کد خبر: ۲۵۰۳۲
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹-24 May 2021
ماده 24 : وظيفه رئيس ايستگاه
-24: کليه وظايف ، عمليات وامور مربوط به ايستگاه تحت نظر رئيس ايستگاه انجام مي گيرد و مسئول است که وظايف محوله بوجه احسن و اکمل انجام گردد. بايد مراقبت و نظارت نمايد که کليه مامورين ايستگاه طبق مقررات و آئين نامه ها و دستورات مربوطه وظايف خود را به خوبي انجام دهند.

1-1-24:مراقبت نمايد كه مراتب ممنوعيت استفاده از تلفن همراه درحين حركت،آزمايش ترمز وعمليات مانوربراي كليه مامورين ايستگاه،مانور،قطاروسايروسائط نقليه ريلي ابلاغ شده باشد.
2-24: بايد ساعات کشيک کار مامورين تابعه را به نحوي تنظيم و ابلاغ نمايد که در تمام ساعات يک دسته مامور تحت نظر يک نفر ( خود يا معاون و يا مسئول ترافيک ) که مسئول مستقيم تامين قبول، اعزام و مانور قطارها بر اساس مقررات اين آئيننامه خواهد بود درايستگاه حاضر و انجام وظيفه نمايند. و در صورت عدم توانائي مامورين براي انجام وظايف محوله نسبت به
 پيش بيني و جايگزيني مامور به جاي آنان اقدام نمايد .
3- 24: موظف است مستمراً از تميز و آماده به کار بودن دستگاههاي سوزن و تجهيزات علائم الكتريكي،  علائم ايستگاه، ‌تاسيسات،‌اطمينان حاصل و در صورت مشاهده و يا اطلاع از هرگونه نقيصه اي فوراً نسبت به رفع معايب از طريق مسئولين مربوطه اقدام و تا حصول نتيجه نهائي موضوع را پيگيري نمايد.
4-24: رئيس ايستگاه موظف است دفتر گزارش و ساير دفاتر ايستگاه را مستمراً مطالعه و از وقايع مندرجه مطلع و اقدام لازم  معمول دارد.
5-24: بايد کليه وقايع و اتفاقات را فوراً به کنترل ترافيك و مسئولين مربوطه اطلاع دهد.
6-24: مراقبت نمايد خود يامامورموظف که باجه هاي فروش بليط و توشه و سالنهاي انتظار به موقع مفتوح و آماده به کار باشند.
7-24: مراقبت نمايد خود يامامورموظف ساعت ورود و حرکت قطارهاي مسافري و همچنين مدت تاخير قطار ها را به مسافرين و مستقبلين به موقع اعلام نمايد.
8-24: رئيس ايستگاه يا مامور موظف مراقبت نمايندکه مسافرين پس از توقف کامل قطار در اسرع وقت ممکنه به قطار سوار شوند و در تخليه و بارگيري باروبنه آنها به فاصله کافي از خط سکوي ايستگاه قرار گيرند و قبل از توقف کامل قطار کسي سوار و پياده نشود و قبل از حرکت قطار هنگامي که سوت خبر زده مي شود کليه مسافرين و مامورين سوار و دربهاي سالن بسته شوند.
9-24: بايد دقت نمايد که ساعتهاي ايستگاه وقت صحيح و دقيق را نشان دهند مستمرا با استعلام وقت صحيح از کنترل مربوطه ، ساعتها را تطبيق و ميزان و ساعتهاي خراب و تعميري را از محل خود برداشته و بنحوي مستور نمايد.
10-24: بايد توجه و نظارت نمايد که کليه کارکنان و مسئولين مربوط به امور ايستگاه و مامورين تنظيم و تشکيل و حرکت قطارها بمنظور پيشرفت و حسن جريان کار به موقع در محل کار حاضر و آماده بوده و وظايف محوله را     به نحو شايسته انجام دهند و قبل از آنکه تأخير و غيبت مأمورين جريان عادي کارها لطمه وارد سازد چاره جوئي نمايد.
11-24: به محض اطلاع از بروز سانحه در طول خط بايد دستور دهد فوراً عمليات احتياطي از قبيل نصب علائم و حفاظت هاي لازم بمنظور جلوگيري از تشديد سانحه انجام گردد و مراتب را به کنترل يا مسئولين مربوطه اطلاع و در صورت لزوم تقاضاي کمک هاي لازم را نموده و براي رفع سانحه و آزاد شدن خط با منتهاي سرعت عمل تشريک مساعي لازم را بنمايد.
12-24: بايد مراقبت نمايد که کليه محمولات سهل الاشتعال از قبيل پنبه – هيزم و امثال آن در انبار يا باراندازي که بوسيله نگهبان از آن محافظت مي شود نگهداري گردد و در حمل و تحويل اين قبيل محمولات بمنظور خارج نمودن از محوطه ايستگاه و اقدامات فوري بعمل آورد
13-24: بايد مراقبت نمايد که محوطه ايستگاه و سکوها و انبارها نظيف و مرتب بوده و از جمع شدن کهنه هاي آلوده و زباله و خرده کاغذ انواع پلاستيك که ممکن است موجب آتش سوزي در ايستگاه شود جلوگيري گردد.
14-24: از کليه وسايل آتش نشاني ايستگاه و ساختمانها انبارهاي کالا و توشه بازديد مستمر به عمل آورده و مراقبت نمايد که تمامي اين وسايل هميشه مهيا و آماده به کار بوده و به موقع کسري آنها را خواستار شود و همچنين مراقبت نمايد که درب واگنها پس از تخليه و بارگيري توسط ماموريني که عهده دار تخليه و بارگيري واگن بوده اند بسته شده باشد
15-24: بايد مراقبت نمايد که وسايل مربوط به عمليات ايستگاه و مانور و حرکت قطارها از قبيل سوت، فرمان نما، پرچم سبز و قرمز، چراغ مانوري ( سبز، قرمز، سفيد ) کفش خط و قفل سوزن، چراغ انتهاي قطار، کيسه شن، ، و غيره به منظور پيشرفت و حسن جريان کار به موقع و به تعداد کافي در ايستگاه حاضر و آماده باشد.
16-24: مسئوليت حفظ و حراست حريم ايستگاه را نيز برعهده داشته و بايستي به موقع مانع تخطي به محدوده قانوني ايستگاه شده و در صورت لزوم فوراً مقامات مربوطه را نيز آگاه نمايد.
17-24: راه و دربهاي ورودي مجاز به ايستگاه براي عبور و مرور مسافرين و مراجعين و مامورين به موقع مفتوح و هنگام تاريکي داراي روشنائي کافي باشد و همچنين در فصل سرما و يخبندان مراقبت نمايد سکوها تميز و برف روبي شده باشند.
ماده 25: وظايف مسئول و متصدي ترافيک          
1-25:  مسئول و يا متصدي ترافيک ايستگاه زير نظر رئيس يا مسئول وقت ايستگاه انجام وظيفه مي نمايند و در ايستگاههائيکه مسئول ترافيک و متصدي ترافيک متفقاً انجام وظيفه مي نمايند متصدي ترافيک زير نظر مسئول ترافيک وظايف تعيين شده را انجام مي دهد.
2-25: مسئول ترافيک در ساعات کشيک تعيين شده مسئول کليه امور محوله بوده و متصدي ترافيک در انجام دستورات صادره از طرف مسئول ترافيک وحسن اجرای آن با وي مسئوليت مشترک دارد.
3-25: در هر کشيک کليه عمليات مربوط به قبول و اعزام قطارها فقط بايستي بوسيله يک نفر متصدي ترافيک يا مسئول ترافيک يا رئيس يا معاون ايستگاه انجام گردد. در هر حال دخالت در کشيک و دفاتر و عمليات راه آزاد توسط هر مقام يا مامور مجاز ديگري قبل از تحويل گرفتن کشيک ممنوع است.
4-25: مسئول ترافيک و يا متصدي ترافيک ايستگاه موظف است طبق برنامه اي که از طرف رئيس ايستگاه تعيين و ابلاغ مي شود نيم ساعت قبل از وقت مقرر به خدمت حاضر و قبل از تحويل گرفتن کشيک از جريان سير قطارها و عمليات ايستگاه و دستورات مربوط به حرکت قطارها به وسيله مسئول ترافيک يا متصدي ترافيک کشيک قبلي اطلاع حاصل و از وضع خطوط و موجودي و واگنهاي متوقف در ايستگاه و همچنين حضور مامورين مربوط به خدمت مطلع و  پس از ذکر ساعت و تاريخ، دفتر کشيک را امضاء نموده و از مسئول قبلي تحويل بگيرند.
5-25: مسئول ترافيک و متصدي ترافيک در تمام ساعات کشيک بايستي به خدمت حاضر بوده و در خاتمه کشيک در صورتي مي توانند ترک خدمت نمايند که کشيک بعدي به خدمت حاضر شده و عمل تحويل و تحول انجام گرديده باشد. در غير اينصورت طبق دستور مسئول ايستگاه و در غياب وی به دستور کنترل ترافيك مربوطه عمل مي نمايد.
6-25: مسئول و متصدي ترافيک ايستگاه موظف هستند کليه دستوراتي که دريافت مي نمايند در دفتر کشيک ثبت و در موقع تحويل کشيک به مسئول ترافيک و متصدي ترافيک بعدي دستورات انجام نشده را بطور صريح و با ذکر علت در دفتر کشيک درج و از آنان بمنظور اطمینان از  اجراء موارد امضاء اخذ نمايند.
7-25: مسئول و يا متصدي ترافيک وقت ايستگاه بايد قبول، اعزام، تلاقي، سبقت قطارها و توزيع واگنها و اين قبيل امور را با اجازه و يا دستور کنترل مربوطه انجام دهند مگر آنکه دستور کنترل به تصور مسئول يا متصدي ترافيک با مقررات و آئين نامه ها و ساير دستورات فني صادره منافات داشته باشد که در آن صورت بايد مراتب را به کنترل تذکر و چنانچه کنترل ترافيك نسبت به انجام دستور خود بعلت ضرورت مصر باشد بايد درخواست دستور تلفن گرامي از رئيس اداره سيروحركت مربوطه بنمايد.
8-25: بايد توجه و مراقبت نمايند که مامورين قطارها به موقع به خدمت حاضر و قطارها نيز در ساعت مقرره از هر جهت تکميل و حرکت نمايند و در صورت عدم حضور هريک از مامورين فوراً مراتب را به رئيس ايستگاه گزارش تا جانشين صلاحيت دار تعيين نمايد.
9-25: بايد دستور عمليات ايستگاه و ساير فرامين را به موقع و بطور وضوح به مامورين بدهد.
10-25: مراقبت داشته باشند واگنها و ساير وسائل نقليه که در خطوط ايستگاه متوقف شده يا مي شوند در خط مناسبي متصل بهم قرار گرفته و دگاژ شوند و به وسيله ترمز دستي و قرار دادن کفش خط درطرفين واگنهاي متوقف از حرکت ناگهاني آنهااز هرسمت جلوگيري شود.
11-25: در مواقع بروز سانحه و حادثه در ايستگاه و خطوط طرفين آن فوراً ضمن انجام عمليات احتياطي مراتب را به رئيس ايستگاه و کنترل اطلاع دهند.
12-25: در مواردي که خط به عللي از قبيل تعمير سوزن و علائم و غيره مسدود مي گردد بايستي واحد مسدود کننده ( از هر صنف ) قبل از شروع عمليات جريان را با ذکر علت کتباً به مسئول وقت ايستگاه اعلام و مسئول وقت ايستگاه نيز بلافاصله جريان را تلفنگرامي به کنترل ترافيك اطلاع دهد و مسدود کننده مسئولیت دارد پس ازکسب موافقت ايستگاه علامت ايست را در طرفين قسمت خط مسدود شده در بين دو ريل قرار داده و نصب آنرا به مسئول ايستگاه اعلام دارد و برداشتن اين علائم بدون اعلام کتبي واحد يا شخص مسدود کننده ممنوع است.
13-25: مدت زمان اين مسدوديها بايستي حداقل مدت ممکنه بوده و کميسيون بررسي گراف روزانه موظف است علت و لزوم مدت زمان مسدودي را دقيقاً بررسي و نسبت به موارد آن اتخاذ تصميم نمايد.
14-25:‌متصدي ترافيك يا مسئول وقت ايستگاه موظف است در هنگام خروج قطار در روي سكوي ايستگاه،‌قطار عبوري را بطوركامل مشايعت نمايد و هرگاه متوجه عيب و يا نقصي در ادوات محركه يا فقدان علامت انتهائي شدبايستي توسط بي سيم دستور توقف قطار را داده و حتي اگر بخشي از قطار از سوزن خروجي خارج شده باشد فرمان عقب زدن قطاررا بادرنظر گرفتن جميع جهات مقررات داده و مراتب را بلافاصله به كنترل رساني مينمايد و پذيرش قطار رادر صورت عدم تکميل قطار از سمت ايستگاه اعزام كننده متوقف مي نمايد.
15-25:‌متصدي ترافيك يا مسئول وقت ايستگاه در هنگام تلاقي مي بايستي از وجود علامت انتهائي هر دو قطار وارده توسط سوزنبان و يا رئيس قطار (‌قطار وارده ) و يا توسط لكوموتيوران در قطارهاي مسافري و يا توسط رئيس قطار متوقف (‌در مواقع سبقت و يا تحويل كشيك ايستگاه )‌مطمئن گردد و در هنگام اعزام قطارها ابتداء‌قطاريكه به سكو نزديك مي باشد اعزام نموده و پس از رويت علامت انتهائي آن به قطار ديگر اجازه خروج مي دهد.
16-25:‌متصدي ترافيك يا مسئول وقت ايستگاه بايستي توسط بي سيم ورود كامل قطار ( دارا بودن علامت انتهائي و دگاژ شدن آن) ‌را از سوزنبان استعلام نمايد و هرگاه صداي بي سيم نامفهوم بود به طريق مقتضي سوزنبان را به حضور طلبيده تا از ورود كامل قطار مطلع گردد و سپس قطار خروجي بعدي را به سمت ايستگاهي كه قطار ورودي از آن سمت وارد شده اعزام ويا قبول نمايد.
17-25:‌متصدي ترافيك يا مسئول وقت ايستگاه به محض اينكه به واسطه فقدان علامت انتهائي يا علل ديگري متوجه گسيختگي قطار شد بايد بلافاصله قطار را متوقف نموده و مراتب را فوراً‌به ايستگاه اعزام كننده قطار و كنترل ترافيك اطلاع دهد و پس از اطمينان ازتوقف ومهارواگنهاي منفصل شده با كسب موافقت كنترل ترافيك براي آوردن قسمت گسيخته شده بايستي لكوموتيو منفردرا در معيت رئيس قطار با برگ احتياط با حداكثر سرعت 20 كيلومتر در ساعت در جهت شيب خط اعزام نمايد در اين حالت لكوموتيوران موظف است در نقاطي كه ديد كافي وجود ندارد با سرعتي سير نمايد كه هر لحظه قادر به توقف بوده تا با قسمتي از قطار كه در بلاك مانده برخورد ننمايد و همچنين كنترل موظف است پيش بيني هاي لازم را در مسير ايستگاههائي كه در شيب خط قرار دارند با توجه به احتمال فرار واگنها مطابق مفاد مقررات به عمل آورد.
ماده 26 : وظايف مانورچي و سرمانورچي
1-26: سرمانورچي مسئول تنظيم و تفکيک و قراردادن واگنها در محلهاي معين طبق دستور و صورت مانوري است که مسئول وقت ايستگاه به او تسليم مي نمايد و بايستي کليه مامورين مانور تحت نظر او انجام وظيفه نمايند.
2-26: سرمانورچي و مانورچي بايد از مقررات و آئين نامه هاي مربوط به عمليات مانور آگاه بوده و در مواقع لزوم به اجراء بگذارد. ضمناً علائم و وسايل لازم مانور را هميشه حاضر و همراه داشته و از آماده به کار بودن آنها مطمئن گردد.
3-26: سرمانورچي بايد از وضعيت خطوط، سوزنها و ساير تاسيسات و بطور کلي از موقعيت جغرافيائي و حدود ايستگاه وهمچنين شيب و فراز و قوس آن مطلع باشد.
4-26: سرمانورچي باتفاق مامورين مانور که جمعاً سه نفر و در صورت مجهز بودن به بي سيم دو نفر خواهند بود بايد نيم ساعت قبل از شروع کشيک به خدمت حاضر و پس از آنکه حضور خود و مامورين را به مسئول وقت ايستگاه اطلاع داد. به منظور آگاهي از وضعيت و جريان امور ايستگاه و وضع سوزنها و علائم به بازديد خطوط پرداخته و با اطلاع کامل از اوضاع و احوال ايستگاه کشيک را در راس ساعت معين تحويل بگيرد.
5-26: در مانورهاي سبک که حداکثر تا ده واگن جابجا مي گردد مي توان جمعاً با دو نفر عمليات مانور را(بدون بيسيم) انجام داد.
6-26: سرمانورچي با گروه خود بايد قبل از شروع عمليات مانور به وسيله مسئول ايستگاه به لکوموتيوران مانور معرفي شود و قبل از شروع به مانور عملياتي را که مي خواهد انجام دهد به اطلاع لکوموتيوران و مامورين مانور برساند.
7-26: سرمانورچي بايد قبل از دادن فرمان حرکت به لکوموتيوران اطمينان حاصل نمايد که مامورين مانور از بين واگنها خارج شده و دستوري هم که به آنها داده شده بطور صحيح اجراء گرديده و براي تامين اين منظور بايد محلي براي خود انتخاب نمايد که بتواند از آنجا کليه مامورين و عمليات مانور و لکوموتيوران را ديده و زير نظر داشته باشد.( درصورتیکه فاقد بی سیم باشند )
8-26: سرمانورچي بايد توجه داشته باشد که عمليات مانور با صرف کمترين وقت بطور صحيح و کامل با رعايت احتياط لازم بمنظور جلوگيري از وقوع هرگونه حادثه انجام و فرمان عمليات مانور منحصراً به وسيله او داده شود و در مواردي که بعلت وجود قوس و يا ساير موانع در خط ارتباط مستقيم بين سرمانورچي و مامورين مانور ميسرنباشد ارشدترين مامور مانور به عنوان رابط انتخاب که فقط دستورات و علائم سرمانورچي را تکرار نمايد.
9-26: سرمانورچي بايد مراقبت کند که مامورين مربوطه زنجير واگنهائي را که بايد منفصل شوند در محل انفصال باز و لوله هاي هوا را از يکديگر مجزا و هرکدام را بجاي خود قرار داده و سپس فرمان مانور را صادر نمايد.
10-26: عمليات اتصال و انفصال واگنها با توجه به دگاژ شدن آنها بايد موقعي که کاملا متوقف هستند انجام گيرد و با بستن ترمز دستي و با قرار دادن کفش خط زير آنها مهارگردند.
11-26: چنانچه تعميركاران در خطوط ايستگاه مشغول تعمير واگنها مي باشند و يا واگن غيرقابل حرکتي در خطي قرار دارد مانور در آن خطوط و حرکت واگنها بدون اطلاع و اجازه قبلي متصدي بازديد و يا متصدي خط تعمير ممنوع است و ضمناً پس ازنصب تابلوي ايست درطرفين واگنهاي متوقف بايدموضوع به اطلاع متصدي ترافيك رسانيده شود.
12-26: سرمانورچي بايد در موارد مسدودي خطوط ايستگاه به علائم نصب شده توجه کامل نمايد.
13-26: درموقع مانورواگنهاي مسافري،رستوران،توشه ياحيوانات زنده ونيزواگنهاي برجسب دارحامل مواد منفجره ومحترقه ياشكستني كه قبلاً توسط ايستگاه به سرمانورچي ولكوموتيوران اعلام شده است وعمل مانوربااحتياط كامل انجام و درحين مانور بايستي ازترمزهواي واگنها استفاده شود.( غيراز واگنهائي كه برحسب نوع محموله شير هواي ترمزآنها بسته شده است)
 14-26 : استفاده ازلباسهاي بلند وگشادوكفشهاي ناايمن كه هنگام كارمخاطره آميزه است براي مامورين ممنوع بوده وفقط بايدازلباسهاي استحقاقي خوداستفاده نمايند.ومجازنمي باشند به غيراز پله لكوموتيو يا واگن يا ايوان ترمز در محل ديگر وسائط نقليه سوارشوند وفقط مامور راهنماي قطارهاي ترن ست ،توربوترن وريل باس كه داراي پله مخصوص استقرارمامور راهنما راندارد مامور راهنما درداخل كابين كه راننده قرار داردمستقر شده وبراي هر تغيير سوزن به مسير مورد نظر،راننده موظف است قبل از ورود به سوزن مورد نظر نسبت به توقف كامل وسيله نقليه اقدام تا مامورراهنما پس از اصلاح مسير سوزن درداخل كابين مستقر گردد ودر اطمينان از صحت مسيرتنظيم شده راننده،كمك راننده ومامور راهنما مسئوليت مشترك دارند.
15-26: سرمانورچي بايد پس از خاتمه مانور و تشکيل و تنظيم هر قطار مراتب را به اطلاع مسئول وقت ايستگاه برساند.
16-26:سرمانورچي بايد يکنفر را در هنگام حرکت هر نوع وسيله نقليه با بيسيم سالم در اولين وسيله جهت حرکت سمت لكوموتيوران مستقر نمايد . 
ماده 27: وظايف سوزنبان
1-27: سوزنبان مسئول تغيير مسير ، حفاظت و تميز نگاهداشتن سوزن يا سوزنهائي است که به او سپرده شده و تحت نظر و تعليمات مسئول وقت ايستگاه انجام وظيفه مي نمايد و موظف است به محض مشاهده هرگونه نقصي در دستگاه سوزن و هرچند  جزئي مراتب را فوراً به متصدي ترافيك و يا مسئول وقت ايستگاه گزارش نمايد.
2-27: سوزنبان نيم ساعت قبل از کشيک تعيين شده بايد درمحل خدمت حاضر و پس از آنکه خود را به مسئول وقت ايستگاه معرفي نمود کليه سوزنهاي مربوطه و تجهيزات لازم را بازديد و به وضعيت ايستگاه از قبيل توقف کامل واگنها بوسيله ترمز دستي و کفش خط درهردوسمت واگنهاي متوقف و همچنين دگاژ بودن وسايط نقليه متوقف در محوطه اي که سوزنهايش به او تحويل شده رسيدگي و چنانچه ايرادي مشاهده نمود با گزارش مراتب به مسئول ايستگاه کشيک را راس ساعت مقرر تحويل بگيرد و قبل ازاتمام ساعت کاروتحويل كشيك به مامور بعدي مجاز به ترك محل خدمت  نمي باشد.
3-27: سوزنبان بايد وسايل کار خود را از قبيل کلیدسوزن پرچم سبز و قرمز يا چراغ علامت و کبريت و سوت همراه داشته باشد و نيز چنانچه از چراغهاي باطري دار يا شارژي استفاده مينمايد باطري اضافه در دسترس داشته و يا از شارژ كامل چراغ اطمينان حاصل نمايد.
4-27: سوزنبان بايد کليه آئيننامه هاي مربوطه را بخوبي دانسته و از برنامه ورود و خروج روزانه قطارها مطلع باشد.
5-27: در ايستگاههائي که اجازه ورود قطار با ارائه پرچم سبز در روز و چراغ سبز در شب انجام مي شود.سوزنبان موظف است طبق دستور مسئول وقت ايستگاه دفتر سوزنباني را امضاء و با اطمينان از آزاد بودن خطي که قطار بايد به آن وارد شود و قفل بودن سوزنهاي مسير با ارائه پرچم سبز در روز و چراغ سبز در شب به قطار اجازه ورود بدهد اين کار تا عبور علامت انتهائي قطار از روي سوزن ورودي ادامه خواهد داشت و به محض رويت علامت انتهائي و دگاژ قطارتوسط بي سيم يا تلفن به وضوح مسئول ترافيك ايستگاه را مطلع نمايد.
6-27: در ايستگاههائي که مجهز به دستگاه سيمافور مي باشد بايد سيمافور قبلاً به وسيله سوزنبان بحالت آزاد در آمده و سوزنبان موظف است با ارائه پرچم سبز در روز و با چراغ سبز در شب قطار را به ايستگاه هدايت نمايد.
7-27: تغيير مسير سوزنها براي ورود و خروج وسايل نقليه براي خطي که سوزنبان امضاء داده است مطلقاً ممنوع بوده ومجازبه تغير مسيرسوزنها طبق تقاضاي راننده وسيله نقليه و يا هر مقام ديگري نمي باشد. در صورت ضرورت تغيير مسير  بايستي مسئول وقت ايستگاه برگ تغيير مسير را طبق نمونه تنظيم و پس از اخذ امضاء از سوزنبان جهت ارائه به راننده تحويل سوزنبان دهد.
8-27: سوزنبان موقعي مي تواند جهت سوزن را تغيير دهد که آخرين چرخ وسيله نقليه از ر وي آن عبور و انتهاي قطار نسبت به آن سوزن دگاژ شده باشد.
9-27: سوزنبان بايد هنگام ورود قطار کاملا دقت نمايد که قطار از هر جهت کامل(تامپونهاي واگن انتهائي و علامت انتهائي آن بجاي خود نصب) باشد و به وضعيت بارگيري وآلات ناقله واگنها توجه نموده و در صورت  مشاهده عيب ونقص فوراً با ارائه علامت قطار را متوقف و در غير اينصورت موارد را بدون فوت وقت به مسئول وقت ايستگاه گزارش دهد.
10-27: در ايستگاههائي که سوزنبان هنگام خروج قطار بايد سر سوزن خروجي حضورداشته باشد (ایستگاههای محور دو خطه)  مانند قطارهاي ورودي موظف است ضمن ارائه پرچم سبزيانورسبز   توجه داشته باشد که اگر نواقص و عيوبي از قبيل نداشتن علامت انتهائي قطار سوختن ياطاقان، ترمزبودن غيرعادي واگنها و يا نقص بارگيري واگنها که ممكن است  منجر به بروز سانحه شودرا مشاهده نمود ، بلافاصله با ارائه علامت اقدام به توقف قطار و مطلع نمودن مامورين آن بنمايد در غير اينصورت نواقص مشهود را بلافاصله به مسئول وقت ايستگاه گزارش نمايد.
11-27: سوزنبان موظف است هنگام ورود قطارها به ايستگاه اطمينان حاصل نمايد که پس از دگاژ شدن کامل در خط مربوطه قطار توقف نموده است و درغيراينصورت مامورين قطاروايستگاه راازعدم دگا‍ژ بودن آن مطلع نمايد
12-27: سوزنبان موظف است وسيله نقليه ورودي را به خط آزادي که قبلا دستور قبول قطار را به آن خط دريافت و دفتر سوزنباني را امضاء کرده قبول و براي اجراء اين کار در موقع رفتن سر سوزن بايد از داخل همان خط عبور نموده و از آزادي کامل آن و عدم وجودمانع وشيئي درداخل خط مورد نظر اطمينان حاصل کند.
13-27: تغيير مسير سوزن بدون دستور و ترک محل خدمت بدون اجازه متصدي ترافيک وقت ممنوع است.
14-27: سوزنبان بايد دقت نمايد که در موقع تغيير مسير سوزن يک تيغه آن در مسير مورد نظر کاملاً به ريل پهلوئي چسبيده و تيغه ديگر آن آزاد باشد.
15-27: سوزنبان بايستي در موقع ورود قطار در سر سوزن ورودي بحالت ايستاده با ارائه پرچم سبز در روز و چراغ سبز در شب آماده براي قبول قطار باشد.
16-27 :درایستگاههای فاقدسیستم علائم الکتریکی که فاصله بین دفترترافیک وسوزنهای ورودی وخروجی ایستگاه بیش از 500 متر می باشد اتاقک سوزنبانی مجهزبه بی سیم وتلفن،برق،دفترسوزنبانی،پرچم وچراغهای سبز وقرمز،کیسه شن وکفش خط بوده  به شرح ذیل عمل مینماید.
1-16-27 : سوزنبان پس ازحضوردردفترترافیک ومعرفی خود به مسئول وقت ایستگاه وپس از حضور دراتاقك سوزنباني و کنترل ابزاروتجهیزات موجود در اتاقک مذکوربایددرتمام ساعت کشیک در آن استقرار یافته و نسبت به انجام وظایف محوله از جمله دریافت شماره ، اصلاح مسیرسوزنها به خط قبولی ، حصول اطمینان ازآزادی خط قبولی،اعلام شماره به مسئول وقت ایستگاه ، تکمیل دفتر سوزنبانی وسایرمواردمرتبط باوظایف سوزنبانی به ترتیب ذکرشده اقدام نماید.
2-16-27 : مسئول وقت ایستگاه موظف است درخصوص نحوه قبول واعزام، اعلام ساعت ورودوخروج وسائط نقلیه ریلی، اعلام شماره و دریافت تاییدیه آن وسایرمواردمرتبط،باسوزنبان مستقر در اتاقک سوزنبانی همکاری وهماهنگی لازم رابه عمل آورد.
ماده 28: وظايف مسئول و متصدی پست بازدید  و بازديد کننده
كليه مامورين بازديد زير نظر مسئول پست بازديدو ا ز حيث سازماني تابع اداره ناوگان ناحيه متبوعه خود بوده و وابستگي آنان به شركتهاي خصوصي هيچگونه خللي در انجام وظايف محوله اداري بوجود نمي آورد و از حيث فني بازديد کامل واگنها در ايستگاه و تشخيص معايب وانجام تعميرات جزئي و هم چنين آزمايش و صدور جواز ترمز وظيفه بازديدکنندگان آلات ناقله بوده و بايد وظايف محوله را بشرح زير انجام دهند.
1-28:متصدي بازديد موظف است پس از حضور به خدمت دفتر گزارش روزانه بازديد قطارها 
  ( مدل شماره يک بازديد) را که به امضاء متصدي بازديد کشيک قبلي رسيده باشد تحويل گرفته و از وضع واگنها و قطارهاي مندرج در دفتر مطلع گردد.
2-28: متصدي بازديد پس از تحويل گرفتن کشيک با مراجعه به مسئول وقت ایستگاه بايد از تعداد و ساعت تقريبي ورود و خروج قطارها اطلاع حاصل نمايد.
3-28: متصدي بازديد در هنگام ورود قطار بايد بازديد کننده را نزديک دگاژ خط ورودي قطار اعزام دارد که در حين ورود قطارطوري بايستدتا وضع بريدگي چرخها، ميله هاي مثلث، تامپونهاي واگن انتهاي قطار و بطور کلي وضع عمومي واگنها را بررسي و شماره واگنهاي معيوب را يادداشت نموده و نتيجه را به متصدي بازديد اطلاع دهد.
4-28: متصدي بازديد يا بازديدکننده پس از توقف قطار در ايستگاه بازديد دقيق و جامعي از واگنها به عمل آورده و چنانچه واگن يا واگنهائي معيوب تشخيص داده شد و يا نقص در باربندي آنها مشاهده گرديد بايستي بدون اينکه
موجب تاخير قطار بشوند آنرا تعمير و در صورتيکه تعمير آن مدت زيادي وقت لازم دارد جريان را، با الصاق برچسب تعميري به متصدي ترافيک وايستگاه اطلاع داده که فوراً منفصل گردد.
 ( در اينگونه موارد بايستي جريان در دفتر بازديد ثبت شود).
5-28: وجود مامور فني در قطارها اعم از مسافري و باري تغييري در وظايف متصدي بازديد و بازديدکنندگان در ايستگاه ندارد و آنان بايستي بدون توجه به وجود مامور فني در قطار وظايف خود را انجام دهند.ضمنا امور فوق بهيچ وجه تاثيري در انجام وظايف مامورين فني قطار نخواهد داشت.
6-28: چنانچه يک واگن يا تعدادي از واگنهاي قطار داراي معايبي باشند که تعمير آنها بوسيله مامورين بازديد آلات ناقله مقدورنباشد بايد پس از الصاق برچسب تعمير به واگن ، ته برگ برچسب را باقیدساعت به امضاي متصدي ترافيک وقت ايستگاه رسانيده و واگن تعميري را به خط تعمير يا کارخانه تعمير اعزام داشته و مراتب را در دفتر گزارش نيز ثبت نمايد. در مورد واگنهائي که مستلزم صرف وقت يا تهيه وسايل لازم يا اعزام به مراکز تعميرات باشد مامورين بازديد کننده بايد برچسب را به امضاي متصدي ترافيک يا مسئول ايستگاه برسانند برچسب و ته برگ بايد حاوي تاريخ صدور، شماره واگن، نوع خرابي و محلي که بايد واگن بمنظور تعمير واگذار گردد باشد، بازديد کننده براي واگنهائي که در محوطه ايستگاه قابل تعمير است برچسب آبي رنگ ( طبق نمونه ) و به واگنهائي که براي تعميرات ويژه به کارخانه تعمير واگنها یا واگن خانه يا با اجازه و تقسيم بندي اداره كل واگنهاي باري بر حسب امكانات كارخانجات تعميري و ممانعت از انسداد خطوط ايستگاهها تعيين و باصدوربارنامه اعزام خواهند داشت. برچسب زرد ( طبق نمونه ) و به واگنهائي که به واسطه نقص آلات محرکه يا باربندي يا علل ديگر قابل حرکت نبوده و از محل خود نبايد بهيچوجه تا خاتمه تعمير حرکت داده شوند برچسب قرمز ( طبق نمونه ) الصاق مي نمايد و بلافاصله مسئول وقت ايستگاه را مطلع مي نمايد.
1-6-28: شركتهاي خصوصي يا ساير پيمانكاران نبايد بدون اطلاع راه آهن ، واگنهاي تعميري را به مراكز مربوطه اعزام دارند و به لحاظ تكميل ظرفيت خطوط تعمير موجب انسداد ساير خطوط مانوري و اختلال در سيروحركت قطارها گردد، درصورت عدم اجراء مطابق تعرفه  مربوطه حق  پارکینگ  از صاحبان واگنهاي تعميري بلاتكليف دريافت مي گردد.
7-28: حرکت دادن واگن تعميري داراي برچسب قرمز رنگ بدون اطلاع و موافق متصدي بازديد ممنوع است.
8-28: هر پست بازديد بايد داراي دفتر مخصوص باشد که واگنهاي تعميري روزانه را در آن ثبت کرده و ماهيانه صورتي از واگنهاي تعميري خود با ذکر نوع تعميرات و نیز قطعات مصرف شده در (فرم 105  تعميرات ويژه و فرم 106 تعمير جاري ) که انجام شده است و همچنين واگنهائي که به کارخانجات تعمير واگذار گرديده و واگنهائي که تعميرات آنها خاتمه يافته و مجدداً به منظور بهره برداري به ايستگاه تحويل شده است به اداره ناوگان ناحيه مربوطه ارسال دارد.
1-8-28: مالکین واگن یا شرکتهای تعمیر کننده در تعمیرات اساسی واگنها موظفند نسبت به تامین قطعات مورد نیاز واگنها از قطعات استاندارد و مورد تائید راه آهن اقدام نمایند.
9-28: در صورتيکه واگنهاي معيوب بايد براي تعمير به ايستگاه ديگري اعزام شوند متصدي بازديد موظف است اقدام و احتياط هاي لازم را براي انتقال واگن بعمل آورده و در صورتي که قابل حرکت باشد سرعت مجاز حرکت را در برچسب و ته برگ آن قيد نمايد. اين قبيل واگنها بايستي با بارنامه اعزام گردند و قبل از آن هماهنگي لازم جهت تعيين مراكز تعميراتي به عمل آيد. 
10-28: کليه معايب و نواقصي که در واگنها مشاهده مي شود و همچنين تعميرات و عمليات انجام يافته نيز بايد بطور صريح در دفتر گزارش روزانه قطارها درج و به امضاء مسئول کشيک برسد.
11-28: در صورتي كه تعميرات واگنهاي معيوب درهر کشيک پست بازديدخاتمه نيابد بايد موضوع را براي اطلاع كشيك بعدي گروه بعدي در دفتر ثبت و در موقع تحويل کشيک به اطلاع مسئولين پست بازديدوكشيك بعدي برساند.
12-28: در مورد قطارهاي اعزامي پس از اعلام متصدي ترافيك ايستگاه مبنی بر خاتمه عمليات مانور و آماده شدن قطار براي اعزام از ايستگاه متصدي بازديد موظف است مجدداً براي بازديد نهائي يک يا چند نفر بازديد کننده و تعميركار در اختيار را براي انجام مواردذيل مامور نمايد.
1-12-28 :قطار اعزامی می بایست در خطوطی تنظیم گردد که امکان بازدید قطار از هر حیث برای مامورین بازدید میسر باشد.
1-12-28: کليه قسمتهاي واگنهاي قطار بايد مجدداً بطور دقيق بازديد شود که عيب و نقصي نداشته باشد و واگنها از هر لحاظ براي اعزام آماده باشد و پس از اينکه لکوموتيو و لوله اصلي هواي آن توسط مامور راهنما به قطار آماده اعزام متصل گرديد مامورين پست بازديد موظفند که لوله هاي ترمز هواي واگنها را به يکديگر متصل و دقت نمايند که واگنها فرار هوا نداشته باشند و همچنين تامپونها و قلابها كاملاً سالم باشند.
2-12-28: موظف است با توجه به خوابيدگي فنرها و متعلقات مربوط به واگن از ميزان بارگيري مجاز و يکنواخت محمولات در سطح واگن و نحوه باربندي اطمينان حاصل نمايد.
13-28 :متصدي بازديد يا بازديد كننده به اتفاق رئيس قطار ( در قطارهاي مسافري لكوموتيوران نيزمشاركت دارد) نسبت به آزمايش ترمز قطار اقدام مي نمايدوچون رعايت كليه مقررات در مورد آزمايش ترمز مهمترين وظيفه بازديدكننده مي‌باشد بايد نهايت مراقبت و دقت را در اين مورد به عمل آورده و پس از حصول اطمينان از سلامت لوله هاي هوا، دستگاههاي ترمز هوا، ترمزهاي دستي و تقسيم مناسب نيروي ترمز در طول قطار و كافي بودن نسبت فشار ترمز طبق جدول و اندازه گيري فشارهوا توسط دستگاه مانومتر به نحوي كه فشار هوا انتهاي قطار كمتر از 8/4 اتمسفر نباشد و درج مقدار آن در برگه جواز، آن را به مسئول وقت ايستگاه تحويل كه به وسيله رئيس قطار به لكوموتيوران تسليم گردد. لكوموتيوران موظف است پس از دريافت پروانه آزمايش ترمز با دقت به مفاد آن و نيز ميزان درج شده فشار هواي انتهاي قطار در برگه جواز ترمز به ميزان كافي بودن هواي قطار اطمينان حاصل نمايد.
14-28: جواز ترمز وقتي به وسيله بازديد کننده صادر وپس ازامضاء مسئول وقت ایستگاه توسط رئيس قطار به لکوموتيوران تحويل گردید بدين معني است که قطار از نظر نسبت ترمز و سلامت وسايط نقليه قابل حرکت بوده حداقل تا پست بازديد بعدي بسلامت سير مي نمايد چنانچه کميسیون عالي سوانح سير بعضي از قطارها را در فواصل بيشتري تائيد نمايد نحوه بازديد و صدور گواهي ترمز اين قطارها بايستي تابع دستورالعمل  راه آهن ( كميسيون عالي سوانح)  باشد.
15-28: چنانچه پس از آزمايش ترمز به عللي تغييراتي در تشکيلات قطار داده شود آزمايش مجدد ترمز الزامي بوده و متصدي ترافيک وقت ايستگاه نيز موظف است مراتب را براي تجديد آزمايش ترمز به متصدي بازديد اعلام دارد.
 16-28: در ايستگاههاي غيرتشکيلاتي که بعلت نبودن پست بازديد جواز ترمز صادر نمي شود پس از هر اتصال و انفصال لکوموتيويا صرفا انفصال واگن تعميري درقطار هاي باري عمل آزمايش ترمز ضروري است كه توسط رئيس قطار بعمل مي آيد و نتيجه آزمايش ترمز را با رعايت نسبت مجاز آن در دفتر آزمايش ترمز قطار طبق نمونه ای كه در ايستگاه موجود است ثبت نموده ، رئيس قطار و لكوموتيوران آن را امضاء‌مي نمايند و سپس دفتر را به متصدي ترافيك يا مسئول وقت ايستگاه تسليم نموده تا وي به استناد آن از انجام آ‍زمايش ترمز و آماده بودن قطار مطلع شده و پس از كنترل محاسبه درصد ترمز و امضاي آن نسبت به اعزام قطار اقدام نمايد و لكوموتيوران نيز با توجه به ميزان فشار ترمز و رعايت سرعت مجاز در منطقه ادامه سير مي دهد.ودراولين ايستگاه تشكيلاتي صدورجوازآزمايش ترمزمجددالزامي ميباشد
1-16-28:  درايستگاههاي تحت پوشش C.T.C ‌يا R.C  كه فاقد مامور سيروحركت مي باشندرئيس قطار موظف است مراتب آزمايش ترمز و درصد آن را تلفنگرامي به اطلاع مركزC.T.Cیا R.Cبه رساند.
2-16-28 :هنگام اعزام واگنهای متوقف درایستگاهای طولخط که بیش از 10 ساعت اززمان توقف انها گذشته اعزام بازدید کننده برای صدور جواز ترمز الزامی بوده ودرایستگاههای تحت پوشش  C.T.C که فاقد مامور سیروحرکت میباشد رئیس قطار میبایست جوازترمزصادره توسط بازدیدکننده را امضاء نماید.
17-28: هنگام ورود و خروج قطارها متصدي بازديد و بازديدکننده موظفند به تاريخ بازديد واگنها توجه کامل نموده و در صورت نزديک بودن سر رسيد تاريخ مزبور نسبت به نصب برچسب زرد رنگ و صدور بارنامه اداري جهت اعزام واگن به کارخانه تعميراتي مربوطه اقدام نمايند.
18-28: متصدي بازديدموظف است حداکثر شيب و فراز منطقه را تا  پست بازديد تعيين شده بعدي و همچنين سرعت مجاز برنامه حرکت قطاها را در منطقه مزبور بداندتادر هنگام صدور جواز ترمزموارد فوق الذكررا   رعايت نمايد.
19-28: اعزام قطار از ايستگاههاي تشکيلاتي با نسبت وزن ترمز کمتر از حد مجاز تعيين شده براي منطقه ممنوع است.
20-28: بازديدکننده و متصدي بازديدمجاز به صدورجواز ترمز براي قطارهائي که نسبت وزن ترمز آنها کمتر از حد مجاز تعيين شده براي منطقه است نمي باشند.
ماده 29: وظايف راهبان
1-29 : درخطوطي كه تشخيص به حضورراهبان داده شده است راهبان موظف است طبق برنامه تعيين شده براي بازديد از خط منطقه اي که به او سپرده مي شود به طول خط عزيمت نمايد.  و بايد تجهيزات زير راه همراه داشته باشد:
پرچم سبز و قرمز، شش عدد ترقه، شمع فيوزي دو عدد، آچار مخصوص و متناسب با پيچ هاي اتصالي ريل و تراورس منطقه، چراغ و کبريت.
2-29: راهبان بايد به کليه علائم خط و قطار و طريقه مسدود نمودن خط آشنائي داشته باشد.
3-29: راهبان در موقع عزيمت موظف است کليه ريلها، اتصاليها، پيچ و مهره هاي اتصالي، تراورس ها، ترانشه ها و آبروها را بازديد نموده و بمحض مشاهده نواقص در صورتي که نتواند رفع عيب نمايد در محل نشانه گذارده و مراتب را به اولين مباشر تعميراتي خط جهت رفع نقص گزارش دهد و در مراجعت محل را بازديد و از رفع نقص مطمئن گردد.
4-29: راهبان در صورتي که هنگام بازديد خط مشاهده نمايد که به عللي قسمتي از خط غير قابل عبور مي باشد موظف است با وسايلي که در اختيار دارد طرفين محل را طبق آئين نامه علائم مسدود نمايد و سپس چنانچه به وسايل ارتباطي دسترسي داشته باشد ايستگاههاي طرفين را مطلع نمايد و در غير اينصورت فوراً به سمت نزديکترين ايستگاه جهت اعلام واقعه حرکت و در صورت مشاهده وسيله نقليه آنرا متوقف تا دراسرع وقت توسط مامورين موضوع به ايستگاههاي طرفين براي اقدام لازم اطلاع داده شود.
5-29: در صورتي که خرابي را قابل عبور براي وسيله نقليه تشخيص دهد پس از توقف دادنآن با تشريک مساعي مامورين با دقت کافي واحتياط وسيله نقليه را از محل خرابي عبور داده و توسط مامورين مربوطه با همان وسيله پيام لازم را به منظور اطلاع رساني به ايستگاه ميفرستد.
6-29: راهبان خط موظف است در موقع عبور وسايط نقليه در کنار خط ايستاده و با ارائه پرچم  باز و يا چراغ، وجود خود را در منطقه به مامورين وسيله نقليه  اعلام دارد.
7-29: بازديد از حريم راه آهن که خارج از سوزنهاي خروجي ايستگاهها قرار دارد بعهده راهبانان مي باشد و در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به حريم موظف است علاوه بر جلوگيري  مراتب را فوراً به مسئول مربوطه گزارش دهد.
8-29: راهبانان موظفند به هنگام بازديد همواره از سمت راست خط به روي شانه خاکريزبه طور پياده حرکت نمايند.
9-29: در راه آهن دو خطه نيز هرگاه به نحوي از انحاء همزمان هر دو خط مسدود و غير قابل عبور گردد راهبان موظف است به فوريت به مسدود نمودن هر دو خط اقدام نمايد.
ماده 30: وظايف راهدار، راهدار براي حفاظت گذرگاهي که به او سپرده مي شود گمارده شده وظايف اوبه شرح زير مي باشد.
1-30 راهدار بايد در موقع انجام وظيفه وسايل زير را در راهدار خانه موجود داشته باشد پرچم سبز و قرمز، چراغ دو رنگ، کبريت، ديلم، بيل و کلنگ و ترقه و شمع فيوزي براي مسدود کردن خط.
2-30: راهدار بايد قبل از تحويل گرفتن کشيک از راهدار قبلي دقت نمايد که تجهيزات ارتباطي و همچنين دستگاه راهبند سالم و آماده به کار باشد.ودرروغنكاري ونظافت آن اقدام نمايد.
3-30: راهدار موظف است ضمن هوشياري كامل به محض مشاهده وسيله نقليه و يا شنيدن صداي سوت و نزديک شدن آن يا حصول اطلاع، به موقع گذرگاه را مسدود وآزاد بودن خط را بوسيله پرچم سبز در روز و چراغ با نور سبز در شب  به مامورين وسيله نقليه  اطلاع دهد و پس از عبور آخرين چرخ وسيله نقليه ريلي  و با رويت علامت انتها گذرگاه را براي عبور ساير وسايط نقليه جاده شوسه آزاد نمايد
4-30 : راهدار موظف است به علامت انتهائي قطار توجه نمايد در صورتيكه علامت انتهاي قطار را رويت ننمود خط را از سمت حركت قطار و سپس از سمت مقابل مسدود نموده و بلافاصله بوسيله تلفن يا بي سيم چگونگي را به متصدي ترافيك ايستگاههاي طرفين گذرگاه اطلاع داده وتاحصول اطمينان بايد گذرگاه همچنان مسدود باقي بماند.
5-30: در مواقعي که وسيله نقليه جاده شوسه به علت خرابي گذرگاه را مسدود و قادر به عبور از آن نباشد راهدار بايد فوراً بر طبق آئين نامه علائم اقدام به مسدود نمودن خط در طرفين گذرگاه نموده و چنانچه قطاري در راه باشد پس از مسدود نمودن خط به سمت قطار عزيمت و با ارائه علامت قطار را متوقف نمايد و در صورت مجهز بودن گذرگاه با تلفن مراتب را بلافاصله به ايستگاههاي طرفين نيز اطلاع دهد. ودرصورت خرابي تيركها راهدارميبايست توسط پرچم قرمز درروزودرشب توسط چراغ  قرمز رنگ نسبت به انسداد جاده شوسه اقدام نمايد
6-30: راهدار بهيچوجه مجاز نمي باشد قبل از حاضر شدن مامور بعدي به محل خدمت، پست خود را ترک نمايد.
7-30: راهدار بايد فاصله ريل هادي و ريل را کاملاً تميز نگه داشته تا شيئي يا سنگي بين آنها نباشد. ضمناً موظف است سنگهاي درشت و اشيا متفرقه را از محوطه گذرگاه خارج نمايد.
8-30: مراقبت نمايد که نوارهاي شبرنگ گذرگاه و همچنين علائم طرفين گذرگاه در جاده شوسه سالم باشد.
9-30: در گذرگاهها و محلهائي که در طول بلاک نصب تلفن ضرورت دارد بايستي ارتباط آنها با ايستگاههاي طرفين از طريق خط ارتباطي مستقل انجام پذيرد.
10-30:کليه راهدارها و نگهبانان پل ها و تونلها و ترانشه ها بايستي در حين انجام وظيفه مجهز به دستگاه ارتباطي سالم و آماده به کار باشند بطوري که هر لحظه قادر باشند با ايستگاههاي طرفين و در صورت امکان با وسايط نقليه در حال حرکت تماس برقرار نموده و از موقعيت يکديگر اطلاع حاصل نمايند.
11-30: در راه آهن دو خطه ايجاد هرگونه گذرگاه موقت و دائم همسطح به طور كلي ممنوع بوده و كليه گذرگاههاي موجود نيز بايد به غيرهمسطح تبديل گردند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان