کد خبر: ۲۲۸۶۸
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۱-03 February 2021
متاسفانه به کرارت شاهد صدور جوازهای دفن غیر علمی وبرخلاف موازین توسط همکاران پزشک در مراکز درمانی)دانشگاهی،دولتی ،خصوصی ومطب های شخصی می باشد که ضمن مخدوش کردن آمار علل مرگ کشوری باعث بوجود آمدن مشکالت عدیده برای سیستم قضایی شده وعالوه بر تضییع حقوق متوفی وبستگان ،پاسخگویی همکاران پرشک در محاکمه قضایی وکمیسیونهای
تخصصی پزشکی قانونی کشور به همراه دارد 

خواهشمند است، با اتخاذ تدبیری مناسب مفاد پاسخ استعلام به اطلاع تمامی پزشکان شاغل آن بیمارستان برسد تا ضمن توجه به عواقب قانونی صدور اینگونه جواز های دفن،ازاین پس شاهد تضییع حقوق اشخاص، بیت المال وبروز مشکالت قانونی متعاقب آن برای
همکاران پزشک نباشیم ؛

لازم به ذکر است پاسخ استعلام بعمل آمده به گونه ای است که علاوه بر نحوه صدور گواهی فوت وجواز دفن مرگهای زیر 24 ساعت بیمارستانی، اصول آن منطبق برصدور جواز های دفن سایر مرگهای بیمارستانی و غیر بیمارستانی بوده که می تواند مورد استفاده تمامی همکاران پزشک شاغل در بیمارستانها و بخشهای خصوصی قرار گیرد.

همانگونه که حضرتعالی عالی مستحضر هستید تعیین علت فوت منوط به ، تشخیص صحیح ودقیق » نوع بیماری « منجر به فوت و مکانیسمهای فوت که توسط آن بیماری آثار مرگ آور خود را اعمال می نماید، می باشد. با توجه به اینکه منابع طب داخلی مرگی که طی 24
ساعت اول از شروع عالئم حادث شده باشد را ،»مرگ ناگهانی « دانسته وارزیابی وتشخیص نوع دقیق بیماری را در این مدت زمانی ، مقدور نمی دانند لذا با توجه به عدم تشخیص دقیق نوع بیماری منجر به فوت ، مسلما امکان صدور گواهی فوت نیز در این مواردوجود
ندارد؛ لیکن با عنایت به اینکه این موضوع درتمامی بیماران مصداق نداشته وبیمارانی هستند که نوع بیماری آنها در زیر 24 ساعت بستری در بیمارستان براساس معاینات ، اقداماتتشخیصی وآزمایشات پاراکلنیکی از نظر علمی مشخص وقابل احراز است ،مراتب استثناء
پذیر است و در این موارد پزشک معالج ویا درصورت عدم دسترسی به ایشان، پزشکی که بیشترین اطالعات پزشکی را از بیماری ، سیر ودرمان متوفی دارد ، پس از معاینه جسد با احراز فوت وعدم بازگشت به حیات متوفی وهمچنین پس ازتعیین علمی علت فوت ،صرفا می
توانند مبادرت به صدور» گواهی فوت « نماید به عبارت دیگر صرفا » فوت متوفی «را تایید می کنند ؛و این قاعده درتمامی متوفیان بستری در بیمارستانها مصداق داشته و تابعه مدت زمان بستری در بیمارستان نمی باشد.

چنانچه پزشک معالج تصمیم به صدور جواز )عالوه برگواهی فوت ( بگیرد ،موظف است پس از احراز موارد ذیل مبادرت به صدور جواز دفن نمایند:

1 .بیمار در هنگام پذیرش دربیمارستان ، درهوشیاری کامل بوده وحتی االمقدور شرح حال از زبان خود بیمار اخذ گردد ) جهت رفع شبهه جنحه وجنایت ( لذا برای متوفیانی که دربدو ورود به بیمارستان در عدم هوشیاری ویا بدون علائم حیاتی می باشند، به هیچ عنوان جواز دفن نباید صادر گردد.
2 .عدم وجود هرگونه آثار ضرب وجرح وشکستگی استخوانی در معاینه جسد

3 .احراز عدم شکایت از سوی اولیاء دم از اشخاص حقوقی وحقیقی چه در زمان صدور جواز دفن و چه در آینده

4 .در فوت متوفی ، اقدامات تشخیصی ودرمانی صورت گرفته دخیل نبوده وقصور پزشکی متصور نباشد و بستگان شکایتی از نحوه درمان متوفی نداشته باشند.

5 – مرگ جزء موارد 19 گانه منع صدور جواز دفن درج در ظهر دفترچه صدور گواهی فوت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی نباشد

بدیهی است صدور جواز دفن توسط پزشک معالج بدون احراز هریک از موارد پنجگانه فوق وی را موظف به ارجاع جسد به مقامات قضایی جهت بررسی تعیین علت فوت می کند ودرصورت صدور جواز دفن ، پزشک معالج عالوه بر ارتکاب تخلف انتظامی از نوع »عدم رعایت نظامات دولتی «، وی را ملزم به پاسخگویی مراجع ذیصالح می کند.

1 .هرچند که صدور گواهی فوت بر عهده پزشک معالج است؛ لیکن به »استثناء مقامات قضایی« ، هیچ مقامی نمی تواند پزشک معالج را، درصورت عدم احراز نوع بیماری ویا مکانیسمهای مرگ منجر به فوت ، ملزم به صدور گواهی فوت و یا بدون احراز موارد پنجگانه فوق الذکر، ملزم به صدور جواز دفن نماید ودر این موارد می بایست جسد متوفی به مقامات قضایی جهت تعیین علت فوت توسط سازمان پزشکی قانونی ارجاع گردد. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان