کد خبر: ۲۴۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۱-10 May 2021
بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

تقسيم نامه ارث و ماترك

 

تقسيم كنندگان : (ورثه مرحوم                          متوفي به تاريخ             ) به شرح زير :

1- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پدر )

2- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (مادر )

3- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (همسر )

4- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (دختر )

5- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (دختر )

6- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (دختر )

7- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پسر )

8- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پسر )

9- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پسر )

10- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                    (پسر )

 

همه نامبردگان ساكنين تهران به نشاني :

با التفات به گواهي حصر وراثت شماره                مورخ           صادره از دادگاه حقوقي 2 شعبه            تهران و برابر گواهينامه واريز ماليات بر ارث شماره                      مورخ                صادره از سرمميزي شماره                  اداره ارث تهران و همگي كما فرض الله .

 

مورد تقسيم : ما ترك غير منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زير :

1- تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت         متر مربع داراي پلاك                  فرعي از            اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك               فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي                    بخش                ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره           مورخ   /   /   صفحه         جلد           به شماره چاپي               صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده             و آب شماره اشتراك                   و گاز شهري شماره شناسايي              منصوبه هاي در آن .

2-تمامت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت               متر مربع داراي پلاك                      فرعي از              اصلي مفروز واقع در اراضي                بخش                   ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره         مورخ           صفحه             جلد             به شماره چاپي          صادره به نام خانم / آقاي :              انتقالي مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با يك حلقه چاه عميق آب حفر شده در آن .

3- تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه            به مساحت              متر مربع داراي پلاك             فرعي از        اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                   فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي              بخش         ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره             مورخ         جلد            صفحه             به شماره چاپي           صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن با برق اختصاصي شماره پرونده                 و بقدر السهم لز برق مشترك شماره پرونده            و از آب مشترك شماره اشتراك                   و از گاز شهري شماره شناسايي               و با شوفاژ روشن .

 

قدر السهم ناشي از تقسيم :

1- تمامت شش دانگ يك قطعه باغ رديف (2) مورد تقسيم عرصتاً و اعياناً و با چاه عميق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن در سهم اختصاصي مشاعي و باالمناصفه آقاي          (پدر ) و خانم                        (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و ميگيرد .

 

2-تمامت شش دانگ  يك باب خانه مسكوني رديف (يك) مورد تقسيم عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن در سهم اختصاصي دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر يك نسبت به يك دانگ و نيم مشاع ) ودر سهم اختصاصي بانو                       همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار يك دانگ و نيم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و ميگيرد .

 

3-تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان رديف (سه) مورد تقسيم با برق اختصاصي و بقدر السهم از برق و از آب و از گاز مشترك و با شوفاژ روشن و با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن           متساوياً (هر يك نسبت به مقدار يك دانگ و نيم مشاع ) در سهم اختصاصي پسران مورث مرقوم قرار گرفته و ميگيرد .

تذكاريه :

1-   هر يك از تقسيم كنندگان مرقوم منفرداً يا بعضاً و همه متفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قراره شفاهي عقد خارج لازم بين آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين سند تقسيم نامه گرديده مي باشد .

2-   چنانچه به هر نحوي از انحاء و به هر صورت اعم از پيش بيني شده و نشده در رابطه با اين تقسيم و نحوه آن اختلاف ارزش يا مرغوبيت و نظاير آن مشاهده يا ابراز گردد هر يك از تقسيم كنندگان فوق الذكر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به يكديگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالح قطعيه ، شرعيه و قانوني نمودند و كليه شرايط صحت عقد صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و غيره اجراء شده .

3-   منافع مورد تقسيم قبلاً به كسي واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصي مرقوم هر يك نسبت به سهم اختصاصي خويش مندرجه در اين سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصي مرقوم خود نمودند .

4-   هر يك از تقسيم كنندگان به تنهايي به يكديگر ضمن العقد وكالت و اختيار و اذن داده و مي دهند تا چنانچه در مفاد اين تقسيم نامه از حيث اشتباهات ناشي از سهو قلم و نظاير آن احتمالاً اشتباهي روي داده شده باشد راساً نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنكه در ماهيت اين تقسيم خللي وارد گردد (هر يك از آن اصالتاً و با وكالت از سايرين ) اقدام نمايد .

5-     كليه اسناد مالكيت املاك فوق الذكر جهت صدور اسناد مالكيت جديد بر مبناي اين تقسيم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال مي گردد .

6-   كليه تقسيم كنندگان فوق التوصيف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب نموده و احتياطاً كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از تقسيم كنندگان اسقاط گرديد .

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

3- پايان كار هاي شماره                   و شماره                       

4- نامه شماره                اداره كشاورزي                   تهران

 

 

تاريخ

امضاء

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان