تعداد نظرات: ۱ نظر
کد خبر: ۲۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۹-18 March 2017
از امام‌ صادق‌(ع‌)سؤال‌ شد آيا جسد مرده‌ از بين‌ مي‌رود؟فرمود:آري‌!بطوريكه‌ گوشت‌ واستخواني‌ باقي‌ نمي‌ماند بجز طينت‌ او كه‌او از آن‌ خلق‌ شد كه‌ اصلا از بين‌ رود ودر قبر اسا تا خدا دوباره‌ او را از آن‌طينت‌ زنده‌ نمايد.

فصل‌ اول‌ : ابتداي‌ ورود به‌ برزخ‌

علي‌(ع‌)چگونگي‌ حالت‌ احتضار را شرح‌ ميدهد

ناگاه‌ سكرات‌ مرگ‌ وحسرت‌ از دست‌ دادن‌ آنچه‌ داشتند،بر آنهاهجوم‌ آورددراين‌ حالت‌، اعضاء بدنشان‌ سست‌ گرديد ودربرابرآن‌ ،رنگ‌ خود را باختند.سپس‌ كم‌ كم‌ مرگ‌ در آنها نفوذ كرده‌ وبين‌ آنها وزبانشان‌،جدائي‌ افكند!

اوهمچنان‌ در ميان‌ خانواده‌ خود باچشم‌،نگاه‌ مي‌ كند وباگوشش‌،مي‌ شنود!در حاليكه‌ عقلش‌،سالم‌ است‌ وفكرش‌ باقي‌ است‌!مي‌ انديشد كه‌ عمر را در چه‌ راهي‌ فاني‌ كرده‌ وروزگارش‌ را در چه‌راهي‌،سپري‌ نموده‌ است‌!به‌ ياد ثروتهائي‌ كه‌ جمع‌ كرده‌ است‌،مي‌ افتد !همان‌ ثروتي‌ كه‌ در جمع‌ آوري‌ آن‌،چشمها را بهم‌ گذارده‌ بود واز حرام‌وحلال‌ ومشكوك‌ گرفته‌، گناه‌ جمع‌ آوري‌ آنها به‌ گردن‌ اوست‌!حال‌ هنگام‌جدائي‌ از آن‌ اموال‌،فرارسيده‌،در حاليكه‌ اين‌ ثروت‌ براي‌ وراث‌ مي‌ ماندواز آن‌ استفاده‌ كرده‌ وبهره‌ مي‌ برند!راحتي‌ آن‌ براي‌ ديگران‌ وسنگيني‌گناهش‌،بر دوش‌ اوست‌ واودر گرو اين‌ اموال‌ است‌!دست‌ خودرا ازپشيماني‌ به‌ دندان‌ مي‌ گزد واين‌ به‌ خاطر صحنه‌ هائي‌ است‌ كه‌در هنگام‌مرگ‌،برايش‌ مشخص‌ مي‌ گردد.دراين‌ حالت‌،به‌ آنچه‌ در زندگي‌ به‌ آن‌علاقه‌ داشت‌ بي‌ اعتناست‌!وآرزو مي‌ كند،اي‌ كاش‌ آن‌ شخصي‌ كه‌ درگذشته‌ بر ثروت‌ او ،غبطه‌ مي‌ خوردم‌ وبر او حسد مي‌ بردم‌،اين‌ اموال‌ راجمع‌ كرده‌ بود!
مرگ‌ همچنان‌ بر اعضايش‌،چيره‌ مي‌ شود!تا آنجا كه‌ گوشش‌ همچون‌زبانش‌،از كار مي‌ افتد!بطوريكه‌ در ميان‌ خانواده‌ اش‌ ،نمي‌ تواند با زبانش‌سخن‌ بگويد!وبا گوشش‌ بشنود،پيوسته‌ به‌ صورت‌ آنان‌ مي‌ نگردوحركات‌ زبانشان‌ را مي‌ بيند،اما صداي‌ آنان‌ را نمي‌ شنود!سپس‌ چنگال‌مرگ‌،همه‌ وجودش‌ را فرا مي‌ گيرد!چشم‌ او نيز همچون‌ گوشش‌ ، از كارمي‌ افتد وروح‌ از بدنش‌،خارج‌ مي‌ گردد!وهمچون‌ مرداري‌،بين‌ خانواده‌اش‌ مي‌ افتد!آنچنانكه‌ از نشستن‌ نزدش‌ ،وحشت‌ مي‌ كنند وازاو دور مي‌شوند!او نه‌ سوگواران‌ خود را ياري‌ مي‌ كند ونه‌ به‌ آن‌ شخصي‌ كه‌ اوراصدا مي‌ زند،پاسخ‌ مي‌ گويد!سپس‌ اورا به‌ منزلگاهش‌ در درون‌زمين‌،حمل‌ مي‌ كند وبه‌ دست‌ اعمالش‌ مي‌ سپارند واز ديدارش‌،براي‌هميشه‌،چشم‌ مي‌ پوشند!

دعا براي‌ راحتي‌ مرگ‌!

از حضرت‌ رسول‌(ص‌)منقولست‌ كه‌ هركه‌اين‌ دعارا بخواند،چنان‌راحت‌ قبض‌ روح‌ مي‌ شود كه‌ نفهمد،جان‌ داده‌ ويا خوابيده‌ است‌:
اَلّل'هُم‌َّ ي'ا م'الِك‌َ الْمَوت‌ِ!طِبْني‌ لِلْمَوت‌ِ وَ اَسْلِمْني‌قَبْلاّلْمَوت‌ِ وَارْحَمْني‌ عِنْدَ الْمَوْت‌ِ وَهَوِّن‌ْ عَلَي‌َّ سَكَر'ت‌ِ الْمَوْت‌ِوَ لاّتُعَذِّبْني‌ بَعْدَالْمَوْت‌ِ وَ اَرْضِني‌ اِل'ي‌ مَلَك‌ِ الْمَوْت‌ِ!ي'ا ف'اطِرَالْسَمَو'ات‌ِ وَالاّرْض‌ِ !اَنْت‌َ وَلِي‌ّ فِي‌ الدُنْي'ا وَالاّخِرَة‌!تَوَّفَني‌ مُسْلِماًوَاَلْحِقْني‌ بِالْصالِحين‌َ.

ثواب‌ روزة‌ بيست‌ و چهار روز رجب‌!

رسول‌ اكرم‌(ص‌)فرمود:كسيكه‌ بيست‌ وچهارروز از ماه‌ رجب‌ را روزه‌بگيرد،در هنگام‌ مرگ‌،عزرائيل‌ به‌ صورت‌ جواني‌ كه‌ لباس‌ حرير سبزپوشيده‌ وسوار بر اسب‌ بهشتي‌ است‌ ودريك‌ دستش‌ حرير سبزي‌آغشته‌ به‌ مشك‌ اذفر ودر دست‌ ديگرش‌،ظرفي‌ از طلا كه‌ پر از شراب‌بهشتي‌ است‌،نزد او حاضر مي‌ شود واز آن‌ شراب‌ به‌ او مي‌ نوشاند،تاهنگام‌ خروج‌ روح‌ از تنش‌ ،دچار سختي‌ مرگ‌ نشود!سپس‌ روح‌ اورا در آن‌ حرير مي‌ پوشاند.از آن‌ حرير بوئي‌ به‌ مشام‌ مي‌ رسد كه‌ اهل‌آسمانهاي‌ هفتگانه‌،بوي‌ آنرا استشمام‌ مي‌ كنند.او در قبرش‌ سيراب‌است‌ تادر قيامت‌،از حوض‌ كوثر بنوشد!

حاضرشدن‌ ائمه‌ معصومين‌ (ع‌)بر بالين‌ محتضر

ابابصير مي‌ گويد:از امام‌ صادق‌(ع‌)سؤال‌ كردم‌:آيا مؤمن‌ از مرگ‌ ناراحت‌مي‌ شود؟امام‌فرمود:نه‌بخدا!گفتم‌:چراناراحت‌نمي‌ شود؟فرمودهرگاه‌ مرگ‌ مؤمني‌ فرا برسد،رسول‌ خدا(ص‌)واهل‌ بيتش‌(ع‌)بر بالين‌ او حاضر مي‌ شوند!جبرئيل‌ وميكائيل‌ واسرافيل‌ وعزرائيل‌،نيز بيايند!علي‌(ع‌)مي‌ فرمايد:يا رسول‌ اللّه‌!اين‌ شخص‌ از دوستان‌ مااست‌!پس‌ اورادوست‌ بدار!همة‌فرشتگان‌ نيز توصية‌اورا به‌ عزرائيل‌،مي‌ كنند!ومي‌گويند:اين‌ شخص‌ از دوستان‌ محمّد وآل‌ محمّد است‌.با او مدارا كن‌!عزرائيل‌ گويد:قسم‌ به‌ خدائي‌ كه‌ شمارا برگزيد،ومحمّد را به‌ نبوت‌انتخاب‌ كرد،من‌ نسبت‌ به‌ او از پدر مهربانتر واز برادر رفيق‌ ترم‌!سپس‌ عزرائيل‌ به‌ آن‌ شخص‌ مي‌ گويد:اي‌ بندة‌خدا!آيا از آتش‌،خودت‌ رارهاندي‌؟آيا از گرو امانت‌ الهي‌،بيرون‌ آمدي‌؟او جواب‌ مي‌ دهد:آري‌!عزرائيل‌ مي‌ پرسد:چگونه‌؟مي‌ گويد:به‌ محبت‌ محمّد وآلش‌ وبه‌ ولايت‌علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ وفرزندانش‌!عزرائيل‌ مي‌ گويد:خدا تورا از هرچه‌خوف‌ داشتي‌،ايمن‌ نمودوآنچه‌ اميد داشتي‌،بتوداد!چشمانت‌ را باز كن‌ونگاه‌ كن‌!او وقتي‌ چشمش‌ را باز مي‌ كند،افرادي‌ راكه‌ در اطراف‌ اوهستند-پيامبر (ص‌)واهل‌ بيتش‌ وملائكه‌ را-مي‌ بيند.سپس‌ چشمش‌ به‌دري‌ از باغي‌ از باغهاي‌ بهشت‌،مي‌ افتد.عزرائيل‌ مي‌ گويد:اين‌ راخدابرايت‌ مهيا ساخته‌ واينها هم‌ رفقايت‌ هستند!آيا دوست‌ داري‌ به‌ اينهاملحق‌ شوي‌ ويا به‌ دنيا برگردي‌؟او دستش‌ را بالاي‌ چشمانش‌ گذاشته‌ ومي‌ گويد:نمي‌ خواهم‌ به‌ دنيا برگردم‌!
در اين‌ هنگام‌ از دل‌ عرش‌،ندا مي‌شود:
ي'ااَيَّتُه'ا النَفْس‌ُ الْمُطْمَئِنَّة‌ُ اِل'ي‌ مُحَمَّدٍ وَ وَصِيّيه‌ وَ الاَئِمَّة‌ُمِن‌ ْ بَعْدِه‌ !اِرْجِعي‌ اِل'ي‌ رَبِّك‌ِ ر'ا ضِية‌ًبِالْولاّيَة‌ِ،مَرْضية‌ ً بِالثَو'اب‌ فَادْخُلي‌ في‌ عِب'ادي‌ مَع‌َ مُحَمَّدٍ وَاَهْل‌ِ بَيْتِه‌ِ وَ ادْخُلي‌ جَنَّتي‌ غَيْرَ مَشوبَة‌ٍ!
يعني‌:اي‌ بنده‌ اي‌ كه‌ در كنارمحمد(ص‌) ووصيش‌ وامامان‌ بعد ازاوآرامش‌ يافتي‌!به‌ سوي‌خدايت‌، برگرد! در حالي‌ كه‌ به‌ ولايت‌ اهل‌بيت‌،راضي‌ شونده‌وبه‌ ثواب‌ راضي‌ شده‌ اي‌! پس‌ با محمّد آلش‌،داخل‌بندگانم‌ شوودرحاليكه‌ دچاراضطرابي‌ نيستي‌ ، به‌ بهشتم‌ وارد شو.

مرگ‌ سخت‌ تاجر!

يكي‌ از طلاب‌ قم‌ بنام‌ سيد مهدي‌ كشفي‌ مي‌گويد:يكشب‌ براي‌ نمازشب‌ بلند شدم‌ وخواستم‌ كه‌ آفتابه‌ را بردارم ‌ناگاه ‌ ديدم‌ خانه‌ ما كه‌پنجاه‌،شصت‌ متر بيشتر نبود خيلي‌ بزرگ‌ است‌ وبصورت‌ كاروانسراي‌خيلي‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ حجره‌هاي‌ فراواني‌ دارد!ناگاه‌ از يكي‌ از حجره‌هاصداي‌ دلخراشي‌ شنيدم‌.وقتي‌ بطرف‌ آنجا رفتم‌ ديدم‌ كه‌ در حجره‌ يك‌نفر را خوابانده‌ وسنگي‌ به‌ بزرگي‌ اتاقي‌ روي‌ سينه‌اش‌ گذاشته‌اندويكنفرهم‌ بالاي‌ سنگ‌ خوابيده‌ ويك‌ ميله‌ آهني‌ در دست‌ دارد كه‌ آن‌ راتوي‌ گلوي‌ اين‌ شخص‌ فشار مي‌دهد.من‌ هرچه‌ كردم‌ در را باز كنم‌ تاكمك‌ او بروم‌ نشد.آن‌ شخص‌ را مي‌شناختم‌ از تجار تهران‌ بود.مأيوس‌برگشتم‌ وبعد از چندساعت‌ خدمت‌ آية‌ الله ميرزا جواد ملكي‌ تبريزي‌رفت‌ وماجرا را تعريف‌ كرد.ايشان‌ گفت‌ آن‌ كسي‌ كه‌ ديدي‌ در حال‌ جان‌كندن‌ بوده‌ وآن‌ سنگ‌ هم‌ تعلّق‌ به‌ دنيايش‌ است‌ وآني‌ هم‌ كه‌ روي‌ سنگ‌ميله‌ در دست‌ داشته‌ ملك‌ الموت‌ بوده‌ است‌.بعد از چند روز خبر فوت‌آن‌ تاجر رسيد كه‌ مطابق‌ بود با تاريخي‌ كه‌ من‌ آن‌ صحنه‌ را در خانه‌ديدم‌.

پوسيدن‌ مردگان‌!

از امام‌ صادق‌(ع‌)سؤال‌ شد آيا جسد مرده‌ از بين‌ مي‌رود؟فرمود:آري‌!بطوريكه‌ گوشت‌ واستخواني‌ باقي‌ نمي‌ماند بجز طينت‌ او كه‌او از آن‌ خلق‌ شد كه‌ اصلا از بين‌ رود ودر قبر اسا تا خدا دوباره‌ او را از آن‌طينت‌ زنده‌ نمايد.

پوسيدن‌ جسد!

«وقتي‌ متوكل‌ دستور داد امام‌ هادي‌(ع‌) را به‌ مجلس‌ شراب‌ او بياورندوبه‌ امام‌ ابتدا اصرار برخوردن‌ شراب‌ نمود وچون‌ امتناع‌ امام‌ را ديدتكليف‌ بر شعر گفتن‌ نمود،امام‌ اشعاري‌ را خواندند كه‌ وضع‌ مجلس‌ راعو.ض‌ كرد واشك‌ به‌ چشمان‌ نحس‌ متوكل‌ آمد ودستور داد امام‌ را بااحترام‌ برگردانند.ابيات‌ امام‌ بشرح‌ زير است‌:

باتوا علي‌ قلل‌ الاجبال‌ تحرسهم‌غلب‌ الرجال‌ فلم‌ تنفعهم‌ القلل‌
واستنزلوا بعد عزٍ من‌ معاقلهم‌واسكنوا حُفراً يا بئس‌ ما نُزلوا
ناداهم‌ صارخ‌ٌ من‌ بعد دفنهم‌اين‌ الاساور والتيجان‌ والحُلل‌
اين‌ الوجوه‌ اللتي‌ كانت‌ منعّمة‌من‌ دونها تضرب‌ الاستار والكُلل‌
فافصح‌ القبر عنهم‌ حين‌ سائلهم‌تلك‌ الوجوه‌ عليها الدود تنتقل‌
قدطال‌ مااكلوا دهداً و قدشربواواصبحوا اليوم‌ من‌ بعد الاكل‌ قد اُكلوا

«ستمگران‌ در قله‌ هاي‌ برفراز كوه‌ با نگهباناني‌ نيرومند بسر مي‌بردند.ولي‌ با آمدن‌ مرك‌ اين‌ كوه‌ ها سودي‌ براي‌ آنان‌ نداشت‌.
بعد از عزتي‌ كه‌ داشتند باغ‌ مردنشان‌،به‌ سوراخهايي‌ افتادند چه‌ بدفرودآمدني‌ بود؟
وقتي‌ آنها را داخل‌ قبر گذاشتند،صدائي‌ آمد كه‌ :كجاست‌ آن‌ تخت‌ هاوتاج‌ ها ولباسها؟
كجا هستند آن‌ صورتهايي‌ كه‌ غرق‌ در نعمت‌ بودند.وهميشه‌ زير پرده‌ هاوپشه‌ بندها قرار داشتند؟
ناگاه‌ قبر با زبان‌ فصيح‌ از طرف‌ اين‌ مرده‌ ها جواب‌ داد:كرمها بر اين‌صورتها مي‌ غلطند!
يك‌ عمر طولاني‌ خوردند وآشاميدند.حالا خودشان‌ توسط‌ كرمهاخورده‌ مي‌ شوند.»

فصل‌ دوم‌ : عالم‌ برزخ‌!

فاصلة‌بين‌ مردن‌ تا روز قيامت‌ را برزخ‌ گويند.در اين‌ حال‌ ،روح‌ در جسم‌ مثالي‌،كه‌ لطيف‌ تر از جسم‌ دنيوي‌ است‌،داخل‌شده‌ وبه‌ حيات‌ خود،درعالمي‌ ديگر،ادامه‌ مي‌ دهد!دراين‌مدت‌،اگر از خوبان‌ باشد،به‌ نعمتها،مشغول‌ واگر از بدان‌ باشد ،به‌ عذابهاي‌ سخت‌،معذب‌ است‌!

چند آيه‌ در بارة ‌برزخ‌!

خداوند،در آية‌ 100سورة‌مؤمنون‌، مي‌ فرمايد:
وَمِن‌ْ وَر'ائِهِم‌ْ بَرْزَخ‌ٌ اِل'ي‌ يَوْم‌ِ يُبْعَثُون‌َ.
يعني‌:بعدازمردنشان‌،در برزخ‌ هستند،تاروزيكه‌ مبعوث‌ شوند.
ودر آية‌169 سورة‌آل‌ عمران‌،مي‌ فرمايد:
وَلا' تَحْسَبَّن‌َ الَّذين‌َ قُتِلُوا في‌ سَبيل‌ِ الّ'له‌ اَمْو'اتاً،بَل‌ْ اَحْي'اءٌ عِنْدَ رَبِّهِم‌ْ يُرْزَقُون‌َ.فَرِحيَن‌ بِم'ا آت'يهُم‌ُ اللّ'ه‌مِن‌ْفَضْلِه‌ِ وَيَسْتَبْشِرُون‌َبِالَّذين‌َ لَم‌ْ يَلْحَقُوا بِهِم‌ْ مِن‌ْ خَلْفِهِم‌ْ،اَلا'ّخَوْف‌ٌ عَلَيْهِم‌ْ وَلا' هُم‌ْيَحْزَنُون‌َ.
يعني‌:نپنداريد كه‌ كشته‌ شدگان‌ درراه‌خدا،مردگانند!بلكه‌ زندگانندودرنزدخداروزي‌ مي‌ خورند وبه‌ نعمتهايي‌ كه‌ خدا به‌ آنها داده‌ است‌،خوشحالند وبشارت‌مي‌ دهندبه‌كساني‌ كه‌-از جهادكنندگان‌-هنوز به‌ آنان‌ ملحق‌نشده‌ اند،كه‌ ترس‌ واندوهي‌ برآنان‌-شهداء-نيست‌!
ودر آية‌ 46سورة‌غافر،مي‌ فرمايد:
اَلّ'نارُ يُعْرَضُوَن‌ عَلَيْه'ا غُدوّاًوَعَشِي'ا وَيَوْم‌َ تَقُوُم‌ الس'ّاعَة‌ُ.
يعني‌،صبح‌ وشب‌،آتش‌ بر او-برفرعون‌در عالم‌ برزخ‌-عرضه‌ مي‌شود،تا قيامت‌ فرا برسد.

ارواح‌ مؤمنين‌ در راحتي‌!

امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:ارواح‌ مؤمنين‌،در اطاقهايي‌ از بهشت‌ ،زندگي‌مي‌ كنند.از غذاهاي‌ بهشتي‌ وآشاميدنيهاي‌ آن‌،مي‌ خورند ومي‌ آشامند وبه‌ ديدار يكديگر مي‌ روند ومي‌ گويند:خدايا! روز قيامت‌ را برسان‌ ! تاوعده‌ هاي‌ تو را ببينيم‌.
وارواح‌ كفار،در آتش‌ جهنم‌ هستند كه‌ آتش‌ بر آنها عرضه‌ مي‌ شودومي‌ گويند:خدايا! قيامت‌ را نرسان‌ ووعده‌ هاي‌ خود را وفا نكن‌!وبين‌اولين‌ ما وآخرين‌ ماراملاقات‌ نيانداز!
ودر روايتي‌ ديگر،فرمود:بخدا من‌ برشما-شيعيان‌-نمي‌ ترسم‌ مگر ازبرزخ‌!

عالم‌ برزخ‌ از زبان‌ امير مؤمنان‌!

امير مؤمنان‌ فرمود:فرزند آدم‌ وقتيكه‌ به‌ آخرين‌ روز دنيا واولين‌ روزآخرت‌ مي‌ رسد،مال‌ وفرزندان‌ واعمالش‌ در نظراو مجسم‌ مي‌ شود!
نخست‌ متوجه‌ اموال‌ خود مي‌ شود وبه‌ او مي‌ گويد:بخدا سوگند! من‌براي‌جمع‌ آوري‌ وحفظ‌ تو،بسيار حريص‌ بودم‌ وزياد بخل‌ ورزيدم‌! حال‌چه‌ كمكي‌ مي‌ تواني‌ به‌ من‌ بكني‌؟ثروتش‌ به‌ او مي‌ گويد:فقط‌ مي‌ تواني‌كفن‌ خودر ا از من‌ برداري‌!
او متوجه‌ فرزندان‌ خود مي‌ شود وبه‌ آنها مي‌ گويد:بخدا سوگند من‌ شمارا خيلي‌ دوست‌ داشتم‌ وهمواره‌ از شما حمايت‌ مي‌ كردم‌!چه‌خدمتي‌ مي‌ توانيد-دراين‌ روز بيچارگيم‌-بمن‌ بكنيد؟مي‌ گويند:هيچ‌!-غيراز اينكه‌-تورا در قبرت‌ دفن‌ كنيم‌!
سپس‌ متوجه‌ عمل‌ -عمل‌ صالح‌-خود مي‌ شود ومي‌ گويد:بخداسوگند!من‌ در بارة‌ تو بي‌ رغبت‌ بودم‌ وتو برمن‌ گران‌ بودي‌!تو امروز چه‌ كمكي‌ به‌ من‌ مي‌ كني‌؟مي‌ گويد:من‌ در قبر وقيامت‌،مونس‌ توام‌!تا آنكه‌ من‌ وتورا برپروردگارت‌ عرضه‌ بدارند!
آنگاه‌ امام‌ فرمود:اگر آدمي‌ در دنيا ولي‌ خدا باشد،عملش‌ بصورت‌ خوشبوترين‌ وزيباترين‌ وخوش‌ لباسترين‌ مرد،نزدش‌ مي‌ آيد وبه‌او مي‌ گويد:تورا به‌ روحي‌ از خدا وريحاني‌ وبهشت‌ پر نعمتي‌ بشارت‌مي‌ دهم‌ كه‌ چه‌ خوش‌ آمدني‌ كردي‌!او مي‌ پرسد:توكيستي‌؟جواب‌ مي‌دهد:من‌ عمل‌ صالح‌ توام‌ كه‌ از دنيا به‌ آخرت‌ ،كوچ‌كرده‌ ام‌!
آدمي‌ در آنروز ،غسال‌خودرا مي‌ شناسد وبا كسانيكه‌ جنازه‌اش‌ رابر مي‌ دارند،سخن‌ مي‌ گويد وسوگندشان‌ مي‌ دهد كه‌ عجله‌كنند !همينكه‌ داخل‌ قبر شد،دوفرشته‌ نزدش‌ مي‌ آيند كه‌ همان‌ دو فتان‌قبرند!موي‌ بدنشان‌ آنقدر بلند است‌ كه‌ برروي‌ زمين‌ كشيده‌ مي‌ شود وبانيشهاي‌ خود،زمين‌ را مي‌ شكافند!صدايي‌ چون‌ رعد وقاصف‌ دارند .چشماني‌ چون‌ برق‌ خاطف‌ وبرقي‌ كه‌ چشم‌ را مي‌ زند!آنها از او مي‌پرسند:خدايت‌ كيست‌؟پيرو كدام‌ پيامبري‌؟چه‌ ديني‌ داري‌؟
او جواب‌ مي‌ دهد:خدايم‌،اللّه‌ است‌!پيامبرم‌،محمّد ودينم‌ اسلام‌است‌!آنها مي‌ گويند:چون‌ در سخن‌ حق‌،پايدار مانده‌ اي‌،خدايت‌ برآنچه‌دوست‌ مي‌ داري‌ وخوشنودي‌،ثابت‌ بدارد!...در اين‌ موقع‌،قبراورا تا آنجاكه‌ چشمش‌ كار مي‌ كند،گشاده‌ مي‌ كنند ودري‌ از بهشت‌ بررويش‌ مي‌گشايند وبه‌ وي‌ مي‌ گويند:با ديدة‌روشن‌ وبا خرسندي‌ خاطر بخواب‌ ،آنطور كه‌ جوان‌ نورس‌ وآسوده‌ خاطر مي‌ خوابد!...
ولي‌ اگر دشمن‌ پروردگارش‌باشد،فرشته‌ اش‌ بصورت‌ زشت‌ ترين‌ صورت‌ ولباس‌ وبدترين‌چيز،نزدش‌ مي‌ آيد وبه‌ وي‌ مي‌ گويد:بشارت‌ بادتورابه‌ ضيافتي‌ از حميم‌ دوزخ‌!وجايگاهي‌ از آتش‌!
اونيز غسّال‌ خود را مي‌ شناسد وتشييع‌ كنندگان‌ را قسم‌ مي‌دهدكه‌:مرا بطرف‌ قبر مبر!وچون‌ اورا داخل‌ قبرش‌ كنند،دوفرشته‌ سؤال‌ كننده‌نزد او مي‌ آيند وكفن‌ اورا از بدنش‌كنار زده‌،مي‌ پرسند:خداوپيامبرت‌كيست‌؟چه‌ ديني‌ داري‌؟
او مي‌ گويد:نمي‌ دانم‌!مي‌ گويند:هرگز نداني‌ وهدايت‌ نشوي‌!سپس‌اورا با گرز،آنچنان‌ مي‌ زنند كه‌ تمام‌ جنبنده‌ هائيكه‌ خداآفريده‌،به‌ غير ازانس‌ وجن‌،از آن‌ ضربت‌ تكان‌ مي‌ خورند!آنگاه‌ دري‌ از جهنم‌ برويش‌ بازنموده‌،به‌ او مي‌ گويند:با بدترين‌ حال‌،بخواب‌!آنگاه‌ قبرش‌،آنقدر تنگ‌ مي‌ شود كه‌ بر اندامش‌ مي‌ چسبد،آنطور كه‌ نوك‌ نيزه‌ به‌ غلافش‌ مي‌چسبد،بطوريكه‌ مغز سرش‌ از بين‌ ناخن‌ وگوشتش‌،بيرون‌ مي‌ آيد!خداوندمار وعقرب‌ زمين‌ وحشرات‌ را بر او مسلط‌ مي‌ كند تا نيشش‌بزنندواو بدين‌ حال‌ خواهد بودتا خداوند اورا از قبرش‌ محشوركند!

همسايه‌ مرده‌ ها!

رسول‌ خدا(ص‌)فرمود:مرده‌ هارادر وسط‌ مردم‌ صالح‌ دفن‌ كنيد !زيرامرده‌ از همسايه‌ بد در اذيت‌ است‌!همانطور كه‌ آدم‌ زنده‌از همسايه‌ بددر اذيت‌ است‌!
وفرمود:بدرستيكه‌ مؤمن‌،هرگاه‌ بميرد،قبرها براي‌ مرگ‌ اوخود رازينت‌ مي‌ كنند وهيچ‌ قطعه‌ اي‌ نيست‌ مگر اينكه‌ آرزو مي‌ كند كه‌ اودر آن‌دفن‌ شود!وبدرستيكه‌ كافر،هرگاه‌ بميرد،قبرها براي‌ مرگ‌ او خود راتاريك‌ مي‌ نمايند وهيچ‌ قطعه‌ اي‌ نيست‌ مگر اينكه‌ به‌ خدا پناه‌مي‌ برد از اينكه‌ او در آن‌ دفن‌ شود!
وفرمود:بدرستيكه‌ ازجمله‌ چيزهائيكه‌ از اعمال‌ وحسنات‌ مؤمن‌بعد از مرگش‌،به‌ او ملحق‌ مي‌ شود،علمي‌ است‌ كه‌ تعليم‌ ونشر داده‌ ويافرزند صالحي‌ است‌ كه‌ بجاگذاشته‌ ويا مسجدي‌ است‌ كه‌ ساخته‌ وياخانه‌اي‌ است‌ براي‌ در راه‌ ماندگان‌،ساخته‌ ويا نهري‌ است‌ كه‌ براي‌ مردم‌روان‌نموده‌ويا صدقه‌اي‌است‌ كه‌ در زمان‌ سلامتي‌،خودآنراداده‌ است‌!

شش‌ صورت‌ درقبر مؤمن‌!

امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:هرگاه‌ بندة‌مؤمني‌ مي‌ ميرد،شش‌ صورت‌ به‌ همراه‌ اووارد قبرش‌ مي‌ شودكه‌ داراي‌ نورانيت‌ وبوي‌ خوش‌ وپاكيزكي‌هستند!صورتي‌ درسمت‌ راست‌ مرده‌ وديگري‌ در سمت‌ چپ‌ وسومي‌درمقابل‌ وچهارمي‌ درپشت‌ سر وپنجمي‌ دركنار پايش‌ وآنكه‌ از همه‌زيباتر است‌ دربالاي‌ سر اومي‌ ايستند!
آنكه‌ از همه‌ زيباتر است‌،از ديگران‌،مي‌ پرسد:شماكيستيد؟صورت‌سمت‌ راستي‌،مي‌ گويد:من‌ نمازم‌!سمت‌ چپي‌ مي‌ گويد:من‌ زكاتم‌ !روبرويي‌ مي‌ گويد:من‌ روزه‌ ام‌!پشت‌ سري‌ مي‌ گويد:من‌ حج‌ وعمره‌ ام‌ !آنكه‌ نزد پايش‌ ايستاده‌ است‌،مي‌ گويد:من‌ كارهاي‌ خير توام‌!
سپس‌ آنها از او كه‌ داراي‌ زيباترين‌ صورت‌ است‌،مي‌ پرسند:تو كيستي‌ كه‌ از همه‌ زيباتري‌؟
او جواب‌ مي‌ دهد:من‌ ولايت‌ آل‌ محمّد(ص‌) هستم‌.

اموالتان‌ تقسيم‌ شد!

همچنين‌ روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ در بازگشت‌ از جنگ‌ صفّين‌،وقتي‌امير مؤمنان‌ به‌ قبرستاني‌ رسيد،فرمود:سلام‌ بر شما،اي‌ ساكنان‌ غريب‌!سلام‌ بر شما، اي‌ ساكنان‌ تنها!سلام‌ بر شما،اي‌ اهل‌ وحشت‌!ما براي‌شما،اين‌ خبرهارا داريم‌:اموال‌ شما،تقسيم‌ شد!زنان‌ شما،ازدواج‌ كردند!
خانه‌ هاي‌ شمارا،افراد ديگري‌ ساكن‌ شدند!شما چه‌ خبري‌ براي‌ ماداريد؟
سپس‌ فرمود:اگر به‌ آنها اجازه‌ داده‌ مي‌ شد كه‌ سخن‌ بگويند،مي‌گفتند:بهترين‌ توشه‌ براي‌ سفر آخرت‌،تقوااست‌

سخن‌ امام‌ سجاد(ع‌)

امام‌ سجاد(ع‌)فرمود:شب‌ اول‌ قبر،مأمورين‌ الهي‌ ازتوحيد،نبوت‌،قرآن‌،امام‌،عمر ومال‌ وثروت‌ ميّت‌ سؤال‌ مي‌ كنند!

روح‌ و ريحان‌ يا حميم‌!

امام‌ كاظم‌(ع‌)از پدرش‌،نقل‌ مي‌كند كه‌ هرمؤمني‌ رحلت‌ كند،هفتادهزار فرشته‌ ،اورا تاقبر،تشييع‌ مي‌ كنند.وقتي‌ اورا وارد قبرمي‌ كنند،نكيرومنكر نزد او مي‌ آيند واورا مي‌ نشانند وبه‌ او مي‌ گويند:خدايت‌ كيست‌؟
چه‌ ديني‌ داري‌؟پيامبرت‌ كيست‌؟اوجواب‌ ميدهد:اللّه‌ پروردگارم‌ ومحمّد،پيامبرم‌ واسلام‌،دينم‌ است‌.
دراين‌ هنگام‌،قبر اورا تاآنجا كه‌ چشم‌،كار مي‌ كند،وسيع‌ مي‌ كنندوبراي‌ او غذاي‌ بهشتي‌ مي‌ آورند وبر اوروح‌ وريحان‌،وارد مي‌ كنند.همانطور كه‌ خدا فرموده‌ است‌يعني‌:اگر از مقربين‌باشد،روح‌ وريحان‌-درقبر-وبهشت‌ پر از نعمت‌-درآخرت‌-است‌.
ولي‌ وقتي‌ كافر مي‌ ميرد،هفتاد هزار،مأمورجهنم‌ اوراتاقبر همراهي‌مي‌ كنند!اوبافريادي‌ كه‌ همة‌موجودات‌،غير از انس‌ وجن‌ّ،مي‌ شنوند،مي‌گويد:مرا برگردانيد!شايد از مؤمنين‌ گردم‌ وعمل‌ صالح‌،انجام‌ دهم‌!آنان‌ پاسخ‌ مي‌ دهند:هرگز!تو فقط‌ حرف‌ مي‌ زني‌!ومأموري‌ مي‌ گويد:اگر اورا برگردانيد،باز هم‌ به‌ اعمال‌ بدش‌ ادامه‌ مي‌ دهد! وقتي‌ اورا وارد قبر مي‌ كنند وتشييع‌ كنندگان‌ ومردم‌،بر مي‌ گردند،نكير ومنكر،با بدترين‌ شكل‌ به‌ سراغش‌ مي‌ آيند واورا مي‌ نشانند ومي‌گويند:پروردگارت‌ كيست‌؟چه‌ ديني‌ داري‌؟پيامبرت‌ كيست‌؟اونمي‌تواندجواب‌ دهد وزبانش‌،به‌ لكنت‌ مي‌ افتد!دراين‌ موقع‌،مأمورين‌،ضربه‌ اي‌ بر او مي‌ زنند كه‌ همة‌ موجودات‌ بغير از انس‌ وجن‌ّ،از آن‌ به‌ لرزش‌ مي‌ افتند.باز از او سؤال‌ مي‌ كنند:خدايت‌ كيست‌؟چه‌ ديني‌ داري‌؟پيامبرت‌كيست‌؟جواب‌ مي‌ دهد:نمي‌ دانم‌!آنان‌ مي‌ گويند:ندانستي‌ وهدايت‌نيافتي‌ ورستگار نشدي‌!سپس‌ دري‌ از درهاي‌ عذاب‌ رابر او باز مي‌ كنندواز حميم‌ جهنم‌،بر او مي‌ ريزند،همانطور كه‌ خدامي‌ فرمايد:
وَ اَمّا اِن‌ْ كان‌َ مِن‌َ الْمُكَذِبين‌َ الْضالّين‌َ فَنُزُل‌ٌ مِن‌ْ حَميم‌ٍ
يعني‌:اگر از تكذيب‌ كنندگان‌ وگمراهان‌ بود،پس‌ حميم‌ بر او مي‌ باشد.

مردگان‌ در قبرستان‌ بقيع‌!

امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:هرگاه‌ خداوند اراده‌ كند كه‌ مردگانرامحشوركند،دستور مي‌ دهد كه‌ باران‌ چهل‌ روز بر زمين‌ ببارد!آنوقت‌ استخوانهابهم‌ متصل‌ مي‌ شوند وگوشت‌ بدنها مي‌ رويد!سپس‌ فرمود:
روزي‌ جبرئيل‌ نزد پيامبر(ص‌)آمد واورا بطرف‌ قبرستان‌ بقيع‌ ،برسرقبري‌ برد.جبرئيل‌ صدازد:باذن‌ خدازنده‌ شو!ناگاه‌از قبر،مردي‌ با موهاومحاسن‌ سفيد،درحاليكه‌ خاك‌ از سر وصورتش‌ مي‌ ريخت‌،بيرون‌ آمد!
وگفت‌:الحمدلِلّه‌ واللّه‌ اكبر!جبرئيل‌ به‌ او فرمود:باذن‌ خدا بجاي‌ خودبرگرد!سپس‌ بر سر قبر ديگري‌ رفتند وجبرئيل‌ گفت‌:باذن‌ خدا زنده‌ شو!
ناگاه‌ مردي‌ باصورت‌ سياه‌ از قبر خارج‌ شد،در حاليكه‌ مي‌ گفت‌: واي‌!حسرت‌ برمن‌!هلاكت‌ بر من‌!جبرئيل‌ به‌ او فرمو:باذن‌ خدا بجاي‌ خودبرگرد!سپس‌ جبرئيل‌ به‌ پيامبر(ص‌)گفت‌:اي‌ محمد!درروز قيامت‌،مؤمنين‌ ومشركين‌،اينگونه‌ از قبر محشور مي‌ شوند.

ناگاه‌ گردنبندش‌ پاره‌ شد!

«در روايت‌ آمده‌ كه‌ حضرت‌ عيسي‌(ع‌)مردي‌ را كه‌ سالهاي‌ سال‌ مرده‌بود،زنده‌ كرد .حواريون‌ ديدند پيرمرد با نشاطي‌ است‌.به‌ او گفتندچندسال‌ است‌ مرده‌اي‌؟گفت‌ الان‌ مرا در قبر گذاشتند ودري‌ از بهشت‌باز شد و به‌ بهشت‌ رفتم‌.حور العيني‌ به‌ استقبالم‌ آمد ومرا در آغوش‌گرفت‌.ناگاه‌ گردنبندش‌ پاره‌ شد.با هم‌ نشستيم‌ وداشتيم‌ مهره‌هاي‌گردنبند را جمع‌ مي‌كرديم‌ كه‌ تو مرا صدا كردي‌ومزاحمم‌!شدي‌.حضرت‌عيسي‌(ع‌)گفت‌ برگرد وگردنبند را جمع‌ كن‌!
سپس‌ حضرت‌ عيسي‌(ع‌)سر قبر شخص‌ ديگري‌ كه‌ هنوز روي‌ قبرش‌تربود،رفت‌ واورا صدازد.آن‌ مرد در هنگام‌ مردن‌ جوان‌ بود وتازه‌ مرده‌بود.ولي‌ پيري‌ زودرس‌ پيدا كرده‌ بود.حضرت‌ عيسي‌(ع‌)گفت‌ چند وقت‌است‌ مرده‌اي‌؟گفت‌ وقت‌ ندارد شايد بيش‌ از يك‌ ميليون‌ سال‌باشد!حضرت‌ عيسي‌(ع‌)گفت‌ عاقبت‌ چه‌ شد؟گفت‌ نتوانستم‌ جواب‌سؤالهارا بدهم‌ لذا دري‌ از جهنم‌ باز شد وفرشته‌اي‌ تازيانه‌اي‌ بر من‌ زد كه‌قبرم‌ از آتش‌ پرشد.سوختم‌ تا اينكه‌ تو مرا صدا كردي‌!»

رجعت‌ چيست‌؟

رجعت‌ به‌ معناي‌ اينستكه‌ بعد از ظهور امام‌ زمان‌(عج‌)،امام‌حسين‌(ع‌)زنده‌ مي‌ شود!اصحابش‌ در كربلا زنده‌ مي‌شوند! ويزيد ويارانش‌،نيز زنده‌ مي‌ شوند!وامام‌ حسين‌ (ع‌)از آنها انتقام‌ مي‌ گيرد!سپس‌ رسول‌ خدا(ص‌) وامير مؤمنان‌(ع‌)واصحاب‌ وياران‌ آنان‌ زنده‌ مي‌ شوند!همچنين‌ عده‌ اي‌ ازدشمنان‌ زنده‌ مي‌ شوند!واهل‌ بيت‌(ع‌)از آنان‌ انتقام‌ مي‌گيرند!وسالها حكومت‌ وپادشاهي‌ در كرة‌ زمين‌،به‌ عهدة‌ آل‌محمد(ص‌)مي‌ باشد.
اكثرعلماء اماميه‌ اجماع‌ بر حقانيت‌ رجعت‌ دارند.

دلايل‌ رجعت‌ از آيات‌قرآن‌

دلايل‌ رجعت‌ از آيات‌قرآن‌ از كتاب‌ «حق‌ اليقين‌ »علامه‌مجلسي‌،بشرح‌ زير است‌:

1- نمل ‌82 :

يعني‌:چون‌ عذاب‌ خدا برآنان‌ واقع‌ شود،دابة‌ زمين‌ را بيرون‌ آوريم‌ كه‌ بامردم‌ سخن‌ گويد!
بدرستيكه‌آن‌ مردم‌ به‌ آيات‌ مايقين‌ ندارند.
كه طبق‌ روايات‌، مراد از دابه‌،علي‌(ع‌)است‌ كه‌ نزديك‌ قيامت‌،به‌ دنيارجعت‌،خواهدكرد.

دابّة‌ الارض‌

اصبغ‌ بن‌ نباته‌ مي‌ گويد:معاويه‌ بمن‌ گفت‌:شما شيعيان‌ گمان‌ مي‌ كنيد، دابة‌ الارض‌،علي‌ است‌؟گفتم‌:تنها ما نمي‌ گوييم‌،بلكه‌ يهود نيز چنين‌عقيده‌ اي‌ دارند!معاويه‌ بدنبال‌ اعلم‌ علماء يهود فرستاد.وقتيكه‌ آمد،پرسيد:شما مسئلة‌ دابة‌ الارض‌ را در كتب‌ خودديده‌ايد؟گفت‌:آري‌!معاويه‌پرسيد:آن‌ چيست‌؟گفت‌:مردي‌ است‌!پرسيد:نامش‌ چيست‌؟گفت‌:اليا!پرسيد:اليا به‌ چه‌ اسمي‌ نزديك‌ است‌؟گفت‌:علي‌!

2- نمل ‌83 :

امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:اين‌ آيه‌ در رجعت‌ است‌ كه‌ خداوند از هر امتي‌،فوجي‌ را زنده‌ مي‌ كند.

3- قصص ‌85 :

اِن‌َّ الَّذي‌ فَرَض‌َ عَلَيْك‌َ الْقُرْآن‌ لَر'ادُّك‌َ اِلَي‌ الْمَعادِ
يعني‌:آنكه‌ قرآن‌ را بر تو واجب‌ كرد،تورا بر محل‌ بر گشتن‌،بر مي‌ گرداند.
در احاديث‌ زيادي‌ وارد شده‌ است‌،مراد رجعت‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ به‌دنيا است‌.

4- آل‌ عمران ‌158 :

يعني‌:اگر در راه‌ خدا،كشته‌ شويد ويا بميريد،هر آينه‌ بسوي‌ خدا محشورمي‌ شويد.
كه‌ روايت‌ هاي‌ زيادي‌ نقل‌ شده‌ كه‌ اين‌ آيه‌ در رجعت‌ است‌.ومراد از راه‌خدا،راه‌ ولايت‌ علي‌(ع‌)وذرية‌ اوست‌.وهر كه‌ به‌ اين‌ آيه‌ ايمان‌ داشته‌باشداگربميرد،در رجعت‌ بر مي‌ گرددتا در راه‌ اهل‌ بيت‌ كشته‌ گردد واگردر دنيا كشته‌ شود،در رجعت‌ بر مي‌ گردد تابميرد!

5- آل‌ عمران ‌185 :

كُل‌ُّ نَفْس‌ٍ ذ'ائِقَة‌ُ الْمَوت‌ِ.
يعني‌:هر شخصي‌،چشتدة‌مرگ‌ است‌.
در تفسير اين‌ آيه‌ آمده‌ است‌ كه‌ هر كه‌ كشته‌ نشود،مرگ‌ را نچشيده‌است‌!پس‌ در رجعت‌،به‌ دنيا بر مي‌ گردد تا مرگ‌ را بچشد.

6- آل‌ عمران ‌81 :

وَاِذْ اَخَذَ الّله‌ ميثاق‌َ النَبيّين‌ لَماآتَيْتُكُم‌ُمِن‌ْكِتاب‌ٍ
يعني‌:آنگاه‌ كه‌ خدا از پيامبران‌ پيمان‌ گرفت‌ كه‌ چونشمارا كتاب‌ وحكمت‌دادم‌،سپس‌ پيامبري‌ نزد شما آمد،كه‌ آنچه‌ را با شماست‌،باور داشت‌وراست‌ انگاشت‌،بايد به‌ او بگرويد وياريش‌ كنيد.-آنگاه‌ ـ گفت‌:آيا اقرارمي‌ كنيد وبر اين‌،پيمان‌ مرا مي‌ پذيريد؟گفتند:اقرار داريم‌.فرمود:پس‌گواه‌ باشيد ومنهم‌ با شما از گواهانم‌.
در روايات‌ است‌ كه‌ مراد از آية‌فوق‌ ،رجعت‌ است‌.وامام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:يعني‌:پيامبران‌ به‌ رسول‌ خدا(ص‌)ايمان‌ خواهند آورد وحضرت‌علي‌(ع‌) را در رجعت‌،ياري‌ مي‌ كنند.سپس‌ فرمود:بخدا سوگند!هرپيامبري‌ را كه‌ خدا مبعوث‌ گردانيده‌ است‌،از آدم‌ وهركه‌ بعد از اوست‌، همة‌ آنها به‌ دنيا بر مي‌ گردند ودر كنار حضرت‌ امير(ع‌)جهاد مي‌ كنند.

7- سجده ‌21 :

وَلَنُذيقَنَّهُم‌ْ مِن‌َ الْعَذاب‌ِ الاَدْني‌'دون‌َ الْعَذاب‌ِ الاَكْبَرِلَعلَّهُم‌ْ يَرْجِعون‌َ
يعني‌:البته‌ آنان‌ را عذاب‌ نزديكتر قبل‌ از عذاب‌ بزرگتر مي‌ چشانيم‌،شايدبر گردند.
امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:عذاب‌ نزديكتر،عذاب‌ رجعت‌ است‌ كه‌ با شمشير،آنهارا عذاب‌ خواهند كردوعذاب‌ بزرگتر،قيامت‌ است‌.ومراد از برگشتن‌وزنده‌ شدن‌ در رجعت‌ است‌.

8- غافر 11 :

رَبَّنا اَمَتَّنَاثْنَتَيْن‌ِ وَ اَحْيَيتَنَاثْنَتَيْن‌ِ.
يعني‌:خدايا!مارا دوبار ميراندي‌ ودوبار زنده‌ كردي‌!
در احاديث‌ واردشده‌است‌ كه‌ يكبار زنده‌ شدن‌ دررجعت‌ است‌ وديگري‌در قيامت‌!ويكبار مردن‌ در دنيا وديگري‌ در رجعت‌ است‌.

9- مائده ‌20 :

اِذْجَعَلَكُم‌ْ اَنْبيائً وَجَعَلَكُم‌ْ مُلوكاً.
يعني‌:زمانيكه‌ شمارا پيامبر وپادشاه‌ گردانيد!
امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:پيامبران‌،حضرت‌ رسول‌(ص‌) وابراهيم‌(ع‌) واسماعيل‌(ع‌)وذرية‌اويند.وپادشاهان‌،ائمه‌ اند!راوي‌ گفت‌:خدا چه‌پادشاهي‌ بشما داده‌ است‌؟فرمود:پادشاهي‌ بهشت‌ وپادشاهي‌ رجعت‌اميرمؤمنان‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌!

10- نساء 159 :

وَاِن‌ْ مِن‌ْ اَهْل‌ِ الْكِتاب‌ِاِلاّ لَيُؤمِنَن‌َّ بِه‌ قَبْل‌َ مَوتِه‌.
يعني‌:هيچ‌ فردي‌ از اهل‌ كتاب‌(يهود ونصاري‌)نيست‌ مگر اينكه‌ قبل‌ ازمرگش‌ به‌ عيسي‌(ع‌)ايمان‌ خواهد آورد!
شهربن‌ خوشب‌،گفت‌:حجاج‌ به‌ من‌ گفت‌:من‌ تفسير آية‌مذكوررانفهميده‌ ام‌!زيرا گاهي‌ شده‌ است‌ كه‌ حكم‌ اعدام‌ فردي‌ يهودي‌ يانصراني‌ را صادركرده‌ ام‌ ولي‌ موقع‌ مردنشان‌،نديدم‌ كه‌ سخني‌بگويند-وبه‌ عيسي‌(ع‌)، ايمان‌ بياورند-من‌ جواب‌ دادم‌:اي‌ امير!اين‌مراد نيست‌ كه‌ شما فهميده‌ ايد!گفت‌:پس‌ چه‌ معنايي‌دارد؟گفتم‌:حضرت‌ عيسي‌(ع‌)،قبل‌ از قيامت‌،از آسمان‌ به‌ زمين‌ مي‌ آيدوهمة‌يهود ونصاري‌،به‌ او ايمان‌ مي‌ آورند!واوپشت‌ سر حضرت‌مهدي‌(عج‌)نماز مي‌ خواند.حجاج‌ گفت‌:اين‌ مطلب‌ را از كجا نقل‌ مي‌كني‌؟گفتم‌:از امام‌ پنجم‌(ع‌)شنيده‌ ام‌.گفت‌:بخدا سوگند!از چشمة‌ صافي‌برداشته‌ اي‌!

11- انبياء 95 :

وَحَرام‌ٌ عَلي‌ قَرْيَة‌ٍ اَهْلَكْناهُم‌ْ اِنَّهُم‌ْ لايَرْجِعون‌َ.
يعني‌:حرام‌ است‌ بر گشت‌ قومي‌ كه‌ ما آنهارا عذاب‌ نموديم‌ امام‌باقر(ع‌)وامام‌ صادق‌(ع‌)فرمودند:هرقومي‌ كه‌ حقتعالي‌ ،آنهارا به‌عذاب‌،هلاك‌ نموده‌ است‌،در رجعت‌،بر نخواهند گشت‌.

12- يونس ‌39 :

بَل‌ْكَذَّبوا بِما لَم‌ْ يُحيطوا بِعِلْمِه‌ وَلَمّا يَأْتيهِم‌ْ تَأْويلُه‌ُ.
يعني‌:بلكه‌ تكذيب‌ مي‌ كنند،آنچه‌ را كه‌ علم‌ وتأويلش‌ را نمي‌ دانند.
امام‌ پنجم‌(ع‌)فرمود:اين‌ آيه‌ در باب‌ رجعت‌ است‌ كه‌ هنوزوقت‌ آن‌ نيامده‌است‌ وآنها آنرا تكذيب‌ كرده‌ ومي‌ گويند:رجعت‌،نخواهد آمد!

13- طه ‌124 :

اِن‌َّ لَه‌ُ مَعيشَة‌ً ضَنْكاً.
يعني‌:بدرستيكه‌ براي‌ او زندگي‌ سختي‌ خواهد بود.
روايت‌ شده‌ كه‌ اين‌ آيه‌ در زمان‌ رجعت‌ است‌ خوراك‌ ودشمنان‌ اهل‌ بيت‌در آن‌ زمان‌،عذرة‌انسان‌ خواهد بود.

14- غافر 51 :

اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذين‌َ آمَنوآ في‌ الْحَيو'ة‌ِ الدُنيا وَيَوم‌َ يَقوم‌ُالاَشْهادُ. يعني‌:بدرستيكه‌ ما رسولان‌ خودومؤمنين‌ را در زندگاني‌ دنيا ودرروزيكه‌براي‌ شهادت‌ مي‌ ايستند،ياري‌ مي‌ كنيم‌.
امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:ياري‌ خدا،در زمان‌ رجعت‌ است‌.زيرا بسياري‌ از پيامبران‌،در دنيا ياري‌ نشدندتا زمانيكه‌ از دنيا رفتند.

15- اعراف ‌96 :

وَلَو اَن‌َّ اَهْل‌َ الْقُري‌ آمَنوا وَاتَّقوا لَفَتَحْنا عَلَيْهِم‌ ْ بَرَكات‌ٍمِن‌َ السَماءِ وَ الاّرْض‌ِ. يعني‌:اگر اهل‌ سرزمينها،ايمان‌ مي‌ آوردند وتقوا پيشه‌ مي‌ كردند،ازآسمان‌ وزمين‌،بركات‌،بر آنها نازل‌ مي‌ كزديم‌.
امام‌ حسين‌(ع‌)فرمود:اين‌ آيه‌ در زمان‌ رجعت‌ است‌ كه‌ خداوند تعالي‌ ،بركات‌ را از آسمان‌ به‌ زمين‌ مي‌ فرستد،بطوريكه‌ شاخه‌ هاي‌ درختان‌ ميوه‌ دار،از بسياري‌ ميوه‌ بشكند وميوة‌ تابستان‌ در زمستان‌ وميوة‌زمستان‌در تابستان‌،بعمل‌ آيد.

16- اسراء 6 :

ثُم‌َّ رَدَدْناكُم‌ْ الْكَرّة‌َ عَلَيْهِم‌ْ وَاَمْدَدْناكُم‌ْ بِاَمْوال‌ٍ وَبَنين‌ٍ
وَجَعَلْناكُم‌ْ اَكْثَرَ نَفيراً.
يعني‌:بار ديگر پيروزي‌ را بر عليه‌ آنان‌،براي‌ شما قرار داديم‌.وشمارا باثروتهاوپسران‌ ياري‌ كرده‌ ولشكرشمارا زيادتر قرار داديم‌.
امام‌ صادق‌(ع‌)در تفسير اين‌ آيه‌ فرمود:اولين‌ كسيكه‌ به‌ دنيا بر مي‌گردد،امام‌ حسين‌(ع‌)واصحابش‌ ويزيد وياران‌ -پليد- او مي‌ باشند.سپس‌ امام‌ ،همة‌دشمنان‌ را بكشد،همانطوريكه‌ آنهااورا كشتند.

17- النازعات ‌7 :

يَوم‌َ تَرْجُف‌ُ الراجِفَة‌ُ تَتْبَعُهاالرادِفَة‌ُ.
يعني‌:روزيكه‌ مي‌ لرزاند،لرزاننده‌ .درحاليكه‌ لرزانندة‌ ديگري‌ در پي‌ آن‌در آيد.
امام‌ صادق‌(ع‌)در تأويل‌ اين‌ آيه‌ فرمود:راجفه‌،حسين‌ بن‌علي‌(ع‌)است‌ ورادفه‌،علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌(ع‌)است‌.اولين‌ شخصي‌ كه‌ ازقبر بيرون‌ مي‌ آيد،حسين‌ بن‌ علي‌(ع‌)با هفتاد وپنج‌ نفر مي‌ باشند.

18- نبأ 3 :

كَلاّ سَوف‌َ تَعْلَمون‌َ ثُم‌َّ كَلاّسَوف‌َتَعْلَمون‌َ.
يعني‌:هرگز! بزودي‌ خواهند دانست‌.سپس‌ بزودي‌ مي‌ فهمند.
امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:مراد از دانستن‌ اول‌،در رجعت‌ است‌ ومراد ازدانستن‌ دوم‌،در قيامت‌ است‌.

19- بقره ‌193 :

وَقاتِلوهُم‌ْ حَتّي‌ لا تَكون‌َ فِتْنَة‌ٌوَ يَكون‌ُ الدّين‌ُ كُلُّه‌ُ لِل'ّه‌.
يعني‌:بكشيد آنان‌ راتازمانيكه‌ ديگر فتنه‌ نباشد وهمة‌دين‌براي‌ خدا باشد.
امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:مصداق‌ اين‌ آيه‌،در زمان‌ حضرت‌ مهدي‌(عج‌) ورجعت‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌)خواهد بود.

20- هود 49 :

والْعاقِبَة‌ُ لِلْمُتَّقين‌َ
يعني‌:عاقبت‌،با اهل‌ تقوا خواهد بود.
روايت‌ شده‌ است‌ كه‌:اين‌ آيه‌ در رجعت‌ است‌ كه‌ حكومت‌ آل‌ محمّد(ص‌)،تأسيس‌ مي‌ شود.عمر حكومتها از زمان‌ آدم‌(ع‌)تا ايام‌ رجعت‌،بيست‌ هزار سال‌ است‌ ومدت‌ حكومت‌ آل‌ محمّد(ص‌)هشتاد هزار سال‌ طول‌ مي‌ كشد!

رجعت‌ در روايات‌

روايات‌ زير از كتب‌ «حق‌ اليقين‌» و«بحارالانوار» علامه‌ مجلسي‌وكتاب‌ «مجمع‌ المعارف‌ ومخزن‌ العوارف‌ »محمد شفيع‌ بن‌محمد صالح‌،نقل‌ شده‌ است‌:

1- امام‌ صادق‌(ع‌)فرمود:خلفاي‌ جور،خودرا امير المؤمنين‌ مي‌ خواندند،در حاليكه‌ اين‌ نام‌ مخصوص‌ علي‌(ع‌) است‌.وهنوز معنا و تأويل‌ اين‌ نام‌براي‌ مردم‌ ،ظاهر نشده‌ است‌!راوي‌ گفت‌:تأويل‌ آن‌ كي‌ خواهد بود؟فرمود:آنوقتي‌ كه‌ خداوند،پيامبران‌ ومؤمنان‌ را جمع‌ مي‌ كند تا علي‌(ع‌)راياري‌ كنند.در آنروز ،پيامبر اسلام‌،علم‌ را بدست‌ علي‌(ع‌)مي‌ دهد واوامير مؤمنان‌،خواهد بود وهمة‌ مردم‌ در زير علم‌ آن‌ حضرت‌،خواهند بودواو امير وپادشاه‌ همه‌ خواهد بود.

2- امام‌ صادق‌(ع‌:روح‌ مؤمن‌ پس‌ از رحلت‌،آل‌ محمد(ص‌) را در بهشت‌هاي‌ رضوان‌،زيارت‌ مي‌ كند وبا آنها طعام‌ وآشاميدني‌ مي‌ خورد ومي‌آشامد ودر جلسات‌ با آنها سخن‌ مي‌ گويدتا اينكه‌ امام‌ عصر(عج‌)ظهوركند.
پس‌ از ظهور،خداوند مؤمنين‌ را زنده‌ مي‌ كند وارواح‌ زنده‌ شده‌،فوج‌فوج‌،تلبيه‌ گفته‌ وبه‌ محضر آن‌ حضرت‌،مشرّف‌ مي‌ شوند.

3- امام‌ صادق‌(ع‌):من‌ از خدا خواستم‌ كه‌ فرزندم‌ اسماعيل‌ را بعد از من‌ باقي‌ گذارد ولي‌ خدا ابا كرد ولكن‌ خدا در بارة‌ او منزلت‌ ديگري‌ بمن‌ عطاكرد كه‌ در رجعت‌،او با ده‌ نفر از اصحاب‌ خود،زنده‌ مي‌ شود وعلمدارش‌عبداللّه‌ بن‌ شريك‌ عامري‌ است‌.

4- امام‌ پنجم‌(ع‌)فرمود:گويا عبداللّه‌ بن‌ شريك‌ را مي‌ بينم‌ كه‌ عمامه‌سياهي‌ بر سر دارد وعلامتي‌ در كتفش‌ قرار داشته‌ وپيش‌ روي‌ قائم‌ ما، با چهار هزار نفر كه‌ در رجعت‌ ،زنده‌ شده‌ اند،صدا به‌ تكبير بلند كرده‌ وازدامن‌ كوه‌ بالا مي‌ روند.

5- داود رقّي‌ مي‌ گويد:به‌ امام‌ صادق‌(ع‌)عرضكردم‌:من‌ پير شده‌ ام‌ واستخوانهايم‌ باريك‌ شده‌ است‌ .دوست‌ دارم‌ آخرين‌ عملم‌ اين‌ باشد كه‌در راه‌ شما كشته‌ شوم‌!امام‌ فرمود:چاره‌اي‌ نيست‌ كه‌ اگر در اين‌ موقع‌نشود،در رجعت‌ خواهد شد.

6-راوي‌ مي‌ گويد:از امام‌ صادق‌(ع‌)پرسيدم‌:آيا رجعت‌ حق‌ است‌؟فرمود:آري‌!پرسيدم‌:اولين‌ شخصي‌ كه‌ رجعت‌ كند،كي‌ خواهد بود؟
فرمود:امام‌ حسين‌(ع‌) كه‌ بعد -ظهور-از حضرت‌ مهدي‌(عج‌)،بااصحابش‌ كه‌ -در كربلا- با او شهيد شدند،زنده‌ مي‌ گردند.همانطور كه‌ با حضرت‌ موسي‌(ع‌)هفتاد پيامبر بودند،با امام‌ حسين‌(ع‌)نيز هفتادپيامبر،خواهند بود!حضرت‌ مهدي‌(عج‌)-در هنگام‌ رحلت‌- انگشتر خود را به‌ امام‌ حسين‌(ع‌) مي‌ دهد واز دنيا خواهد رفت‌.امام‌ حسين‌(ع‌) اورا غسل‌ وكفن‌ وحنوط‌ خواهد كرد و-بعد از نماز بر او-اورا در قبر،مدفون‌ مي‌ سازد.

7- امير مؤمنان‌(ع‌):گويا مردگان‌ را مي‌ بينم‌ كه‌داخل‌ كوچه‌ هاي‌ كوفه‌شده‌ وشمشيرهاي‌ برهنه‌ بر دوش‌ نهاده‌ وبر دشمنان‌ خدا،از اولين‌ وآخرين‌ مي‌ زنند!

8- در روايت‌ است‌ كه‌ خديجه‌3 در ايام‌ رجعت‌ زنده‌ شده‌ و به‌ دنيابرمي‌گردد.

نتيجة‌ مطالب‌ رجعت‌

علماء شيعه‌ معتقدند كه‌ بعد از ظهور امام‌ عصر(عج‌)،پيامبرگرامي‌ اسلام‌(ص‌)وائمة‌ معصومين‌«ع‌»،زنده‌ مي‌ شوند وبه‌ دنيابر مي‌ گردند وپس‌ از انتقام‌ ازدشمنان‌ ،حكومت‌ اهل‌ بيت‌(ع‌)راتأسيس‌ مي‌ كنند.مدت‌ اين‌ حكومت‌ رابعضي‌ روايات‌،هشتادهزار سال‌،ذكر كرده‌ اند.
از مردم‌،كساني‌ زنده‌ مي‌ شوند كه‌ مؤمن‌ خالص‌ ويا كافر خالص‌بوده‌ اندوغيرازاين‌ دودسته‌،بقيه‌ افرادرجعت‌ ندارند.همچنين‌اقوامي‌ كه‌ به‌ عذاب‌ الهي‌ ،هلاك‌ شده‌ اند،در رجعت‌ زنده‌ نمي‌شوند.

روزيكه‌ فديه‌ از كسي‌ ،قبول‌ نمي‌ شود!

امام‌ سجاد(ع‌)فرمود:بدان‌ اي‌پسرآدم‌!پس‌ از دنيا،روزقيامت‌ است‌ كه‌ همة‌ مردم‌ جمع‌ مي‌ شوند وخداوند،همة‌ اولين‌ وآخرين‌ را جمع‌ مي‌نمايد وآن‌ روزي‌ است‌ كه‌ در صور دميده‌ مي‌ شود ومردگان‌ زنده‌ مي‌ گردند وروزي‌ است‌ كه‌ از شخصي‌،فديه‌ قبول‌ نمي‌ شود ومعذرت‌ كسي‌،پذيرفته‌ نمي‌ شود وتوبه‌ براي‌ احدي‌ نيست‌!درآنجافقط‌ در مقابل‌حسنات‌،پاداش‌ ودر مقابل‌ بديها،مكافات‌ است‌!هر مؤمني‌ كه‌ در اين‌دنيا،يك‌ سر سوزن‌،كار خير كرده‌ باشد،در روز قيامت‌،آنرا مي‌ بيند وهر مؤمني‌ كه‌ در اين‌ دنيا،يك‌ سر سوزن‌،كار بد كرده‌ باشد،آنرا مي‌ بيند.

جاثيه ‌ 26:

قُل‌ِ اللّه‌ يُحْييكُم‌ْ ثُم‌َّ يُميتُكُم‌ْ ثُم‌َّ يَجْمَعَكُم‌ْ اِل'ي‌ يَوم‌ِ
الْقيامَة‌ِ لا رَيْب‌َ فيه‌ِ وَل'كِن‌َّ اَكْثَرَالنّ'اس‌ِ لا يَعْلَمون‌َ.
يعني‌:بگو!خداونداست‌ كه‌ شمارا زنده‌ مي‌ كند*متولد مي‌ كند*سپس‌مي‌ ميراند،سپس‌ شمارادر روزقيامت‌،جمع‌ مي‌ نمايد.شكّي‌درقيامت‌،نيست‌!ولي‌ اكثر مردم‌ ،نمي‌ دانند.

عمروبن‌ معدي‌ كرب‌ وفزع‌ اكبر!

هنگاميكه‌ رسول‌ خدا(ص‌) از غزوة‌ تبوك‌ به‌ مدينه‌ بر گشت‌،عمروبن‌معدي‌ كرب‌،نزداورفت‌.پيامبر(ص‌)به‌اوفرمود:اي‌ عمرو! اسلام‌ بياور تاخداوند تورا از فزع‌ اكبر،ايمن‌ گرداند!عمرو جواب‌ داد:اي‌ محمّد!من‌از چيزي‌ نمي‌ ترسم‌!فزع‌ اكبر چيست‌؟رسول‌ خدا(ص‌)فرموداي‌ عمرو!اينطور نيست‌ كه‌ تو خيال‌ مي‌ كني‌!وقتي‌ روز قيامت‌ شود، يحه‌ اي‌ بگوش‌ خلائق‌ برسد كه‌ هر مرده‌ اي‌ زنده‌شده‌ وهر زنده‌ اي‌بغيراز كسيكه‌ خدا بخواهد،مي‌ ميرد!سپس‌ صيحه‌ اي‌ ديگر بگوش‌ مي‌ رسد كه‌ همة‌ مردگان‌،زنده‌ شده‌ ودر صف‌ مي‌ ايستند وآسمان‌ شكاف‌ برمي‌ دارد وزمين‌ پهن‌ مي‌ شود وكوهها از هم‌ مي‌ پاشند وآتش‌ مانندكوه‌ زبانه‌ مي‌ كشد ودل‌ هر صاحب‌ روحي‌ مگر كسيكه‌ خدابخواهد،از افكار خالي‌ شده‌ وفقط‌ بفكر خودش‌ مي‌ افتد.آنوقت‌ تواي‌ عمرو!در آنروز چه‌ مي‌ كني‌؟جواب‌ داد:من‌ امر بزرگي‌ را از تو شنيدم‌!سپس‌ ايمان‌ آوردوقومش‌ نيز ايمان‌ آوردند!

قيامت‌ در سخن‌ علي‌(ع‌)

علي‌(ع‌)فرمود:وقتي‌ موعد قيامت‌ فرارسد،در اين‌ هنگام‌،خداوند آسمان‌ را بحركت‌ درآورد واز هم‌ بشكافد وزمين‌ را بلرزش‌ آوردوبه‌ سختي‌ تكان‌ دهد.كوهها از جاكنده‌ .از هيبت‌ وسطوتش‌،به‌ يكديگر كوبيده‌ ومتلاشي‌ شوند وبا خاك‌ يكسان‌ گردند.

تكوير 1 تا 9

بسم‌ اللّه‌ الرحمن‌ الرحيم‌-اِذَاالشَّمْس‌ُكُوِّرَت‌ْ-وَاذَا الّنُجوم‌ُاِنْكَدَرَت‌ْ-وَاِذَا الْجِبال‌ُسُيِّرَت‌ْ-وَاِذَالْعِشارُ عُطِّلَت‌ْ -وَاِذَاالْوُحوش‌ُحُشِرَت‌ْ-وَاِذَاالْبِحارُسُيِّرَت‌ْ-وَاِذَاالنُفوس‌ُ زُوِّجَت‌ْ-وَاِذَاالْمَؤودة‌ُ سُئِلَت‌ْ-بِاَي‌ِّ ذَنْب‌ٍقُتِلَت‌ْ-وَاِذَاالصُحُف‌ُ نُشِرَت‌ْ-وِاِذَاالسَّماءُ كُشِطَت‌ْ-وَاِذَاالْجَحيم‌ُسُعِّرَت‌ْ- وَاِذَاالْجَنَّة‌ُ اُزْلِفَت‌ْ- عَلِمَت‌ْنَفْس‌ٌ ما اَحْضَرَت‌ْ.
يعني‌:بنام‌ خداوند رحمن‌ ورحيم‌* هنگاميكه‌ خورشيد،بي‌نورشود*وزمانيكه‌ ستارگان‌ تيره‌ گردند*ودروقتيكه‌ كوهها چون‌ ريگ‌روان‌ شوند* وآنگاه‌ كه‌ شتران‌ آبستن‌،رها گذاشته‌ شوند*وآنگاه‌ كه‌جانوران‌ وحشي‌،گرد آورده‌ شوند*وآنگاه‌ كه‌درياها بجوش‌ آيند*وآنگاه‌كه‌ افراد باهم‌ جفت‌ شوند-نيكان‌ با نيكان‌ وبَدان‌ بابَدان‌-*وآنگاه‌ كه‌ ازدختر زنده‌ بگورشده‌،پرسند*به‌ كدام‌ گناه‌كشته‌ شده‌ است‌*وآنگاه‌ كه‌نامه‌ ها-نامة‌ عمل‌-گشوده‌ شود*وآنگاه‌ كه‌ آسمان‌ بركنده‌ شود*وآنگاه‌كه‌ دوزخ‌ افروخته‌ وشعله‌ ور گردد* وآنگاه‌كه‌ بهشت‌ نزديك‌ گردانيده‌شود*انسان‌ آنچه‌ را كه‌ پيش‌ فرستاده‌،بِداند.

قيامت‌،ناگهاني‌ است‌!

روايت‌ شده‌ كه‌:وقتي‌ قيامت‌ فرا مي‌ رسد،آنقدر ناگهاني‌ است‌ كه‌ دونفر كه‌ لباسهايي‌ براي‌ فروش‌،عرضه‌ كرده‌ اند،صيحه‌ به‌ آنها مجال‌جمع‌ كردن‌ وپيچيدن‌ نمي‌ دهد!ديگري‌ لقمة‌ غذا برداشته‌ تابر دهان‌بگذازد،ولي‌ صيحه‌ به‌ او مهلت‌ نمي‌ دهد!چوپاني‌ كه‌ گلة‌ خود را به‌ آبگاه‌ آورده‌ تا سيرابشان‌ نمايد،فرصت‌ پيدا نمي‌ كند!
همچنين‌ روايت‌ شده‌ كه‌:آنانكه‌ در بازارمشغول‌ معامله‌ هستند، همه‌ در جاي‌ خود مي‌ ميرند!هيچكس‌ نمي‌ تواند به‌ منزل‌ برگردد وياوصيتي‌ نمايد.

اسامي‌ قيامت‌:

يوم‌ المجموع‌!روزيكه‌ همة‌ خلايق‌ جمع‌ مي‌ شوند-يوم‌المشهود! روزيكه‌ عده‌ اي‌ درآن‌ مورد شهادت‌ واقع‌ مي‌شوند-يوم‌ التلاق‌!روز ملاقات‌ اهل‌ آسمان‌ وزمين‌-يوم‌ التنا د !روزيكه‌ اهل‌ بهشت‌ وجهنّم‌، يكديگررا صدا مي‌ زنند.-يوم‌الآزفة‌!روز نزديك‌ شونده‌-يوم‌ التغابن‌!روز زيان‌ اهل‌ جهنّم‌ -يوم‌ الحاقة‌!روزيكه‌ وقوعش‌،حقيقت‌ دارد.-يوم‌القارعة‌!روزكوبنده‌-يوم‌ الطامّة‌ الكبري‌!روز حادثة‌عظيم‌-يوم‌ الموعود!
روزوعده‌ شده‌-يوم‌ الشاهد!روزيكه‌ عده‌ اي‌ در آن‌ شهادت‌مي‌دهند-يوم‌ الغاشية‌!روزيكه‌ پوشنده‌ وفراگير است‌ -يوم‌ تبلي‌السرائر!روزيكه‌اسرار آشكارمي‌ گردد.-يوم‌ الصاخة‌!روزبانگ‌هول‌ انگيز-يوم‌ ترجف‌ الراجفة‌!روزيكه‌ لرزاننده‌ مي‌ لرزاند . -يوم‌ الفصل‌!روز داوري‌-يوماً عبوساً قمطريراً!روزيكه‌ گرفته‌وسخت‌ است‌.-يوم‌ الواقعة‌!روز بوقوع‌ پيوسته‌-يوم‌ الواهية‌ !روزيكه‌ آسمان‌ سست‌ مي‌ شود.-يوم‌ الخافضة‌ و الرافعة‌!روزيكه‌ كافر خوار وپست‌ ومؤمن‌ عزيز وبرتر مي‌ گردد.-يوم‌الفتح‌!روز پيروزي‌ مؤمنين‌-يوم‌ الحسرة‌!روز پشيماني‌جهنّميان‌.و...

حالات‌ مردم‌ وخلايق‌ در صحنة‌ قيامت‌ !

طبق‌ آيات‌ قرآن‌،صحنة‌ قيامت‌،بسيار سخت‌ وهولناك‌است‌!
آنچنان‌ كه‌ از سختي‌ آن‌،كودكان‌ پير مي‌ شوند ومادران‌،بچه‌هاي‌شيرخوار خودرا رها مي‌ نمايند وانسان‌ از برادر وپدرومادر وفرزندان‌ ودوستان‌ خود فرار مي‌ نمايد!آنچنان‌ كه‌ همة‌انبياءبغير از حضرت‌محمد(ص‌)، صدامي‌ زنند :نفسي‌ ،نفسي‌!يعني‌ خدايا!بدادمن‌ برس‌! انسانهارا مست‌ مي‌ بيني‌ در حاليكه‌مست‌ نمي‌ باشند،بلكه‌ قيامت‌ هولناك‌ است‌!درآنروز اثري‌ ازدوستي‌ ها ،رفاقت‌ ها،فاميلي‌ هاوقوم‌ گرائي‌ ها نيست‌!گناهكار حاضراست‌ براي‌ فرار از عذاب‌،فرزندان‌ وزن‌ وبرادر وخويشان‌ خودراتسليم‌ كند!هيچ‌ دوستي‌ نمي‌ تواندبداد دوست‌ خود برسد،مگرخدابخواهد!كافر آرزومي‌ كند،اي‌ كاش‌ خاك‌بودم‌!قدرت‌ جسماني‌ وپول‌ وثروت‌ وزيبائي‌ وحسب‌ ونسب‌رياست‌ وعلم‌ ودانش‌ وزرنگي‌ وزيركي‌ وامثال‌ اينها كه‌ در دنيا،داراي‌ ارزش‌ هستند،در قيامت‌ بكار نمي‌ آيد! معذرت‌ خواهي‌ظالمين‌،پذيرفته‌ نمي‌ شود!
تنها در آن‌ روز،متقين‌ ومؤمنين‌ واولياء خدا،خوشحال‌ومسرورند!آنان‌ در قيامت‌ ،داراي‌درجات‌ مختلفي‌ هستند.بعضي‌ هاآنقدر مقامشان‌ بالا است‌ كه‌ به‌ موازات‌ منبر نوراني‌ پيامبر اسلام‌،منبري‌ برايش‌ نصب‌ مي‌ كنند!وبعضي‌ مقامي‌پايينتر دارند.

عده‌اي‌ حيوان‌ محشور مي‌شوند!

شخصي‌ از رسول‌ خدا(ص‌) دربارة‌ آية‌ -فَتَأْتون‌َ اَفْواجاً-يعني‌:
فوج‌ فوج‌ مي‌ آييد.سؤال‌ كرد.حضرت‌ گريست‌ وفرمود:سؤال‌ مهمي‌كردي‌!در قيامت‌،عده‌اي‌ از مردم‌،بصورتهاي‌ مختلف‌،محشور مي‌ شوند.
1-شايعه‌ سازان‌،بصورت‌ ميمون‌!2-حرام‌ خواران‌،بصورت‌ خوك‌!3-رباخواران‌،بصورت‌ واژگون‌!4-قاضي‌ ناحق‌ ،بصورت‌ كور!5- خودخواهان‌مغرور،بصورت‌ كر ولال‌!6-عالم‌ بي‌ عمل‌،درحال‌ جويدن‌ زبان‌ خود!7-همسايه‌ آزار،بصورت‌ دست‌ وپا بريده‌!8-خبرچين‌،بصورت‌ آويخته‌ به‌ شاخه‌ اي‌ آتش‌!9-عيّاشان‌،بدبوتر از مردار!10-متكبران‌،در پوششي‌ از آتش‌!

سه‌ روايت‌ مهم‌ از امام‌ صادق‌(ع‌)

1-كسيكه‌ پول‌ دارد ولي‌ به‌ حج‌ نمي‌ رود،روزقيامت‌،كور محشور مي‌شود.
2-اگر مؤمني‌ به‌ شخصي‌ دربارة‌چيزي‌ كه‌ نياز دارد،مراجعه‌ كندو آن‌ شخص‌ در حاليكه‌ خود وياباواسطه‌ مي‌ تواند كه‌ رفع‌ احتياج‌ او نمايدولي‌ جواب‌ ردّ بدهد،روزقيامت‌ باصورتي‌ سياه‌ وچشماني‌ برگشته‌ و دستهايش‌ زنجيرشده‌ به‌ گردن‌، محشور مي‌ شود وبه‌ او گفته‌ مي‌ شود:
اين‌ خائني‌ است‌ كه‌ به‌ خدا ورسولش‌،خيانت‌ كرده‌ است‌!سپس‌ امر مي‌ شود كه‌ به‌ جهنم‌ انداخته‌ شود.
3-هركسيكه‌ حق‌ مؤمني‌ را ندهد،خداوند اورا پانصدسال‌ بر پايش‌نگه‌ مي‌ دارد،بطوريكه‌ عرق‌ وخونش‌ جاري‌ شود ومنادي‌ نداكند:اين‌ظالمي‌ است‌ كه‌ حق‌ مؤمني‌ راضايع‌ كرده‌ است‌!وبعد از چهل‌ روز توبيخ‌،به‌ جهنم‌ برده‌ مي‌ شود.

انواع‌ و اقسام‌ مجرمين‌ در صحنة‌ قيامت‌!

رسول‌ خدا(ص‌)فرمود:كسيكه‌ ساختماني‌ از روي‌ ريا بسازد،در قيامت‌ تاهفت‌ طبقة‌آن‌ زمين‌ فرو رفته‌ وآتش‌ به‌ گردنش‌ رسيده‌ وسپس‌ به‌ جهنم‌ مي‌ افتد!
كسيكه‌ بازني‌ نامحرم‌،ازدبرنزديكي‌ نمايد يابامردي‌ يانوجواني‌ لواط‌كند،روزقيامت‌،بدبوتر از مردار،محشور مي‌ شود،واهل‌محشر از بوي‌ اوناراحتند واز اومعذرتي‌ قبول‌ نمي‌ گردد،سپس‌ به‌ جهنم‌ مي‌ رود وهمة‌اعمالش‌ باطل‌ مي‌ شود.درجهنم‌ اورا در تابوتي‌ كه‌ ميخ‌ هاي‌ آن‌ از آهن‌است‌،گذاشته‌ مي‌ شود وبرتابوت‌ فرو مي‌ كنند،تا ميخها در بدنش‌ فرومي‌ رودواگر عرق‌ اورا برچهارصد امّت‌قرار دهند،همه‌ مي‌ ميرند واو ازكساني‌ است‌ كه‌ عذابش‌ از همه‌ بيشتر است‌!
كسيكه‌ مهر زنش‌ را ندهد،نزد خدا زناكار محسوب‌ مي‌ شود!خدا در قيامت‌ به‌ او مي‌ گويد:اي‌ بنده‌ام‌!با شرايطي‌ كنيزم‌ را بتو تزويج‌كردم‌،ولي‌ تو به‌ شرايط‌ عمل‌ نكردي‌!سپس‌ خدا،حق‌ زن‌ را از مرد مي‌گيرد و-گاهي‌-همة‌ حسنات‌ مرد را براي‌ زن‌ حساب‌ مي‌ كند واگر باز زن‌طلبكار بود ،مردرابه‌ جهنم‌ مي‌ برند!
كسيكه‌ شهادتي‌ را مخفي‌ كند،خدا گوشت‌ اورا بر اهل‌ محشر مي‌ريزد وداخل‌ جهنم‌ مي‌ گردد1
كسيكه‌ دو زن‌ داشته‌ باشد وعدالت‌ را در مورد نفقه‌ وخودش‌، رعايت‌ نكند،روز قيامت‌ با غل‌ وزنجير محشور شده‌ وداخل‌ دوزخ‌ مي‌ گردد!
كسيكه‌ با زن‌ نامحرمي‌ دست‌ بدهد، با غُل‌ وزنجير محشور شده‌ وبه‌جهنم‌ برده‌ مي‌ شود!
كسيكه‌ با زن‌ نامحرمي‌ ،شوخي‌ كند،با هر كلمه‌ اي‌ كه‌ بااوسخن‌ بگويد،هزار سال‌ زنداني‌ مي‌ شود و زن‌ اگر راضي‌ باشد ومرد را وادار به‌ بوسيدن‌ يا مباشرت‌ حرام‌ يا شوخي‌ با او كند،ومرد به‌ اين‌ سبب‌،دچار فحشاء شود،همين‌ عذاب‌ براي‌ زن‌ هم‌ مي‌ باشد!
كسيكه‌ سيلي‌ به‌ صورت‌ مسلماني‌ بزند،خداوند در روزقيامت‌، استخوانهاي‌ اورا جدا كند ودر غل‌ وزنجير محشور شده‌ وبه‌جهنم‌،داخل‌مي‌ شود!
كسيكه‌ بين‌ دونفر سخن‌ چيني‌ كند،خداوند در قبر آتشي‌ بفرستد كه‌ اورا تا قيامت‌ بسوزاندو روزقيامت‌ در حاليكه‌ مارهاي‌ سياه‌ اورا نيش‌ مي‌ زنند،محشورشده‌ وبه‌ دوزخ‌ داخل‌ گردد!
كسيكه‌ به‌ فقيري‌ ستم‌ كند واورا حقير شمارد،خداوند اورا بصورت‌ ذره‌ اي‌ محشور كند تا داخل‌ جنم‌ گردد!
كسيكه‌ به‌ مرد يازن‌ همسردار،تهمت‌ زند،خداوند عمل‌ اورا باطل‌كند ودر قيامت‌،هتاد هزار فرشته‌ از مقابل‌ وپشت‌ سر،اورا با تازيانه‌ مي‌زنندتا داخل‌ دوزخ‌ گردد!
كسيكه‌ شراب‌ بخورد،خداونداز سَم‌ّ مارهاي‌ سياه‌ وعقربها،مايعي‌به‌او بخوراند كه‌ قبل‌ از نوشيدن‌،گوشت‌ صورتش‌ درظرف‌ بريزد وبعد ازنوشيدن‌،گوشت‌ وپوستش‌ مثل‌ مردار بگندد،بطوريكه‌ اهل‌ محشر ازبوي‌آن‌اذيت‌ مي‌ شوندسپس‌ به‌ جهنم‌ برده‌ مي‌ شود!وكسانيكه‌ درخوردن‌ و فشردن‌ انگور شراب‌ وفروختن‌ وخريدن‌ وحمل‌ آن‌ دست‌ دارند وكسيكه‌ از پول‌ فروش‌ آن‌ استفاده‌ مي‌ كند،همه‌ در گناه‌ شريكند وهر كسيكه‌شراب‌ به‌ نصراني‌ يا يهودي‌ وصائبي‌ ويا ديگري‌ بنوشاند،همين‌ گناه‌ را دارد!
كسيكه‌ شهادت‌ دروغ‌ بر عليه‌ مسلماني‌ ويااهل‌ كتابي‌ ويا ديگري‌ بدهد،روزقيامت‌ به‌ زبانش‌ آويزان‌ مي‌ شود ودر درك‌ اسفل‌ با منافقين‌خواهد بود!
كسيكه‌ چشمش‌ راخيره‌ بر زن‌ نامحرم‌ نمايد،در قيامت‌ در حاليكه‌ ميخهاي‌ آتشين‌ بر چشمش‌ فروشده‌،محشور مي‌ شودو تاپايان‌حساب‌،به‌ همين‌ حالت‌ است‌ تابه‌ دوزخ‌ برده‌ شود!
كسيكه‌ براي‌ رياء به‌ مردم‌ غذا مي‌ دهد،روزقيامت‌،از غذاي‌ جهنم‌ به‌او مي‌ خورانند واين‌ غذا در دلش‌،آتش‌ مي‌ شود تا حساب‌،پايان‌ يابد!
كسيكه‌ قرآن‌ را حفظ‌ كند وعمداً آنرا فراموش‌ كند،در قيامت‌،دست‌وپابريده‌ ودرغل‌ وزنجير،محشور شده‌ وبراي‌ هر آيه‌ اي‌ كه‌ فراموش‌ كرده‌،ماري‌ را بر او مسلط‌ مي‌ كنند!
كسيكه‌ علم‌ را بياموزد وبه‌ آن‌ عمل‌ نكندوحب‌ّ دنيا وزينتهاي‌ آن‌ بر او اثر كند،مستوجب‌ غضب‌ الهي‌ بوده‌ وبا يهود ونصاري‌ در درك‌اسفل‌ خواهد بود!
كسيكه‌ قرآن‌ را براي‌ رياء بخواند،روز قيامت‌ باصورتي‌ تاريك‌ وبدون‌گوشت‌،محشورشده‌ وقرآن‌ بر پشتش‌ مي‌ زند تا داخل‌ جهنم‌شود.وكسيكه‌ قرآن‌ را يادبگيرد وبه‌ آن‌ عمل‌ نكند،روز قيامت‌،كورمحشور مي‌ شود ومي‌ گويد:خدايا!چرا مرا كور محشور كردي‌در حاليكه‌من‌ چشم‌ داشتم‌؟گفته‌ مي‌ شود:زيرا تو آيات‌ الهي‌ را فراموش‌ كردي‌ والان‌ خودت‌ فراموش‌ مي‌ شوي‌!سپس‌ به‌ دوزخ‌ برده‌ مي‌ شود!وكسيكه‌قرآن‌ را براي‌ مباهات‌ بر علماء يا براي‌ طلب‌ دنيا،ياد بگيرد،خدا درقيامت‌ استخوانهاي‌ اورا پراكنده‌ مي‌ كند!
كسيكه‌ بر اخلاق‌ بد زنش‌،صبر كند، خدا بر هربار صبر كردن‌،ثواب‌ايوب‌ را به‌ او مي‌ دهد وبراي‌ زنش‌ در هر شبانه‌ روز،به‌ اندازه‌ ريگ‌ هاي‌ زياد،گناه‌ نوشته‌ مي‌ شود،واگرمرد قبل‌ از راضي‌ شدن‌ ازهمسرش‌ ،بميرد،زنش‌ روز قيامت‌،واژگون‌ محشور مي‌ شود وبا منافقين‌ در درك‌اسفل‌ است‌!
وكسيكه‌ دنبال‌ عيب‌ جوئي‌ مؤمني‌ باشد،خداوند اورا به‌ جهنم‌ مي‌اندازد وعورت‌ اورا بر همة‌ خلايق‌ ،آشكار سازد!
كسيكه‌ در كنار جاده‌ ها،مكانهايي‌ براي‌ اسكان‌ مسافرين‌ درست‌كند،در قيامت‌،بر تختي‌ از نور مبعوث‌ شده‌ ونور صورتش‌ به‌ اهل‌ محشر، درخشاني‌ مي‌ كند،بطوريكه‌ ايجاد مزاحمت‌ براي‌ نور حضرت‌ ابراهيم‌در قبه‌ اش‌ مي‌ كند ومردم‌ مي‌ گويند:اين‌ فرشته‌ اي‌ از فرشتگان‌ است‌!

احقاف ‌6

وَاِذا حُشِرَ الناس‌ كانوا لَهُم‌ْ اَعْداءً وَكانوا بِعِبادَتِهِم‌ْ
كافِرين‌َ.يعني‌:چون‌ مردم‌ محشور شوند،معبودان‌ آنان‌،دشمن‌ آنهاباشند وپرستش‌ آنهارا انكار كنند.-مثلا هر كه‌ بُتي‌ را بپرستد،آن‌ بُت‌ به‌اومي‌ گويد:من‌ شايستة‌ پرستش‌ نبودم‌!-

41 الرحّمن‌

يُعرَف‌ُ الْمُجرِمون‌َ بِسيماهُم‌ْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصي‌ وَ
اْلاَقْدام‌ْ.
يعني‌:قيافة‌گناهكاران‌-درقيامت‌- مشخص‌ است‌.پس‌ از پيشاني‌ وپاهايشان‌ گرفته‌ مي‌ شود!

زنان‌ فاسد!

امام‌ صادق‌(ع‌):در روزقيامت‌،زناني‌ را كه‌ باهم‌ مساحقه‌ كرده‌اند، در حاليكه‌ لباسهايي‌ از آتش‌ در بَر ومقنعه‌ اي‌ از آتش‌ بر سر وعمودي‌ ازآتش‌ درفرج‌ آنهاست‌،آورده‌ ووارد دوزخ‌ مي‌ كنند!
علي‌(ع‌):هركه‌ لواط‌ كند،روزقيامت‌،جُنُب‌ محشور شده‌ وآبهاي‌ دنيااورا پاك‌ نكند وخدا بر او غضب‌ ولعنت‌ كند وجهنم‌ رابراي‌ اوآماده‌كند!

رؤسا!

رسول‌ خدا(ص‌):هر كسيكه‌ در دنيا مسئول‌ ورئيس‌ باشد،اگر چه‌ برده‌ نفر،روزقيامت‌ در حاليكه‌ دستهايش‌ به‌ گردنش‌ بسته‌ شده‌ محشور مي‌ شود!سپس‌ اگر آدم‌ نيكوكاري‌ بود،آزاد مي‌ شود واگر ظلمي‌ كرده‌ باشد، بر زنجيرهايش‌ افزوده‌ مي‌ شود!

قارعة ‌ 8

وَاَمّا مَن‌ْ خَفَّت‌ْ مَوازينُه‌-فَاُمُّه‌ هاوِيَة‌ٌ-وَما اَدْري'ك‌َ ماهِيَه‌ - نارٌ حامِيَة‌ٌ.
يعني‌:واما آنكه‌ ميزان‌ كردارش‌ سبك‌ باشد*پس‌ جايگاه‌ او دوزخ‌ است‌*وتوچه‌ داني‌ آن‌ چيست‌؟*آتشي‌ است‌ سخت‌ سوزنده‌!
رسول‌ خدا(ص‌):هر كه‌ با ما اهل‌ بيت‌،دشمني‌ بورزد،روزقيامت‌، دست‌ وپا بريده‌،محشور مي‌ شود!

حاقّة ‌ 25

وَاَمّا مَن‌ْ اوتِي‌َ كِتابَه‌ بِشِمالِه‌ فَيَقوُل‌ُ يالَيْتَني‌ لَم‌ اوت‌َ كَتابِيَه‌
ولَم‌ْ اَدْرِ ماحِسابِيَه‌-يا لَيْتَها كانَت‌ِ الْقاضِيَه‌-مااَغْني‌مالِيَه‌ -هَلَك‌َعَنّي‌ سُلْطانِيَه‌-خُذوه‌ُ فَغُلّوه‌ُ-ثُم‌َّ الْجَحيم‌َ صَلّوه‌ُ.
يعني‌ واما كسيكه‌ نامة‌عملش‌ را به‌ دست‌ چپش‌ مي‌ دهند،مي‌گويد:اي‌ كاش‌!كارنامه‌ ام‌ به‌ من‌ داده‌ نمي‌ شد!*ونمي‌ دانستم‌ حسابم‌چيست‌!*اي‌ كاش‌!مرگ‌ پايان‌ كار بود*مالم‌ مرا سودي‌ نبخشيد!*قدرتم‌از دست‌ رفت‌!*-ندا آيد:-اورا بگيريدودر بندش‌ كنيد!*سپس‌ اورا به‌جهنم‌ اندازيد!

دستها به‌ گردن‌ بسته‌!

امام‌ پنجم‌(ع‌) : روز قيامت‌،مردمي‌ از قبر محشور مي‌ شوند كه‌ دستهايشان‌ به‌ گردنشان‌ بسته‌ شده‌ ونمي‌ توان‌ حتي‌ به‌ اندازة‌ يك‌انگشت‌ خودرا آزاد كنندوملائكه‌ اي‌ همراهشان‌ است‌ كه‌ آنان‌ را سرزنش‌ شديدمي‌ كنند!اينها كساني‌ هستند كه‌ بخاطر خير كمي‌ از خير زياد،مانع‌ شدند وخداوندبه‌آنها نعمت‌ داد ولي‌ حق‌ خدارا نسبت‌ به‌ اموالشان‌ ندادند.

خدا با سه‌ دسته‌ سخن‌ نگويد!

رسول‌ خدا(ص‌): روز قيامت‌،خدا با سه‌ دسته‌ سخن‌ نمي‌ گويدو به‌ آنان‌ نظر-لطف‌-نمي‌ كند واعمال‌ آنان‌ را تزكيه‌ نمي‌ نمايدوبراي‌ آنان‌ عذابي‌ دردناك‌ است‌:پيرزناكار،پادشاه‌ ستمكار،آدم‌ خودرأي‌ ومتكبر!

پيامبر:«دوگروهند كه‌ خدا در روز قيامت‌ به‌ آنان‌ نظر نمي‌كند:كسيكه‌با فاميلش‌ قطع‌ رابطه‌ نموده‌ است‌ وهمساية‌ بد!»
«امام‌ رضا(ع‌):كسيكه‌ روز عاشوراء،بدنبال‌ كارهاي‌ دنيوي‌ نرود،خداحاجتهاي‌ دنيوي‌ واخروي‌ او را روا مي‌دارد.وكسيكه‌ روز عاشوراء،روزحزن‌ واندوه‌ ومصيبتش‌ باشد،خداوند عزوجل‌ روز قيامت‌ را ،روزشادي‌ وسرورش‌ قرار مي‌دهد.»
رسول‌ خدا:«خداوند عزوجل‌ روز قيامت‌ مي‌ فرمايد:امروز ظالم‌ وهركه‌ بر او مظلمه‌ اي‌ است‌،به‌ بهشت‌ وجهنم‌ راهي‌ ندارد تا زمانيكه‌ از او درحساب‌ ،ظلمش‌ گرفته‌ شود!سپس‌ اينهارا بسوي‌ عرصه‌ مي‌برنددرحاليكه‌ پروردگار بر عرش‌ است‌ ودواتهاي‌ -نوشتن‌ اعمال‌-نصب‌شده‌ وميزانها نهاده‌ شده‌ وپيامبران‌ وشهداء كه‌ همان‌ امامان‌ مي‌باشند،حاضرهستند....شخصي‌ پرسيد:اي‌ رسول‌ خدا!اگر مؤمني‌ بر كافري‌مظلمه‌ اي‌ داشته‌ باشد،درحاليكه‌ كافر جهنمي‌ است‌،چگونه‌ آنرا پس‌مي‌ گيرد؟فرمود:از گناهان‌ مؤمن‌ بر مي‌ دارند وبه‌ اعمال‌ كافر اضافه‌ مي‌كند!...سؤال‌ شد كه‌ اگر مسلماني‌ بر مسلمان‌ ديگر حقي‌ داشته‌ باشدچگونه‌ اداء مي‌ شود؟فرمود:از كارهاي‌ خوب‌ ظالم‌ بر مي‌ دارند وبه‌مظلوم‌ مي‌ دهند.سؤال‌ شد:اگر ظالم‌ كارهاي‌ خوب‌ نداشته‌باشد؟ فرموداز گناهان‌ مظلوم‌ بر مي‌ دارند وبر ظالم‌ مي‌ گذارند!»

امام‌ رضا(ع‌):«در خراسان‌ بقعه‌اي‌ است‌ كه‌ تا قيامت‌ محل‌ نزول‌وصعود فرشتگان‌ است‌.سؤال‌ شد:آن‌ كدام‌ بقعه‌ است‌؟
فرمود:آن‌ زمين‌ در طوس‌ است‌ و آن‌ والله باغي‌ از باغهاي‌ بهشت‌است‌.هركه‌ مرا در آن‌ بقعه‌ زيارت‌ كند،گويي‌ رسول خدا را زيارت‌ كرده‌است‌ ومن‌ وپدرانم‌ در قيامت‌،از او شفاعت‌ نمائيم‌.
«علي‌(ع‌):جبرئيل‌ به‌ پيامبر گفت‌:هركه‌ انگشتر را در دست‌ راست‌نمايد ومنظورش‌ متابعت‌ از سنت‌ تو باشد،اگر در قيامت‌ اورا متحيّرببينم‌،دستش‌ را بگيرم‌ وبتو وعلي‌(ع‌)برسانم‌.»323
«قيامت‌ به‌ عابد گفته‌ مي‌شود:داخل‌ بهشت‌ شو.ولي‌ به‌ عالم‌ گفته‌مي‌شود:بايست‌ واز هركه‌ مي‌خواهي‌ شفاعت‌ نما.»

«رسول خدا(ص‌):روز قيامت‌ رحِم‌ در حاليكه‌ به‌ عرش‌ آويخته‌ شده‌صدا مي‌ كند:خدايا!هركه‌ مرا وصل‌ كرد با او وصل‌ نما وهركه‌ بامن‌ قطع‌ارتباط‌ كرد،با او قطع‌ نما.»
هرچه‌ ثروت‌ انسان‌ بيشترباشد، حجتهاي‌ الهي‌ عليه‌ او در قيامت‌بيشتر است‌.
«پيامبر(ص‌):روز قيامت‌ صاحب‌ طنبور در حاليكه‌ صورتش‌ سياه‌ ودردستش‌ طنبوري‌ از آتش‌ است‌،محشور مي‌شود»
«پيامبر(ص‌):روز قيامت‌،مغنّي‌ بصورت‌ كور وكر ولال‌ از قبر محشورمي‌شود»
«پيامبر(ص‌):هركه‌ عيب‌ برادرش‌ را ببيند ولي‌ آنرا بپوشاند،خدا درقيامت‌ عيبش‌ را بپوشاند»

ناراحتي‌ حضرت‌ فاطمه‌(س‌)

روزي‌ رسول خدا(ص‌)به‌ خانه‌ دخترش‌ آمد وديد او غمگين‌است‌.علت‌ را پرسيد.حضرت‌ فاطمه‌(س‌)فرمود از روز قيامت‌مي‌ترسم‌.رسول خدا(ص‌)فرمود دخترم‌!آن‌ روز،روز بزرگي‌ است‌.اول‌كسي‌ كه‌ بامن‌ وارد محشر مي‌شود، اميرالمؤمنين‌ علي‌(ع‌)است‌.آنگاه‌جدم‌ ابراهيم‌(ع‌) آنگاه‌ تو محشور مي‌شوي‌وفرشتگان‌ اطراف‌ تورامي‌گيرند وزنان‌ بهشتي‌ باستقبال‌ تو مي‌آيند.تو در محشر وارد مي‌شوي‌وعرض‌ مي‌كني‌ خدايا!شيعيان‌ را به‌ من‌ ببخش‌.ندا مي‌رسد اي‌ فاطمه‌!ازهركه‌ دوستدار تو وفرزندان‌ تو است‌،شفاعت‌ نما.آنوقت‌ تو از شيعيان‌شفاعت‌ مي‌كني‌.
«رسول خدا(ص‌): نخستين‌ چيزي‌ كه‌ درقيامت‌ از زن‌ مي‌پرسند، نمازاست‌ و سپس‌ درباره‌ شوهرش‌ (اگر ازدواج‌ كرده‌ بوده‌) كه‌ چگونه‌ باشوهرش‌ رفتار مي‌نموده‌ است‌ .»
«منافق‌ و دورو در قيامت‌ با دو زبان‌ محشور مي‌شوند.يكي‌ از پشت‌سر وديگري‌ از جلوو آويخته‌!چنان‌ آتش‌ از آنها مي‌بارد كه‌ بدنهايشان‌رامي‌گدازد.سپس‌ آنان‌را چنين‌ معرفي‌ مي‌كنند:اينان‌ كساني‌ هستند كه‌ دردنيا دوزبان‌داشته‌اندو دوروبوده‌ اند.»
پيامبر:«سه‌ دسته‌ بي‌ حساب‌ به‌ جهنّم‌ برده‌ مي‌شوند:پير زناكار،عاق‌والدين‌ وشرابخوار.»
پيامبر:«هر چشمي‌ در قيامت‌ گريان‌ است‌ مگر سه‌ چشم‌:آنكه‌ ازخوف‌ خدا به‌ گريد.چشمي‌ كه‌ بر حرام‌ بسته‌ شود.چشمي‌ كه‌ در راه‌ خدانگهباني‌ دهد.»،
امام‌ سجاد(ع‌):«هركه‌ در باره‌ ما اشگي‌ بريزد در قيامت‌ باعث‌ آبرووروشني‌ چشم‌ او مي‌شود.»
رسول‌ خدا(ص‌):«آيا مي‌ دانيد كه‌ مفلس‌ كيست‌؟گفتند:مفلس‌كسيست‌ كه‌ درهم‌ ودينار ندارد!فرمود:مفلس‌ِ امّت‌ من‌، شخصي‌ است‌ كه‌نماز وروزه‌ دارد ولي‌ روز قيامت‌ در حالي‌ محشور مي‌ شود كه‌-در دنيا- به‌ كَسي‌ دشنام‌ داده‌ ويا حق‌ّ ديگري‌ را ضايع‌ نموده‌ ويابه‌ مال‌ ديگري‌ تجاوز نموده‌ است‌!براي‌ جبران‌ از حسناتش‌ بر مي‌ دارندوبه‌ اين‌ وآن‌ مي‌ دهند وچنانچه‌ حسناتش‌ كم‌ باشد،از گناهان‌ صاحبان‌ حق‌،به‌ حساب‌ او مي‌ گذارند،سپس‌ اورا در آتش‌ مي‌ اندازند.»
«امام‌ صادق‌(ع‌):سه‌ دسته‌ هستند كه‌ خدا در قيامت‌ با آنان‌ حرف‌نمي‌زند وآنان‌ را پاك‌ نمي‌كند وبراي‌ آنان‌ عذابي‌ دردناك‌ است‌ ازجمله‌آنها زني‌ است‌ كه‌ در بستر شويش‌ زنا مي‌كند»
«رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ با زن‌ شوهردار زنا كند،در قيامت‌ از عورت‌هردو،چركي‌ به‌ مسير پانصدسال‌ خارج‌ مي‌شود كه‌ تمام‌ اهل‌ جهنم‌ ازبوي‌ بد آن‌ اذيت‌ مي‌شوند وعذابشان‌ از همه‌ بيشتر است‌.»
« در روز قيامت‌ منادي‌ ندا مي‌كند: كجاست‌ فاطمة‌ دخترمحمّد!؟كجاست‌ خديجه‌ دختر خويلد! كجاست‌ مريم‌ دختر عمران‌! كجاست‌آسيه‌ دختر مزاحم‌! كجاست‌ ام‌ّ كلثوم‌ مادر يحيي‌!...
سپس‌ حضرت‌ خديجه‌ و حوا و آسيه‌ با گروهي‌ از فرشتگان‌، فاطمة‌زهراء3 را همراهي‌ مي‌كنند تا در عرصة‌ محشر بايستد.
اميرمؤمنان‌(ع‌) فرمود: وقتي‌ پيامبر از دنيا رفت‌ از همة‌ امّتش‌ ناراحت‌بود بغير از شما شيعيان‌! آگاه‌ باشيد كه‌ براي‌ هر چيزي‌ شرافتي‌ است‌ وشرافت‌ دين‌ به‌ شيعيان‌ است‌. بدانيد براي‌ هر چيزي‌ دستگيره‌اي‌ است‌ ودستگيرة‌ دين‌ شيعه‌ است‌. بدانيد براي‌ هر چيزي‌ امامي‌ است‌ و امام‌زمين‌، آن‌ زميني‌ است‌ كه‌ شيعه‌ در آن‌ ساكن‌ است‌. بدانيد كه‌ براي‌ هرچيزي‌ آقائي‌ است‌ و آقاي‌ مجالس‌، مجالس‌ شيعه‌ است‌... روز قيامت‌بعد از ما نزديكترين‌ افراد به‌ عرش‌ الهي‌ شيعيانند. آنها در حالي‌ از قبرهابيرون‌ مي‌آيند كه‌ صورتشان‌ روشن‌ و خوشحال‌ مي‌باشند. آنهاخوشحالند ولي‌ بقية‌ مردم‌ ناراحتند. بقيه‌ در هراسند ولي‌ شيعيان‌ درامان‌ هستند...
علي‌(ع‌)فرمود:شيعيان‌ ما در قيامت‌، در حاليكه‌ صورتهاي‌ نوراني‌وبدني‌ پوشيده‌ بوده‌ واز هر ترسي‌ ايمن‌ مي‌باشند.، از قبرها بيرون‌مي‌آيندوسختي‌ها ومواقف‌ قيامت‌،براي‌ آنان‌ آسان‌ است‌.مردم‌ درهراسند ولي‌ آنان‌ نمي‌ترسند. مردم‌ ناراحتند ولي‌ آنها اندوهي‌ندارند.براي‌ آنان‌ ناقه‌ هايي‌ سفيد كه‌ داراي‌ بالهايي‌ باشند،مي‌آورندوآنان‌ سوار شده‌ ودرساية‌ عرش‌ الهي‌ فرود آمده‌ وبر منبرهايي‌ از نورمي‌نشينند وتا پايان‌ قيامت‌ وحساب‌ مردم‌،به‌ خوردن‌ غذاهايي‌ كه‌مقابلشان‌ است‌،مشغول‌مي‌باشند. «بحارج‌68»

مائده ‌36 :

اِن‌َّ الذين‌َ كَفَروا لَوْ اَن‌َّ لَهُم‌ْ مافِي‌ الاّرْض‌ِ جَميعاً وَمِثْلَه‌ُ
مَعَه‌ُلِيَفْتَدوا بِه‌ِ مِن‌ْ عَذاب‌ِ يَوْم‌ِ الْقِيامة‌ِ ماتُقُبِّل‌َ مِنْهُم‌ْوَلَهُم‌ عَذاب‌ٌ اَليم‌ٌ.
يعني‌:اگركافران‌ آنچه‌ در كُرة‌ زمين‌ است‌ مال‌ آنها باشد وبخواهند آنرابدهند تا از عذاب‌ قيامت‌،خلاصي‌ يابن‌،ازآنها قبول‌ نمي‌ شود وبراي‌ آنها عذابي‌ دردناك‌ است‌.

خدا به‌ او نظر نكند!

امام‌ صادق‌(ع‌):علم‌ دين‌ بياموزيد وجاهل‌ به‌ احكام‌ دينتان‌ نباشيد!
كه‌ هرك‌ دين‌ الهي‌ را نياموزد،روزقيامت‌،خدا به‌ او نظر نمي‌ كند وعملش‌را تزكيه‌ نمي‌ نمايد!

انعام ‌22 :

وَيَوْم‌َ نَحْشُرُهُم‌ْ جَميعاًثُم‌َّ نَقول‌ لِلْذّين‌َ اَشْرَكوا اَيْن‌َ شُرَكاؤكُم‌ْ الَّذين‌َ كُنْتُم‌ْ تزْعُمون‌َ.
يعني‌:وروزيكه‌ همه‌ را مبعوث‌ مي‌ نماييم‌. سپس‌به‌ مشركين‌ مي‌گوئيم‌:كجا هستند شريكاني‌ -كه‌ شريك‌ خدا قرار مي‌ داديد-كه‌ شما مي‌پنداشتيد.

مسخره‌ كننده‌ مؤمن‌

رسول‌ خدا(ص‌):روز قيامت‌،شخصي‌ را كه‌ در دنيا مؤمنين‌ رامسخره‌مي‌ كرده‌ است‌ ،مي‌ آورند وبراي‌ او دري‌ از بهشت‌ را مي‌ گشايند ومي‌ گويند:داخل‌ شو!اوهم‌ كه‌ خيلي‌ ناراحت‌ بوده‌ است‌،بطرف‌ دربهشت‌ حركت‌ مي‌ كند ،ناگهان‌ در بهشت‌ را مي‌ بندندواز طرف‌ ديگري‌دري‌ مي‌ گشايند!وبه‌ او گفته‌ مي‌ شود:داخل‌ شو!چون‌ نزديك‌ آن‌ درشود،آن‌ را هم‌ مي‌ بندند!
وَيْل‌ٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبين‌َ.
يعني‌:واي‌ برتكذيب‌ كنندگان‌-قيامت‌ ومعاد-. اين‌ آيه‌ در سورة‌ مرسلات‌،ده‌ بار تكرار شده‌ است‌!

سه‌ حديث‌ از امام‌ صادق‌(ع‌)

1 - هنگاميكه‌ روزقيامت‌ شود،يكي‌ ازپرده‌ هاي‌ بهشت‌ را كنار مي‌ زنند.آنوقت‌ بوي‌ بهشت‌ از مير پانصد سال‌ بمشام‌ همه‌ بغير از يكدسته‌ مي‌رسد!سؤال‌ شد:آن‌ يكدسته‌ كدامند؟فرمود:عاق‌ والدين‌!
2 - سه‌ دسته‌ هستند كه‌ خدا در قيامت‌ به‌ آنها نظر نمي‌ كندوآنان‌ را تزكيه‌ نمي‌ نمايد وبراي‌ آنان‌ عذاب‌ دردناك‌ است‌:كسيكه‌ ادعاي‌ امامت‌ كند درحاليكه‌ صلاحيت‌ امامت‌ ندارد!كسيكه‌ امام‌ منصوب‌ از طرف‌ خدا راانكاركند!وكسيكه‌گمان‌كند،آن‌دونفردراسلام‌نصيبي‌ دارند!(تسلية‌ الفؤاد)
3 - روز قيامت‌،منادي‌ ندا كند:دشمنان‌ اولياء خدا كجا هستند؟عده‌ اي‌ در حاليكه‌ گوشت‌ بر صورت‌ ندارند،بلند شوند!سپس‌ گفته‌ شود:اينها كساني‌ هستند كه‌ مؤمنين‌ را اذيت‌ مي‌ كردند وبا آنان‌ دشمني‌ مي‌ورزيدند وبر دينشان‌ سرزنش‌ مي‌ نمودند!بعد امر مي‌ شود كه‌ آنان‌ را به‌ جهنم‌ ببرند.

آل‌ عمران ‌77 :

آنانكه‌ پيمان‌ وعهد الهي‌ را به‌ قيمت‌ كمي‌ فروختند،درآخرت‌ بهره‌ اي‌ ندارند وخدا با آنان‌ سخن‌ نگويدو روزقيامت‌به‌ آنان‌ نظر -نظرلطف‌-نكند وپاكشان‌ نسازد وآنان‌ را عذابي‌ دردناك‌ است‌.

ابراهيم ‌42 :

وخيال‌ نكن‌ خدا از اعمال‌ ظالمين‌ غافل‌ است‌!بلكه‌ -حساب‌ -آنان‌ رابراي‌ روزي‌ كه‌ درآن‌،چشمهاخيره‌ بماند*درحاليكه‌ سرها بالا گرفته‌،چشمشان‌ بهم‌ نخورد ودلشان‌خالي‌ از هر سرور وشادي‌ است‌،تأخير انداخته‌ است‌.

چرا به‌ علمت‌ عمل‌ نكردي‌؟

امام‌ صادق‌(ع‌)در تفسير آية‌«فلِلّه‌ الحجّة‌ البالغة‌»يعني‌:براي‌ خداحجت‌ رسا است‌»فرمود:خداوند روزقيامت‌،به‌ بنده‌ مي‌ فرمايد:آيا عالم‌نبودي‌؟اگر بگويد:آري‌!گفته‌ مي‌ شود:چرا به‌ علمت‌ عمل‌ نكردي‌؟واگربگويد:خير!گفته‌ مي‌ شود:چرا ندانستي‌ تا عمل‌ نمايي‌؟واين‌ حجت‌بالغة‌ خدابر بندگانش‌ است‌.

عالم‌ وقيامت‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):عالمي‌ كه‌ علمش‌ را مخفي‌ كند،روز قيامت‌ درحاليكه‌بدترين‌ بو را دارد،محشور مي‌ شودبطوريكه‌ اهل‌ محشر از بوي‌ اوناراحت‌ شده‌ وهمه‌ حتي‌ جنبندگان‌ كوچك‌،اورا لعن‌ نمايند. «بحار،ج‌2»

عذاب‌ شديدتر

رسول‌ خدا(ص‌):عذاب‌ چهار نفر از همه‌ شديدتر است‌:كسيكه‌پيامبر يا وصي‌ پيامبررا بكشدوكسيكه‌ مردم‌ را بدون‌ اينكه‌ علمي‌ داشته‌باشد،گمراه‌ كند.وكسيكه‌ مجسمه‌ بسازد.

عصبيت‌!

رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ در دلش‌،ذره‌ اي‌ عصبيت‌ باشد،خدا اورا درقيامت‌،با اعراب‌ جاهليت‌،محشور مي‌ كند.

از همه‌ سيرتر!

رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ در دنيا از همه‌ سيرتر است‌،در قيامت‌ ازهمه‌ گرسنه‌ تر است‌.

رياد گنجشك‌!

رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ گنجشكي‌ را بي‌ جهت‌ بكشد،آن‌ گنجشك‌در قيامت‌ در حاليكه‌ فريادش‌ در اطراف‌ عرش‌ بلنداست‌ ،مي‌ آيد ومي‌ گويد:اين‌ كسي‌ است‌ كه‌ مرا بي‌ جهت‌ كشت‌!

خنده‌ وخواب‌ كم‌!

حضرت‌ داود نبي‌(ع‌):اي‌ سليمان‌!كم‌ بخواب‌ كه‌ روز قيامت‌ فقير مي‌باشي‌ وكم‌ خنده‌ كن‌ كه‌ خندة‌زياد،روز قيامت‌ توراحقير مي‌ كند.

زن‌ زيبا در قيامت‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):روزقيامت‌،زن‌ زيبائي‌ را كه‌ با زيبائي‌ خود فتنه‌ مي‌كرده‌ است‌ ،مي‌ آورندوبه‌ او خطاب‌ مي‌ شود كه‌ چرافتنه‌ كردي‌؟جواب‌مي‌ دهد كه‌:خدايا!تومرا زيبا آفريدي‌ !به‌ او خطاب‌ مي‌ شود كه‌:حضرت‌ مريم‌(س‌)از تو زيباتربود ولي‌ او فتنه‌ نكرد!سپس‌ مرد زيبائي‌ را كه‌ بازيبائي‌ خودفتنه‌ مي‌ نموده‌ است‌ ،رامي‌ آورند وبه‌ او خطاب‌ مي‌ شود كه‌ چرا فتنه‌ كردي‌؟جواب‌ مي‌ دهد كه‌:تومرا زيبا آفريدي‌!به‌ او خطاب‌ مي‌شود كه‌:حضرت‌ يوسف‌ از تو زيباتر بود.ولي‌ به‌ فتنه‌ نيافتاد.بعد شخصي‌ را كه‌ بخاطر بلاها وسختيها به‌ فتنه‌ افتاده‌ بود را مي‌ آورند.به‌ او خطاب‌مي‌ شود كه‌:چرا تحمل‌ سختيها ننمودي‌ وبه‌ فتنه‌ افتادي‌؟جواب‌ مي‌دهد كه‌:تو سختيها وبلاها را بر من‌ نازل‌ كردي‌ ومن‌ به‌ فتنه‌ افتادم‌!به‌ او خطاب‌ مي‌ شود كه‌:بلاهاي‌ حضرت‌ ايوب‌(ع‌)از تو بيشتر بود ولي‌ او به‌فتنه‌ نيافتاد.

گوشت‌ برصورت‌ ندارند!

امام‌ صادق‌(ع‌):روز قيامت‌ منادي‌ ندا مي‌ كند:آنهائيكه‌ مانع‌ بندگان‌مؤمن‌ بودند،كجاهستند؟عده‌ اي‌ كه‌ گوشت‌ بر صورت‌ ندارند،بلند مي‌شوند!ندا مي‌ شود:اينها كساني‌ هستند كه‌ در دنيا مؤمنين‌ را اذيت‌ مي‌كردند وبا آنان‌ دشمني‌ مي‌ نمودند ودينشان‌ را مسخره‌ مي‌ كردند!سپس‌دستور داده‌ مي‌ شود كه‌ به‌ جهنم‌ انداخته‌ شوند.

زنا!

امام‌ صادق‌(ع‌):عذاب‌ كسيكه‌ نطفه‌ اش‌ را در رحِم‌ِ زن‌ نامحرم‌ بريزداز همه‌ بيشتر است‌.

لواط‌!

رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ با نوجواني‌ لواط‌ كند،روز قيامت‌ جُنُب‌محشور مي‌ شود وهمه‌ آبهاي‌ دنيا هم‌ نمي‌ تواند اورا پاك‌ كند!

اولين‌ حكم‌ درقيامت‌!

رسول‌ خدا(ص‌):اولين‌ حكم‌ خدا در قيامت‌ در مورد خونها است‌ كه‌افراد مربوط‌ به‌ آن‌ از بقيه‌ جدا مي‌ شوند.

حج‌ نرفته‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):كسيكه‌ با اينكه‌ سالم‌ است‌ به‌ حج‌ نمي‌ رود،كورمحشور مي‌ شود!

رياكار!

رسول‌ خدا(ص‌):روز قيامت‌،رياكار را به‌ چهار نام‌ مي‌ خوانند:اي‌كافر!اي‌ فاجر!اي‌ غادر!اي‌ خاسر!عمل‌ واجرت‌ باطل‌ شد!پاداش‌اعمالت‌ را از كسانيكه‌ اعمالت‌ ر براي‌ آنها انجام‌ مي‌ دادي‌ بگير!

عجله‌ درگناه‌!

علي‌ (ع‌):كسيكه‌ در انجام‌ گناه‌ عجله‌ مي‌ كند،روز قيامت‌ زودتر ازديگران‌ اشك‌ مي‌ ريزد!

آثار تلاوت‌ بعضي‌ از سوره‌ ها در قيامت‌

كسيكه‌ سورة‌يونس‌ را در هر دو يا سه‌ ماه‌ تلاوت‌ كند،روز قيامت‌ ازمقربين‌ است‌*كسيكه‌ سورة‌هود را در هر جمعه‌ قرائت‌ نمايد،در قيامت‌از زمرة‌ پيامبران‌ بوده‌ وخطائش‌ پاك‌ مي‌ شود.*كسيكه‌ سورة‌يوسف‌ رادرهر روز يا هر شب‌،تلاوت‌ كند،در قيامت‌،جمالش‌ مثل‌ يوسف‌ بوده‌ و دچار فزع‌ اكبر نمي‌ گرد.*كسيكه‌ سورة‌رعد راتلاوت‌ نمايد،بدون‌حساب‌ ،وارد بهشت‌ شده‌ واجازة‌ شفاعت‌ در مورد خانواده‌ ودوستانش‌ را به‌ او مي‌ دهند*كسيكه‌ سورة‌كهف‌ رادر هر شب‌ جمعه‌ بخواند،شهيدمي‌ ميرد ودر قيامت‌ با شهداء محشور مي‌ شود*كسيكه‌ بر تلاوت‌سورة‌مريم‌ مداومت‌ نمايد،رو قيامت‌ جزء اصحاب‌ عيسي‌(ع‌)محشور شده‌ وپادشاهي‌ سليمان‌ را به‌ او مي‌ دهند*كسيكه‌ سورة‌احزاب‌ رازيادقراءت‌ كند،در قيامت‌ در كنار پيامبران‌،خواهد بود*كسيكه‌ در نمازهاي‌واجب‌ ومستحب‌،سورة‌دخان‌ راتلاوت‌ كند،در قيامت‌ ،ايمن‌ بوده‌ وازاوحسابي‌ آسان‌ كشيده‌ ونامة‌ عملش‌ را بدست‌ راست‌ مي‌ دهند*كسيكه‌ در هر جمعه‌،سورة‌احقاف‌ تلاوت‌ نمايد،در دنيا،دچار ترس‌ نشده‌ ودر قيامت‌،ايمن‌ خواهد بود*كسيكه‌ سورة‌انّا فتحناراتلاوت‌ كند،در قيامت‌به‌ اومخلص‌ خطاب‌ مي‌ شود*كسيكه‌ هر شب‌ قبل‌ از خواب‌،سورة‌واقعه‌ را تلاوت‌ نمايد،روز قيامت‌،خدا رابا صورت‌ نوراني‌ ملاقات‌كند*كسيكه‌ سوره‌ هاي‌ طلاق‌ وتحريم‌ را درنمازهاي‌ واجب‌ بخواند، در قيامت‌،دچار ترس‌ نمي‌ شود*كسيكه‌ بر سورة‌لا اقسم‌ مداومت‌ كرده‌وبه‌ آن‌ عمل‌ كند،با بهترين‌ صورت‌ محشور شده‌ واز صراط‌ وميزان‌ عبور كند*كسيكه‌ سورة‌والنازعات‌ را تاوت‌ نمايد،سيراب‌ مي‌ ميرد وسيراب‌محشور مي‌ شود وسيراب‌ به‌ بهشت‌ مي‌ رود*كسيكه‌ سورة‌ ذات‌البروج‌ را در نمازهاي‌ واجب‌،تلاوت‌ كند، در موقف‌ پيامبران‌ مي‌ايستد*كسيكه‌ سورة‌الطارق‌ را در نمازهاي‌ واجب‌ تلاوت‌ كند،درقيامت‌داراي‌ جاه‌ ومقام‌ بوده‌ واز رفيقان‌ پيامبران‌ است‌*كسيكه‌سورة‌اعلي‌ را در نمازهاي‌ واجب‌ومستحب‌،تلاوت‌ كند،به‌ او گفته‌ مي‌شود:از هر دري‌ كه‌ مي‌ خواهي‌،وارد بهشت‌ شو!*كسيكه‌ بر تلاوت‌سورة‌والعاديات‌ مداومت‌ كند،با علي‌(ع‌) محشور شده‌ ودر كنار اوخواهد بود*كسيكه‌القارعه‌ رازياد تلاوت‌ كند،ازحرارت‌ جهنم‌ ايمن‌است‌*كسيكه‌ سورة‌ عصر رادر نوافل‌ بخواند،با خنده‌ ونور مبعوث‌شده‌ وداخل‌ بهشت‌ مي‌ شود*كسيكه‌ سورة‌لايلاف‌ را زياد تلاوت‌نمايد،اورا بر مركبي‌ از مركبهاي‌ بهشت‌ سوار نمايند.

ثواب‌ زيارت‌ مشهد

امام‌ جواد(ع‌):كسيكه‌ قبر پدرم‌ را- در مشهد-زيارت‌ كند،خداوندگناهان‌ گذشته‌ وآيندة‌ اورا بيامرزد ودر قيامت‌تاپايان‌ حساب‌،منبري‌بموازات‌ منبر رسول‌ خدا(ص‌)،براي‌ او قرار مي‌ دهند.

اين‌ همان‌ روزاست‌!

عمروبن‌ شيبه‌ مي‌ گويد:به‌ امام‌ پنجم‌(ع‌)،عرضكردم‌:خدا مرافدايت‌كند!هنگاميكه‌ قيامت‌ بر پا مي‌ شود،پيامبر(ص‌) واميرمؤمنان‌(ع‌)وشيعيان‌ كجاهستند؟فرمود:بر كثباني‌ از مُشك‌ اذفر وبر منبرهايي‌ از نور هستند.مردم‌ در اضطرابند ولي‌ آنان‌ نيستند!مردم‌ بي‌ تابندولي‌ آنان‌نيستند!سپس‌ اين‌ آيه‌ را تلاوت‌ فرمود:من‌ جاء بالحسنة‌ فله‌ خيرٌ منهاوهم‌ من‌ فزع‌ يومئذٍ آمنون‌.يعني‌:كسيكه‌ با حسنه‌-ولايت‌ علي‌(ع‌) -بيايد،از اضطراب‌ در امان‌ است‌.لا يحزنهم‌ الفزع‌ الاكبر وتتلقاهم‌ الملائكة‌ هذا يومكم‌ الذي‌ كنتم‌ توعدون‌.يعني‌:در آن‌ روزي‌ كه‌ روزبي‌ تابي‌ بزرگ‌ است‌،آنها غمگين‌ نيستند وملائكه‌ با انان‌ ملاقات‌ كرده‌ومي‌ گويند:اين‌ همان‌ روزي‌ است‌ كه‌ به‌ شما وعده‌ داده‌ شده‌ بود.

جسم‌ نوراني‌!

رسول‌ خدا(ص‌):هنگاميكه‌ مؤمن‌ از قبر محشور مي‌ شود،هيكلي‌شبيه‌ خودش‌،جلو او قدم‌ مي‌ گذارد وهر كجا مؤمن‌ دچار ترس‌ و هراس‌هاي‌ قيامت‌ مي‌ شود،آن‌ هيكل‌ به‌ او دلداري‌ مي‌ دهد ومي‌ گويد:نترس‌!
وناراحت‌ نباش‌! وبشارت‌ باد برتو به‌ خوشحالي‌ وكرامت‌ خدا!تا اينكه‌ مؤمن‌ حساب‌ آساني‌ پس‌ مي‌ دهد وامر به‌ رفتن‌ به‌ بهشت‌ مي‌ شود ودرتمم‌ اين‌ مراحل‌ او با اين‌ شخص‌ است‌. وقتي‌ مؤمن‌ مي‌ خواهد داخل‌بهشت‌ شود،به‌ آن‌ هيكل‌ مي‌ گويد:تو خوب‌ شخصي‌ هستي‌ كه‌ همراهم‌از قبر خارج‌ شدي‌ و به‌ من‌ بشارت‌ دادي‌ تا اينكه‌ براحتي‌ به‌ بهشت‌رسيدم‌. توكيستي‌؟مي‌ گويد:من‌ همان‌ شادي‌ هستم‌ كه‌ در دنيا،در دل‌برادر مؤمنت‌ وارد نمودي‌!خدا مرا خلق‌ كرد تا بتو آرامش‌ وبشارت‌بدهم‌!

اثرات‌ رمضان‌!

رسول‌ خدا(ص‌):يكي‌ از اثرات‌ روزة‌ رمضان‌،امان‌ از گرسنگي‌ و تشنگي‌ قيامت‌ است‌.

شهدا

رسول‌ خدا(ص‌):روز قيامت‌،شهداء بر منبرهايي‌ از ياقوت‌،در ساية‌ عرش‌ هستند وخدا به‌ آنان‌ گويد:آيا پاداش‌ خوبي‌ به‌ شما دادم‌؟مي‌گويند:آري‌!

لباس‌ از نور

رسول‌ خدا(ص‌):روز قيامت‌،عده‌ اي‌ را مي‌ آورند كه‌ لباسهايي‌ ازنورپوشيده‌ وبرصورتشان‌نيز نور است‌.آثار سجده‌ از آنها پيداست‌.انها ازصفوف‌ عبور كرده‌ ودر مقابل‌-قدرت‌ وعظمت‌-پروردگار مي‌ ايستند.ملائكه‌ وپيامبران‌ وشهداء وصالحين‌ بر آنها غبطه‌ مي‌ خورند!عمر گفت‌:
يارسول‌ الله‌!اينهاكيانند؟فرمود:شيعيان‌ ماكه‌امامشان‌،علي‌(ع‌) است‌.

خواب‌ عجيب‌ پيامبر!

رسول‌ خدا(ص‌)فرمود:ديشب‌ عجايبي‌ را در خواب‌ ديدم‌!از جمله‌ ديدم‌ مردي‌ از امّت‌ مرا خواستند7عذاب‌ كنند ولي‌ وضوءآمد ومانع‌عذابش‌ شد!ديدم‌ شياطين‌،مردي‌ از امّت‌ مرا دچار وحشت‌ كردند ولي‌ ذكر خداآمد واورا نجات‌ داد!ديدم‌ مردي‌ از امتّم‌ را كه‌ مأمورين‌ عذاب‌به‌ سراغش‌ امدند ولي‌ نمازآمد ومانع‌ شد!ديدم‌ مردي‌ از امتّم‌ دچارتشنگي‌ وعطش‌ بود وهرگاه‌ مي‌ خواستآب‌ بنوشد،مانع‌ مي‌ شدند ولي‌روزة‌رمضان‌ آمد واورا سيراب‌ كرد!ديدم‌ مردي‌ از امتّم‌ را كه‌ مي‌خواست‌يه‌ گروه‌ پيامبران‌،كه‌ حلقه‌ وار نشست‌ بودند،بپيوندد،ولينمي‌گذاشتند.اماغسل‌ جنابتآمد ودست‌ اورا گرفت‌ ودر كنارم‌ نشاند!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌را كه‌ مقابل‌ وپشت‌ سر وسمت‌ راست‌ و چپ‌ و پائينش‌ ،تاريك‌ است‌ و او در تاريكي‌ واقع‌ شده‌ بود.ولي‌ حج‌ وعمره‌ آمد واورااز تاريكي‌ در آوردو وارد نور كرد!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌،با مؤمنين‌ صحبت‌مي‌ كرد .ولي‌ آنها با او حرف‌ نمي‌ زدندأناگاه‌ صلة‌ رحم‌ آمد وگفت‌: اي‌ مؤمنين‌!با او سخن‌ بگوديد كه‌ او صلة‌ رحم‌ مي‌ نمود.آنها با او سخن‌گفتند وبا او دست‌ دادند!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ را كه‌ دست‌ وصورت‌ خودرا از آتش‌ دور مي‌ كرد.تا اينكه‌ صدقه‌ آمد وسايه‌ بر سرش‌ وپرده‌ برصورتش‌ شد!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ را كه‌ زبانة‌ آتش‌ از هر طرف‌،اورا گرفته‌بود.ولي‌ امر بمعروف‌ ونهي‌ از منكر آمدند واورا خلاص‌ كردند باملائكة‌ رحمت‌ قرار دادند!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ را كه‌ نشسته‌ بود وبين‌ اوورحمت‌ الهي‌ ،مانع‌ قرار داشت‌.ولي‌ خوش‌ اخلاقيش‌ آمد ودست‌اورا گرفت‌ و وارد رحمت‌ الهي‌ نمود!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ را كه‌ نامة‌عملش‌ به‌ دست‌ چپ‌ بود.ولي‌ خوف‌ او از خدا آمد ونامة‌ عملش‌ رابدست‌ راستش‌ داد!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ را كه‌ بر لبة‌ جهنم‌ ايستاده‌ بود.ولي‌ اميدش‌ به‌ خداآمد واورا نجات‌ داد!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ در آتش‌افتاد ولي‌ اشكهايي‌ كه‌ از ترس‌ خدا ريخته‌ بود آمد واورا از آتش‌ درآورد!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ بر پل‌ صراط‌ مي‌ لرزيد.وليحسن‌ ظنش‌ به‌خدا آمد ولرزشش‌ بر طرف‌ شد و از صراط‌ عبور كرد!ديدم‌ مردي‌ ازامتم‌ بر صراط‌ است‌ وگاهي‌ بر سين‌ اش‌ وگاهي‌ بر دست‌ وپايش‌ مي‌ رودوگاهي‌ معلق‌ مي‌ شود. ولي‌ صلوات‌ او بر مت‌ آمد واورا بر پايش‌ايستاند واز صراط‌ عبورش‌ داد!ديدم‌ مردي‌ از امتم‌ بر در بهشت‌ است‌ولي‌ در بهشت‌ بسته‌ بود.تا اينكه‌ شهادت‌ لا اله‌ الاّ اللّه‌ آمد ودرها را بازكردند واو وارد بهشت‌ شد!

همه‌ گريان‌

رسول‌ خدا(ص‌):روز قيامت‌،همة‌ چشمها گريان‌ است‌ غير از سه‌چشم‌!چشم‌ كسيكه‌ يكشب‌ در راه‌ خدا ،نگهباني‌ داده‌ است‌.چشم‌ كسي‌كه‌ بر روي‌ حرام‌ بسته‌ شده‌ است‌. وچشم‌ كسيكه‌ از خوف‌ خدا ، اشك‌ريخته‌ است‌.

نمازشب‌

رسول‌ خدا(ص‌):از جمله‌ آثار نماز شب‌،اينستكه‌ روز قيامت‌،تاجي‌بر سر وسايه‌ اي‌ بر بالاي‌ سر صاحبش‌ مي‌ شود.

آقا درقيامت‌

امام‌ پنجم‌(ع‌):سرور وآقاي‌ نيكان‌ در قيامت‌،شخصي‌ است‌ كه‌ بعد از رحلت‌ پدر ومادرش‌،نيز به‌ آنان‌ نيكي‌ كرده‌ است‌-آنان‌ را فراموش‌ننموده‌ است‌-.

ايمن‌ از فزع‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):هركه‌ سه‌ روز آخر ماه‌ رجب‌ را روزه‌ بگيرد،از فزع‌ بزرگ‌ وهول‌ و هراسهاي‌ آن‌،ايمن‌ گردد.

سخنران‌ قيامت‌

رسول‌ خدا(ص‌):خطيب‌ وسخنران‌ انبياء در قيامت‌،شعيب‌ پيامبراست‌.

اهل‌ تواضع‌

حديث‌ قدسي‌:درقيامت‌ نزديك‌ ترين‌ افرادبه‌ من‌ اهل‌ تواضع‌ودورترين‌ افراد بمن‌ متكبرين‌ هستند.

عبدالمطلب‌ يك‌ امّت‌!

امام‌ صادق‌(ع‌):روز قيامت‌،عبدالمطلّب‌ ،به‌ صورت‌ يك‌ اُمّت‌محشورمي‌شودوداراي‌چهرة‌پيامبران‌وهيبت‌پادشاهان‌است‌.

اولين‌ شخصيكه‌ محشور مي‌ شود!

در صحف‌ ادريس‌ است‌ كه‌ خدا فرمود:محمد(ص‌)اولين‌ كسي‌ است‌كه‌ از زمين‌ محشور مي‌ شود وبه‌ موقف‌ قيامت‌،وارد مي‌ گردد وشفاعت‌مي‌ كند وشفاعتش‌ قبول‌ مي‌ شود واولين‌ شخصي‌ است‌ كه‌ درهاي‌بهشت‌ را مي‌ كوبد وبهشت‌ برايش‌ گشوده‌ مي‌ شود ووارد بهشت‌ مي‌شود.

شيعيان‌ علي‌(ع‌)در قيامت‌

علي‌ (ع‌):درقيامت‌،اهل‌ ولايت‌ ما،درحاليكه‌ داراي‌ صورتهاي‌ نوراني‌وبدني‌ پوشيده‌ وايمن‌ از هرترسي‌هستند،از قبرهاخارج‌ مي‌شوند.سختي‌ هاومواقف‌ قيامت‌،براي‌ آنان‌ آسان‌ است‌.مردم‌ مي‌ ترسندولي‌آنان‌ نمي‌ ترسند!مردم‌ ناراحت‌ وغمگينند ولي‌ آنها اندوهي‌ ندارند!
براي‌ آنان‌ ناقه‌ هايي‌ سفيد كه‌داراي‌ بالهايي‌ مي‌ باشند،مي‌ آورند وآنان‌سوار شده‌ ودر ساية‌ عرش‌ الهي‌ فرود آمده‌ وبر منبرهايي‌ از نور مي‌نشينند وتاپايان‌ حساب‌ مردم‌، به‌ خوردن‌ طعامهايي‌ كه‌ در مقابل‌ آنان‌است‌ مشغول‌ هستند.

تبديل‌ بدي‌ به‌ خوبي‌

امام‌ باقر(ع‌)در تفسير آية‌«فاولئك‌ يبدّل‌ اللّه‌ سيّئاتهم‌ حسنات‌يعني‌:آنها كساني‌ هستند كه‌ خدا،بديهاي‌ آنان‌ را تبديل‌ به‌ نيكي‌ مي‌ كند»فرمود:وقتي‌ مؤمن‌ گناهكار را به‌ موقف‌ حساب‌ مي‌ آورند،خدا خود از اوحساب‌ مي‌ كشد.هيچكس‌ از حساب‌ او خبردار نمي‌ شود!خدا گناهان‌اورا يادآور مي‌ شود ومومن‌ هم‌ به‌ آنها اقرار مي‌ كند.سپس‌ خدابه‌نويسندگان‌ اعمال‌ دستور مي‌ دهد كه‌ گناهان‌ اورا تبديل‌ به‌ حسنات‌ كنندواين‌ حسنات‌ را به‌ مردم‌ نشان‌ دهند!مردم‌ وقتي‌ حسنات‌ اورا مي‌ بينند، مي‌ گويند:اين‌ شخص‌ اصلاً گناهي‌ نكرده‌ است‌!درآخر خدا دستور مي‌دهد،اورا به‌ بهشت‌ ببرند.

اثر علم‌

رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ يك‌ مسئله‌ ياد بگيرد،روز قيامت‌،هزارگردنبند از نور بر گردنش‌ مي‌ گذارند.«بحار،ج‌1»

اولين‌ نفري‌ كه‌ صدا مي‌زنند

رسول‌ خدا(ص‌):اولين‌ نفري‌ راكه‌ در قيامت‌،صدا مي‌ زنند،من‌هستم‌.من‌ از طرف‌ راست‌ عرش‌ بر مي‌ خيزم‌ ولباس‌ سبزي‌ از لباسهاي‌بهشت‌ مي‌ پوشم‌.سپس‌ پدرم‌ ابراهيم‌ را مي‌ خوانند.اوهم‌ از جانب‌راست‌ عرش‌ بر مي‌ خيزد وبر تن‌ او هم‌ لباس‌ سبزي‌ از لباسهاي‌ بهشت‌مي‌ پوشانند.بعد منادي‌ از طرف‌ عرش‌ ندا مي‌ دهد:بهترين‌ پدر،پدرت‌ابراهيم‌ است‌ وبهترين‌ برادر،برادرت‌ علي‌(ع‌)است‌.

ترس‌ از خدا

رسول‌ خدا(ص‌):هركه‌ براي‌ خدا واز خوف‌ خدا،گناه‌ نكند،خدا اورادر روز قيامت‌،راضي‌ مي‌ نمايد.

كنترل‌ عصبانيت‌

امام‌ پنجم‌(ع‌):كسيكه‌ عصبانيت‌ خود را كنترل‌ كند،در حاليكه‌ قدرت‌بر اعمال‌ خشونت‌ دارد،روز قيامت‌ خداوند دلش‌ را ازاطمينان‌ وايمان‌ پرنمايد.

فقراء در را مي‌كوبند!

امام‌ صادق‌(ع‌):روز قيامت‌ عده‌ اي‌ بطرف‌ بهشت‌ رفته‌ ودرهاي‌ آنرامي‌ كوبند!به‌ آنها گفته‌ مي‌ شود:شما كيستيد؟جواب‌ مي‌ دهند:ما فقراءهستيم‌!به‌ آنها مي‌ گويند:اول‌ برويد حساب‌ پس‌ بدهيد!جواب‌ مي‌ دهندشما چيزي‌ بما نداديد تاحساب‌ آن‌ را ازما بكشيد!خداوند عزوجل‌ مي‌فرمايد:راست‌ گفتند!آنهارا به‌ بهشت‌ داخل‌ كنيد.

موهاي‌ منا

امام‌ صادق‌(ع‌):وقتي‌ مؤمني‌ در مراسم‌ حج‌ در مِني‌' موهاي‌ خودراكوتاه‌ نمود،وآنهارا در زمين‌ دفن‌ كرد،روزقيامت‌ همين‌ موهادرحاليكه‌از طرف‌ صاحب‌ خود لبيك‌ مي‌ گويد،مي‌ آيند.

اثر 40سال‌ اذان‌

رسول‌ خدا(ص‌):كسيكه‌ 40سال‌ اذان‌ بگويد،روز قيامت‌،عمل‌ چهل‌صِدّيق‌ را به‌ او بدهند.كسيكه‌20سال‌ اذان‌ بگويد،در قيامت‌ نورش‌باندازه‌ نورآسمان‌ است‌.كسيكه‌ 10سال‌ اذان‌ بگويد،با حضرت‌ابراهيم‌(ع‌)در يكجا مي‌ باشد.كسكه‌ 1سال‌ اذان‌ بگويد،همة‌ گناهانش‌آمرزيده‌ مي‌ شود.

وضو

رسول‌ خدا(ص‌):من‌ درقيامت‌،امتم‌ رااز آثار وضوء مي‌ شناسم‌.

چرا مريض‌ شدم‌ نيامدي‌؟

صادقَين‌(ع‌):خداوند،روز قيامت‌ از مؤمن‌ حساب‌ آساني‌ مي‌كشد.سپس‌ اورا عتاب‌ مي‌ كند كه‌ چرا وقتي‌ مريض‌ شدم‌،به‌ عيادتم‌نيامدي‌؟مؤمن‌ مي‌ گويد:تو پروردگار ومن‌ بنده‌ ام‌!توحّي‌ هستي‌ ودچاردرد وناراحتي‌ نمي‌ شوي‌!خدا مي‌ فرمايد:هركه‌ مؤمني‌ را عيادت‌ كند ،گويا مرا عيادت‌ كرده‌ است‌.

چهار حديث‌ از رسول‌ خدا(ص‌)

بچه‌ها در مقابل‌ بهشت‌

1 - روز قيامت‌،به‌ اطفال‌ مؤمنين‌ گفته‌ مي‌ شود كه‌ به‌ بهشت‌برويد!آنها حركت‌ مي‌ كنند ولي‌ در بهشت‌ منتظر پدر ومادر خودمي‌ايستند! به‌ آنها گفته‌ مي‌ شود:آنها گناهكارند!كودكان‌ با شنيدن‌ اين‌ سخن‌،ناله‌ سر مي‌ دهند...در اين‌ حال‌ خدا مي‌ فرمايد:پدر ومادر آنهارا هم‌ به‌بهشت‌ ببريد.

قرآن‌ جلو جهنم‌

2 - روز قيامت‌،هر سورة‌قرآن‌ بر در جهنم‌ مي‌ ايستد ونمي‌ گذار قاري‌او به‌ جهنم‌ برود!

شعار مسلمين‌

3 - شعار مسلمين‌ درهنگام‌ عبور از پل‌ صراط‌،لا اله‌ الاّ اللّه‌ وعلي‌اللّه‌ فَليتوكل‌ المتوكلون‌ است‌.

حافظ ‌ 40حديث‌

4 - كسيكه‌ 40 حديث‌ ديني‌ براي‌ اُمّتم‌ حفظ‌ كند،روز قيامت‌ در زمرة‌فقهاء وعلماء خواهد بود.

نام‌ محمّد

در روايت‌ است‌ كه‌ در قيامت‌،خدا به‌ كسيكه‌ نامش‌ محمد است‌ مي‌فرمايد:حيا نكردي‌ بااينكه‌ نامت‌ نام‌ حبيب‌ من‌ است‌ ، معصيت‌نمودي‌؟ولي‌ امروز من‌ حيا مي‌ كنم‌ كه‌ تورا عذاب‌ كنم‌!زيرا نامت‌ نام‌حبيب‌ من‌ است‌.

شيعيان‌

امام‌ صادق‌(ع‌):روز قيامت‌،ندا مي‌ شود:شيعيان‌ آل‌ محمد(ص‌)كجاهستند؟عدة‌ زيادي‌ كه‌ فقط‌ خدا اندازه‌ آنها را مي‌ داند،بلند مي‌شوند!سپس‌ ندا مي‌ شود:زائرين‌ قبر حسين‌(ع‌) كجاهستند؟عدة‌ زيادي‌بلند مي‌ شوبه‌ آنها گفته‌ مي‌ شود:دست‌ هر كه‌ را دوست‌ داريد بگيريدوداخل‌ بهشت‌ شويد!

اولين‌ عضوي‌ كه‌ حرف‌ مي‌زند!

امام‌ صادق‌(ع‌):اولين‌ عضوي‌ كه‌ در قيامت‌،سخن‌ مي‌ گويد،رَحِم‌ْاست‌.مي‌ گويد:خدايا!هركه‌ مرا وصل‌ نمود،تو هم‌ امروز بين‌ خود واوراوصل‌ نما!وهركه‌ مرا قطع‌ نمود،توهم‌ امروز بين‌ خود واورا قطع‌ كن‌!

شعله‌اي‌ مانند كوه‌

رسول‌ خدا(ص‌):بنده‌ اي‌ در قيامت‌،ايستاده‌ است‌.ناگاه‌ شعله‌ اي‌ ازآتش‌ جهنم‌ كه‌ ازهمه‌ كوهها بزرگتر است‌،بسوي‌ او شعله‌ مي‌ كشد!اومتحير مي‌ شود كه‌ چه‌ كند!در اين‌ موقع‌ گرده‌ ناني‌ ويا دانه‌ اي‌ كه‌ در دنيادر مهماني‌ به‌ مؤمني‌ داده‌ است‌،در هوا پيدا مي‌ شودوبه‌ اندازه‌ كوهي‌شده‌ ومانع‌ از رسيدن‌ آتش‌ به‌ او مي‌ شود.

طول‌ پل‌ صراط‌!

رسول‌ خدا(ص‌):صفوف‌ خلائق‌ در قيامت‌،120 صف‌ است‌ كه‌ طول‌هر صفي‌ مسير چهل‌ هزار سال‌ وعرضش‌ هزارسال‌ است‌.صفوف‌مؤمنين‌ سه‌ صف‌ وصفوف‌ كفار 117صف‌ است‌!
طول‌ صراط‌ مسير سي‌ هزارسال‌ است‌.اولين‌ كساني‌ كه‌ از صراط‌،گذرمي‌ كنند،مؤمنين‌ هستند كه‌ عبور بعضي‌ از آنان‌،بيست‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد!
سپس‌ كفار از پل‌ صراط‌ عبور مي‌ كنند ولي‌ در بين‌ راه‌،نورشان‌ ازبين‌مي‌ رود وخطاب‌ به‌ مؤمنين‌،مي‌ گويند:بايستيد!تا ما از نور شما مقداري‌بگيريم‌!ودر اين‌ هنگام‌ به‌ جهنم‌ سقوط‌ مي‌ كنند.

سه‌ حديث‌ از امام‌ صادق‌(ع‌)

صراط‌ در دنيا

1 - صراط‌ در دنيا،همان‌ امامي‌ است‌ كه‌ اطاعتش‌ واجب‌ است‌.هر كه‌امامش‌ را شناخت‌ وبه‌ او اقتدا كرد،از صراط‌ كه‌ پلي‌ است‌ بر روي‌جهنم‌،عبور مي‌ كند.وكسيكه‌ امامش‌ را نشناخت‌،در هنگام‌ عبور ازصراط‌ آخرت‌،پايش‌ بلغزد ودر جهنم‌ افتد.

از موباريكتر

2 - مردم‌ در هنگام‌ عبور از صراط‌،چند دسته‌ هستندوصراط‌ از موباريكتر واز شمشير،تيز تر است‌.بعضي‌ ها مثل‌ برق‌ عبور مي‌ كنند!دسته‌اي‌ مثل‌ اسب‌ تيزپا عبور مي‌ نمايند!بعضي‌ ها سينه‌ خيز مي‌ روند!عده‌اي‌پياده‌ وآهسته‌ مي‌ روند!وبعضي‌ ها بصورت‌ معلق‌ كه‌ گاهي‌ از آتش‌جهنم‌ به‌ آنها مي‌ رسد ومقداري‌ مي‌ سوزند وگاهي‌ سرپامي‌ ايستند وازجهنم‌ ،چيزي‌ به‌ آنها نمي‌ رسد،مي‌ روند!

مرصاد!

3 - مرصاد-كه‌ در آية‌ 14 فجر كه‌ مي‌ فرمايد:اِن‌َّ رَبَّك‌َ لَبِالْمِرْصاد.-پلي‌ بر صراط‌است‌ كه‌ هر كه‌ بر او مظلمه‌ باشد،نمي‌ تواند از او عبوركند.

وقتيكه‌ جهنم‌ّ را مي‌ آورند!

امام‌ پنجم‌(ع‌)فرمود:وقتيكه‌ آية‌:وَجي‌ءَ يَوْمَئِذٍبِجَهَنّم‌َ.يعني‌: امروزجهنم‌ آورده‌ مي‌ شود!نازل‌ شد،تفسير آنرا از رسول‌ خدا(ص‌)سؤال‌كردند.حضرت‌ فرمود:جبرئيل‌ بمن‌ خبر داد وقتيكه‌ خدائيكه‌جز اوخدائي‌ نيست‌،خلايق‌ را از اول‌ تا آخر،در قيامت‌ جمع‌ كند،جهنم‌ را با هزار دهنه‌ مي‌ آورند وهر دهنه‌ اي‌ را هزار فرشته‌ از نگهبانان‌ قوي‌وخشمگين‌،گرفته‌ اند.آتش‌ از جهنم‌ زبانه‌ مي‌ كشد ومي‌ خواهد ديگران‌را ببلعد!واگر خداوند جهنم‌ رابراي‌ حساب‌ وكتاب‌ خلايق‌،نگه‌ ندارد، مي‌ خواهد همه‌ را هلاك‌ كند!در اين‌ موقع‌،از جهنم‌ گردني‌ بيرون‌ مي‌ آيدكه‌بر همه‌ ،چه‌ خوبان‌ وچه‌ بَدان‌،احاطه‌ ومسلط‌ مي‌ شود!صداي‌ همه‌حتي‌ّ ملائكه‌ وپيامبران‌ بلند مي‌ شود كه‌:خدايا!بر من‌ رحم‌ كن‌!غير از تو اي‌ محمد!كه‌ مي‌ گويي‌:خدايا!بر امّتم‌ رحم‌ كن‌!سپس‌ بر جهنم‌ ،صراط‌ راكه‌ از شمشير روانتر وشامل‌ سه‌ پل‌ است‌،مي‌ گذارند.به‌ همه‌ دستور داده‌مي‌ شوداز پل‌ عبور كنند!در هنگام‌ عبور ازصراط‌ به‌ پلاّول‌،كه‌ ايستگاه‌رحَِم‌ْ وامانت‌ است‌ ،مي‌ رسند ودر آنجا توقيف‌ مي‌ گردند.اگر از آن‌نجات‌ يافتند،به‌ پل‌ دوم‌ كه‌ نماز است‌ مي‌ رسند!اگر از آنجا هم‌ نجات‌يافتند،به‌ پل‌ سوم‌ كه‌ حق‌ اللّه‌ است‌ مي‌ رسند!

صحنه‌ هاي‌ مختلف‌ قيامت‌!

شخصي‌ خدمت‌ امير مؤمنان‌ آمد وگفت‌:اي‌ امير مؤمنان‌!در قرآن‌دچار شك‌ شده‌ ام‌!حرت‌ فرمود:مادرت‌ بعزايت‌ بنشيند!چرا در قرآن‌بشك‌ افتاده‌ اي‌؟گفت‌:زيرا در قرآن‌ آياتي‌ است‌ كه‌ با يكديگر مخالف‌هستند!حضرت‌ فرمود:كدام‌ آيات‌؟گفت‌:يكي‌ آية‌ 28سورة‌ نبأ كه‌ مي‌فرمايد:روزقيامت‌،غير از كسانيكه‌ خدا اجازه‌ دهد،احدي‌ سخن‌ نمي‌گويد!دوم‌ آية‌23انعام‌ كه‌ مي‌ فرمايد:-در قيامت‌،مشركين‌-گويند:قسم‌بخدا!ما مشرك‌ نبوديم‌!سوم‌ آية‌ 25 عنكبوت‌ كه‌ مي‌ فرمايد:روز قيامت‌، بعضي‌ ها به‌ بعضي‌ از شما كافر مي‌ شوند وبعضي‌ از شما،بعضي‌ ديگر رالعن‌ نمايند!چهارم‌ آية‌64سورة‌ص‌ كه‌ مي‌ فرمايد:جهنميان‌،شكايت‌يكديگررامي‌ كنند!پنجم‌ آية‌28 سورة‌ق‌ مي‌ فرمايد:نزد من‌ شكايت‌نكنيد!
در اين‌ آيات‌،قرآن‌ از سخن‌ گفتن‌ مشركين‌ سخن‌ مي‌ گويد.ولي‌ در آية‌65 يس‌ مي‌ فرمايد:امروز بردهان‌ آنان‌ مُهر زديم‌ ودستها وپاهايشان‌،آنچه‌را كه‌ انجام‌ داده‌ اند،برايمان‌ مي‌ گويند!
طبق‌ ايات‌ اولي‌،آنان‌ سخن‌ مي‌ گويند ولي‌ طبق‌ آية‌ دومي‌،آنان‌ حق‌سخن‌ گفتن‌ ندارند.در بعضي‌ آيات‌ است‌ كه‌ احدي‌ اجازة‌ سخن‌ گفتن‌ندارد ولي‌ دربعضي‌ از آيات‌ مي‌ گويد كه‌ دست‌ وپا وپوست‌ بدن‌،سخن‌مي‌ گويند.
اي‌ امير مؤمنان‌!علت‌ اختلاف‌ اين‌ آيات‌ چيست‌؟
امير مؤمنان‌ فرمود:اين‌ آيات‌ همه‌ در يك‌ محل‌ قيامت‌ نيست‌.بلكه‌هر آيه‌ اي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ موقف‌ قيامت‌ است‌.زيرا روز قيامت‌،پنجاه‌ هزارسال‌ است‌!خداوند در آن‌ روز،ابتدا همه‌ را در يك‌ محل‌ جمع‌ مي‌ كند.
عده‌اي‌ كه‌ تابعين‌ پيامبران‌ بوده‌ ودر دنيا،در كارهاي‌ خير وتقوي‌،به‌ هم‌ كمك‌ وياري‌ مي‌ رسانده‌ اند،سخن‌ مي‌ گويند وبراي‌ يكديگر،استغفارمي‌ كنند.اما آنانكه‌ در دنيا،معصيت‌ مي‌ كرده‌ اندودر ظلم‌ ودشمني‌،ياورهمديگر بوده‌ اند،ومستكبرين‌ ومستضعفيني‌ كه‌ ظلم‌ مي‌ كرده‌ اند،درقيامت‌،يكديگر را لعن‌ مي‌ نمايند!
سپس‌ به‌ محلي‌ مي‌ روند كه‌ عده‌ اي‌ كه‌ در دنيا در ظلم‌،با هم‌ همكاربوده‌ اند،از عده‌ اي‌ ديگر،فرار مي‌ كنند. همانطور كه‌ قرآن‌ مي‌فرمايد:روزيكه‌ انسان‌،از برادر ومادر وپدر ورفيق‌ وپسرانش‌،فرار مي‌ كند!
بعد در محلي‌ جمع‌ شده‌ وگريه‌ مي‌ كنند كه‌ اگر صداي‌ اين‌ گريه‌ ها،به‌اهل‌ زمين‌ مي‌ رسيد،مردم‌ از زندگي‌ مي‌ افتادند.آنقدر گريه‌ مي‌ كنند كه‌اشكشان‌ تبديل‌ به‌ خون‌ مي‌ شود.كه‌ قرآن‌ در آية‌37عبس‌ مي‌ فرمايد:امروز،هر شخصي‌ بفكر خودش‌ است‌!
سپس‌ به‌ جاي‌ ديگري‌ مي‌ روند وسخن‌ مي‌ گويند.كه‌ در آية‌23انعام‌مي‌ فرمايد:بخدا قسم‌!ما شرك‌ نورزيديم‌!
چون‌ در اينجا به‌ اعمالشان‌ اقرار نمي‌ كنند،بر دهانشان‌ مُهر زره‌ مي‌شود ودست‌ وپا وپوست‌ بدنهايشان‌،سخن‌ مي‌ گويند وبر معصيتي‌ كه‌ ازآن‌ سر زده‌ شهادت‌ ميدهند!سپس‌ مُهر از دهانشان‌ برداشته‌ مي‌ شودوآنان‌ به‌ اعضاي‌ بدنشان‌ اعتراض‌ مي‌ كنند كه‌ چرا عليه‌ ماشهادت‌ مي‌دهيد؟
قرآن‌ جواب‌ اعضا را در آية‌21فصلت‌،اين‌ چنين‌ مي‌ گويد:خدايي‌ كه‌هر چيزي‌ را بسخن‌ مي‌ آورد، مارا بسخن‌ آورد!
بعد در جاي‌ ديگري‌ جمع‌ شده‌ كه‌ هيچ‌ شخصي‌ بدون‌ اجازة‌خدا،سخن‌ نمي‌ گويد.همانطور كه‌ در آية‌38نبأ مي‌ فرمايد:احدي‌ سخن‌نمي‌ گويد مگر كسيكه‌ خدا به‌ او اجازه‌ دهد وسخن‌ درست‌ بگويد.
سپس‌ در مكان‌ ديگر جمع‌ مي‌ شوندكه‌ يعضي‌ ها عليه‌ بعضي‌ شكايت‌وطلب‌ دِين‌ مي‌ كنند.وهمة‌اين‌ ها قبل‌ از حساب‌ است‌.وقتيكه‌ حساب‌شروع‌ شد،هر كسي‌ بخودش‌ مشغول‌ مي‌ شود.ما از خدا مي‌ خواهيم‌ كه‌ آنروز را برايمان‌ ،مبارك‌ گرداند.

مراقبين‌ انسان‌!

رسول‌ خدا(ص‌)فرمود:همانطوريكه‌ خداوند درمورد قرضهاواموالتان‌،فرموده‌ است‌ كه‌ شاهد بگيريد،همانطور خود بر بندگانش‌شاهد گرفته‌ است‌.براي‌ هر شخصي‌،مراقبيني‌ قرار داده‌ كه‌ اعمال‌ اورا لحظه‌ به‌ لحظه‌ مراقبند و همة‌ اعمال‌ وسخنان‌ والفاظ‌ اورا ثبت‌ مي‌نمايند.زميني‌ كه‌ بر روي‌ آن‌ ساكن‌ است‌،شاهد مي‌ باشد.اگر شخص‌مؤمن‌ است‌،در قيامت‌ همين‌ زمين‌ بنفع‌ او شهادت‌ مي‌ دهد واگر كافراست‌،بر عليه‌ او شهادت‌ مي‌ دهد!شبها وروزها وماهها،شاهدند.سايرمؤمنين‌ شاهد هستند.ملائكة‌ نويسندة‌ اعمال‌ شاهدند.

فصلت ‌19 تا 22 :

روزيكه‌ دشمنان‌ خدا را بسوي‌ آتش‌ دوزخ‌ كشانند ودرآنجا بازداشته‌ شوند*تااينكه‌ به‌ دوزخ‌ رسند،در اين‌ موقع‌گوش‌وچشمها وپوستهاي‌ بدنشان‌،بر اعمال‌ آنها شهادت‌ مي‌دهند*آنها به‌ پوستهاي‌ بدنشان‌ مي‌ گويند:چرا بر عليه‌ ماشهادت‌ داديد؟گويند:خدايي‌ كه‌ هر چيزي‌ را به‌ سخن‌ مي‌آورد،مارا بسخن‌ آورد.واوست‌ كه‌ اول‌ بار شمارا خلق‌ كردوبسوي‌ او باز مي‌ گرديد.*وشما كه‌ گناه‌ مي‌ كرديد،براي‌ اين‌نبود كه‌ گوش‌ وچشمها وپوست‌ بدنتان‌ شهادت‌ ندهند،بلكه‌ خيال‌ مي‌ كرديد،كه‌ خداوند بسياري‌ از اعمال‌ شمارا نمي‌ داند!

شاهد بر شيعيان‌

امام‌ صادق‌(ع‌):ما بر شيعيانمان‌ شاهد هستيم‌ وشيعيان‌ ما بر مردم‌شاهد هستند.وبوسيلة‌ شهادت‌ شيعيان‌ ما،عده‌ اي‌ پاداش‌ وعده‌ اي‌عذاب‌ مي‌ بينند.

روزها شاهدند!

امام‌ صادق‌(ع‌):هر روزيكه‌ مي‌ آيد،آن‌ روز مي‌ گويد:اي‌ فرزندآدم‌!
من‌ روز جديدي‌ هستم‌ وروز قيامت‌ بر اعمال‌ تو شهادت‌ مي‌ دهم‌!پس‌ در من‌ وبوسيلة‌ من‌ كار خير انجام‌ بده‌ تا روز قيامت‌ بنفع‌ تو شهادت‌بدهم‌.وبدان‌ كه‌ بعد از امروز ديگر مرا نخواهي‌ ديد!وشب‌ هم‌ به‌ همين‌ صورت‌ با انسان‌ سخن‌ مي‌ گويد.

ظالم‌ را به‌ بهشت‌ راه‌ ندهند!

امام‌ سجاد(ع‌):خداوند عزوجل‌ روز قيامت‌ مي‌ فرمايد:امروز ظالم‌وهر كه‌ بر او مظلمه‌ اي‌ است‌،به‌ بهشت‌ وجهنم‌ راهي‌ ندارد تا زمانيكه‌ ازاو در حساب‌ ،ظلمش‌ گرفته‌ شود!سپس‌ اينهارا بسوي‌ عرصه‌ مي‌برنددرحاليكه‌ پروردگار بر عرش‌ است‌ ودواتهاي‌ -نوشتن‌ اعمال‌-نصب‌شده‌ وميزانها نهاده‌ شده‌ وپيامبران‌ وشهداء كه‌ همان‌ امامان‌ مي‌باشند،حاضرهستند....شخصي‌ پرسيد:اي‌ رسول‌ خدا!اگر مؤمني‌ بركافري‌ مظلمه‌ اي‌ داشته‌ باشد،درحاليكه‌ كافر جهنمي‌ است‌،چگونه‌ آنراپس‌ مي‌ گيرد؟فرمود:از گناهان‌ مؤمن‌ بر مي‌ دارند وبه‌ اعمال‌ كافر اضافه‌مي‌ كند!...سؤال‌ شد كه‌ اگر مسلماني‌ بر مسلمان‌ ديگر حقي‌ داشته‌ باشدچگونه‌ اداء مي‌ شود؟فرمود:از كارهاي‌ خوب‌ ظالم‌ بر مي‌ دارند وبه‌مظلوم‌ مي‌ دهند.سؤال‌ شد:اگر ظالم‌ كارهاي‌ خوب‌ نداشته‌باشد؟ فرموداز گناهان‌ مظلوم‌ بر مي‌ دارند وبر ظالم‌ مي‌ گذارند!

سه‌ روايت‌ از رسول‌ خدا(ص‌)

سؤال‌ از چهارچيز

1 - بنده‌ در روز قيامت‌ قدم‌ از قدم‌ بر نمي‌ دارد تا از چهار چيز از اوسؤال‌ مي‌ كنند:از عمرش‌ كه‌ در چه‌ چيزي‌ صرف‌ شد!جواني‌ را در چه‌راهي‌ گذراند!ثروتش‌ را از كجا بدست‌ آورد ودر كجا صرف‌ نمود!ازمحبت‌ ما اهل‌ بيت‌!

بازهم‌ نمازشب‌

2 - كسانيكه‌ نماز شب‌ مي‌ خوانند.نماز شب‌ باعث‌ سنگيني‌ اعمال‌خوب‌آنان‌ مي‌ شود.

24 خزانه‌!

3 - روزقيامت‌ براي‌ هر شبانه‌ روز انسان‌،بيست‌ وچهار خزانه‌ به‌ اونشان‌ مي‌ دهند.وقتي‌ نگاهش‌ به‌ خزانه‌ اي‌ كه‌ پر از نور است‌ مي‌افتد،آنقدر خوشحال‌ مي‌ شود كه‌ اگر خوشحالي‌ اورا به‌ اهل‌ جهنم‌تقسيم‌ كنند،همة‌ آنان‌ از درد آتش‌ راحت‌ مي‌ شوند!اين‌ خزانه‌ مربوط‌ به‌ساعاتي‌ است‌ كه‌ در آن‌ ساعت‌ به‌ اطاعت‌ خدا مشغول‌ بوده‌ است‌.سپس‌چشمش‌ به‌ خزانه‌ اي‌ مي‌ افتدكه‌ تاريك‌ وبدبو وترس‌ آورنده‌است‌!باديدن‌ آن‌، آنقدر ناراحت‌ مي‌ شود كه‌ اگر ناراحتي‌ اورا به‌ اهل‌بهشت‌ تقسيم‌ كنند،همه‌ دچار ناراحتي‌ مي‌ شوند!واين‌ متعلق‌ به‌ ساعاتي‌است‌ كه‌ در آن‌،به‌ گناه‌ مشغول‌ بوده‌ است‌!سپس‌ خزانه‌ اي‌ به‌ او نشان‌ مي‌دهند كه‌ نه‌ چيزي‌ در او است‌ كه‌ اورا خوشحال‌ كند ونه‌ چيزي‌ كه‌ اوراناراحت‌ كند!واين‌ مربوط‌ به‌ ساعاتي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ امورات‌ مباح‌مشغول‌ بوده‌ است‌!او با ديدن‌ اين‌ خزانه‌ تأسف‌ مي‌ خورد كه‌ چرا در اين‌ساعت‌ به‌ اطاعت‌ الهي‌ مشغول‌ نبوده‌ است‌.همانطور كه‌ خدا مي‌فرمايد:ذلك‌ يوم‌ التغابن‌ يعني‌:آن‌ روز ،روز تأسف‌ است‌.

مؤمن‌ پولدار!

امام‌ علي‌(ع‌):روز قيامت‌،مؤمن‌ پولدار رابراي‌ حساب‌ مي‌ آورند.خدامي‌ فرمايد:اي‌ بنده‌ ام‌!جواب‌ مي‌ دهد:لبيك‌ اي‌ خدا!پروردگار مي‌فرمايد: آياتورا شنوا وبينا نكردم‌ ومال‌ زيادي‌ بتو ندادم‌؟مي‌ گويد:آري‌اي‌ خدا!
خدا مي‌ فرمايد:براي‌ ملاقات‌ بامن‌ چه‌ آماده‌ كرده‌ اي‌؟مي‌ گويد:بتوايمان‌ آوردم‌.پيامبرت‌ را تصديق‌ كردم‌ ودر راه‌ تو جهاد نمودم‌.خدا مي‌فرمايد:با آنچه‌ بتو دادم‌ چه‌ كردي‌؟مي‌ گويد:در راه‌ اطاعت‌ تو انفاق‌نمودم‌.خدا مي‌ فرمايد:براي‌ وراثت‌ چه‌ گذاشتي‌؟مي‌ گويد:من‌ وآنهارا توخلق‌ كردي‌!تو به‌ من‌ وآنها رزق‌ دادي‌!توقادر بودي‌ كه‌ همانطور كه‌ بمن‌رزق‌ دادي‌ به‌ آنها هم‌ روزي‌ بدهي‌!لذا آنان‌ را بتو سپردم‌!خدا مي‌ فرمايد:
راست‌ گفتي‌!برو كه‌ اگر بداني‌ چه‌ مقامي‌ نزد من‌ داري‌،زياد مي‌ خندي‌!
سپس‌ مؤمن‌ فقير را براي‌ حساب‌ مي‌ خوانند.خدا مي‌ فرمايد:اي‌فرزند آدم‌!مي‌ گويد:لبيك‌اي‌ خدا!مي‌ فرمايد:چه‌ كرده‌ اي‌؟مي‌ گويد:اي‌خدا ! مرا به‌ دينت‌ هدايت‌ كردي‌ وبه‌ من‌ نعمت‌ دادي‌!باندازه‌ كفايت‌بمن‌ دادي‌ كه‌ اگر روزي‌ زياد بمن‌ مي‌ دادي‌،شايد مراازعبادتت‌ مشغول‌مي‌ كرد!خدا مي‌ فرمايد:راست‌ گفتي‌!اگر بداني‌ چه‌ مقامي‌ نزدم‌داري‌،بسيار مي‌ خندي‌!
سپس‌ كافر پولدار را مي‌ آورند!خدا مي‌ فرمايد:براي‌ ملاقات‌ با من‌چه‌ آماده‌ كرده‌ اي‌؟مي‌ گويد:چيزي‌ آماده‌ نكرده‌ ام‌!خدا مي‌ فرمايد:پس‌با آنچه‌ بتو دادم‌ چه‌ كردي‌؟مي‌ گويد:همه‌ را براي‌ وراث‌ گذاشتم‌!خدامي‌ فرمايد:چه‌ كسي‌ تورا خلق‌ كرد؟مي‌ گويد:تو!مي‌ فرمايد:چه‌ كسي‌ بتوروزي‌ داد؟مي‌ گويد:تو!خدا مي‌ فرمايد:چه‌ كسي‌ وراث‌ تورا خلق‌ كرد؟
مي‌ گويد:تو!خدا مي‌ فرمايد:آيا همانطور كه‌ تورا روزي‌ دادم‌،نمي‌توانستم‌ وراث‌ تورا هم‌ روزي‌ بدهم‌؟اگر بگوئي‌ فراموش‌ كردم‌،هلاك‌هستي‌!اگر بگويي‌ نمي‌ دانستم‌،باز هم‌ هلاك‌ هستي‌!اگر بداني‌ چه‌عذابي‌ برايت‌ آماده‌ كرده‌ ام‌،بسيار مي‌ گريستي‌!
سپس‌ كافر فقير را مي‌ آورند.خدا مي‌ فرمايد:در بارة‌ دستورات‌ من‌چه‌ كردي‌؟مي‌ گويد:خدايا!مرا به‌ بلاي‌ دنيا- فقر- دچار كردي‌،بطوريكه‌تورا از ياد بردم‌ واين‌ بلا مرا از عبادت‌ تو دور كرد!خدا مي‌ فرمايد:چرامرا نخواندي‌ تا بتو روزي‌ بدهم‌؟اگر بگويي‌ فراموش‌ كردم‌،هلاك‌ هستي‌ !واگر بگويي‌ نمي‌ دانستم‌،هلاك‌ هستي‌!اگر بداني‌ چه‌ عذاي‌ برايت‌ مهيانموده‌ ام‌،گرية‌ بسيار مي‌ كردي‌!

انبياء 2 :

اِقترب‌ للناس‌ حسابُهُم‌ وهُم‌ في‌ غفلة‌ٍ معرضون‌.
يعني‌: محاسبة‌ مردم‌ نزديك‌ شده‌ است‌ ولي‌ آنها در غفلت‌ بوده‌ و- از اين‌حادثه‌ - روي‌ مي‌ گردانند.

كافرحساب‌ ندارد!

امام‌ سجاد(ع‌):بندگان‌ خدا!بدانيد كه‌ براي‌ مشركين‌،ميزان‌ وقلم‌ودوات‌ محاسبه‌،گذاشته‌ نمي‌ شود!بلكه‌ آنان‌ گروه‌ گروه‌ بسوي‌ جهنم‌برده‌مي‌ شوند!ميزان‌ ودوات‌ براي‌ مسلمين‌ است‌.
زلزال‌ 7:فَمن‌ يَعْمَل‌ْ مِثقال‌ ذَرة‌ٍ خيراً يَرَه‌ُ ومَن‌ْ يعمل‌ مثقال‌ ذرة‌ٍشرّاً يَرَه‌ُ.يعني‌:هركه‌ مثقال‌ ذره‌ اي‌ خير انجام‌ دهد،نتيجه‌ آنرا- درقيامت‌-مي‌ بيند.وهركه‌ مثقال‌ ذره‌ اي‌ بدي‌ انجام‌ دهد،نتيجه‌ آنرا - درقيامت‌-مي‌ بيند.

فصل‌ چهارم‌ : شفاعت‌

شفاعت‌ يعني‌ : در پايان‌ حساب‌ ورسيدگي‌ به‌ اعمال‌در روزقيامت‌،وقتي‌ نامه‌ هاي‌ اعمال‌ را به‌ دست‌ راست‌ ويا چپ‌ مي‌دهند،وعده‌ اي‌ بهشتي‌ وعده‌ اي‌ جهنمي‌ مي‌ شوند،به‌ وساطت‌وشفاعت‌ بعضيهاكه‌ در نزد خداوند،قُرب‌ ومقامي‌ دارند،گروهي‌ از جهنميان‌،بخشيده‌ مي‌ شوندو از رفتن‌ به‌ جهنم‌ ،نجات‌ مي‌ يابند.

طه‌109 :

يومَئذٍ لا تَنفَع‌ُ الشفاعَة‌ُ الاّ لِمن‌ْ اَذِن‌َ لَهُاالرحمن‌ و رَضِي‌َ لَه‌ُ قولا.
يعني‌:امروز شفاعت‌ احدي‌ سود ندارد،مگر كسيكه‌ خدا به‌ او اجازه‌ داده‌وبه‌ سخن‌ او راضي‌ است‌.
امام‌ صادق‌(ع‌)در تفسير آية‌ فوق‌،فرمود:بخدا سوگند!در آنروز،بمااجازه‌ داده‌ مي‌ شود وجواب‌ مي‌ گوييم‌!سؤال‌ شد:چه‌ جوابي‌ مي‌دهيد؟فرمود:پروردگار را تمجيد مي‌ كنيم‌.بر پيامبر صلوات‌ مي‌ فرستيم‌. واز شيعيانمان‌ شفاعت‌ مي‌ كنيم‌ وخدا،شفاعت‌ مارا رد نمي‌ كند.

پنج‌ روايت‌ از رسول‌ خدا(ص‌)

شفاعت‌ امّت‌

1 - شفاعتم‌ را براي‌ افرادي‌ از امتم‌ كه‌ مرتكب‌ گناهان‌ كبيره‌ شده‌اند،ذخيره‌ كرده‌ ام‌.

مقام‌ محمود

2 - وقتي‌ در روز قيامت‌،به‌ مقام‌ محمود رسيدم‌،از پدر ومادر وعمو و همچنين‌ برادري‌ كه‌ در جاهيت‌ داشتم‌،شفاعت‌ مي‌ كنم‌.

شفاعت‌ از چهاردسته‌

3 - از چهاردسته‌ شفاعت‌ مي‌ كنم‌:احترام‌ كننده‌ به‌ ذريه‌ ام‌را،برآورندة‌حاجت‌ آنهارا،تلاش‌ كننده‌ در راه‌ آنهاراودوستدار آنهارا.
4 - سه‌ دسته‌ شفاعت‌ مي‌ كنند:پيامبران‌،علماء وشهداء.
5 - كسيكه‌ بزيارت‌ من‌ بيايد،من‌ روز قيامت‌ از او شفاعت‌ مي‌ كنم‌.

چرا ماشفيع‌ نداريم‌؟

امام‌ باقر(ع‌):بخدا سوگند!ما شفاعت‌ مي‌ كنيم‌.ما از شيعيان‌ گناهكارآنقدر شفاعت‌ مي‌ كنيم‌ كه‌ درآن‌ موقع‌ دشمنان‌ مي‌ گويند:چرا ما شفيع‌ودوستي‌ كه‌ از ما حمايت‌ كند،نداريم‌.اي‌ كاش‌!مارا به‌ دنيا بر گردانند تاماهم‌ مؤمن‌ مي‌ شديم‌!

انكار شفاعت‌

امام‌ صادق‌(ع‌):كسيكه‌ سه‌ مسئله‌ را انكار كند،از شيعيان‌ ما نيست‌:
معراج‌،سؤال‌ در قبر وشفاعت‌.

عابد درقيامت‌

امام‌ صادق‌(ع‌):روز قيامت‌،به‌ عابد گفته‌ مي‌ شود:به‌ بهشت‌ داخل‌شو!وبه‌ عالم‌ گفته‌ مي‌ شود:توقف‌ كن‌ وآنهائي‌ را كه‌ خوب‌ تربيت‌ كرده‌اي‌ شفاعت‌ كن‌!

شفاعت‌ شيعيان‌

امام‌ كاظم‌(ع‌):شيعيان‌ ما در روز قيامت‌،شفاعت‌ مي‌ كنند.حتي‌ به‌ اندازة‌ قبيله‌ ربيعه‌ ومضرّ،شفاعت‌ مي‌ كنند وخداوند،بخاطر كرامت‌مؤمن‌ درپيشگاه‌ او،شفاعتش‌ را قبول‌ مي‌ كند.

نجات‌ از جهنم‌!

امام‌ پنجم‌(ع‌):بنده‌ اي‌ را بمدت‌ هفتاد خريف‌ كه‌ هر خريفي‌ معادل‌ هفتاد سال‌ است‌،در جهنم‌ عذاب‌ مي‌ كنند.سپس‌ آن‌ شخص‌ دعا مي‌كندكه‌:خدايا!بحق‌ محمد واهل‌ بيتش‌،بمن‌ رحم‌ كن‌!خداوند به‌ جبرئيل‌ وحي‌ مي‌ كند كه‌:نزد بنده‌ ام‌ فرود آي‌ واورا از جهنم‌ بيرون‌ بياور!جبرئيل‌ مي‌ گويد:خدايا!چگونه‌ داخل‌ آتش‌ جهنم‌ گردم‌؟خداوند مي‌ فرمايد:امر كرده‌ ام‌ كه‌ آتش‌ براي‌ تو سرد باشد.جبرئيل‌ مي‌ پرسد:خدايا!نمي‌ دانم‌دركجاي‌ جهنم‌ واقع‌ است‌؟خدا مي‌ فرمايد:اودر چاهي‌ در سجيّن‌ است‌.
جبرئيل‌ فرود مي‌ آيد وآن‌ شخص‌ را در حاليكه‌ بر صورت‌ افتاده‌ است‌ ،بيرون‌ مي‌ آورد.خداوند به‌ او مي‌ فرمايد:چند مدت‌ در آتش‌ بودي‌؟مي‌ گويد:نمي‌ توانم‌ مدت‌ آنرا حساب‌ كنم‌.خداوند مي‌ فرمايد:بعزت‌وجلالم‌ سوگند!اگر دعا نمي‌ كردي‌،بودن‌ تورا در آتش‌ طولاني‌ مي‌كردم‌.ولي‌ من‌ بر خود حتم‌ كرده‌ ام‌ كه‌ هر شخصي‌ مرا بحق‌ محمد واهل‌بيتش‌،سوگند دهد،اورا بيامرزم‌.وامروز تورا آمرزيدم‌.

چند روايت‌ از رسول‌ خدا(ص‌)

1 - شفيعي‌ موفقتر از توبه‌ نيست‌.
2 - هر زني‌ كه‌ دستورات‌ خدا را اطاعت‌ كند،به‌ شفاعت‌ دخترم‌ ،فاطمه‌ (س‌)به‌ بهشت‌ مي‌ رود.
3 - ملائكه‌نيز شفاعت‌ مي‌ كنند.
4 - تعدادي‌ از شفيعان‌،قرآن‌ ورَحِم‌ و امانت‌ مي‌ باشند.
5 - همسايه‌ براي‌ همسايه‌ شفاعت‌ مي‌ كند.
6 - پيامبران‌ وملائكه‌ ومؤمنين‌،شفاعت‌ مي‌ كنند.سپس‌ خداوند جبّارمي‌ فرمايد:شفاعت‌ من‌ باقي‌ مي‌ ماند.بگو همة‌ شفاعت‌ براي‌ خداونداست‌.

چند دسته‌ شفاعت‌ نمي‌ شوند

1- رسول‌ خدا(ص‌):شفاعت‌ من‌براي‌ كساني‌ است‌ كه‌ مرتكب‌ گناه‌كبيره‌ شده‌ اند نه‌ براي‌ مشركين‌ وظالمين‌.
2- امام‌ ششم‌(ع‌):اگر ملائكة‌مقرب‌ وپيامبران‌ مرسل‌ هم‌ ازدشمنان‌اهل‌ بيت‌(ع‌)،شفاعت‌ كنند،قبول‌ نمي‌ شود.
3- رسول‌ خدا(ص‌):بخدا قسم‌!براي‌ كسيكه‌ به‌ ذريه‌ ام‌،اذيت‌نموده‌،شفاعت‌ نمي‌ كنم‌.
4- امام‌ رضا(ع‌):كسيكه‌ شفاعت‌ رسول‌ خدا(ص‌) را انكار كند،به‌شفاعت‌ نمي‌ رسد.
5- امام‌ صادق‌(ع‌):شفاعت‌ ما به‌ كسيكه‌ نماز را سبك‌ بشمارد،نمي‌رسد.

حوض‌ كوثر

كوثر1 :

اِنّا اَعطَيْناك‌َ الْكوثَر.
ما بتو كوثر را عطانموديم‌.
ابن‌ عباس‌ در باره‌ آيه‌ فوق‌ گفته‌ است‌:كوثر،نهري‌ در بهشت‌ است‌ كه‌عمقش‌،هفتاد هزار فرسخ‌ است‌.ابش‌ از شير،سفيدتر واز عسل‌،شيرين‌تربوده‌ وكناره‌ هاي‌ آن‌ از لؤلؤ وزبرجد وياقوت‌ است‌.خداوند اين‌ حوض‌ را براي‌ رسول‌ خدا(ص‌) واهل‌ بيتش‌(ع‌)،قرار داده‌ است‌ وديگر پيامبران‌درآن‌ سهمي‌ ندارند.

علي‌(ع‌)در كنار كوثر

امام‌ صادق‌(ع‌):اي‌ مسمع‌!كسيكه‌ شربتي‌ از كوثر بياشامد،هرگز تشنه‌نمي‌ شود.كوثر خُنكي‌ كافور وبوي‌ مُشك‌ وطعم‌ زنجبيل‌ را دارد.از عسل‌شيرين‌ تر وازكف‌ نرم‌ تر واز اشك‌ چشم‌ صاف‌ تر واز عنبر پاك‌ تراست‌.كوثر از نهر تسنيم‌ جاري‌ مي‌ شود ودركنار نهرهاي‌ بهشت‌ روان‌است‌.در كنارش‌ ظرفهاي‌ آشاميدن‌،از طلا ونقره‌ وجواهر به‌ عدد ستارگان‌آسمان‌ قرار دارد.بوي‌ كوثر از مسير هزار سال‌ بمشام‌ مي‌ رسد.وقتي‌شخصي‌ از آن‌ بياشامد،بوي‌ همة‌ ميوه‌ هارا احساس‌ مي‌ كند.وازآشاميدن‌ آن‌ لذتهايي‌ بيشتر ازلذتهايي‌ كه‌ دشمنان‌ اهل‌ بيت‌(ع‌)در دنيامي‌ بردند،مي‌ برد.اميرمؤمنان‌(ع‌)در كنار كوثربوده‌ ودر دستش‌ عصايي‌است‌ كه‌ با آن‌ دشمنان‌ را دور مي‌ كند.

آل‌ عمران‌ 133 :

وَسارِعوا اِلي‌' مَغْفِرة‌ٍ مِن‌ْ رَبِّكُم‌ْ و جَنَّة‌ٍ عَرْضُهاالسَم'وات‌ِ وَالاَرض‌ اُعِدّت‌ْ لِلْمُتّقين‌.
يعني‌:بشتابيد بسوي‌ آمرزش‌ الهي‌ وبهشتي‌ كه‌ پهناي‌ آن‌،باندازة‌ آسمانهاوزمين‌ است‌ وبراي‌ متقين‌ آماده‌ شده‌ است‌.

انواع‌ بهشتها

امام‌ باقر(ع‌):بهشتهايي‌ كه‌ خدا در قرآن‌ ذكر كرده‌ است‌،بهشت‌ عدن‌،بهشت‌ فردوس‌،بهشت‌ نعيم‌وبهشت‌ مأوي‌ است‌.وغير از اينها بهشتهاي‌ديگري‌ است‌.آنچه‌ راكه‌ مؤمن‌ در بهشت‌ در خواست‌ كند،كافيست‌ كه‌بگويد:سبحانك‌ اللّهم‌ّ!كه‌ خادمان‌ بهشت‌،هرچه‌ را بخواهد،آماده‌ مي‌كنندوبعدازبهره‌مندشدن‌ازنعمت‌،مي‌ گويد:الحمدلله‌ّرب‌ّالعالمين‌.

بهشت‌ درنهج‌ البلاغه‌

علي‌(ع‌)در خطبة‌109 نهج‌ البلاغه‌ مي‌ فرمايد:بهشت‌ سرائي‌ است‌ كه‌اقامت‌ كنندگان‌ آن‌،هرگز كوچ‌ نمي‌ كنند واحوالشان‌ تغيير نمي‌نمايد.خوف‌ وترسي‌ به‌ آنان‌ روي‌ نمي‌ آورد.بيماري‌ در وجود آنان‌ رخنه‌نكند.خطرات‌ متوجه‌ آنان‌ نشودوسقري‌ در پيش‌ ندارند تا اجباراًاز محلي‌به‌ محل‌ ديگركوچ‌ نمايند.
ودر خطبة‌165 مي‌ فرمايد:اگر با چشم‌ دلت‌ به‌ آنچه‌ از بهشت‌ برايت‌توصيف‌ مي‌ شود،نظر اندازي‌،روحت‌ ازلذات‌ وزخارف‌ دنيا،كناره‌ گيري‌خواهد كردوفكرت‌ درباره‌ درختهايي‌ كه‌ شاخه‌ هايشان‌،همواره‌ بهم‌ مي‌خورد وريشه‌ هاي‌ آن‌ در دل‌ تپه‌ هائي‌ از مُشك‌،بر سواحل‌ نهرهاي‌بهشت‌ فرو رفته‌ اند،متحير مي‌ شود!ميوه‌ هاي‌ اين‌ درختان‌،به‌ آساني‌ و مطابق‌ ميل‌ هر شخص‌،چيده‌ مي‌ شود.ميزبانان‌ بهشتي‌ از كسانيكه‌ دربهشتند ومقابل‌ قصر آنان‌ فرود آمده‌ اند،با عسلهاي‌ مصفّاوشرابهاي‌پاكيزه‌ كه‌ مستي‌ ايجاد نمي‌ كنند،پذيرائي‌ مي‌ نمايند.

ده‌ چيز دربهشت‌ است‌!

يكي‌ از بزرگان‌ گفته‌ است‌:اين‌ ده‌ چيز در بهشت‌ است‌:جواني‌ كه‌ با اوپيري‌ نيست‌.*سلامتي‌ كه‌ بدنبالش‌ بيماري‌ نيست‌.*سلطنتي‌ كه‌ در اوعزل‌ نيست‌.*راحتي‌ كه‌ با او شدت‌ نيست‌.*نعمتي‌ كه‌ با او محنت‌نيست‌.* بقائي‌ كه‌ با او فنا نيست‌.*حياتي‌ كه‌ با او مرگ‌ نيست‌.*عزتي‌ كه‌ با او ذلت‌ نيست‌.*رضائي‌ كه‌ بااو سخط‌ نيست‌.*اُنسي‌ كه‌ بااووحشت‌ نيست‌.

آل‌ عمران‌179 :

وَ اِن‌ْ تُؤْمِنوا وَ تَتّقوا فَلَكُم‌ْ اَجرٌ عَظيم‌ٌ.
يعني‌:اگر ايمان‌ بياوريد وتقوا پيشه‌ كنيد،براي‌ شما پاداشي‌ بزرگ‌ است‌.
كه‌كلمة‌اجرٌ عظيم‌ فراوان‌ در قرآن‌ آمده‌ است‌.ومراد از آن‌ يكي‌ بهشت‌جاودان‌ است‌ وديگري‌ رضاي‌ خداوند تبارك‌ وتعالي‌.

حورالعين‌*لباس‌ بهشتي‌*موسيقي‌ بهشتي‌*طوبي‌

امام‌ صادق‌(ع‌):اگر حورالعيني‌ از حوريان‌ بهشتي‌،خودش‌ را به‌ اهل‌ دنيا نشان‌ بدهد،همة‌ اهل‌ دنيا بي‌ تاب‌ شده‌ ومي‌ ميرند.
رسول‌ خدا(ص‌):اگر لباسي‌ از لباسهاي‌ بهشت‌ را به‌ اهل‌ دنيا نشان‌بدهند،چشمانشان‌ تحمّل‌ ديدن‌ آن‌ را نخواهد داشت‌ وهمه‌ از كثرت‌لذت‌ نگاه‌ به‌ آن‌،بي‌ تاب‌ شده‌ ومي‌ ميرند.
در روايت‌ است‌ كه‌:در بهشت‌ درختاني‌ است‌ كه‌ زنگهايي‌ از نقره‌ بر آن‌آويزان‌ است‌.هنگاميكه‌ اهل‌ بهشت‌،علاقة‌ به‌ شنيدن‌ موسيقي‌ دارند ،خداوند بادي‌ را از دل‌ عرش‌ بر مي‌ انگيزاند واين‌ باد به‌ درختهاي‌ مذكورمي‌ وزد وبا به‌ حركت‌ آوردن‌ زنگها،توليد چنان‌ صدائي‌ مي‌ كند كه‌ اگراهل‌ دنيا آنرا بشنوند،از شدت‌ طرب‌ وشادي‌،جان‌ مي‌ سپارند.
رسول‌ خدا(ص‌):طوبي‌ درختي‌ در بهشت‌ است‌ كه‌ خداوند آنرا بادست‌ خويش‌،غرس‌ نموده‌ است‌ واز روح‌ خود درآن‌ دميده‌ است‌.از اين‌درخت‌زينتهاو ميوه‌ هاي‌ خوشگوار مي‌ رويد كه‌ بر دهان‌ اهل‌بهشت‌،بسيار نزديك‌ وشاخه‌ هايش‌ از پشت‌ ديوارهاي‌ بهشت‌ پيداست‌!
اصل‌ وريشة‌ اين‌ درخت‌ در خانة‌ -بهشتي‌ -علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌(ع‌) است‌ودوستانش‌ از آن‌ بهره‌ مند ودشمنانش‌ ناكامند.

هشت‌ دربهشت‌

امير مؤمنان‌ ،علي‌(ع‌):بهشت‌ داراي‌ هشت‌ در است‌:دري‌ كه‌ از آن‌پيامبران‌ وصديّقين‌ داخل‌ مي‌ شوند.دري‌ كه‌ از آن‌ شهداء وصالحين‌ واردمي‌ گردند.شيعيان‌ ودوستان‌ ما،از پنج‌ در ديگر داخل‌ مي‌ شوند.من‌همواره‌ بر روي‌ پل‌ صراط‌ دعا مي‌ كنم‌ كه‌ خدايا!شيعه‌ وياور مرا وهرشخصي‌ كه‌ مرا در دنيا دوست‌ داشت‌،حفظ‌ كن‌!ودر ديگر دري‌ است‌ كه‌ساير مسلمانان‌ وگويندگان‌ لا اله‌ الاّ اللّه‌ وارد مي‌ شوند.بشرط‌ اينكه‌ دردل‌ آنها ذرّه‌اي‌ دشمني‌ ما اهل‌ بيت‌،وجود نداشته‌ باشد.

جوانان‌ سيه‌ چشم‌

امام‌ باقر(ع‌):همانا اهل‌ بهشت‌،جواناني‌ سيه‌ چشم‌وتاجدار،داراي‌ گردنبند ودستبندودانا وگرامي‌ هستندكه‌ به‌ هر كدام‌ از آنها،نيروي‌ صدنفر براي‌ خوردن‌ وآشاميدن‌ وآميزش‌ جنسي‌،عطا مي‌ شود.

دختران‌ نارپستان‌

رسول‌ خدا(ص‌):بيشتر نهرهاي‌ بهشت‌ از نهر كوثر است‌ كه‌ در كنارة‌آنها دختران‌ نارپستان‌ مي‌ رويند.

از جنس‌ زعفران‌

امام‌ نهم‌(ع‌):حورالعين‌ جنسش‌ از زعفران‌ وخاك‌ بهشتي‌ است‌ كه‌هيچگاه‌ فساد در آن‌ راه‌ نمي‌ يابد.

يكصدهزارطعم‌

رسول‌ خدا(ص‌):هريك‌ از ميوه‌ هاي‌ بهشتي‌،يكصدهزار طعم‌ داردهمچنين‌ فرمود:در عالم‌ رويا عمويم‌ حمزه‌ را ديدم‌ كه‌ طبقي‌ انگور درمقابلش‌ بود.ناگاه‌ به‌ خرما تبديل‌ شد.
«پاداش‌ آنان‌-مؤمنان‌-بخاطر صبري‌ كه‌ كردند،بهشت‌وحرير است‌*در حاليكه‌ بر تختها تكيه‌ زده‌ ودر بهشت‌ دچارگرما وسرما نمي‌ شوند*سايه‌ هاي‌ درختان‌ نزديك‌ است‌ وميوه‌هايش‌ در دسترس‌ مي‌ باشد*ظرفهاي‌ نقره‌ وكوزه‌ هاي‌ شيشه‌اي‌ برايشان‌ مي‌ آورند*شيشه‌ هايي‌ كه‌ از نقره‌ وباندازه‌ است‌* از اين‌ ظرف‌ شربتي‌ كه‌ طعم‌ آن‌ زنجبيل‌ واز چشمة‌ سلسبيل‌تهيه‌ شده‌ مي‌ نوشند*كودكاني‌ كه‌ هرگز نمي‌ ميرندواگر آنان‌ راببيني‌ خيال‌ مي‌ كني‌ مرواريد پراكنده‌ اند،بدورشان‌ مي‌گردند*اگر نگاه‌ كني‌ وخوب‌ نگاه‌ كني‌،نعمت‌ وپادشاهي‌بزرگي‌ مي‌ بيني‌*لباسهاي‌ آنان‌ سبز واز جنس‌ ابريشم‌ نازك‌است‌ ودستبندهايي‌ از نقره‌ بر دست‌ دارند وخدا به‌ آنان‌ شراب‌پاكيزه‌ مي‌ نوشاند.»

اولين‌ وآخرين‌ فرد دربهشت‌

امام‌ رضا(ع‌):اولين‌ فردي‌ كه‌ وارد بهشت‌ مي‌ شود،شهيد است‌.
درروايت‌ است‌ كه‌ آخرين‌ پيامبري‌ كه‌ واردبهشت‌ مي‌ شود، حضرت‌سليمان‌ است‌.بخاطر نعمتهايي‌ كه‌ در دنيا داشته‌ است‌.

شراب‌ بهشتي‌

رسول‌ خدا(ص‌):اي‌ علي‌!كسيكه‌ بخاطر خدا از شراب‌ دوري‌كند،خداوند از رحيق‌ مختوم‌-شراب‌ بهشتي‌-به‌ او مي‌ خوراند.

بوي‌ بهشت‌

ابابصير مي‌ گويد:به‌ امام‌ صادق‌(ع‌)،عرضكردم‌ كه‌:مرا ترغيب‌وتشويق‌ بفرمائيد!فرمود:اي‌ ابا محمد!بوي‌ بهشت‌ از مسير هزارسال‌بمشام‌ مي‌ رسد.كسيكه‌ پايين‌ ترين‌ درجة‌ اهل‌ بهشت‌ را دارا است‌،اگرهمة‌ انس‌ وجن‌، مهمان‌ او شوند،براي‌ آنها غذا وآشاميدني‌ دارد وچيزي‌كم‌ نمي‌ آورد.ساده‌ ترين‌ نعمتها براي‌ يك‌ فرد بهشتي‌،آنستكه‌ به‌ او سه‌باغ‌ مي‌ دهند.وقتي‌ به‌ باغ‌ اول‌ مي‌ رود،تا چشم‌ كار مي‌ كند،حورالعين‌وخادم‌ ونهرها وميوه‌ ها را مي‌ بيند وخدارا بخاطر اين‌ نعمتها شكر مي‌كند.در اين‌ موقع‌ به‌ او گفته‌ مي‌ شود،سرت‌ را بلند كن‌ وبه‌ باغ‌ دوم‌ نگاه‌نما!كه‌ در آن‌ نعمتهايي‌ است‌ كه‌ در اولي‌ نيست‌!و...

بازار بهشت‌!

رسول‌ خدا(ص‌):در بهشت‌ بازاري‌ است‌ كه‌ چيزي‌ در آن‌ خريدوفروش‌ نمي‌ شود بلكه‌ عكس‌ زنان‌ ومردان‌ بر در بازار است‌ كه‌ هرشخصي‌ از عكسي‌ خوشش‌ بيايد،وارد بازار مي‌ شود ودر آنجا جمعي‌حورالعين‌را مي‌ بيند كه‌ با صداي‌ زيبائي‌ كه‌ احدي‌ مانند آنرا نشنيده‌ مي‌خوانند:مانعمتيم‌ وهرگز تغيير نمي‌ كنيم‌!ما پوشيده‌ ايم‌ كه‌هيچگاه‌ عريان‌ نمي‌ شويم‌!ما هميشه‌ راضي‌ هستيم‌ وهرگزخشمگين‌ نمي‌ شويم‌!ما هميشه‌ زنده‌ ايم‌ وهيچگاه‌ نمي‌ ميريم‌!ماسيريم‌ وهيچگاه‌ گرسنه‌ نمي‌ شويم‌!مازنان‌ خوب‌ وزيبائيم‌وشوهرانمان‌ بهترين‌ وكريمترين‌ افراد هستند!

عمل‌ صالح‌

امام‌ صادق‌(ع‌):عمل‌ صالح‌ پيشاپيش‌ به‌ بهشت‌ رفته‌ وهمانطور كه‌انسان‌ غلامش‌ را پيش‌ مي‌ فرستد تا جايش‌ را آماده‌ كند،عمل‌ صالح‌منزل‌ بهشتي‌ اورا آماده‌ مي‌ كند.

از طلا ونقره‌

رسول‌ خدا(ص‌)در تفسير آيه‌62 الرحمن‌«ومن‌ دونهما جنتان‌ »يعني‌:غير از آندو بهشت‌،دو بهشت‌ ديگر است‌.فرمود:دو بهشت‌ ديگراست‌ كه‌ در يكي‌ ساختمان‌ وآنچه‌ در آنها است‌ از نقره‌ بوده‌ وديگري‌آنچه‌ از ساختمان‌ وغير آن‌ است‌ ،از طلا مي‌ باشد.

صافات‌48 :

وَعِندَهُم‌ قاصِرات‌ الطَرف‌ عين‌*كَانَّهُم‌ بَيض‌ٌ مَكنون‌ٌ.
يعني‌:براي‌ اهل‌ بهشت‌،حورياني‌ است‌ كه‌ فقط‌ به‌ شوهران‌ خود نظر مي‌كنند وگوياتخم‌ مرغ‌-بدون‌ بو ومو-هستد.

درخت‌ بهشتي‌

روايت‌ شده‌ كه‌ بر در بهشت‌،درختي‌ است‌ كه‌ شاخه‌ هاي‌ آن‌ برصدهزار نفر سايه‌ مي‌ اندازد.در سمت‌ راست‌ درخت‌،چشمه‌ اي‌ پاك‌كننده‌ وجود دارد كه‌ اهل‌ بهشت‌ وقتي‌ از آن‌ مي‌ نوشند،دلشان‌ از حسدوپوستشان‌ از مو پاك‌ مي‌ شود.همانطور كه‌ خدادر آيه‌21سوره‌ انسان‌ مي‌فرمايد:«وسَقاهُم‌ ربُّهم‌ شراباً طَهوراً.يعني‌:خدا به‌ آنان‌ شرابي‌ پاك‌كننده‌ مي‌ نوشاند.»سپس‌ در چشمه‌ اي‌ كه‌ در چپ‌ درخت‌ است‌ غسل‌مي‌ كنند وبا غسل‌ در آن‌ مرگ‌ آنها از بين‌ مي‌ رود.

نعمتهاي‌ سبقت‌ گيرنندگان‌ در ايمان‌

واقعة ‌15 تا 26 :

بر تختهاي‌ بافته‌-به‌ زر وگوهر-*روياروي‌ يكديگر بر آنهاتكيه‌ زده‌ اند*پسراني‌ هماره‌ نوجوان‌،پيرامون‌ ايشان‌ مي‌گردند*با كوزه‌ ها وجامهايي‌ از مِي‌ صاف‌ گوارا*كه‌ از آن‌سردرد نگيرند ومست‌ نشوند*وميوه‌ هايي‌ كه‌ دوست‌دارند*وگوشت‌ هر پرنده‌ اي‌ كه‌ بخواهند*ودوشيزگاني‌باچشمهاي‌ سياه‌ ودرشت‌*همچون‌ مرواريدِ پوشيده‌ درصدف‌*پاداش‌ اعمالشان‌ است‌*در آنجا سخن‌ لغو وگناه‌آلودنشنوند*مگر گفتاري‌:سلام‌،سلام‌.

نعمتهاي‌ اصحاب‌ يمين‌

در زير درختهاي‌ سدر*ودرخت‌ موز كه‌ ميوه‌ اش‌ بر هم‌چيده‌ باشد*وسايه‌ اي‌ كشيده‌ وپيوسته‌*وآبي‌ هماره‌روان‌*وميوه‌ اي‌ بسيار،نه‌ تمام‌ مي‌ شود ونه‌ مانعي‌است‌*وفرشهاي‌ بر افراشته‌*

زنان‌ بهشت‌

امام‌ صادق‌(ع‌):زنان‌ بهشت‌ حسادت‌ ندارند وحيض‌ نمي‌ شوند وتندخوئي‌ نمي‌ كنند.

اسب‌ بهشتي‌

علي‌ (ع‌):در بهشت‌ درختي‌ است‌ كه‌ از بالاي‌ آن‌ لباسهاي‌ حلّه‌ مي‌رويد واز پائينش‌،اسبان‌ ابلق‌ِ زين‌ ولجام‌ كرده‌ خارج‌ مي‌ شود.اين‌ اسبان‌داراي‌ بال‌ هستند وسرگين‌ ندارند.بهشتيان‌ بر آنها سوار شده‌ وبه‌ هر كجابخواهند پرواز مي‌ كنند

گمان‌ خوب‌ به‌ خدا

امام‌ باقر(ع‌):گمان‌ خوب‌ به‌ خدا داشته‌ باشيد كه‌ بهشت‌ داراي‌ هشت‌در است‌ وفاصله‌ بين‌ هر در،چهل‌ سال‌ راه‌ است‌.

در نهايت‌ سفيدي‌

از امام‌ صادق‌(ع‌)در باره‌ آيه‌«فيهن‌ّ خيرات‌ حسان‌ يعني‌:در بهشت‌زنان‌ خوب‌ وزيبا است‌.»سؤال‌ شد.فرمود:آنها زنان‌ مؤمن‌ شيعه‌ هستندكه‌ داخل‌ بهشت‌ شده‌ وبه‌ ازدواج‌ مردان‌ مؤمن‌ در مي‌ آيند.وآنجا كه‌فرموده‌ است‌:«حور مقصورات‌ في‌ الخيام‌ يعني‌:حورياني‌ كه‌ درخيمه‌ ها نشسته‌ اند.»حوران‌ بهشت‌ هستند كه‌ در نهايت‌ سفيدي‌ اندوكمرهاي‌ باريك‌ دارند.

صفات‌ بهشتيان‌

رسول‌ خدا(ص‌):ساق‌ درختهاي‌ بهشت‌ از طلا است‌ واهل‌ بهشت‌نياز به‌ بول‌ وغائط‌ ندارند وغذاها وآشاميدني‌ ها بوسيلة‌ عرق‌ خوشبوئي‌دفع‌ مي‌ شود!هر روز چهرة‌ بهشتيان‌،زيباتر وباطراوت‌ تر مي‌ گردد درحاليكه‌ در دنيا هرروز پيرتر وبدقيافه‌ تر مي‌ شوند.

دربزرگ‌ بهشت‌

رسول‌ خدا(ص‌):در بزرگ‌ بهشت‌ مخصوص‌ بندگان‌ شايستة‌خداست‌ ك‌ ترك‌ دنيا كرده‌ اند واز محارم‌ الهي‌ ورع‌ داشتند وپيوسته‌بسوي‌ خدا رغبت‌ داشت‌ وخدا را انيس‌ ومونس‌ خود ساخته‌ اند.آنهاچون‌ داخل‌ بهشت‌ شوند،بر كشتيها سوار شده‌ ودر دونهر عظيم‌بهشت‌،سير مي‌ كند.كشتي‌ از ياقوت‌ است‌ ودرآن‌ ملائكه‌ اي‌ از نورهستند كه‌ لباسهاي‌ بسيار سبز پوشيده‌ اند.اسم‌ آن‌ نهر جنة‌ المأوي‌ است‌.

ميوه‌ بهشت‌

رسول‌ خدا(ص‌):ميوه‌ هاي‌ بهشت‌ بطوري‌ به‌ انسان‌ نزديك‌ هستندكه‌ بادهان‌ خود در حاليكه‌ تكيه‌ كرده‌ است‌،وبدون‌ حركتي‌ آن‌ را گرفته‌ ومي‌ خورد.انواع‌ ميوه‌ ها حرف‌ مي‌ زنند وهر كدام‌ به‌ مؤمن‌ مي‌ گويد:اول‌مرا بخور!چون‌ مؤمن‌ ميل‌ به‌ غذايي‌ پيدا كند،قبل‌ از اينك‌ حرفي‌ بزندبرايش‌ آورده‌ مي‌ شود.گاهي‌ مؤمنين‌ به‌ ديدار هم‌ مي‌ روند ودر باغهاي‌خود به‌ استفاده‌ از نعمتها مشغول‌ مي‌ شوند.هواي‌ بهشت‌،مانند هواي‌بين‌ طلوع‌ صبح‌ وآفتاب‌ است‌.

تزويج‌ حوريه‌

امام‌ صادق‌(ع‌):هنگاميكه‌ بنده‌ اي‌ نماز خواند وگفت‌:اللّهم‌ّ اَعتِقني‌من‌ النار واَدخِلني‌ الجنة‌ّ وزَوِّجني‌ من‌ الحورالعين‌.يعني‌:خدايا!مرا از جهنم‌ نجات‌ بده‌!ومرا به‌ بهشت‌ داخل‌ كن‌!وحورالعين‌ را به‌من‌ تزويج‌ كن‌!دراين‌ موقع‌ جهنم‌ مي‌ گويد:خدايا!بنده‌ ات‌ آزادي‌ از مرا ازتو خواست‌،توهم‌ اورا آزاد كن‌!بهشت‌ مي‌ گويد:خدايا!بنده‌ ات‌ سكونت‌در مرا از تو درخواست‌ كرد.پس‌ اورا در من‌ ساكن‌ كن‌!حورالعين‌ مي‌گويد:خدايا!بنده‌ ات‌ همسري‌ مرا درخواست‌ كرد.پس‌ مرا به‌ او تزويج‌كن‌!

منزل‌ پيامبر

علي‌(ع‌):منزل‌ پيامبر(ص‌)در بهشت‌ عدن‌ است‌كه‌ وسط‌ همة‌ بهشت‌هاونزديكتراز همه‌ به‌ عرش‌ الهي‌ است‌.كسانيكه‌ در اين‌ بهشت‌ با رسول‌خدا(ص‌)ساكن‌ مي‌ شوند،دوازده‌ امام‌ هستند.

وارد بهشت‌ شدن‌

رسول‌ خدا(ص‌):بهشت‌ بر انبياء حرام‌ است‌ تا من‌ داخل‌ بهشت‌بشوم‌وبر امت‌ ها نيز حرام‌ است‌ تاشيعيان‌ ما اهل‌ بيت‌ وارد شوند.

ترجمة‌ آية ‌69 زخرف‌ :

شما با همسرانتان‌ با خوشحالي‌ داخل‌ بهشت‌ شويد*باكاسه‌ هايي‌ از طلا وكوزه‌ هايي‌ بر آنان‌ بگردانند.ودرآن‌ هرچه‌دلها بخواهد وچشمها از ديدن‌ آن‌ لذت‌ ببردهست‌. وشما درآن‌ ابدي‌ هستيد.

صد درجه‌ فاصله‌

رسول‌ خدا(ص‌):بهشت‌ داراي‌ صددرجه‌ است‌ كه‌ فاصله‌ هر درجه‌اي‌ با درجه‌ ديگر به‌ اندازه‌ فاصلة‌ آسمان‌ وزمين‌ است‌.

جزاي‌ نيكي‌

رسول‌ خدا(ص‌):مي‌ دانيد خدا در آية‌«هل‌ جزاء الاحسان‌الاّالاحسان‌.يعني‌:آيا پاداش‌ خوبي‌ جز خوبي‌ است‌»چه‌ مي‌ گويد؟گفتند:خدا ورسول‌،عالمترند!فرمود:خدا مي‌ فرمايد:آيا پاداش‌ كسيكه‌ مانعمت‌ توحيد را به‌ اوداديم‌،جز بهشت‌ است‌؟

ياعلي‌!

رسول‌ خدا(ص‌):حلقة‌ درب‌ بهشت‌ از ياقوت‌ قرمز است‌ كه‌ برصفحه‌ هاي‌ طلا نصب‌ شده‌است‌.كه‌ هرگاه‌ حلقه‌ را بر صفحه‌بكوبند،صدا مي‌ كند:ياعلي‌!

بهشت‌ از نور

رسولخدا(ص‌)فرمود بدانيد كه‌ خداوند تعالي‌ بهشت‌ را از نور آفريدكه‌ هشت‌ بهشت‌ است‌ كه‌ بالاي‌ هم‌ قرار دارند.و امروز بهشت‌ در آسمان‌است‌ واز همة‌ بهشت‌ها برتر،بهشت‌ فردوس‌ است‌.وهر بهشتي‌ نامي‌دارد.بهشت‌ اول‌ داراسلام‌ .كه‌ از ياقوت‌ سرخ‌ خلق‌ شده‌ است‌.بهشت‌دوم‌ دارالقرار .بهشت‌ سوم‌ دارالخلد.بهشت‌ چهارم‌ جنت‌المأوي‌'.بهشت‌ پنجم‌ جنت‌ عدن‌ كه‌ از زبرجد خلق‌ شده‌ است‌.بهشت‌ششم‌ جنات‌ النعيم‌ از زمرد خلق‌ شده‌ است‌.بهشت‌ هفتم‌ جنات‌.بهشت‌ هشتم‌ فردوس‌ نام‌ دارد كه‌ از نور آفريده‌ شده‌ كه‌ هريك‌ ازگوهري‌ است‌.

درهاي‌ بهشت‌

رسولخدا(ص‌)فرمود بدانيد كه‌ خداوند تعالي‌ بهشت‌ را از نور آفريدكه‌ هشت‌ بهشت‌ است‌ كه‌ بالاي‌ هم‌ قرار دارند.و امروز بهشت‌ در آسمان‌است‌ واز همة‌ بهشت‌ها برتر،بهشت‌ فردوس‌ است‌.وهر بهشتي‌ نامي‌دارد.بهشت‌ اول‌ داراسلام‌ .كه‌ از ياقوت‌ سرخ‌ خلق‌ شده‌ است‌.بهشت‌دوم‌ دارالقرار .بهشت‌ سوم‌ دارالخلد.بهشت‌ چهارم‌ جنت‌المأوي‌'.بهشت‌ پنجم‌ جنت‌ عدن‌ كه‌ از زبرجد خلق‌ شده‌ است‌.بهشت‌ششم‌ جنات‌ النعيم‌ از زمرد خلق‌ شده‌ است‌.بهشت‌ هفتم‌ جنات‌.بهشت‌ هشتم‌ فردوس‌ نام‌ دارد كه‌ از نور آفريده‌ شده‌ كه‌ هريك‌ ازگوهري‌ است‌.
درهاي‌ بهشت‌ هريك‌ بفاصلة‌ شرق‌ وغرب‌ عالم‌ است‌ وبر روي‌ هردري‌ نوشته‌ شده‌ است‌ انا لا اعذّب‌ من‌ قال‌: لااله‌ الاّالله. محمدرسول‌ الله. علي‌ ولي‌ الله.

كلماتي‌ كه‌ بر روي‌ درهاي‌ بهشت‌ نوشته‌ شده‌

علامه‌ اربلي‌ «ره‌»در كسف‌ الغمه‌ از رسولخدا(ص‌)روايت‌ مي‌كند كه‌وقتي‌ به‌ آسمان‌ رفتم‌وخواستم‌ بهشت‌ ودوزخ‌ را ببينم‌،جبرئيل‌ مرابسوي‌ بهشت‌ برد وهشت‌ در بهشت‌ را ديدم‌ كه‌ بر هريك‌ چهار كلمه‌نوشته‌ شده‌ بود كه‌ هركلمه‌اي‌ از دنيا وآنچه‌ در دنياهست‌،بهتراست‌.بشرط‌ عمل‌.1-بردرب‌ اول‌ نوشته‌ بود:لااله‌ محمدرسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.لكل‌ّ شي‌ء حيلة‌ وحيلة‌ العيش‌ اربع‌خصال‌. القناعة‌وبذل‌ الحق‌ وترك‌ الحسد ومجالسة‌ اهل‌الخير.خدايي‌ جز خداي‌ يگانه‌ نيست‌ ومحمد رسول‌ خدا وعلي‌ ولي‌خداست‌.براي‌ هر چيزي‌ راهي‌ است‌ وراه‌ زندگي‌ چهارچيزاست‌.قناعت‌.سخن‌ حق‌.ترك‌ حسادت‌ وهم‌ نشيني‌ با خوبان‌. 2-بردرب‌ دوم‌ نوشته‌ بود:لااله‌ محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.ان‌ّلكل‌ شي‌ء حيلة‌ وحيلة‌ السرور يوم‌ القيامة‌ اربع‌ خصال‌ .مسح‌رؤوس‌اليتامي‌ والتعطف‌ علي‌ الارملة‌ والسعي‌ في‌ حوائج‌المؤمنين‌ والنفقة‌ للفقراء والمساكين‌.براي‌ هركاري‌ چاره‌اي‌ است‌وچاره‌ خوشحالي‌ روز قيامت‌ چهارخصلت‌ است‌.كشيدن‌ دست‌ مهرباني‌بر يتيمان‌.مهرباني‌ بر بيوه‌ زنان‌.تلاش‌ در رفع‌ گرفتاري‌ مؤمنان‌.چهارم‌دست‌گيري‌ از بيچارگان‌.3-بر درب‌ سوم‌ نوشته‌ بود:لااله‌ محمدرسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.ان‌ّ لكل‌ شي‌ء حيلة‌ وحيلة‌ الصحة‌ في‌الدنيا اربع‌ خصال‌.قلة‌ الكلام‌وقلة‌ المنام‌ وقلة‌ المشي‌ وقلة‌الطعام‌.هركه‌ در دنيا سلامتي‌ مي‌خواهد چهار مطلب‌ رعايت‌ كند.كم‌حرفي‌.كم‌ خوابي‌.كم‌ راه‌ رفتن‌.كم‌ خوري‌.4- درب‌ چهارم‌ نوشته‌بود:لااله‌ محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.من‌ كان‌ يؤمن‌ باللهواليوم‌ الاخر فليكرم‌ والديه‌ من‌ كان‌ يؤمن‌ بالله واليوم‌ الاخرفليقل‌ خيراً او يسكت‌.هركه‌ به‌ خدا وقيامت‌ ايمان‌ دارد بايد احترام‌والدين‌ خود نگه‌ دارد وهركه‌ بخدا وقيامت‌ ايمان‌ دارد بايدآچه‌ مي‌گويدخوب‌ باشد يا اينكه‌ سكوت‌ نمايد.5-بر درب‌ پنجم‌ نوشته‌ بود:لااله‌محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.من‌ اراد ان‌ لايُظلم‌ فلايَظلم‌ ومن‌اراد ان‌ لا يُشتم‌ فلا يَشتم‌ ومن‌ اراد ان‌ لا يُذل‌ فلايذل‌ ومن‌ اراد ان‌يتمسك‌ بالعروة‌ الوثقي‌ فليقل‌ لااله‌ الاّ الله محمد رسول‌ اللهعلي‌ ولي‌ الله.هركه‌ مي‌خواهد به‌ او ظلم‌ نشود،ظلم‌ نكند.هركه‌مي‌خواهد دشنام‌ نشنود،خود دشنام‌ ندهد وهركه‌ م‌ خواهد ذليل‌نشود،ديگران‌ ذليل‌ نكند وهركه‌ مي‌خواهد به‌ ريسمان‌ الهي‌ چنگ‌ بزندبايد بگويد:لااله‌ محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.6-بردرب‌ ششم‌نوشته‌ بود:لااله‌ محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.من‌ اراد ان‌ يكون‌قبره‌ وسيعا فليبن‌ المساجد.ومن‌ اراد ان‌ لايأكله‌ الديدان‌ تحت‌الارض‌ فليسكن‌ المساجد ومن‌ احب‌ ان‌ يكون‌ طريا نظرا لايبلي‌جسده‌،فليسكن‌ المساجد ومن‌ احب‌ ان‌ يري‌ منزله‌ في‌ الجنة‌فليبن‌ ليكسي‌ المساجد بالبسط‌.هركه‌ مي‌خواهد قبراوگشادباشد،مسجد بسازد وهركه‌ مي‌خواهد كرمهاي‌ قبر اورا نخورند،اهل‌مسجدباشد وهركه‌ مي‌خواهد محل‌ خود دربهشت‌ راببيندمساجدرافرش‌ نمايد وبراي‌ نماز آماده‌ كند.7-بردرب‌ هفتم‌ نوشته‌بود:لااله‌ محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.بياض‌ القلب‌ في‌ اربع‌خصال‌ عيادة‌ المريض‌واتباع‌ الجنايز و شراء الاكفان‌ وردالقرض‌.هركه‌ خواهد دلش‌ بنور ايمان‌ روشن‌ شود،چهار خصلت‌ پيشه‌كند.عيادت‌ از مريض‌ها.تشييع‌ جنازه‌.خريدن‌ كفن‌ وكفن‌ كردن‌مردگان‌.اداي‌ قرض‌ واداي‌ قرض‌ قرضداران‌.8-بردرب‌ هشتم‌ نوشته‌بود:لااله‌ محمد رسول‌ الله وعلي‌ ولي‌ الله.من‌ اراد ان‌ يدخل‌ في‌اي‌ باب‌ شاء فليتمسك‌ باربع‌ خصال‌ السخاء وحسن‌ الخلق‌والصدقة‌ وكف‌ الاذي‌ عن‌ الناس‌.هركه‌ مي‌خواهد از هردر بهشت‌ كه‌مي‌خواهد داخل‌ شود چهارخصلت‌ رعايت‌ نمايد.بخشندگي‌. خوش‌اخلاقي‌.صدقه‌ واذيت‌ نكردن‌ ديگران‌.
رسولخدا(ص‌)فرمود در بهشت‌ عجايب‌ ديدم‌ واز همه‌ جا بازديدكرديم‌ وجايي‌ نبود كه‌ مانديده‌ باشيم‌.قال‌ رسول‌ الله:ان‌ّ في‌ الجنة‌غرفاً يري‌ ظاهرها من‌ باطنها وباطنها من‌ ظاهرها يسكنها من‌اطاب‌ الكلام‌ ومن‌ اطعم‌ الطعام‌ وافشي‌ السلام‌ وصلي‌ بالليل‌والناس‌ نيام‌.در بهشت‌ اطاقهايي‌ است‌ كه‌ بيرون‌ آنها از داخلش‌وداخلش‌ از بيرون‌ ديده‌ مي‌شود.

چهار حيوان‌ بهشتي
امام‌ صادق‌(ع‌):از حيوانات‌ فقط‌ چهار حيوان‌ داخل‌ بهشت‌ مي‌شوند:سگ‌ اصحاب‌ كهف‌،خربلعم‌ باعورا،ناقة‌ صالح‌ وگرگ‌ حضرت‌يوسف‌.

يكوجب‌ خاك‌ بهشت‌

رسول‌ خدا(ص‌):يك‌ وجب‌ از خاك‌ بهشت‌،از دنيا وآنچه‌ در دنيااست‌،بهتر مي‌ باشد.

خاك‌ كربلا در بهشت‌

امام‌ سجاد(ع‌) فرمود:
(هنگام‌ برپاشدن‌ قيامت‌) هنگامي‌ كه‌ خداوند زمين‌ را به‌ شدت‌ تكان‌داده‌ و از جاي‌ خود در آورد، زمين‌ كربلا به‌ همان‌ حالي‌ كه‌ هست‌ با تربت‌نوراني‌ و صاف‌ وخالصش‌ بالا برده‌ شده‌ و در بهترين‌ باغهاي‌ بهشتي‌ قرارداده‌ مي‌شود.برترين‌ منزلهاي‌ بهشتي‌ آن‌ جاست‌ و در آن‌ جاي‌ نمي‌گيرندمگر پيامبران‌.همچنان‌ كه‌ بعضي‌ از ستارگان‌ در ميان‌ بقيه‌ با درخشندگي‌خاصي‌ نور افشاني‌ مي‌كنند،كربلا نيز در بين‌ باغهاي‌ بهشتي‌ مي‌درخشدبه‌ نحوي‌ كه‌ نورش‌ چشم‌ تمامي‌ اهل‌ بهشت‌ را مي‌پوشاند و ندا درمي‌دهد كه‌:من‌ زمين‌ مقدس‌ وپاك‌ و مبارك‌ خداوندم‌ و حضرت‌سيدالشهداء را دربر دارم‌ كه‌ سرور جوانان‌ بهشت‌ است‌.

خلقت‌ بهشت‌

امام‌ باقر(ع‌):خداوند بهشت‌ راقبل‌ از جهنم‌ آفريد.

نتيجة‌ بخش‌ بهشت‌

بهشت‌ مكان‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ انواع‌ لذتها ونعمتها درآن‌وجود دارد.وآن‌ پاداش‌ افرادي‌ است‌ كه‌ در دنيا مطيع‌ خدا بوده‌ومعصيت‌ اورا نكرده‌ باشد.
بعضي‌ ازنعمتهاي‌ بهشت‌ درآيات‌ وروايات‌ ،بشرح‌ زير است‌:
باغها وقصرهايي‌ كه‌ از زير واطراف‌ آن‌ نهرها جاري‌ است‌ *زنهاي‌ بهشتي‌ كه‌ زيباترين‌ وپاكيزه‌ ترين‌ زنها هستند وهرگزدچار عادت‌ ماهانه‌ وولادت‌ فرزند ونجاسات‌ وپيري‌ نمي‌شوند.هرگز دست‌ انس‌ وجني‌ به‌ آنان‌ نرسيده‌ وهميشه‌ باكره‌هستند*بهشتيان‌ دچار سرما وگرما نمي‌ شوند*بهترين‌ زينتهااز طلا ونقره‌ ولؤلؤ وياقوت‌ وحرير وديباج‌ وغيره‌ براي‌بهشتيان‌ فراهم‌ است‌*اهل‌ بهشت‌ در كاخهايي‌ كه‌ از جواهرات‌ساخته‌ شده‌ اند وداراي‌ خدمتكاران‌ بيشمار وزيبائي‌ است‌،مي‌باشند*هر ميوه‌ اي‌ كه‌ بخواهند براي‌ آنان‌ آماده‌ مي‌ شود وبه‌هر غذائي‌ كه‌ ميل‌ پيدا كنند،بدون‌ اينكه‌ سخني‌ بگويندبرايشان‌ مهيا مي‌ گردد*ميوه‌ هاي‌ بهشت‌ در رنگ‌ شبيه‌هم‌،ولي‌ طعم‌ آنان‌ با هم‌ فرق‌ دارد*براي‌ دفع‌ غذا وآشاميدني‌ها نياز به‌ تخلي‌ ندارندبلكه‌غذاها بصورت‌ عرقي‌خوشبو،خارج‌ مي‌ شوند*در بهشت‌ هيچگاه‌ ناسزا وسخن‌ بدولغو شنيده‌ نمي‌ شود وازاختلاف‌ وكينه‌ وحسادت‌ خبري‌نيست‌*ازجمله‌ نهر هاي‌ بهشت‌،نهري‌ از عسل‌ تصفيه‌شده‌،نهري‌ از شيري‌ كه‌ هيچگاه‌ طعمش‌ تغيير نمي‌ كندونهري‌از شراب‌ بهشتي‌ است‌.
دربهشت‌مريضي‌،پيري‌،ناراحتي‌،گرسنگي‌،تشنگي‌،خواب‌، خستگي‌ وسرما وگرما نيست‌.

فصل‌ ششم‌ : جهنم

جهنم‌ و عذابهاي‌ آن‌ :

سرنوشت‌ كسانيكه‌ به‌ خداايمان‌ نياوردندوازروي‌ عمدوآگاهي‌،به‌ دستورات‌ او عمل‌ نكردند،عذاب‌ ابدي‌ است‌!كه‌ درمقابل‌ معصيتها ولذات‌ زودگذر اين‌ افراد،بسيار عظيم‌ است‌.درمقابل‌ چندين‌ سال‌ كفر ورزيدن‌،تا ابد در جهنم‌ خواهند بود.ومعلوم‌ است‌ كه‌ افراد عاقبت‌ انديش‌،هرگز براي‌ چند روزة‌دنيا خود را گرفتار خشم‌ الهي‌ نخواهند نمود.بعضي‌ ازعذابهايي‌ كه‌ در قرآن‌ وروايات‌ آمده‌ بشرح‌ زير است‌.

ترجمه‌ آيه ‌ 55 نساء

آنانكه‌ به‌ آيات‌ ما كافر شدند،بزودي‌ آنها را به‌آتش‌ مي‌اندازيم‌.هرزمان‌ كه‌ در جهنم‌ پوستشان‌ مي‌ سوزد وازبين‌ مي‌رود،پوست‌ جديدي‌ مي‌ رويانيم‌ تاعذاب‌ رابچشند!

گويند جهنم‌ هفت‌ طبقه‌ است‌.اول‌ دوزخ‌.طبقه‌ دوم‌ حطمه‌ كه‌ محل‌فرعونيان‌ است‌.سوم‌ سقر.چهارم‌ لظي‌ محل‌ يهود.«كلاّ انّها لظي‌ نزّاعة‌ًللشوي‌'»پنجم‌ غي‌ است‌.«فسوف‌ يلقّون‌ غيّاً»طبقه‌ ششم‌ سعيراست‌.«يصلون‌ سعيراً»طبقة‌ هفتم‌ جهنم‌ است‌ كه‌ محل‌ گناهكاران‌ امت‌اسلام‌ است‌.
بر درب‌ اول‌ جهنّم‌ نوشته‌ است‌:من‌ رجي‌ الله سعد ومن‌ خاف‌ اللهامن‌ والهالك‌ المغرور من‌ رجي‌' غيرالله يعني‌ هركه‌ بخدا اميد داشته‌باشد ،رستگاراست‌ وهركه‌ از خدا بترسد ايمن‌ است‌ وآنكه‌ بغير خدامغرور وفريفته‌ شد،هلاك‌ مي‌گرددواز غيرخدا درترس‌ ولرزاست‌.بردرب‌ دوم‌ نوشته‌ شده‌ :هركه‌ مي‌خواهد در قيامت‌ عريان‌محشور نشود،در دنيا بدنهاي‌ بي‌ لباس‌ را لباس‌ بپوشاند وهركه‌مي‌خواهد در آخرت‌ تشنه‌ نباشد،تشنگان‌ دنيا را سيراب‌ نمايد وهركه‌مي‌خواهد در قيامت‌ گرسنه‌ نباشد،گرسنگان‌ دنيا را سير كند.بردرب‌سوم‌ نوشته‌ بود.لعن‌ الله الكاذبين‌.لعن‌ الله الباطلين‌.خدا لعنت‌ كنددروغگويان‌ راو.لعنت‌كند خدااهل‌ باطل‌ را.بر درب‌ چهارم‌ نوشته‌است‌.متابعت‌ نكنيد از نفستان‌ كه‌ ايمان‌ شمارا ضعيف‌ مي‌كند.وزبان‌ رادركاري‌ كه‌ فايده‌ ندارد،بكارمبريد.بردرب‌ پنجم‌ نوشته‌ است‌ كه‌ من‌حرام‌ شده‌ام‌ بر عبادت‌ كنندگان‌.من‌ حرام‌ شده‌ام‌ بر كسي‌ كه‌ برخداشهادت‌ مي‌دهد.من‌ حرام‌ هستم‌ برروزه‌ داران‌.بر درب‌ هفتم‌ نوشته‌است‌ حاسِبوا انفسكم‌ قبل‌ اَن‌ تُحاسبواوتوبخواانفسكم‌ قبل‌ ان‌توبخوا وادعوالله عزو جل‌ قبل‌ ان‌ تردّوا عليه‌ ولاتقدرواعليه‌.حساب‌ خودرا برسيد قبل‌ از اينكه‌ حساب‌ شمارا برسند.خودتان‌را توبيخ‌ كنيد قبل‌ از اينكه‌ شمارا توبيخ‌ نمايند.در پيش‌ خداوند تضرع‌كنيد قبل‌ از اينكه‌ براو وارد شويد.

فرياد جهنميان‌ مانند سگان‌ و گرگان‌!

امام‌ باقر(ع‌):جهنميان‌ از شدت‌درد وعذاب‌ مانند سگان‌ وگرگان‌فرياد مي‌ كشند.در دوزخ‌ براي‌ آنان‌ مرگ‌ نيست‌ وعذابشان‌ هرگز كم‌نشود.آنها در آتش‌،گرسنه‌ وتشنه‌ وكر وگنگ‌ وكور وروسياه‌ وپشيمان‌ومغضوب‌ پروردگارند!برآنان‌ رحم‌ نشود وعذابشان‌ كم‌ نگردد.به‌ عوض‌آب‌ از حميم‌ جوشان‌ وبه‌ عوض‌ غذا از زقّوم‌ به‌ آنان‌ بدهند.با قلاّبهايي‌ از آتش‌ بدنهاي‌ آنان‌ را پاره‌ مي‌ كنند وبا گرزهاي‌ آهنين‌ برسرشان‌ مي‌كوبند.مأموران‌ بسيار خَشِن‌ آنان‌ را عذاب‌ مي‌ كنند كه‌ اهل‌ ترحم‌ نمي‌باشند.اين‌ مأمورين‌ صورت‌ جهنميان‌ را آتش‌ مي‌ زنند وآنان‌ را با شياطين‌در غل‌ وزنجيرها مي‌ بندند.اگر دعا كنند،مستجاب‌ نمي‌ شودواگرحاجتي‌ بطلبند،برآورده‌ نمي‌ شود.

صورت‌ بريان‌!

در روايت‌ است‌ كه‌ وقتي‌ صديد را براي‌ جهنمي‌ مي‌ برند،صورتش‌بريان‌ شود وپوست‌ وگوشت‌ صورتش‌ بريزد.وچون‌ از آن‌ مي‌ خورد - ازشدت‌ تشنگي‌-جميع‌ امعاء واحشائش‌ پاره‌ مي‌ شود!از هر جهنمي‌مانند رودخانه‌ اي‌ چرك‌ روان‌ مي‌ شودوآنقدر مي‌ گريند كه‌ از اشك‌ چشمشان‌مانند نهر جاري‌ مي‌ گردد وهنگاميك‌ اشكشان‌ تمام‌ شود،خون‌ مي‌گريند!

سه‌ حديث‌ از امام‌ صادق‌(ع‌)

1 - آتش‌ دنيا يك‌ جزء از هفتادجزء آت‌ش‌ دوزخ‌ است‌!

راحت‌ترين‌ عذاب‌!

2 - راحت‌ ترين‌ عذاب‌ جهنم‌ عبارتست‌ ازانداخته‌ شدن‌ در درياي‌ آتش‌وپوشاندن‌ دو كفش‌ كه‌ حتي‌ بندهاي‌ آن‌ از آتش‌ است‌ ! بطوريكه‌ ازشدت‌حرارت‌ مغزش‌ بجوش‌ مي‌ آيد واو خيال‌ مي‌ كند كه‌ عذابش‌ از همه‌سخت‌تر است‌.

آتش‌ جهنم‌!

3 -روزي‌ جبرئيل‌ در حاليكه‌ آثار ناراحتي‌ در چهره‌ اش‌ ظاهر بود نزدرسول‌ خدا(ص‌)آمد.درحاليكه‌اوقبلا خوشحال‌ ومتبسم‌ مي‌آمد.حضرت‌ فرمود:اي‌ جبرئيل‌!امروز چرا ناراحتي‌؟جواب‌ داد:امروز ازدَمهايي‌ كه‌ برآتش‌ جهنم‌ مي‌ دميدند،دست‌ كشيدند.فرمود:دَمهاي‌ جهنم‌چيست‌ ؟ گفت‌:اي‌ رسول‌ خدا!خدا امر فرمود تا هزارسال‌ بر آتش‌ جهنم‌دَميدند تا سفيد شد!وهزارسال‌ ديگر دَميدند تاسرخ‌ شد!وهزارسال‌ديگر دميدند تاسياه‌ شد والان‌ سياه‌ وتاريك‌ است‌!اگر قطره‌ اي‌ از ضريع‌كه‌ عرق‌ اهل‌ جهنم‌ وچرك‌ فرجهاي‌ زناكاراست‌،را كه‌ در ديگهاي‌ جهنم‌جوشيده‌ شده‌ وبعوض‌ آب‌ به‌ جهنميان‌ مي‌ خورانند،در آبهاي‌ دنيابريزند،همة‌مردم‌ از گندش‌ بميرند!واگر يك‌ حلقه‌ از زنجيريكه‌ هفتادذرع‌-35متر-است‌ وبر گردن‌ جهنميان‌ مي‌ گذارند،بر دنيا قرار دهند،ازگرمي‌ آن‌ تمام‌ مردم‌ بگدازند!واگر پيراهني‌ از پيراهن‌ هاي‌ اهل‌ جهنم‌ راميان‌ آسمان‌ وزمين‌ بياويزند،اهل‌ دنياازبوي‌ بد آن‌ هلاك‌ شوند!در اين‌موقع‌ رسول‌ خدا(ص‌) وجبرئيل‌ هردو به‌ گريه‌ افتادند.خداوند ملكي‌ رافرستاد كه‌ پروردگارتان‌ سلام‌مي‌رساندومي‌ فرمايد:من‌ شماراازاينكه‌گناه‌نمائيد،مصون‌ نمودم‌.

ترجمة‌آية ‌29 كهف‌ :

ما براي‌ ظالمين‌،آتشيكه‌ سراپرده‌ هايش‌ آنها را فرا مي‌گيرد،آماده‌ كرده‌ ايم‌!اگر كمك‌ بطلبند،با آبي‌ مثل‌ مس‌ ذوب‌شده‌كه‌ به‌ آنها داده‌ مي‌ شودو صورت‌ را مي‌ سوزاند فريادرسي‌كنند. بد آشاميدني‌ وبد آسايشگاهي‌ است‌!

زقوم‌!

رسول‌ خدا(ص‌):قسم‌ به‌ كسيكه‌ جان‌ محمد(ص‌)در دست‌ اوست‌،اگر قطره‌ اي‌ از زقّوم‌ بر تمام‌ كوههاي‌ زمين‌ بچكد،تا طبقة‌ هفتم‌ زمين‌ ازهم‌ مي‌ پاشد!پس‌ بر كسيكه‌ از آن‌ بياشامد چه‌ مي‌ كند؟وقسم‌ به‌ كسيكه‌جانم‌ بدست‌ اوست‌ همانا هرگرز كه‌ خداوند آنرا در قرآن‌ كريم‌ ذكرفرموده‌،اگر بر تمام‌ كوههاي‌ زمين‌ زده‌ شود تا پايين‌ ترين‌ طبقة‌ زمين‌متلاشي‌ مي‌ شود!پس‌ چگونه‌ خواهد بودحال‌كسيكه‌ در روزقيامت‌ آنهم‌داخل‌ آتش‌،مضروب‌ ضربات‌ گرزهاي‌ آتشين‌ باشد؟

خائنان‌ امّت‌!

رسول‌ خدا(ص‌):اي‌ علي‌!همانا جبرئيل‌ بمن‌ خبر داد كه‌ امت‌ من‌بعد ازمن‌ بتو خيانت‌ مي‌ كنند!پس‌ ويل‌ بر آنها باد!پس‌ ويل‌ بر آنهاباد!علي‌ (ع‌)مي‌ گويد:عرض‌ كردم‌:يا رسول‌ اللّه‌!ويل‌ چيست‌؟فرمود:نام‌وادي‌ در جهنم‌ است‌ كه‌ بيشتر اهالي‌ آن‌ از دشمنان‌ وقاتلين‌ ذرية‌ تووبيعت‌ شكنان‌ تو هستند.

مُؤذّن‌

امام‌ رضا(ع‌)در تفسير آية‌:
«فاَذن‌ّ مؤذن‌ٌ بينهم‌ اَن‌ لعنة‌ اللّه‌ علي‌ الظالمين‌
يعني‌:مؤذني‌ بين‌ آنهاندا كرد:لعنت‌ خدا بر ظالمين‌!» فرمود:اين‌ مؤذن‌اميرالمؤمنين‌(ع‌) است‌.

ترجمه‌ آية ‌19 حج‌ :

...پس‌ كسانيكه‌ كافرشدند، بر ايشان‌ لباسهايي‌ از آتش‌ بريده‌اند!از بالاي‌ سر آنان‌ نيز آب‌ جوشان‌ مي‌ ريزند.

واي‌ برما!

امام‌ باقر(ع‌):جهنمي‌ مي‌ گويد:واي‌ برما!اي‌ كاش‌ از خدا ورسول‌اطاعت‌ مي‌ كرديم‌!در اين‌ هنگام‌ سنگي‌ از سمت‌ راست‌ وشيطاني‌ ازسمت‌ چپ‌ به‌ او نزديك‌ مي‌ شوند.سنگ‌ از آتش‌ است‌ ك‌ صورت‌ اوراآتش‌ مي‌ زند!خداوند هفتاد پوست‌ براي‌ او قرار مي‌ دهد كه‌ قطر هرپوست‌،40ذراع‌-بيست‌ متر- وبين‌ پوستها،مارها وعقربهايي‌ از آتش‌وجود دارد.آتش‌ ازمخرج‌ او وارد واز دهانش‌ خارج‌ مي‌ شود!همچنين‌اورا به‌ هفتاد زنجير مي‌ بندند كه‌ هر زنجيري‌ 70 ذرع‌-35متر-است‌ومابين‌ هر ذراعي‌ باندازة‌قطره‌ ها وباران‌ ها،حلقه‌ است‌ كه‌ اگر حلقه‌ اي‌ رابر كوههاي‌ زمين‌ بگذارند،زمين‌ ذوب‌ مي‌ شود!هفتاد لباس‌ از قير ذوب‌شده‌ بر او مي‌ پوشانند وبر صورتش‌ لباسي‌ از آتش‌ قرار مي‌ دهند وهمه‌جاي‌ بدنش‌ رالباسهاي‌ آتشين‌ مي‌ پوشاند!در پايش‌ زنجيرهايي‌ از آتش‌وبر سرش‌، تاج‌ آتشين‌ كه‌ باندازه‌ 60ذراع‌-30متر-است‌ قرار مي‌دهند!در سرش‌ 360سوراخ‌ مي‌ كنند كه‌ از آنها دود بر مي‌ خيزد ومغزسرش‌ مي‌ جوشد وبر كتفش‌ سرازير مي‌ گردد...پس‌ ضربه‌ اي‌ بر او مي‌زنند،كه‌ هفتادهزارسال‌ سقوط‌ مي‌ كند تابه‌ چشمه‌ اي‌ بنام‌ آنيه‌ مي‌رسد...كه‌ آن‌بالاترين‌ درجه‌ حرارت‌ راداردبطوريكه‌ وقتي‌ خدا جهنم‌ راخلق‌كرد،همة‌ دره‌ هاي‌ آن‌ بخواب‌ رفتند ولي‌ اين‌ چشمه‌ از حرارت‌زيادش‌ بخواب‌ نمي‌ رود!مأمورين‌ عذاب‌ به‌ حهنميان‌ مي‌ گويند:اي‌بدبختان‌!نزديك‌ بياييد واز اين‌ چشمه‌ بنوشيد!اگر امتناع‌ كردند،باعمودهايي‌ كه‌ دارند بر آنها مي‌ زنند!...وقتي‌ ازاين‌ چشمه‌ ظرفي‌ به‌جهنمي‌ مي‌ دهد،همينكه‌ آنرا نزديك‌ صورتش‌ مي‌ برد،لبهاي‌ آنهاكنده‌شده‌ وگوشت‌ صورتشان‌ مي‌ ريزد!با خوردن‌ آن‌ شكم‌ وپوست‌ بدنشان‌ ازهم‌ مي‌ پاشد!دراين‌ هنگام‌ ضربه‌ اي‌ بر سرش‌ مي‌ زنند كه‌ هفتاد هزارسال‌سقوط‌ مي‌ كند تا به‌ طبقة‌سعير برسد.در آنجاهم‌ ضربه‌ اي‌ بر او مي‌ زند تابه‌ شجرة‌زقوم‌ مي‌ رسند كه‌ درريشة‌ جهنم‌ است‌ وسرش‌ مثل‌ سرهاي‌شياطين‌ مي‌باشد! زيرا هفتادهزار شاخة‌ آتش‌ داردوهر شاخه‌ اي‌ هفتادهزار ميوة‌ جهنمي‌ داردوهر ميوه‌ اي‌ از نظر بدبوئي‌ وبدطعمي‌ مثل‌شيطان‌ است‌ كه‌ هركه‌ از آن‌ بخورد،در شكمش‌ بجوش‌ مي‌ آيد!

عذاب‌ اصحاب‌ مشئمه‌!

ترجمه‌ آيه ‌42 تا 44 واقعة‌ :

دربادهاي‌ آتشين‌ وحميم‌ هستند * و سايه‌ اي‌ از دودسخت‌سياه‌*نه‌ سرد است‌ ونه‌ خوب‌ !

آسياب‌ جهنم‌!

علي‌(ع‌):در جهنم‌ آسيابي‌ است‌ كه‌ 5دسته‌ را آسياب‌ مي‌ كند!آيا نمي‌پرسيد چه‌ كساني‌ راآسياب‌ مي‌ كند؟گفته‌ شد:چه‌ كساني‌ را؟فرمود:عالمان‌ فاجر،قاريان‌ فاسق‌،ستمگران‌ ظالم‌،وزيران‌ خائن‌وعارفان‌دروغگو!

رياكار در جهنم‌!

در روايت‌ است‌ كه‌ خداوند دستور مي‌ دهد عده‌ اي‌ را به‌ جهنم‌ببرند.ولي‌ به‌ مالك‌ جهنم‌ مي‌ گويد:به‌ آتش‌ بگو،پاهاي‌ آنهارا نسوزاندزيرا با اين‌ پاها به‌ مساجد مي‌ رفتند!دستهاي‌ آنان‌ را نسوزاند زيرا اين‌دستها را براي‌ دعا بلند مي‌ كردند!زبانشان‌ را نسوزاند زيراقرآن‌ زيادتلاوت‌ مي‌ كردند!صورتشان‌ را نسوزاند زيرا وضوء كامل‌ مي‌ گرفتند!مالك‌ جهنم‌ به‌ آنان‌ مي‌ گويد:اي‌ بدبختها!شما چه‌ كرديد كه‌ با اين‌ اعمال‌خوب‌،به‌ جهنم‌ آورده‌ شده‌ ايد؟آنهامي‌ گويند:ما براي‌ غير خدا عمل‌ مي‌كرديم‌!

دوروايت‌ از رسول‌ خدا(ص‌)

زناكار!

1 - روز قيامت‌ زناكار را وارد جهنم‌ مي‌ كنند وقطره‌ اي‌ از عورتش‌ مي‌چكد كه‌ از بوي‌ آن‌ تمام‌ اهل‌ جهنم‌ دچار ناراحتي‌ مي‌ شوند!جهنميان‌ به‌نگهبانان‌ جهنم‌ مي‌ گويند:اين‌ بوي‌ بد مال‌ كيست‌ كه‌ مارا اذيت‌ كرده‌است‌؟به‌ آنها گفته‌ مي‌ شود:اين‌ بوي‌ زناكاران‌ است‌.

احقاب‌!

2 - كسيكه‌ وارد جهنم‌ شود حداقل‌ بمقدار احقاب‌ در آن‌ بايد بماند وهرحقب‌،65سال‌ است‌ كه‌ هر سالش‌ 360روز است‌ وهر روزش‌ هزار سال‌دنيا است‌.

در جهنم‌ ابدي‌

علي‌(ع‌)در خطبة‌109نهج‌البلاغه‌:واما گناهكاران‌ را در بد مكاني‌جاي‌ مي‌ دهند!دست‌ آنها را با غل‌ وزنجير به‌ گردنشان‌ مي‌ بندند!آنچنان‌كه‌ سرشان‌ را با پاها بهم‌ نزديك‌ مي‌ كند ولباسهائي‌ از موادي‌ كه‌ زود آتش‌مي‌ گيرد ولباسهائي‌ از قطعه‌ هاي‌ آتش‌ بر آنها بپوشاند.در عذابي‌ كه‌حرارت‌ آن‌ بسيار شديد است‌ ودرش‌ به‌ روي‌ آنها بسته‌ است‌.در آتشي‌ كه‌زبانه‌ مي‌ كشد وصدايش‌ هراس‌ انگيز است‌.آنها كه‌ در آنند ار آن‌ خارج‌نگردند وبراي‌ آزادي‌ اسيرانش‌ غرامت‌ پذيرفته‌ نمي‌ شودوزنجيرهايشان‌گسسته‌ نمي‌ گردد.مدتي‌ براي‌ اين‌ خانه‌ تعيين‌ نشده‌ تا پايان‌ پذيرد ونه‌سرآمدي‌ تا تمام‌ گردد.

غيبت‌ كننده‌

در روايت‌ است‌ كه‌ غيبت‌ كننده‌ اگر بي‌ توبه‌ بميرد،اولين‌ نفري‌ است‌كه‌ به‌ جهنم‌ مي‌ رود واگر باتوبه‌ بميردآخرين‌ نفري‌ است‌ كه‌ به‌ بهشت‌ مي‌رود!

ديداراز جهنم‌در معراج‌!

رسول‌ خدا(ص‌):در معراج‌ ازجهنم‌ ديدار كردم‌ وديدم‌ كه‌عده‌ اي‌ درمقابلشان‌ گوشت‌ خوب‌ وگوشت‌ مردار است‌.ولي‌ آنان‌ از مردار مي‌خوردند!جبرئيل‌ گفت‌:اينها حرام‌ خوار بوده‌ اند!عده‌ اي‌ را ديدم‌ كه‌لبهاي‌ آنان‌ مانند شتر بود ومأمورين‌ از پهلوي‌ آنان‌ مقراض‌ كرده‌ ودردهانشان‌ مي‌ گذاشتند!جبرئيل‌ گفت‌:اينها عيب‌ جو بوده‌ اند.عده‌ اي‌ راديدم‌ كه‌ سرشان‌ را مي‌ كوبيدند!جبرئيل‌ گفت‌:اينها نماز عشاءنمي‌خواندند!گروهي‌ را ديدم‌ كه‌ مأمورين‌،آتش‌ بدهانشان‌ گذاشته‌ وازمخرجشان‌ در مي‌ آمد!جبرئيل‌ گفت‌:اينها مال‌ يتيم‌ خور بوده‌ اند.عده‌اي‌ را ديدم‌ كه‌ شكمشان‌ آنقدر بزرگ‌ بود كه‌ نمي‌ توانستند برخيزند!جبرئيل‌ گفت‌:اينها رباخوار بوده‌ اند.گروهي‌ از زنها را ديدم‌ كه‌ به‌پستانشان‌ آويزان‌ كرده‌ بودند!جبرئيل‌ گفت‌:اينهازناكار بوده‌ اند.عده‌ اي‌را ديدم‌ كه‌ با نخ‌ وسوزن‌ آتشين‌،بدنهايشان‌ را مي‌ دوختند!جبرئيل‌گفت‌:اينهانيز زناكار بوده‌ اند...زني‌ را ديدم‌ كه‌ بموي‌ سرش‌ آويزان‌ كرده‌بودند!ومغز سرش‌ را مي‌ جويد!جبرئيل‌ گفت‌:اين‌ زن‌ موي‌ خود را ازنامحرم‌ نمي‌ پوشانده‌ است‌!...زني‌ را به‌ پاهايش‌ آويخته‌ بودند!جبرئيل‌گفت‌:اين‌ زن‌ بدون‌ اجازه‌شوهر ازخانه‌ بيرون‌ مي‌ رفته‌ است‌.زني‌ را ديدم‌كه‌ گوشت‌ بدن‌ خود را مي‌ خورد!جبرئيل‌ گفت‌:اين‌ زن‌ بدن‌ خودرا براي‌ديگران‌ آرايش‌ مي‌ كرده‌ است‌!زني‌ را ديدم‌ كه‌ پاهايش‌ را بدستهايش‌بسته‌ بودند ومار وعقرب‌ بر او مسلط‌ بودند!جبرئيل‌ گفت‌:اين‌ زن‌غسلهاي‌ خود را نمي‌ كرده‌ است‌!زني‌ را ديدم‌ كه‌ گوشت‌ بدنش‌ رامقراض‌ مي‌ كردند!جبرئيل‌ گفت‌:اين‌ زن‌ خود را به‌ مردان‌ عرضه‌ مي‌ كرده‌است‌!شخصي‌ را ديدم‌ كه‌ صورت‌ وبدنش‌ را مي‌ سوزانيدند وروده‌ هاي‌خود را مي‌ خورد!جبرئيل‌ گفت‌:اين‌ شخص‌ واسطه‌ زنا بوده‌ است‌!شخصي‌ را ديدم‌ كه‌ سرش‌ مثل‌ خوك‌ وبدنش‌ مثل‌ الاغ‌ بود ! جبرئيل‌گفت‌:اين‌ شخص‌ سخن‌ چيني‌ مي‌ كرده‌ است‌.شخصي‌ را ديدم‌ كه‌صورتش‌ مثل‌ سگ‌ بود وآتش‌ بر او وارد مي‌ كردند!جبرئيل‌ گفت‌:اوخواننده‌ وحسود بوده‌ است‌!
ق‌30:
يوم‌َ نَقول‌ُ لِجَهنّم‌َ هَل‌ْ اِمتلاءت‌ْ وتقول‌ُ هل‌ْ مِن‌ْ مزيد؟
يعني‌:روزيكه‌ دوزخ‌ را گوييم‌:آيا پرشدي‌؟ودوزخ‌ گويد:آيا بيش‌ از اين‌هم‌ است‌؟

عاق‌ والدين‌!

رسول‌ خدا(ص‌):بوي‌ بهشت‌ از مسير پانصدسال‌ بمشام‌ مي‌رسد!ولي‌ عاق‌ والدين‌ وديّوث‌ بوي‌ آنرا حس‌ نمي‌ كنند!سؤال‌ شد:اي‌رسول‌ خدا!شخص‌ ديّوث‌ كيست‌؟فرمود:كسيكه‌ مي‌ بيند زنش‌ زنا مي‌كند ولي‌ بي‌ تفاوت‌ است‌!

ترجمه‌ آيه ‌ 34 مرسلات‌ :

روزقيامت‌ واي‌ بر تكذيب‌ كنندگان‌*در آنروزنمي‌ توانند حرفي‌ بزنند ونه‌ مي‌ توانند عذر بخواهند.

نتيجه‌ باب‌ جهنم‌

عاقبت‌ كفار ومنافقين‌ ومعصيتكاران‌ وطاغيان‌ درگاه‌الهي‌،جهنم‌ سوزان‌ وعذابهاي‌ دردناك‌ وغير قابل‌ تحمل‌ است‌.برآنان‌ لباس‌ هاوكفشهايي‌ از آتش‌ مي‌ پوشانند.آب‌ آشاميدني‌آنها حميم‌ وغذاي‌ آنها زقوم‌ است‌.مرگ‌ براي‌ آنان‌ نيست‌ تا ازعذاب‌ راحت‌ شوند.هرزمان‌ كه‌ پوست‌ بدنشان‌ مي‌ سوزد،بلافاصله‌ پوست‌ جديد مي‌ رويد.در زنجيرهايي‌ از آتش‌ بسته‌مي‌شوند . مارها وعقربها بر آنان‌ مسلط‌ هستند.با گرزهاي‌آتشين‌ بر سرشان‌ مي‌ زنند.نگهبانان‌ جهنم‌ اهل‌ ترحم‌نيستند.اگر داد بزنند كسي‌ بداد آنها نمي‌ رسد.درمقابل‌ مدت‌كمي‌ كه‌ در دنيا معصيت‌ نمودند،تا ابد در دوزخ‌ عذاب‌ مي‌شوند.

منابع‌ كتاب‌

1- قرآن‌ كريم‌
2- ازخاك‌ به‌ افلاك‌ - سيدحسين‌موسوي‌خراساني‌
3- بحارالانوار - علامه‌محمدباقرمجلسي‌
4- نهج‌ البلاغه‌
5- معاد - محسن‌ قرائتي‌
6-ارزش‌ واهميت‌ نماز - مؤلف‌
7- خوبيها وبديها - مؤلف‌
8- داستانهايي‌ اززندگي‌علماءج‌2 - مؤلف‌
9-زندگاني‌پيامبراسلام‌ - مؤلف‌
10- فرازهايي‌ از تاريخ‌ پيامبر اسلام‌ - جعفرسبحاني‌
11- تسلية‌ الفؤاد - سيدعبداللّه‌شبّر
12- حق‌اليقين‌ - علامه‌مجلسي‌
13- عين‌ الحيوة‌ - علامه‌ مجلسي‌
14- مجمع‌ المعارف‌ ومخزن‌ العوارف‌ - محمدشفيع‌ بن‌محمدصالح‌
15- بررسيهاي‌ اسلامي‌ - علامه‌ طباطبائي‌
16- داستانهاي‌پيامبران‌ - ابواسحق‌ نيشابوري‌
17- ميزان‌ الحكمة‌ - محمدي‌ ري‌ شهري‌
18-ارزش‌ پدر ومادر - اسم'عيل‌ گوهري‌
19- وسائل‌ الشيعة‌ - شيخ‌ حُر عاملي‌
20- تصويري‌ از بهشت‌ وجهنم‌ - احمد حبيبيان‌
21- اصول‌ كافي‌ - كليني‌
22- مستدرك‌ وسائل‌ - ميرزاحسين‌ نوري‌ طبرسي‌
23- من‌ لايحضره‌ الفقيه‌ - شيخ‌ صدوق‌
24- استبصار - شيخ‌ طوسي‌

محمد تقي صرفي پور

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
0
0
در کل بگو هدف از افرینش انسان چی هست مثلا کسی که این همه ظلم و ستم انجام می ده عذاب او بعدا چه دردی از مظلومان دوا می کنه اصلا چرا افرید که بعدش عذاب کنه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان