کد خبر: ۲۳۴۹۰
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲-13 March 2021
- در نخستین کنگره حزب رستاخیز ملی ایران دگرگون شد. دوره دبیرکلی از دو سال به چهار سال افزایش یافت، دفتر سیاسی و هیات اجرایی جای کمیته ملی را گرفت. کنگره به عنوان بالاترین رکن حزب هر چهار سال یک بار برپا می‌شود.
حزب رستاخیز ملی ایران با اعتقاد و ایمان راسخ به مبانی و اصول نهادهای نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت بنیان می‌پذیرد.

ارکان حزب
ماده ۱ – حزب رستاخیز ملی ایران دارای ارکان زیر است:
۱ – کنگره.
۲ – شورای مرکزی.
۳ – هیات اجرایی.
۴ – دفتر سیاسی.
۵ - دبیرکل
کنگره

ماده ۲ – کنگره بالاترین رکن حزب است:

۱ – کنگره هر چهارسال یک بار تشکیل می‌شود.
۲ – اعضای کنگره انتخابی خواهند بود.
۳ – بر اساس هر هزار نفر: یک نفر از سوی کانون‌های حزبی برگزیده می‌شود.
ماده ۳ – وظایف کنگره به شرح زیر است:
۱ – تصویب مرامنامه و اساسنامه حزب.
۲ – تصویب سیاست‌ها و برنامه‌ها و تعیین مشی کلی.
۳ – اصلاح و تغییر مواد مرامنامه و اساسنامه حزب.
۴ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش دبیرکل.
۵ – انتخاب دبیرکل هر چهار سال یک بار

۶ – اخذ تصمیم نسبت به کلیه مسائل مربوط به حزب که از طرف دبیرکل پیشنهاد می‌شود.
ماده ۴ – هیچکس نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شود

هیأت رئیسه کنگره

ماده ۵ – اولین جلسه کنگره به ریاست مسن‌ترین عضو شرکت‌کننده تشکیل می‌شود. در همین جلسه بلافاصله از بین شرکت‌کنندگان در کنگره، هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، دو نایب رئیس و دو منشی انتخاب خواهندشد.
ماده ۶ – جلسات کنگره با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهدداشت و تصمیمات به اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود، به استثنای تغییر در مواد مرامنامه و اساسنامه که با دوسوم آرای کلیه اعضای امکان‌پذیر خواهدبود.
کنگره فوق‌العاده
ماده ۷ – در صورتی که کمیته ملی تشکیل کنگره فوق‌العاده را لازم بداند، دبیرکل با رعایت تبصره ماده ۲ اعضای کنگره، حزب را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت می‌کند.

شورای مرکزی

ماده ۸ – شورای مرکزی از گردآمدن نمایندگان شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان تشکیل می‌شود.

ماده ۹ – کلیه اعضای شورا انتخابی خواهند بود. مدت عضویت اعضای شورا دو سال است
ماده ۱۰ – شورای مرکزی یک نفر را از میان خود یا دیگر اعضای حزب، به اکثریت آرا برای مدت دو سال به ریاست انتخاب خواهدکرد و تجدید انتخاب او بلامانع است. شورای مرکزی دارای دو نایب رئیس و دو منشی خواهدبود، که از میان اعضای شورا به اکثریت آرا برای مدت دو سال انتخاب خواهندشد و تجدید انتخابات آنان بلامانع است.
ماده ۱۱ – شورای مرکزی هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه خواهدداد.
وظایف شورای مرکزی
ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:
۱ – بررسی و اظهارنظر نسبت به برنامه‌های شوراها به منظور ایجاد هماهنگی.
۲ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های داخلی شوراها.
۳ – اظهار نظر یا اخذ تصمیم درباره اموری که از طرف دبیرکل یا هیات اجرایی به شورای مرکزی ارجاع می‌شود.
۴ – انتخاب نماینده هر گروه برای شرکت در هیات اجرایی.
۵ – بررسی و رسیدگی به مسائل گروه‌ها.
۶ – ارائه پیشنهادها به هیات اجرایی در زمینه سیاست‌ها و مشی عمومی حزب.

هیأت اجرایی
ماده ۱۳ – هیأت اجرایی حزب تشکیل می‌شود از دبیرکل و قائم مقامان دبیرکل و ۵۵ نفر از منتخبین اعضای شورای مرکزی.
ماده ۱۴ – هیأت اجرایی در اولین جلسه خود یکی از اعضای حزب را به عنوان رییس و دو منشی هیأت برای یک سال انتخاب خواهدکرد.
ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات هیأت اجرایی به شرح زیر است:
۱ – اجرای مصوبات کنگره.
۲ – تعیین سیاست‌های اجرایی حزب و به کار بستن روش‌های مطلوب برای نیل به هدف‌ها و برنامه‌ها.
۳ – تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی و اداری.
۴ – ایجاد هماهنگی بین واحدهای حزب.
۵ – اتخاذ تصمیمات لازم درباره امور اجرای و اداری حزب.
۶ – صدور دستورهای لازم و نظارت بر اجرای آنها به وسیله هر یک از منتخبین اعضای شورای مرکزی در واحد مربوط با رعایت سلسله مراتب حزبی در سطح استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا.

دفتر سیاسی
ماده ۱۶ – دفتر سیاسی تشکیل می‌شود از:
۱ – نخست وزیر و شماری از وزیران به تشخیص نخست وزیر.
۲ – دبیر کل و قائم مقام‌های دبیرکل.
۳ – دو نماینده رابط از مجلس سنا و مجلس شورای ملی.
۴ – رییس و پانزده نفر از اعضای هیات اجرایی به انتخاب خود هیات.
تبصره – بدین ترتیب، اعضای انتصابی دفتر سیاسی نباید از چهارده نفر تجاوز کند..
ماده ۱۷ – جلسات دفتر سیاسی با حضور دوسوم عده اعضاء رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ می‌شود.
ماده ۱۸ – ریاست دفتر سیاسی با نخست وزیر است. دفتر سیاسی دارای دو نایب رئیس و دو منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهدکرد. تجدید انتخابات آنان بلامانع است.
ماده ۱۹ – جلسات دفتر سیاسی هر دو ماه یک بار بنا بر دعوت رئیس کمیته تشکیل می‌شود.
ماده ۲۰ – جلسات فوق‌العاده دفتر سیاسی به تقاضای رئیس دفتر سیاسی یا دبیرکل تشکیل می‌شود.
ماده ۲۱ – وظایف و اختیارات دفتر سیاسی به شرح زیر است:
۱ – تدوین و پیشنهاد دستور جلسه کنگره.
۲ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش دبیرکل.
۳ – اخذ تصمیم نسبت به تعداد نمایندگان شوراها برای شرکت در کنگره با رعایت مفاد تبصره ماده ۲.
۴ – تصویب آیین‌نامه‌ها.
۵ – تعیین مشی عمومی و سیاسی حزب بر اساس مصوبات کنگره.

دبیر کل

ماده ۲۲ – دبیرکل بالاترین مقام اجرایی حزب است و برای اداره امور حزب دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشد. اهمّ اختیارات و وظایف دبیرکل به شرح زیر است:

۱ – تشکیل واحدهای اجرایی حزب و تعیین حدود اختیارات و وظایف واحدهای حزبی.
۲ – نصب و عزل قائم مقام‌ها، معاونان، دبیران، خزانه‌دار کل و مسئولان اجرایی و اداری
تبصره: تعداد قائم مقام‌های دبیرکل از سه نفر تجاوز نخواهد کرد

۳ – تعیین حدود اختیارات و وظایف قائم مقام‌ها و معاونان و دبیران و مسئولان اجرایی و اداری و تفویض قسمتی از اختیارات دبیرکل به هر یک از آنان.
۴ – تخصیص اعتبارات، نظارت بر درآمد و هزینه و صدور دستور پرداخت‌ها.
۵ – گزارش امور حزب به کنگره و شورای مرکزی و هیات اجرایی.
۶ – نمایندگی قانونی حزب در کلیه مراجع و امضای اسناد و انعقاد قراردادها با حق توکیل غیر به دفعات و همچنین با حق انتخاب نماینده و تفویض اختیار به هر شخص حقیقی یا حقوقی در امور حقوقی و مالی.
تبصره: در صورت فوت یا استعفای دبیرکل، یکی از قائم مقام‌های دبیرکل به رأی هیات اجرایی وظایف مربوط را تا تشکیل کنگره و انتخاب دبیرکل جدید عهده‌دار می‌شود.
دبیران حزب
ماده ۲۳ – برای اداره امور اجرایی و ستادی حزب، دبیرانی به تعداد مورد احتیاج از طرف دبیرکل تعیین می‌شوند.
تشکیلات استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا
ماده ۲۴ – دبیرکل حزب برای امور اجرایی و ستادی حزب در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا، دبیرانی به نام "دبیر تشکیلات" تعیین می‌کند که ریاست هیأت اجرایی را در استان یا شهرستان یا شهر یا بخش و یا روستا بر عهده خواهندداشت.
تبصره – اعضای هیأت دبیران در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا، مقام معاون دبیر تشکیلات آن محل را دارند.

ماده ۲۵ – وظایف و اختیارات هیأت دبیران استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا در محل مربوط، عبارت است از:

۱ – اجرای مصوبات و دستورات مراجع حزبی.
۲ – اتخاذ تصمیم درباره امور و وظایف حزبی.
۳ – ایجاد هماهنگی بین واحدهای حزبی.
۴ – اتخاذ تدابیر اجرایی لازم با توجه به سیاست و مشی حزب.
۵ – انتخاب نایب رئیس و منشی هیأت دبیران.
۶ – ارسال گزارش‌ها و پیشنهادها به مراجع بالاتر حزب.
گروه‌های حزبی
ماده ۲۶ – واحد تشکیلاتی حزب، گروه است، که از تجمع اعضای حزب در روستا یا شهر تشکیل می‌گردد.
تبصره – حداقل و حداکثر تعداد هر گروه را هیأت دبیران حزب تعیین خواهدکرد.
کانون گروه روستا
ماده ۲۷ – هر یک از گروه‌های حزبی در روستا نماینده خود را برای شرکت در کانون آن گروه در روستا انتخاب و معرفی می‌کند.
شورای روستا
ماده ۲۸ – از هر کانون گروه روستا یک یا چند نماینده به انتخاب اعضای آن کانون برای شرکت در شورای روستا معرفی می‌شود.
کانون گروه بخش
ماده ۲۹ – کانون گروه بخش مرکب است از اجتماع نمایندگان کانون‌های گروه روستا و نمایندگان کانون‌های گروه در مرکز بخش.
شورای بخش
ماده ۳۰ – هر کانون گروه بخش یک یا چند نماینده برای شرکت در شورای بخش انتخاب و معرفی می‌کند.
شورای شهر
ماده ۳۱ – شورای شهر مرکب است از اجتماع نمایندگان کانون‌های گروه‌ها در همان شهر.
کانون گروه شهرستان
ماده ۳۲ – کانون گروه شهرستان مرکب است از اجتماع نمایندگان کانون‌های گروه بخش و نمایندگان کانون‌های گروه شهر و نمایندگان کانون‌های گروه در مرکز شهرستان.
شورای شهرستان
ماده ۳۳ – از اجتماع نمایندگان کانون گروه‌های هر شهرستان، شورای آن شهرستان تشکیل می‌شود.
کانون گروه استان

ماده ۳۴ – کانون گروه استان مرکب است از اجتماع نمایندگان کانون‌های گروه شهرستان‌ها در مرکز استان.
شورای استان

ماده ۳۵ – از اجتماع نمایندگان کانون گروه‌های هر استان، شورای آن استان تشکیل می‌شود.
کانون مرکزی گروه‌ها

ماده ۳۶ – هر یک از کانون‌های گروه‌های استان، یک یا چند نماینده برای شرکت در کانون مرکزی آن گروه تعیین و اعزام می‌دارد و از اجتماع این نمایندگان کانون مرکزی آن گروه تشکیل می‌شود.
کمیته استان، کمیته شهرستان، کمیته شهر، کمیته بخش، کمیته روستا
ماده ۳۷ – در هر استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا، کمیته‌ای مرکب از هیأت دبیران و شورای آن استان، شهرستان، شهر، بخش یا روستا که بر حسب مورد به نام کمیته استان، کمیته شهرستان، کمیته شهر، کمیته بخش یا کمیته روستا نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد و هیأت رئیسه انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان بسته به مورد در آن عضویت خواهندداشت.
تبصره – تعداد اعضای انتخابی کمیته‌ها نباید کمتر از تعداد دبیران شرکت‌کننده در هر کمیته باشد و اتخاذ تصمیم با دوسوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۳۸ – ریاست هر یک از کمیته‌های مذکور با دبیر تشکیلات حزب در آن محل خواهدبود.
ماده ۳۹ – وظیفه کمیته‌های استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا عبارت است از:
۱ – ایجاد هماهنگی بین شورا و هیأت دبیران استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا بر حسب مورد به منظور فراهم آوردن موجبات پیشرفت و توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های حزب.
۲ – بررسی و تصویب طرح و برنامه‌هایی که از طرف شورا یا هیأت دبیران به کمیته پیشنهاد می‌شود.

۳ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش دبیر تشکیلات یا رئیس شورای محل، درباره فعالیت‌ها و امور حزبی استان، شهرستان، شهر، بخش یا روستا.

۴ – ایجاد و اداره خانه‌های حزب که محل تجمع اعضاء و گفت و شنود گروه‌های مختلف حزبی است.

شرایط عضویت

ماده ۴۰ – داوطلبان عضویت در حزب رستاخیز ملی ایران باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – سن ۱۸ سال تمام.

تبصره – کسانی که سن آنان از ۱۴ تا ۱۸ سال تمام باشد، می‌توانند عضو وابسته حزب شوند.

۳ – عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ماده ۴۱ – چون حزب متعلق به تمامی مردم ایران است، از اعضاء حق عضویت و ورودیه دریافت نمی‌شود و مخارج حزب در بودجه کشور منظور خواهدشد.

ماده ۴۲ – آیین‌نامه انضباطی حزب که تعیین‌کننده درجات تنبیهی و ترتیب رسیدگی و صدور حکم در موارد وقوع خلاف و بی‌انضباطی حزبی است و همچنین آیین‌نامه مربوط به چگونگی و نحوه تقدیر و تشویق اعضای فعال حزب را هیأت دبیران تهیه می‌کند و پس از تصویب کمیته ملی به موقع اجرا می‌گذارد.

ماده ۴۳ – مرکز اصلی حزب در تهران است.

ماده ۴۴ – این اساسنامه در ۴۵ ماده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب کنگره نمایندگان مؤسسان حزب رستاخیز ملی ایران رسیده و لازم‌الاجرا است.
 

***

مرامنامه حزب رستاخیز


الف – نظام شاهنشاهی ایران
حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که نظام شاهنشاهی ایران راز بقاء و تجسم همۀ ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ملت ایران و تکیه‌گاه قلبی مردم ایران‌زمین و شیوه اصیل و طبیعی حکومت در سراسر تاریخ کهنسال ایران است، که استمرار حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال و ارزش‌های ملی مردم این مرز و بوم را در مسیر حوادث و مخاطرات و نشیب و فرازهای گوناگون پاسداری کرده‌است و در آینده نیز جاودانگی این ودایع مقدس و تحقق همه خواست‌های ملی را در قلمرو پیشرفت‌ها و موفقیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیل به اقتدار و عظمتی که در خور فرهنگ کهنسال و آرمان‌های تمدن بزرگ ایران است، تضمین خواهدکرد.


نظام شاهنشاهی ایران موهبتی الهی است و از برکات این منزلت و مقام معنوی است که ملت ایران در طول تاریخ کهنسال خود همواره راز بقاء و سرچشمۀ سعادت و عظمت خود را در پرتو وجود چنین نظامی روحانی و معنوی دانسته و شاهنشاه بزرگ ما نیز با این پیوستگی معنوی به ملت خود همواره در مقام فرماندهی و رهبر ملت و ناجی مردم این سرزمین، رسالت باستانی و ملی خود را ایفا می‌کنند و بر اساس همین حقایق تاریخی و معتقدات ملی است که قانون اساسی ایران مزین به استقرار حکومت مشروطه سلطنتی گردیده که در آن نظام شاهنشاهی مظهر وحدت و ریاست قوای سه‌گانه مملکت است و رهبری ملت را در بر دارد و این استوارترین و منطقی‌ترین شیوۀ حکومت در این مرز و بوم باستانی است، زیرا عقل و خرد و جان و روح مردم این سرزمین از قدیم‌ترین ادوار عظمت خود، آن را بدون انقطاع پذیرا گشته و برای همیشه پاسداری خواهدکرد.
حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که بزرگداشت این نظام و کوشش در راه صیانت آن در همه شرایط، مهم‌ترین و مبرم‌ترین مسئولیت کلیه آحاد ملت ایران است.

ب – قانون اساسی

حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که قانون اساسی ایران میراث و خون‌بهای مجاهدانی است که با جان‌بازی و جهاد بر ضد استبداد و استثمار و به خاطر حراست از استقلال و آزادی و حیثیت میهن، بنای حکومت مشروطه سلطنتی را در این سرزمین پی ریختند. حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است قانون اساسی ایران یکی از استوارترین مبانی دموکراسی و برابری و آزادگی جامعه ایرانی و تحکیم‌بخش قدرت لایزال ملت و شعائر دینی ساکنان این مرز و بوم است. به این لحاظ حزب رستاخیز ملی ایران حراست و پشتیبانی از قانون اساسی را فرضیه بزرگ کلیه افراد ملت می‌شناسد.

پ – انقلاب شاه و ملت
حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که انقلاب شاه و ملت با الغای رژیم ارباب و رعیتی و امحای تمام مظاهر فئودالیسم و اعطای حقوق سیاسی به زنان و تأمین حقوق حقه کارگران و پی‌ریزی یک نظام برومند اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و با استقرار مناسباتی مترقی و عدالت‌آمیز، عصر تازه‌ای در تاریخ وطن آغاز کرد و راه را به روی شکوفایی معنوی و مادی جامعه ایرانی گشوده‌است.
از دیدگاه حزب رستاخیز ملی ایران، انقلاب شاه و ملت، انقلابی است مستمر و پویا که در مسیر خود با توانایی کامل به نیازها و مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران به موقع و با قاطیت پاسخ می‌گوید.
حزب رستاخیز ملی ایران اعتقاد دارد که انقلاب شاه و ملت علاوه بر آنکه به همۀ خواست‌های ترقی‌خواهانه و آزادی‌طلبانه مجاهدان جنبش مشروطیت جامه عمل پوشانیده، ملت ایران را موفق کرده‌است تا با ایجاد نظام اقتصادی و اجتماعی نیرومند و اعمال حاکمیت و مالکیت بر منافع و ثروت‌های کشور و پی‌گیری سیاست مستقل ملی، راه خود را به سوی یک اقتصاد صنعتی پیشرفته با توانایی کامل بپیماید و در نتیجه به موضعی احترام‌آمیز و معتبر در مناسبات جهانی خویش دست یابد و راه خود را به مقصد قرارگرفتن در صف معدود ملت‌های نیرومند و مرفه جهان هموار سازد.

حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که انقلاب ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۱ که با استقرار ۶ اصل آغاز شد و اکنون با ۱۲ اصل راهنما و الهام‌بخش تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های کلی مملکتی است، تجسم خواست‌های انقلابی همه مردم ایران است. به این جهت دفاع از اصول و دست‌آوردها و تلاش برای رسیدن به هدف‌ها و آرمان‌های آن را از اساسی‌ترین وظایف مردم این سرزمین می‌شناسد.

حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که حراست از این سه پایگاه بلند ملی و پیوستگی خلل‌ناپذیر به آنها تنها نماینده شخصیت ملی و برهان هویت و دلیل شایستگی در برخورداری از فضایل و ویژگی‌های ایرانی است.

حزب رستاخیز ملی ایران معتقد است که باید در پرتو این بنیادهای فکری، تمامی برنامه‌های مملکتی در قلمرو امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی طرح‌ریزی و اجرا شود و برداشت‌هایی که از آن بنیادها می‌شود، اساس وظایف حزب و رسالت آن را تعیین و توجیه کند.
بنابراین با اتکاء بر بنیادهای یاد شده در این مرامنامه، اصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و مناسبات بین‌المللی ایران را در این مرحله به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱ – سیاست اقتصادی
اقتصاد ایران متکی به نیروی لایزال ملت و استعدادهای مردم ایران و منابع و ثروت‌های خدادادی این کشور است، که در فرهنگ انقلاب ایران از آن با عنوان "اقتصاد دموکراتیک" یاد می‌شود.
این اقتصاد در جهتی به یک نظم صنعتی پیشرفته و کشاورزی مترقی و در جهت دیگر به عالی‌ترین سطح تکنولوژی و موازین یک مدیریت کارساز و کاربرد استعدادها و در عین حال متناسب با مقتضیات جامعه ایرانی مبتنی خواهدبود.
در اقتصاد ملی ایران، تمام برنامه‌ها و خط مشی‌ها با توجه به هدف‌های رشد سریع و بی‌وقفه و تأمین هر چه بیشتر رفاه افراد جامعه و همچنین با توجه به ضرورت بهره‌گیری معقول و حراست از منابع ثروت این سرزمین و احترام به حق نسل‌های آینده در برخورداری از نعمت‌های این آب و خاک طرح‌ریزی می‌شود.
در نظام اقتصادی ایران که اقتصاد ملی و رفاهی است، از یک سو راه برای ابراز هر گونه فعالیت و ابتکار عمل فردی سالم با رعایت منافع و مصالح اجتماعی گشوده خواهدبود و از سوی دیگر ملی بودن صنایع مادر و همچنین ثروت‌های خدادادی که دست بشر در آفرینش آنها دخالتی نداشته، به عنوان اصل پذیرفته شده‌است.

اقتصاد ملی ایران بر بنیاد این اصول و بر اساس همکاری نزدیک بخش عمومی و بخش خصوصی از طریق برنامه‌ریزی‌های علمی به پیشرفت وقفه‌ناپذیر خود ادامه می‌دهد.

علاوه بر اینها، اقتصاد ملی ایران با قبول اصل سهیم‌شدن کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها و اصل تعمیم مالکیت‌های صنعتی در گروه‌های مختلف اجتماع از طریق عرضه ۴۹ درصد سهام کارخانه‌های بخش خصوصی و ۹۹ درصد سهام کارخانه‌های دولتی (غیر از صنایع بنیادی مانند نفت، ذوب‌آهن و مس) با حق اولویت کارگران و کارمندان آن کارگاه‌ها و سپس تمامی مردم، نه تنها از هر جهت با مصالح و منافع تمام جامعه پیوند دارد، بلکه با ویژگی‌های خود از احساس تعلق ثروت‌های مذکور به آحاد مردم برخوردار است.

۲ – سیاست اجتماعی

جامعه انقلابی ایران در قلمرو مناسبات و نظام اجتماعی بر مفاهیم دموکراسی و تعالیم فرهنگ و سنت‌های برجسته ایرانی و مبانی دینی مبتنی است. در اجتماع ایران کلیه آزادی‌های فردی و اجتماعی بر مبنای قانون اساسی و مصالح ملی محترم شمرده‌می‌شود و برابری حقوق همه افراد ملت ایران در برابر قانون و مراجعه آزاد به قوه قضاییه در جهت احقاق حق تضمین گشته‌است.
در جامعه انقلابی ایران احترام به حیثیت انسانی جایگزین همه مظاهر و مسائل طبقاتی گشته، بدانسان که در جلوه‌گاه یکپارچگی ملی تنها میزان تقوا و شرف کار و کمیت و کیفیت خدمت افراد به جامعه خود ملاک سنجش شایستگی آنها است. بنابراین اجتماع انقلابی ایران واحد تجزیه‌ناپذیری است که بافت آن از افراد آزاد با حقوق برابر ترکیب می‌یابد.

در نظام انقلابی جامعه ایرانی، اساس استثمار فرد از فرد ریشه‌کن شده‌است و کوشش در راه برخورداری کلیه افراد از مواهب گسترده رفاه از زمانی که چشم به جهان می‌گشایند، از مهمترین هدف‌های حزب رستاخیز ملی ایران است، بنابراین استقرار کامل نظام تأمین اجتماعی، از جمله بیمه‌های گوناگون اجتماعی، در تمام دوران زندگی در یک پوشش ملی مورد توجه کامل است.
تأمین اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمدها، برابری دستمزدها برای کار مساوی، دفاع از خانواده در مقام واحد اساسی حیات ملت، تدوین و اجرای قوانین مترقی با توجه به اصول عدالت اجتماعی، عرضه فرصت‌های مساوی برای همگان، محترم داشتن کار به عنوان عنصر خلاق، تشویق آفرینش‌های هنری و علمی و صنعتی، بهره‌گیری کامل از امکانات آموزش و پرورش و بهداشت رایگان، هدایت استعدادها، ایجاد نظام تعاونی ملی، سالم‌سازی عرصه تولید و مصرف، در شمار هدف‌های درجه اول قرار دارد.

در نظام اجتماعی ایران، تأمین مشارکت مردم در اداره امور اجتماعی از راه نیرومند ساختن نهادهای دموکراتیک، پرورش وجدان کار و روحیه انضباط اجتماعی در خدمت، و قبول مسئولیت‌هایی که هر ایرانی در تحقق هدف‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میهن خویش باید به عهده بگیرد، از عوامل عمدۀ پیشرفت و رشد ملی محسوب می‌شود.
در جامعه انقلابی ایران، تعلیم و تربیت افراد بر مبنای اصول آموزش و پرورش ملی و نیازهای جامعه مترقی ایران، از جمله نیازهای روزافزون کشور به نیروی انسانی کارآمد، از ارزش و اهمیت درجه اول برخوردار است. در این رهگذر، نسل جوان مؤثرترین پاسدار دست‌آوردها و ضامن استمرار انقلاب است که در مقام مدیر و سازنده اجتماع توانا و خوشبخت ایران فردا شناخته می‌شود. به همین دلیل هر گونه تلاش شایسته به منظور تجلی و پرورش استعدادهای این نسل به قصد تربیت مدیران کاردان و در عین حال برخوردار از معنویت و اخلاق و دلبستگی‌های ملی و میهنی، عمیقاً مورد تأکید قرار می‌گیرد.

در نظام اجتماعی ایران، ضرورت و عمق دادن به اصل گفت و شنود سازنده در همه سطوح، به منظور تضمین سلامت زندگی سیاسی و اجتماعی مردم این مرز و بوم باستانی و ضرورت بحث و انتقاد و ابراز عقیده و تشویق کوشش‌های آفریننده در جهان اندیشه متکی بر اصول و پایگاه‌های اصیل ملی به منظور پیکار با هر گونه افکار و تکاپوی ضد ایرانی و ضد ملی مورد توجه کامل و قاطع است.
سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی ایران

سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی ایران بر اصول پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور و اجرای مفاهیم گسترده سیاست مستقل ملی مبتنی است.

از دیدگاه سیاست بین‌المللی ایران، سرنوشت همۀ ملت‌های عالم به یکدیگر پیوند گرفته‌است. به همین سبب در عرصه سیاست جهانی ایران، دفاع صمیمانه از صلح و اجرای اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و فراتر از آن اصل همکاری‌های سازنده بین‌المللی بدون توجه به نظامات سیاسی و اجتماعی و مسلکی ملت‌ها، از اصول سیاست مستقل ملی ایران است و تلاش به خاطر از میان بردن تبعیض‌ها و محو فاصله روزافزون سطح زندگی ملل فقیر و غنی و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی کشورهای نیازمند و پشتیبانی از تلاش‌هایی که در راه برانداختن ریشۀ استعمار و استثمار به عمل می‌آید، به عنوان یک رسالت بزرگ تاریخی و انسانی تلقی می‌شود.
از دیدگاه سیاست بین‌المللی ایران، تجاوز و تعدی به حقوق و سرزمین‌های دیگران و هر شیوه‌ای که برای ابقای استعمار به کار گرفته‌شود، مطرود و منفور است.
از دیدگاه سیاست بین‌المللی ایران، احترام به استقلال و آزادی و حقوق همه ملت‌ها و حق برخورداری آنها از ثروت‌های خویش و تعیین آزادانه سرنوشت خود، به نام یک اصل اجتناب‌ناپذیر شناخته شده‌است.

در سیاست بین‌المللی ایران، تقویت مبانی اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد و هر گونه کوشش به خاطر تحقق خلع سلاح عمومی، از هدف‌ها و خط مشی‌های اصلی است، ولی پوشیده نیست تا زمانی که این مقاصد و آرمان‌ها جامه عمل نپوشیده است و سازمان ملل متحد از توان کافی برای حفظ صلح و جلوگیری از تجاوز به حقوق کشورها برخوردار نیست و تا زمانی که صلح و امنیت اطمینان‌بخشی در جهان استقرار نیافته‌است، تقویت هر چه بیشتر نیروی دفاعی ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و دست‌آوردهای انقلابی کشور، مورد تأیید و تأکید قاطع است و به عنوان یک رسالت بزرگ ملی شناخته می‌شود.

حزب رستاخیز ملی ایران با برخورداری از نیروی یکپارچه ملت و با تکیه به این اصول و مبانی فکری و عقیدتی و در مقام تنها حزب سیاسی و ملی ایران، عرصه گسترده و عامل مؤثر و پی‌گیر قاطعی است که می‌تواند نقش تاریخی خود را در پرتو برکات نظام شاهنشاهی و قانون اساسی و اصول انقلاب شاه و ملت ایفا کرده و به هماهنگ ساختن همۀ تلاش‌های ملی و کوشش در راه اعتلای دانش سیاسی جامعه و همچنین تحکیم و تقویت وحدت ملی و ترغیب آحاد اجتماعی، به پذیرش هر چه بیشتر مسئولیت و انضباط و مشارکت در حل و فصل مسائل مملکتی توفیق یابد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان