه نسبت به مسدود نمودن طرفين قطار اقدام و سپس با مركز فرماندهي و يا ايستگاه فرماندهي تماس حاصل مي نمايد . 

29-33: لکوموتيوران بايد در حين مانور علائمي را که براي انجام عمليات مانور به وسيله سرمانورچي يا رئيس قطار داده مي شود عيناً به وسيله سوت لکوموتيو تکرار نمايد يابه وسيله بي سيم پاسخ ميدهد.

30-33: لکوموتيورانان لکوموتيوهاي منفرد و رانندگان درزين ها و ساير وسايط نقليه سنگين موتوري که به طورمنفرد روي ريل قادر به حرکت هستند با در اختيار داشتن وسايل ارتباطي مطمئن در هنگام حرکت در طول خط وظايف رئيس قطار را نيز به عهده دارند و اعزام اين قبيل وسائط نقليه ريلي بدون حضور رئيس قطارولكوموتيوران كارورز بلامانع ميباشد.

1-30-33-اعزام يك،دو،سه لكوموتيوبا در اختيار داشتن وسايل ارتباطي مطمئن بدون حضور رئيس قطار ولكوموتيوران كاروزبلامانع است.

31-33: هنگام ورود قطار به ايستگاه لکوموتيوران موظف است باتوجه به طول قطاراز دگاژ شدن آن اطمينان حاصل نموده و سپس قطاررامتوقف نمايد .

32-33: لکوموتيوران موظف است در طول مسير کليه اشکالات فني لكوموتيو را در برگه تحویل وتحول ودفترچه تعميرات قيد و اهم مسائل رويدادهاي ماموريت خود را کتباً به دپو مقصد گزارش نمايد.

33-33:‌لكوموتيورانان و رؤساي قطارهاي باري قبل از حركت از مبادي مي بايستي از صحت كار دستگاههاي بي سيم و سيستم شارژ مطمئن باشند.

34-33:‌لكوموتيورانان قطارهاي باري موظفند قبل از خروج كامل قطار از ايستگاه به استثناي ايستگاههاي تحت فرمان رويت علامت انتهائي قطار توسط متصدي ترافيك يا مسئول وقت ايستگاه را از آنان استعلام نمايند.

1-34-33  :‌چنانچه بي سيم لكوموتيوران و رئيس قطار يا مسئول وقت ايستگاه از كار افتاده باشد يا اينكه صداي بي سيم مفهوم نباشد تا زمانيكه لكوموتيوران از وجود علامت انتهائي قطار اطمينان حاصل ننموده مجازبه خروج از ايستگاه  نمي باشدو در صورتيكه طول قطار به اندازه اي باشد كه رويت علامت انتهائي توسط مسئول وقت ايستگاه،‌مستلزم خروج قسمتي از قطار از حدود ايستگاه باشد لكوموتيوران مي بايستي قبل از خروج كامل قطار از ايستگاه به هر نحو ممكن از وجود علامت انتهائي اطمينان حاصل نمايد.

ماده 34: وظايف مامور فني قطار–مامورين فني قطار از بين مکانيسين ها و متصديان تعميراني مجرب واگن جهت اعزام با قطارها و طي آموزشهاي مورد لزوم انتخاب مي گردند که وظايف آنان به شرح زير مي باشد.

1-34:مامورين فني در مدت سير قطار تابع دستورات رئيس قطار خواهند بود.

2-34:مامورين فني قطار موظفند يک ساعت قبل از حرکت قطار به خدمت حاضر شوند و خود را به مسئول وقت ايستگاه و رئيس قطار معرفي نمايند و واحد اعزام كننده نيز مامور فني را به مسئول وقت ايستگاه معرفي مي نمايد و بعد از تشکيل قطار قسمتهاي مختلف واگنها را به دقت کنترل نموده و از سالم بودن آنها به خصوص قسمتهاي مربوط به آلات کشش، تامپونها؛ لوله هاي هواي ترمز ، بخار، حافظ ميله  مثلث ، کفش هاي ترمز ،سيستم تعليق، چرخ و بانداژ و کليه متعلقات بوژي و سالنها اطمينان حاصل نمايند.

3-34:محكم كردن زنجير كشش قلابها، باز و بسته نمودن ترمز دستي، کليه پلها ، لوله هاي بخار، گذاشتن و برداشتن كفش خط و همچنين زنجيرهاي كشش و آويختن زنجيرهاي اضافي به چنگك واگنها در قطارهاي مسافري به عهده مامور فني بوده و نامبرده موظف است در ايستگاههاي مبداء قسمت هاي مزبور را کنترل و از صحت عمل آنها مطمئن شود و نيز لازم است كه مجهز به بي سيم هم باشد.

4-34:مامورين فني موظفند براي رفع معايب احتمالي واگنها لوازم زير را در هر ماموريت همراه داشته باشند. سگدست، لوله يدکي بخار ( در فصول سرما ) واشر لوله هوا، انواع واليک و اشپيل، جک، جعبه آچار و ابزار لازم و قطعاتي را که بنا به ضرورت کار از طرف کارگاه مربوطه به او داده مي شود.

5-34:مامور فني در طول راه بايد با کمال دقت و هوشياري مراقب واگنها بوده و در صورت بروز تکان يا شنيدن صداي غير عادي درصدد تشخيص عيب و رفع آن برآيد.

6-34:مامور فني چنانچه در حين حرکت قطار متوجه معايبي شود که احتمالاً  سير قطار راباخطر مواجه نمايد بايد فوراً مراتب را به رئيس قطار اطلاع دهد تا قطار را متوقف سازد و در صورت نبودن وقت کافي براي اطلاع شخصاً ترمز خطر را خواهد کشيد.

7-34:مامور فني در ايستگاههائي که پست بازديد آلات ناقله مستقر مي باشد تابع پست بازديد خواهد بود.

8-34:به محض توقف کامل قطار در ايستگاههاي بين راه مامور فني بايد در نهايت سرعت و دقت قطار را بازديد و در صورت مشاهده عيب مراتب رابه رئيس قطار اطلاع دهد و در معيت و با همکاري مامورين بازديد آلات ناقله ايستگاه نسبت به رفع آن اقدام نمايد. بازديد قطار از طرف مامور فني ضروري بوده و وجود بازديدکننده آلات ناقله که او هم موظف به بازديد قطار مي باشد نبايد موجب عدم انجام بازديد قطار توسط مامور فني گردد و هريک به تنهائي مسئوليت بازديد واگنها را به عهده خواهند داشت.

9-34:در ايستگاههائي که پست بازديد وجود ندارد مامور فني بايد معايب مشاهده شده  و نتيجه رفع آنها را به رئيس قطار اطلاع دهد.

10-34:در صورتيکه رفع معايب جهت ادامه سير مقدور نباشد  موضوع را به وسيله رئيس قطار به متصدي ترافيك ايستگاه اطلاع دهد تا نسبت به انفصال واگن معيوب اقدام نمايد.

11-34:مامور فني موظف است پس از ورود به ايستگاه مقصد هرگونه عيبي را که در واگن ها اعم از تجهيزات داخلي يا خارجي و در طول راه مشاهده نمود به مسئول تعميرات واگن يا به مامورين موظف پست بازديد آلات ناقله اطلاع و مراتب را در برگ گزارش تعمير که در اختيار دارد ثبت و در مقصد آنرا به مسئول واحد تعميراتي تحويل نمايد.

12-34:‌جايگاه مامورين فني و برق و تهويه در واگن ا نتهاي قطار مي باشد و همچنين تجهيزات مربوطه را طبق مقررات عمومي حركت تحويل گرفته و در اين محل قرار ميدهندو در صورت ضرورت ترك محل استقرار مامور فني قطار به هر علت از جمله انجام تعميرات ضروري واگنها در طول سفر به دستور رئيس قطارتا مراجعت وي مامور برق موظف به انجام  وظيفه به جاي او خواهد بود.

1-12-34: مامور فني قطار مسافري متوقف موظف است به محض اطلاع از سبقت ، نور قرمز رنگ چراغ انتهائي را از ديد لكوموتيوران قطار سبقت گيرنده بپوشاند.

2-12-34: چنانچه مامور فني در بين راه مشاهده نمايد از طرف راهبان يا راهدار به قطار علامت ايست داده مي شود و از طرف لكوموتيوران براي متوقف نمودن قطار اقدامي معمول نمي گردد با استفاده از بي سيم نامبرده را مطلع و در صورت لزوم با كشيدن ترمز خطر قطار را متوقف نمايد .

3-12-34: مامور فني دقت نمايد كه بعد از توقف ، قطار دگاژ شده باشد. 

4-12-34:مامور فني قبل از حركت از وجود هوا در انتها ي قطار و آزاد بودن ترمز دستي وصحت عملكردآن در واگن انتهائي مطمئن گردد.

ماده 35: وظايف مامورين برق و تهويه سالنها

1-35: کليه دستگاههاي برق و تهويه سالنهاي مسافري بايد در مبداء و مقصد به وسيله واحدهاي مربوطه کنترل و بدون عيب در سرويس بهره برداري قرار گيرند.

2-35: مامورين برق و تهويه قطارهاي مسافري بايد به طرز کار و راه اندازي دستگاههاي مزبور آشنا بوده و وسايل و ابزار ضروري را در طول ماموريت همراه داشته باشند.

3-35: مامورين برق و تهويه بايد يک ساعت قبل از حرکت قطار در ايستگاه حاضر و خود را به رئيس قطار معرفي و در طول مسير تحت نظر رئيس قطار انجام وظيفه نموده و ضمنا در ايستگاه مبدا نسبت به تحويل و نصب چراغ انتهائي و روشن نمودن آن اقدام نمايد ودر  مقصدنيزچراغ انتهائي راسالم تحويل دهد.

4-35: مامورين برق و تهويه قطار موظفند در ايستگاه مبداء از نحوه کار سيستمهاي برق و تهويه قطار بازديد به عمل آورده و در صورتيکه احتياج به روشن کردن چراغها و به کار انداختن دستگاه تهويه واگنها باشد به موقع اقدام نمايد تا قبل از سوار شدن مسافران از هر جهت آماده گردد.

5-35: در تمام مدت سير قطار مامورين برق و تهويه بايد بطور مستمر به يکايک سالنها سرکشي و در تامين روشنائي و تنظيم تهويه آنها اقدام نمايند.

6-35: در کليه ايستگاههائي که قطار توقف دارد مامور برق و تهويه موظف است از کليه وسايل مربوط به برق و تهويه واگنها که در زير سالنها قرار دارد بازديد به عمل آورد.

7-35: مامورين برق و فني قطارهاي مسافري که تامين گرمايش سالنها را در فصل زمستان مشترکاً عهده دار مي باشند بايستي در انجام وظايف محوله جديت نموده و براي رفاه حال مسافران همکاري نزديک داشته باشند.

8-35: مامورين برق و تهويه سالنها موظفند در ايستگاههاي مبدا و مقصد کيفيت کار و معايب دستگاههاي تهويه و سيستم روشنائي کليه سالنها را در برگ گزارش تعمير که در اختيار دارند ثبت و در مقصد آنرا به مسئول واحد تعميراتي تحويل نمايند.

9-35: متصدي واگن مولد برق ماموري است که در واگن مولد برق قطارهاي مسافري انجام وظيفه مي نمايد و طبق وظايف معينه تامين برق مصرفي قطار و سلامت موتور ژنراتورها را عهده دار مي باشد ونيزمجازبه ترك محل خدمت خودنمي باشد.

10-35: مامور واگن مولد بخار قطارهاي مسافري: در واگنهاي مولد بخار طبق وظايف معينه بخار مورد نياز براي گرمايش قطارهاي مسافري را تامين مي نمايد و اتصال و انفصال کابل برق و لوله هاي هواي تعادل بين لکوموتيو و دستگاه مولد بخار را نيز عهده دار مي باشد.

ماده 36- وظايف مامور سالن و پذيرائي

1-36: مامورسالن پذيرائي ماموري است که سالن مسافري را تحويل گرفته و حفظ و حراست از تجهيزات و نظافت سالن و همچنين راهنمائي و پذيرائي از مسافرين را عهده دار مي باشد.

2-36: مامور سالن و پذيرائي موظف است دو ساعت قبل از حرکت قطار به دفتر تحويل و تحول واحد مربوطه مراجعه و پس از دريافت کارنامه و ساير لوازم مورد لزوم و تحويل سالن خود را با تسليم کارنامه به مسئول مربوطه  معرفي نمايد از اين لحظه به بعد کليه وظايف محوله را تحت نظر مسئول مربوطه و با نظارت رئيس قطار انجام خواهد داد.

3-36: مامور سالن و پذيرائي موظف است پلاکهاي سالن خود را نصب در جلوي درب سالن تحويلي خود ملبس به لباس فرم و کارت شناسائي ايستاده و آماده راهنمائي مسافران براي سوار شدن باشد و نيز از ورود افراد بدون بليط و اثاثيه غير مجاز به داخل سالن جلوگيري بعمل آورد.

4-36: مامور سالن و پذيرائي پس از اعلام حرکت قطار توسط بلندگوي ايستگاه به قطار سوار شده و دربهاي سالن مربوطه را قفل مي نمايد.

5-36: مامور سالن و پذيرائي  موظف است به محض اطلاع از توقف قطار در کليه ايستگاهها فوراً درب سرويس بهداشتي را قفل و براي باز کردن درب سالن و راهنمائي مسافران براي پياده و سوار شدن آماده و پس از اعلام حرکت از ايستگاه درب سالن را قفل و بمحض خروج از ايستگاه درب سرويس بهداشتي باز مي نمايد.به استثناء واگن هايي كه داراي مخزن ذخيره فاضلاب مي باشند.

6-36: مامور سالن و پذيرائي موظف است در ايستگاههائيکه اعلام نماز مي نمايند به مسافرين اطلاع داده و آنها را به محلهاي برگزاري نماز راهنمائي نمايد.

7-36: مامور سالن و پذيرائي موظف است در صورت مشاهده هرگونه حادثه از قبيل آتش سوزي بوسيله کپسول خاموش کننده اقدام نموده و بلافاصله حوادث را به رئيس قطار اطلاع دهد.

8-36: مامور سالن و پذيرائي موظف است در طول مسير با مامورين موظف قطار همکاري لازم نموده و از سالن خود بازديد و چنانچه عيبي مشاهده نمايد مراتب را به رئيس قطار اطلاع دهد. 

 

.ماده 24 : وظيفه رئيس ايستگاه

1-24: کليه وظايف ، عمليات وامور مربوط به ايستگاه تحت نظر رئيس ايستگاه انجام مي گيرد و مسئول است که وظايف محوله بوجه احسن و اکمل انجام گردد. بايد مراقبت و نظارت نمايد که کليه مامورين ايستگاه طبق مقررات و آئين نامه ها و دستورات مربوطه وظايف خود را به خوبي انجام دهند.

1-1-24:مراقبت نمايد كه مراتب ممنوعيت استفاده از تلفن همراه درحين حركت،آزمايش ترمز وعمليات مانوربراي كليه مامورين ايستگاه،مانور،قطاروسايروسائط نقليه ريلي ابلاغ شده باشد.

2-24: بايد ساعات کشيک کار مامورين تابعه را به نحوي تنظيم و ابلاغ نمايد که در تمام ساعات يک دسته مامور تحت نظر يک نفر ( خود يا معاون و يا مسئول ترافيک ) که مسئول مستقيم تامين قبول، اعزام و مانور قطارها بر اساس مقررات اين آئيننامه خواهد بود درايستگاه حاضر و انجام وظيفه نمايند. و در صورت عدم توانائي مامورين براي انجام وظايف محوله نسبت به

 پيش بيني و جايگزيني مامور به جاي آنان اقدام نمايد .

3- 24: موظف است مستمراً از تميز و آماده به کار بودن دستگاههاي سوزن و تجهيزات علائم الكتريكي،  علائم ايستگاه، ‌تاسيسات،‌اطمينان حاصل و در صورت مشاهده و يا اطلاع از هرگونه نقيصه اي فوراً نسبت به رفع معايب از طريق مسئولين مربوطه اقدام و تا حصول نتيجه نهائي موضوع را پيگيري نمايد.

4-24: رئيس ايستگاه موظف است دفتر گزارش و ساير دفاتر ايستگاه را مستمراً مطالعه و از وقايع مندرجه مطلع و اقدام لازم  معمول دارد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان