کد خبر: ۱۹۶۸۰
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۶-19 September 2020
اصطلاحات عمومی و پرونده
استوما(stoma): باز کردن سوراخی بین حفره ای از بدن و سطح بدن به روش جراحی

اکتومی(octomy ): پسوند برداشتن عضوی از بدن مانند: نفرکتومی
استومی(ostomy ): پسوند ایجاد منفذ به درون عضوی از بدن
اتومی( otomy ): سوند برش یا قطع عضوی از بدن
اسکوپی(oscopy ): پسوند دیدن
اسکوپ(scope ): پسوند وسیله دیدن
پلاستی (plasty ): پسوند ترمیم
گرافت(graft ): پیوند کردن
زنو گرافت: پیوند اعضای یک گونه به گونه دیگر
آلو گرافت: پیوند عضو از بین دو فرد از یک گونه
اتوگرافت: برداشتن بافت از ناحیه ای از بدن و پیوند آن به قسمتی دیگر از بدن
دق(پرکوسیون): بررسی ارگان ها احشای داخلی بدن با کمک انعکاس صدای ناشی از ضربات انگشت معاینه کننده
سیمتری: مشابهت در اندازه و شکل
دمنتیا(dementia ): جنون
دیسترس: زجر
ترمومتر: دماسنج
اتوکلاو: دستگاه استریل کردن اشیاء با استفاده از بخار تحت فشار
بیوپسی: نمونه برداری
سیالوره(sialorrhea ): آب ریزش از دهان
دژنراسیون( دژنراتیو): تخریب شدن، تباهی
ایدیوپاتیک: بدون علت
آژیته: بی قرار
آلودینیس: دردی که ناشی از حرکاتی است که در شرایط عادی ایجاد درد نمی کند
آمپیم: تجمع چرک در یکی از حفرات بدن
آناسارکا: ادم واضح و منتشر
آنومالی: ناهنجاری
پیرکسیا(pyrexia ): تب
پروفیلاکسی: پیشگیری
پرون پوزیشن: وضعیت روی شکم
پیل(pale ): رنگ پریده
دیلاته: گشادشدن
تراکافت: دیالیز
ادمیت(admite ): پذیرش
دیس شارژ: ترخیص
بد سور(Bed sore): زخم بستر
پرینشیوز: مهلک، دردناک

آناتومی وخشور
پرون(prone ): درازکش، دمر
اتیولوژی: علت بیماری
ترمینولوژی: واژه شناسی
کرونیک(chronic ): مزمن
اکیوت(Acute): حاد
ایندکس(index ): شاخص
ساپرسیون: مهار، کنترل کردن
اندیکاسیون: موارد کاربرد
کنتراندیکاسیون: موارد عدم کاربرد
آپلاستیک: عدم توسعه یک ارگان یا بافت به درستی و یا نداشتن مادرزادی آن
سمپتوم: نشانهٔ بیماری
نیدل استیک: فرو رفتن نیدل(سوزن) آلوده به بدن
پاتولوژی: آسیب شناسی
تندرنس: حساسیت
الکتیو: انتخابی
ریباند: برگشتی
سدیتیو: مسکن
شیک و بیک: تب و لرز
تامپوناد: فشردگی
راپچر: پارگی
ارتواستاتیک: وضعیت ایستاده
ارست: توقف، ایست
آسفژیا: خفگی
فبریل: تب
اوت پوت(out put ): بروندهی
لسیون: زخم
لسریشن: پارگی
آنتی دوت: پاد زهر، درمان
پرفوراسیون: سوراخ کردن
انما: تنقیه
دژنراتیو: تخریب سلول ها و بافت
تیامین: ویتامین B1
ریبوفلاوین: ویتامین B2
نیاسین: ویتامینB3
اسیدفولیک: ویتامین B9
استتوسکوپ: گوشی پزشکی
دکسترین: گلوکز
ابراشن (abrasion ): خراشیدگی
کراشن( crush ): له شدگی
لسریشن (laceration ): بریدگی
هیپوناترمی: کاهش سدیم
هیپرکالمی: افزایش پتاسیم
اکسیزیون(excision ): برداشتن
انسیزیون(incision ): برش
اسپیرومتری: تست تنفسی
آسپیره: برگشت مواد به عقب
لکوپلاست: چسب پارچه ای
اینتوبه(intubation ): لوله گذاری
ایکستوبه(extubation ): خارج کردن لوله
ژن (gene ): منشا
سایکوزیس: بیماری های روانی
اسپاینال : نخاعی
متر: اندازه گیری
فلومتر: جریان سنج
گلوکومتر: اندازه گیری قند خون
مگالی: بزرگ شدن
تروما: ضربه، آسیب
باتل ساین: علامت نبرد
راکون ساین: علامت راکون، سیاهی دور چشم
کمپلکس: مجموعه
کرامپ: گرفتگی موقتی
اسپاسم: گرفتگی دائمی
افیوژن: افزایش مایع در فضای سوم بدن
تراپی: درمان
آنالژزی: بی دردی
دپرسیون: افسردگی، کسادی
کومبس (coombs ): آزمایشی برای نشان دادن آنتی بادی های روی گلبول قرمز
پروسیجر: طرز عمل، فرآیند
آبسلانگ: ابزار چوبی برای معاینه حلق بیماران
استریل: از بین بردن میکروارگانیسم ها در سطوح مختلف
اسکراب: فرد استریل در اتاق عمل
کلمپ: نگهدارنده
هموستات: ابزاری در جراحی برای کنترل خونریزی
اسکار(scar ): جای زخم
اپلیکاتور: وسلیه ای برای انتقال دارو به رحم و واژن
درن(drain ): وسیله ای جهت تخلیه ترشحات از زخم بعد از عمل جراحی
شیو(shave ): از بین بردن موهای زاید
پروتز: وسیله ای که برای جایگزینی بخشی از بدن استفاده می شود
ادکت(adicted ): معتاد
اپیویید: مخدر
اتاق تریت منت: اتاق درمان
سیفتی باکس: سطل مخصوص سوزن های آلوده
پارانوئید: بدبینی، شک کردن

 

اختصارات عمومی و پرونده:


CBR: استراحت مطلق
RBR: استراحت نسبی
D.C: قطع کردن
DC: ترخیص
OPD: سرپایی
DX: تشخیص
F.C: تب و تشنج
DM: دیابت شیرین( ملیتوس)
OoB: خروج از تخت 

Multi Truma )MT): تروما به چند اندام

QS: زمان خواب
BG: گروه خونی
BS: قند خون
aux: زیربغلی
PRO: تکرار دستورات قبلی
INR: رنج نرمال بین المللی
DW: آب مقطر
EMS: خدمات فوریت های پزشکی
OR: اتاق عمل
DR: اتاق زایمان
ER: بخش اورژانس
(CCU (Critical Care Unit: بخش مراقبت های ویژه قلبی
(ICU(Intensive Care unit: بخش مراقبت های ویژه
A&O: هوشیار
amb: قدم زدن
XM: کراس مچ
VO: دستور شفاهی
Vit: ویتامین
TPR: دما، نبض، تنفس
S/S: علایم و نشانه ها
PT: فیزیوتراپی
PM: بعد از فوت
RTW: برگشت به بخش
NFO: بدون دستور اضافی
obs: مشاهده علایم حیاتی
OE: در حال معاینه
OP: جراحی
NFR: مریض احیای قلبی ریوی نشود
N/A: موجود نیست
MVA: حوادث وسایل موتوری
isol: ایزوله
GA: بیهوشی عمومی
FUO: تب با منبع ناشناخته
DOB: تاریخ تولد
(DFU (Foot Ulcer Diabetic: زخم پای دیابتیک
PE: معاینات جسمی
PTA: پیش از پذیرش
I&O: جذب و دفع
(VS (Vital Signs: علایم حیاتی
(T(temperature: درجه حرارت
P ( :(pulseنبض
HL: هپارین لاک
adm: پذیرش
BM: اجابت مزاج
BR: استراحت در تخت
Lab: آزمایشگاه
Pt: مددجو، بیمار
Lt: چپ
Rt: راست
BMI: شاخص توده بدنی
SAH: خونریزی زیر عنکبوتیه
ROS: مرور سیستم های بدن
CC: شکایت اصلی
SOH: منبع شرح حال
ID: اطلاعات هویتی
PI: بیماری فعلی
PMH: سابقه ی بیماری فعلی
DH: سابقه دارویی
FH: سابقه بیماری خانوادگی
HH: سابقه عادت مصرف مواد مخدر و دخانیات
ENT: گوش، حلق، بینی

 اصطلاحات آزمایشگاه
 

CBC: شمارش سلول های خون
WBC: شمارش گلبول هاي سفيد
RBC: شمارش گلبول هاي قرمز
HB: همو گلوبين
MCHC: غلظت متوسط هموگلوبين
MCH: وزن متوسط هموگلوبين
MCV: حجم متوسط هموگلوبين
HC: هماتوكريت ( درصد گلبول هاي قرمز در خون )
HCV: حجم متوسط گلبول هاي قرمز
HCH: مقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز
WDR: ضريب تغييرات اندازه گيري گلبول هاي قرمز
PLT: شمارش پلاكت ها
PTE: در صد پلاكت ها
MPV: حجم متوسط پلاكت ها
E/M: نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز

ESR: سرعت رسوب خون

RDW: پهناي گلبول قرمز در منحني
UA: تجزيه كامل ادرار ( PPH، رنگ، بو، توده هاي متراكم )
UC: کشت ادرار
HCG: تست حاملگي
2Hpp: قند خون دو ساعت بعد از ناشتا
GCT: تست تحمل گلوکز اولیه
GTT: تست تحمل گلوکز ثانویه
BG: آزمایش تشخیص گروه خونی
VDRL: آزمایش تشخیص سفلیس
HbsAg: آنتی ژن سطح هپاتیت B
FBS: قند خون ناشتا
BUN: نیتروژن اوره خون
Cr: کراتینین
Chol: کلسترول
TGs: تري گليسيريد
FSB: آزمايش قند خون
HDL: چربی مفید
LDL: چربی مضر
VLDL: کلسترول لیپو پروتئین با چگالی خیلی پایین
OB: خون مخفی
OP: تخم انگل
PT: زمان پروترومبین
PTT: زمان نسبی ترومبوپلاستین
AST: آسپارات آمینوترانسفراز
ALT: آلانین آمینوترانسفراز

 

 اصطلاحات بهداشت
آندمیک: بومی
اپیدمیک: همه گیر
ایکسوتیک: بیماریی هایی که از خارج محل زندگی به محیط زندگی وارد شود
اپیزووتیک: شیوع وسیع بیماری در بین جانوران
اسپورادیک(sporadic ): تک گیر، انفرادی
پاندمیک: عالم گیر
زئونوز(zoonosis ): بیماری های مشترک بین انسان و دام
انتومولوژی: حشره شناسی
دمولوژی: جمعیت شناسی
ژرونتولوژی: بررسی علمی دگرگونی های جسمانی و روانی همراه با سالخوردگی
ایزولوسیون: جداسازی
روبلا(rubella ): سرخجه
پولیومیلیت: فلج اطفال
واکسن توام یا دوگانه: دیفتری و کزاز
واکسن سه گانه: دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
پنتاوالان: واکسن پنج گانه(سه گانه +هپاتیت B+هموفیلوس آنفولانزای تیپB)
تستPPD: تست تشخیص بیماری سل
توبرکولین: آنتی ژن باکتری سل، مورد استفاده در تستPPD
کلدباکس: یخ دان
آیس بگ: کیسه یخ
آبفا: سازمان آب و فاضلاب شهری
آبفار: سازمان آب و فاضلاب روستایی
کلی‌فرم‌: باکتری‌هایی هستند که معمولاً به عنوان شاخص کیفیت بهداشتی بودن غذاها و آب مورد استفاده قرار می‌گیرد

 


اختصارات بهداشت:
WHO: سازمان بهداشت جهانی
FAO: سازمان کشاورزی و غذا
ILO: سازمان بین المللی کار
IRC: صلیب سرخ بین المللی
EPI: برنامه توسعه ایمن سازی
BCG: سل
MMR: سرخک، اوریون، سرخجه
DTP: واکسن سه گانه
OPV: فلج اطفال خوراکی
IPV: فلج اطفال تزریقی
TT: واکسن کزاز
Td: دیفتری،کزاز
Hep.B: هپاتیت B
PHC:‌ مراقبت های بهداشتی اولیه
DO: اکسیژن محلول در آب
HSE: بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 اصطلاحات مادران و نوزادان

پریناتولوژی: پزشکی کودکان
پریناتال(prenatal ): دوره ی حول و حوش زایمان
نئوناتال(neonatal ): نوزادی
تلارک: رشد پستان ها در دختران
پوبارک: رشد موهای زاید در ناحیه ی پرینه و زیر بغل
منارک: اولین خونریزی قاعدگی
گونادها: تخمدان ها
اندومتر: لایه های داخلی رحم
پرولیفراسیون(proliferation ): تکثیری
منوپوس(menopause ): یائسگی
منوره(menstruation ): خونریزی قاعدگی
پلی منوره: فاصله ی قاعدگی کمتر از ۲۱ روز
الیگو منوره: فاصله قاعدگی بیشتر از ۳۵ روز
آمنوره: قطع خونریزی قاعدگی
دیس منوره: قاعدگی دردناک
فلشینگ(flashing ): گر گرفتگی
هیپواستروژنی: کاهش استروژن
سرویکس: دهانه ی رحم
فالوپ: لوله های رحم
ایسم: تنگه
کوریون: پرده ی خارجی جنین
آمنیون: پرده ی داخلی جنین
سفلیس: بیماری مقاربتی
نفاس: به ترشحات مجرای تناسلی بعد از زایمان می گویند
فونیک( کورد): بند ناف
آکوردیا: فقدان بند ناف
لاینیگرا: خطوط سیاه در حاملگی
فتوس(fetus ): جنین
آمبریو(embryo ): رویان
گراویدا: حاملگی
نولی گراویدا: زنی که حاملگی نداشته است
پرایمی گراویدا: زنی که یک بار حامله شده است
پاریت: زایمان
نولی پار: زنی که زایمان نداشته باشد
پرایمی پار: زنی که یک بچه ی زنده بدنیا آورده است
مولتی پار: زنی که چند زایمان داشته باشد
کلستروم: آغوز، اولین شیر بعد از زایمان
سفالیک: وضعیت قرار گرفتن جنین به صورت سر به پایین در رحم
بریچ (breech ): وضعیت قرار گرفتن جنین به صورت پا به پایین در رحم
دیلاتاسیون: باز شدن دهانه ی رحم
افاسمان: کشیدگی دهانه ی رحم
لیبر: اتاق آماده شدن قبل از زایمان
آپگار: نمره بندی سلامت جنین بعد از زایمان
پره اکلامپسی: فشار خون بارداری
اکلامپسی: تشنج همراه با فشار خون بارداری
دکلمان: جدا شدن
پلاسنتا: جفت
پلاسنتا پرویا: جفت سر راهی
توراکوپاگوس: چسبندگی جنین های دو قلو از ناحیه سینه
کرانیوپاگوس: چسبندگی جنین های دو قلو از ناحیه سر
مکونیوم: اولین مدفوع نوزاد
ترم: حاملگی طبیعی بین ۳۷تا ۴۰ هفته
پست ترم: حاملگی دیررس
پره ترم: حاملگی زودرس
سیمتریک: متقارن
آسیمتریک: غیر متقارن
مالفورماسیون: بد شکلی بدن
پلی هیدرآمینوس: افزایش حجم مایع آمینوتیک
الیگوهیدروآمینوس: کاهش حجم مایع آمینوتیک
آمینوسنتز: کشیدن مایع آمینوتیک جنینی
سالپنژیت: عفونت لوله های رحمی
رگوژیتاسیون: برگشت غذا از معده به دهان
پره مچور: زایمان زودرس
واژینیسموس: اسپاسم دردناک مهبلی
دیس توسیا: زایمان مشکل
مول هیداتی فرم: بچه خوره، مردن جنین بر اثر نقص ژنتیکی
آمینوتومی: بازکردن کیسه آب
ابورشن: سقط
سپتیک ابورشن: سقط عفونی
الکتیو ابورشن: سقط انتخابی
هیمن: پرده بکارت
آنوولیشن: عدم تخمک گذاری
ژنیتال: اندام تناسلی خارجی
اوفورکتومی: جراحی به منظور برداشتن یک یا هر دو تخمدان

 

 

اختصارات مادران و نوزادان:
EP: حاملگی خارج رحمی
MHC: بهداشت مادر و کودک
SIDS: سندروم مرگ ناگهانی نوزاد
CPD: عدم تناسب سر جنین با لگن مادر
LBW: وزن کم هنگام تولد
PPA: خونریزی پس از زایمان
IUD: ابزار درون رحمی برای جلوگیری از بارداری
LD: قرص ضد بارداری با دوز کم
HD: قرص ضد بارداری با دوز زیاد
GA: سن حاملگی
FA: سن جنینی
FM: حرکات جنین
SGA: کوچک برای سن حاملگی
IUGR: محدودیت رشد داخل رحمی
HCG: هورمون بارداری
FHR: میزان ضربان قلب جنین
EDC: محاسبه ی تاریخ احتمالی زایمان
LMP: تاریخ آخرین قاعدگی
NVD: زایمان طبیعی
PROM: پارگی زودرس پرده های جنینی
OCP: قرص ضد بارداری خوراکی
Ab : سقط
CPD: تنگی لگن
CD: زایمان سزارین
TL: توبکتومی
FD: مرگ داخل رحمی جنین
OCT: تست انقباضی
STD: عفونت از طریق مقاربت جنسی

 

 اصطلاحات داروشناسی
 
فارماکولوژی: داروشناسی
نوروفارماکولوژی: داروشناسی عصبی
دراگ(drug ): هر ماده ای که اثر فیزیولوژیک بر بدن داشته باشد
مدیسن (medicine ): دارو، هر ماده ای که برای درمان بیماران استفاده میشود
فارماکودینامیک: اثر داروها بر بدن
فارماکوکینتیک: اثر بدن بر داروها
توکسیکولوژی: سم‌شناسی
لاکستیو: دارو های ملین
نبولایزر: وسیله‌ای برای رساندن دارو به قسمتهای مختلف دستگاه تنفس از طریق استنشاق
تاپیکال (topical ): موضعی
آگونیست: محرک اثر و فعالیت گیرنده های یک دارو
آنتاگونیست: بازدارنده و مهار فعالیت گیرنده های یک دارو
تیپر کردن (taper ): مصرف دارو ها هفته ای یک یا دو بار
تاکیفیلاکسی: مقاومت بدن در مقابل داروها
سینرژیسم (synergy ): تشدید اثر یک دارو در حضور یک عامل دیگر
دریپ کردن: دادن دارو در یک زمان مشخص
آنتی اسید: دارو های خنثی کننده اسید معده
بلوکر( blocker ): مسدودکننده
گانگلیون: توده ای از سلول های عصبی
کولینرژیک: نورون هایی که اسیدکولین آزاد می کنند
آدرنرژیک: نورون هایی که اپی نفرین و نور اپی نفرین آزاد می کنند
مدیاتور: واسطه
استیل کولین: پیام رسان عصبی در رشته های عصبی
دیفوزیون: تبادل مواد از غلظت بیشتر به غلظت کمتر
انفوزیون: تزریق دارویی به صورت قطره ای
آنتی بیوتیک گرام: تشخیص آنتی بیوتیک برای درمان
رزیستنس: مقاومت
سنتیس: حساسیت
آنتی امتیک: دارو های ضد تهوع و استفراغ
فیبرینولیتیک: حل کننده های لخته
انسید(NSAID): دارو های ضد التهاب غیر استروییدی
دیورز: ادرار آور
وازودیلاتور: گشاد کننده های عروق
ملین: ماده یا دارویی که برای رفع یبوست مصرف می‌کنند
آنتی پلاکت: به گروهی از داروهای کاهش دهنده پلاکت گفته می‌شود
سدیشن (sedation ): آرام بخشی یا بیهوشی ملایم
آنتی سایکوتیک‌: داروهای ضد جنون
سافت‌ژل (softgel ): کپسول نرم، کپسولی از پوسته ی ژلاتینی و پر از مایع
نورولپتیک: داروهای روانی
اینجکشن (injection ): تزریقی
پرل: قرص ژله ای
بوستر ( booster ): یادآور

 

 

اختصارات داروشناسی:
amp: آمپول
cap: کپسول
elix: الگزیر
Etoll: الکل
Lot: لوسیون
oint: پماد
powd: پودر
sol: محلول
solv: حلال
ung: پماد
supp: شیاف
tab: قرص
ser: سرم
syr: شربت
susp: سوسپانسیون
Spr, Inh: اسپری
FC: پوشش دار
DR: رهش تاخیری
CR: رهش کنترل شده
EC: در روده باز شود
sos: در صورت لزوم
Stat: فوری، یک بار اجرا شود
inj: تزریقی
SL: زیر زبانی
IM: تزریق داخل عضلانی
IV: تزریق داخل وریدی
SC: تزریق زیر جلدی
ID: تزریق جلدی
IA: داخل مفصل
IL: داخل ضایعه
Vag: داخل واژن
PR: از طریق رکتوم
PRN: به مقدار نیاز
Am: قبل از ظهر
Pm: بعد از ظهر
MD: میانه ی روز
MN: میانه ی شب
d: روز
h: ساعت
q: هر
qd: هر روز
BD: دو بار در روز
TDS: سه بار در روز
QID: یک روز در میان
qh: هر ساعت
q1h: هر یک ساعت
q2h: هر دو ساعت
q3h: هر سه ساعت
q4h, qqh: هر چهار ساعت
q am: هر صبح
q hs: هر شب
TDS: سه بار در روز
aq: آب
liq: مایع
cal: کالری
chew: جویدنی
cc: سانتی متر مکعب
mcg: میکروگرم
MEq: میلی اکی والان
Kcal: کیلوکالری
wt: وزن
dill: رقیق کردن
dtd: با چنین دوزی تجویز شود
gtt: قطرات
gr: دانه، حبه
ad: اضافه شوند
per: به وسیله ی، با
amt: میزان
comp: ترکیب
PTA: پیش از پذیرش
PO: از راه دهان چیزی بخورد
NPO: از راه دهان چیزی نخورد
TPN: تغذیه کامل وریدی
tsp: یک قاشق چایی خوری
Tbsp: قاشق غذاخوری
mo: دهان
ac: قبل از غذا
pc: بعد از غذا
disp: داروخانه
q.s: به اندازه کافی
LA: طولانی اثر
a.d: گوش راست
a.l: گوش چپ
a.u: هر دو گوش
OD: چشم راست
OS: چشم چپ
OU: هر دو چشم
ASAP: در اسرع وقت
IU: واحد بین المللی
mixt: مخلوط، ترکیب
V.O: تجویز شفاهی
rep: تکرار یک نسخه
OTC: بدون نسخه پزشک
MOM: شیر منیزیم
hold: قطع فعلی
Inhal: استنشاقی
Kvo: رگ باز نگه داشته شود
Pen: پنی سیلین

 

 اصطلاحات تولید مثل

منوراژی: خونریزی زیاد در طی قاعدگی
متروراژی: خونریزی واژینال
دیس پارونیا: مقاربت دردناک
فوندوس: جسم(بدنه) رحم
پرینه: فضای بین آلت تناسلی و مقعد
هیستروسکوپی: مشاهده رحم با آندوسکوپ
هیسترکتومی: عمل جراحی برداشتن رحم
منارک: اولین قاعدگی
اندوسرویسیت: التهاب مخاط و غدد دهانه رحم
سالپنژیت: التهاب لوله های رحم
اووارکتومی: برداشتن تخمدان
واژینیت: التهاب واژن
رکتوسل: برآمدگی بافت رکتوم به داخل واژن
سیستوسل: افتادگی مثانه به داخل واژن
انتروسل: جا به جایی روده داخل واژن
ژنیکوماستی: افزایش اندازه ی پستان مردان
ماستیت: التهاب یا عفونت پستان
ماموگرافی: تصویر برداری پستان
ابورشن (Abortion ): سقط
اورکیتیس: التهاب یک بیضه
ارکیوسل: بیرون زدگی بیضه
اینفرتیلیتی (infertility ): عقیمی، ناباروری
آنورکیسم: فقدان کامل یک بیضه
اورکیکتومی: برداشتن یکی یا هر دو بیضه
اکلامپسی: افزایش فشار خون در بارداری
پریاپیسم: نعوذ دردناک در آقایان
هرنی: فتق، بیرون زدگی
واریکوسل: دیلاتاسیون شبکه ی وریدی بالای بیضه
هیدروسل: تجمع مایع در تونیکا واژینالیس
کریپتوریکیدسم: بیضه نهان و مخفی، پایین نیامدن بیضه از شکم
وازکتومی: عقیم سازی مردان
توبکتومی: عقیم سازی زنان
اپیدیدیمیت: التهاب مجاری اپیدیدیم بیضه
اندومتریوز: وجود بافت اندومتر رحم در مناطق غیر معمول
اسپکولوم: وسیله ای برای مشاهده واژن
پاپ اسمیر: آزمایش تشخیص سرطان دهانه ی رحم
توبوپلاستی: ترمیم لوله های رحمی
لوله فالوپ: لوله رحم

 

اختصارات تولید مثل:
PSA: آنتی ژن اختصاصی پروستات
BPH: هایپرتروفی خوش خیم پروستات
TUR: برداشتن پروستات از طریق مجرا
FSH: هورمون محرک فولیکول
LH: هورمون محرک جسم زرد

 

 اصطلاحات خون شناسی

هماتولوژی: خون شناسی
همولیز: تخریب گلبول های قرمز
هماتوپوئز: خون سازی
هموستاز: انعقاد خون
اریتروسیت: گلبول قرمز خون
پلی سیتمی: افزایش گلبول های قرمز خون
آنمی (anemia ): کاهش گلبول های قرمز خون
اریتروپوئز: فرآیند تشکیل گلبول های قرمز
اریتروپوئتین: هورمون محرک تولید گلبول قرمز
ترومبوسیتوپنی: کاهش تعداد پلاکت های خون
ترمبوسیتوز: افزایش تعداد پلاکت های خون
لوکوسیت: گلبول سفید خون
لکوپنی: کاهش تعداد گلبول های سفید
لکوسیتوز: افزایش تعداد گلبول های سفید
فیبرینوژن: پروتئینی که به فیبرین تبدیل میشود
فیبرین: پروتئینی برای تشکیل لخته
فیبرینولیز: فرآیند شکسته شدن و تجزیه لخته فیبرینی
هیستیوسیت ها: سلول هایی که توانایی فاگوسیتوز دارند
نوتروپنی: کاهش نوتروفیل های خون
لنفوپنی(لنفوسیتوپنی): کاهش لنفوسیت های خون
لنفوما: سرطان با منشا لنفوئیدی
لنفویید: مربوط به لنفوسیت
پانسیتوپنی: کاهش غیر طبیعی گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پلاکت ها
رتیکولوسیت: گلبول های قرمز نارس
هیپوکرومیا: کم رنگ شدن گلبول های قرمز
نورموکرومیک: گلبول های قرمز طبیعی از نظر رنگ
نورموسیت: گلبول قرمز طبیعی از نظر اندازه
اسفروسیتوز: اریتروسیت های کروی شکل و کوچک
الیپتوسیتوز: اریتروسیت های بیضوی و تخم مرغی شکل
آنژیوژنز: پیدایش عروق خونی جدید
نئوپلاسم: تومور
لوسمی(لوکمی): سرطان خون
لنفادنوپاتی: تورم غدد لنفاوی
انفیلتراسیون: نشت مایع به خارج رگ
آمبولی: تجمع مایع و خون در رگ و حرکت آن
اریتروبلاستوز: وجود اریتروبلاست در خون محیطی
هموستاز: بی حرکت شدن خون در بدن
هماتوم: جمع شدن خون در بیرون از رگ های بدن
ترومبوز: جمع شدن خون در درون رگ های بدن
ترومبوفلبیت: التهاب و لخته خون در سیاهرگ ها
ترومبو آمبولی: تشکیل ترومبوز در رگ و حرکت آن
پیکا: خوردن مواد بی ارزش مانند خاک
آنژیوم: تومور جدار عروق خونی و لنفاوی
همانژیوم: تومور جدار عروق خونی
لنفانژیوم: تومور جدار عروق لنفاوی
اتوایمیون: خودایمنی
ایکتر(Icterus ): زردی، یرقان
آگلوتیناسیون: لخته شدن خون
استازیس: بی حرکتی خون

 

اختصارات خون شناسی:
FFP: پلاسمای تازه منجمد شده
DVT: ترومبوز ورید عمقی
CMV: سیتومگال ویروس
HGB: هموگلوبین
Ab: آنتی بادی
HLA: آنتی ژن
HBV: ویروس هپاتیت B
IVIG: ایمنوگلوبولین وریدی
HCT: هماتوکریت
ABO: گروه های اصلی خون
CBC: شمارش سلول های خون
ALL: لوسمی لنفوسیتی حاد
AML: لوسمی میلوئیدی حاد
CLL: لوسمی لنفوسیتی مزمن
CML: لوسمی میلوئیدی مزمن

 

  اصطلاحات ارتوپدی

استئولوژی(osteology ): استخوان شناسی
اسپوندیلوز: تخریب مهره‌های ستون فقرات
استئوسیت: سلول های استخوانی
استئوبلاست: سلول سازنده استخوان
استئوکلاست: سلول جذب کننده استخون
اسکولیوز: انحنای جانبی ستون فقرات
استئوتومی: قطع استخوان به روش جراحی
استئوپروزیس: پوکی استخوان
استئوژنز: استخوان سازی
استئومالاسی: نرمی استخوان
استئومیلیت: عفونت استخوان و مغز استخوان
اوسیفیکاسیون: استخوانی شدن
اُستئوآرتریت: ورم مفاصل و استخوان‌ها
فرکچر(fracture ): شکستگی
استراین(strain ): کشیدگی عضلات
اسپراین(sprain ): پیچ خوردن
تورتیکولی: کجی گردن
راشیتیسم: نرمی استخوان در کودکان
دفورمیتی: بدشکلی
کریپیتوس: صدای مالش استخوان های شکسته روی هم
فاسیکولاسیون: حرکت سریع و غیر ارادی رشته های عضلانی
فلاسید: شل، فقدان تون عضلانی
انقباضات ایزومتریک: تغییر فشار در عضله بدون تغییر طول
انقباضات ایزوتونیک: تغییر طول در عضله بدوم تغییر فشار
کیفوزیس: افزایش انحنای سینه ای ستون فقرات
لوردوز: افزایش انحنای قوس کمری ستون فقرات
سینوویوم: غشای داخل مفصل که مایع مرطوب کننده ترشح می کند
نکروز آوسکولار: مرگ بافتی به علت خون رسانی ناکافی
بریس: وسیله ای خارجی برای حمایت از بدن، کنترل حرکت و جلوگیری از آسیب بیشتر
تراکشن: اعمال نیرویی کششی روی قسمتی از بدن
کنتراکچر: کوتاه شدن غیر طبیعی عضله یا فیبروز اجزای مفصل
تندونیت: التهاب تاندون عضله
میورافی: ترمیم عضله به وسیله ی بخیه زدن
تورشن (torsion ): پیچ خوردگی
آتروسکوپ: وسیله جراحی برای معاینه ی اجزای داخل مفصل
دبریدمان: برداشت بافت های آلوده و عفونی و یا مواد خارجی اضافی به وسیله روش های جراحی
آپراکسی: آسیب دیدن توانایی انجام فعالیت های حرکتی علی رغم سالم بودن کارکرد حرکتی
آرترآلژی: درد مفصل
آرتریت: عفونت مفصل
آرتریت روماتوئید: روماتوئید مفصلی
آرتروسنتز: کشیدن مایع مفصلی
آرتریت سپتیک: عفونت چرکی مفصل
آرترو پلاستی: ترمیم مفصل
آرترالژی: درد مفصلی
آرترودزیس: جوش دادن دو استخوان مفصل به یکدیگر با عمل جراحی
ژنوواروم: پای پرانتزی
ژنووارگوم: پای ضربدری
بورسیت: التهاب بورس ها (کیسه ها)
قانقاریا: فاسد و سیاه کردن عضلات و استخوان بر اثر عفونت
هالوکس والگوس: انحراف شست پا
آمپوتاسیون: قطع اندام یا عضو
استامپ: محل عضو قطع شده
فاشیوتومی: برداشتن فاشیا برای کاهش فشار از عضله
توفوس: تجمع رسوبات بلوری در سطح مفصلی و استخوان ها
دانستیو متری: تراکم شناسی استخوان
مفصل سینوویال: مفصل متحرک
سینوویم: مایع مفصلی
پانتوم پین: درد خیالی
آتتوز(athetosis ): حرکت کرم مانند بر روی اندام ها
اسپاستیسیته: افزایش غیر طبیعی تون عضلانی
رژیدیتی: افزایش تون عضلات در دامنه حرکتی مفاصل
دیستونی: انقباض غیر ارادی در یک عضله
تونوس: انقباض خفیف ماهیچه ها در حال استراحت
هیپوتونی: کاهش تونوس ماهیچه ها
هیپرتونی: افزایش تونوس ماهیچه ها
بونیون: کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا
 

اختصارات ارتوپدی:
FX: شکستگی
ADR: حساسیت دیستونیک حاد
PT: فیزیوتراپی
MVA: حوادث وسایل موتوری

LP : پونکسیون ناحیه کمر

CT: توموگرافی کامپیوتری
wt: وزن
NOF: شکستگی گردن فمور
ROM: دامنه حرکت
RA: آرتریت روماتوئید

  اصطلاحات غدد و هورمون

اندوکرینولوژی: مطالعه ی غده درون‌ریز و متابولیسم آنها
سوماتوتروپین: هورمون رشد
اندوکرین: درون ریز
اگزوکرین: برون ریز
ژیگانتیسم: غول پیکری
نانیسم: کوتولگی
آکرومگالی: بزرگ شدن عرضی بدن در بزرگسالی
ماکروگلیسیا: بزرگ شدن زبان
اسنورینگ(snoring ): خر و پف کردن
هیپوفیزکتومی: برداشتن هیپوفیز
کرتینیسم: بیماری عقب ماندگی ذهنی و جسمی
لیبیدو(libido ): از بین رفتن میل جنسی
هیپو کراتوزیس: فلسی شدن پوست
دیس فونیا: گرفتگی صدا
هیپرتیروئیدی: پرکاری تیروئید
هیپو تیروئیدی: کم‌کاری تیروئید
گریوز: بیماری خودایمنی پرکاری تیروئید
هیپوفیزکتومی: برداشتن یا تخریب قسمتی از غده هیپوفیز یا کل ان به روش جراحی
میگزدم(myxedema ): حالت شدید کم کاری تیروئید که می تواند با یا بدون کما باشد
تیروئیدیت: التهاب تیروئید ها
آدرنال(سورنال): غده ی فوق کلیه
آدیسون: بیماری کمبود هورمون های غده ی فوق کلیه
سندرم کوشینگ: بیماریی بر اثر افزایش هورمون های غده ی فوق کلیه
پاراتورمون: هورمون های غده ی تیروئید
کاتکول‌آمین‌ها: هورمون های جنگ و گریز مانند اپی نفرین، نور اپی نفرین و دوپامین
هپاتوسیت: سلول های کبدی
گواتر: بزرگ شدن غده ی تیرویید در اثر پرکاری
کوله لیتیازیس: سنگ های کیسه صفرا
کوله سیستوکنین: هورمون محرک کیسه صفرا
آدرنالکتومی: برداشتن یک یا هر دو غده آدرنال به روش جراحی
آدنوم: تومور خوش خیم با منشا بافت غددی
بنیگن(benign ): تومور خوش خیم
مالیگنانسی(maliganant ): تومور بدخیم
گناد(gonad ): غده جنسی
گنادو تروپین: هورمون جنسی
آندروژن: هورمون های جنسی
 

اختصارات غدد و هورمون ها:

GnRH: هورمون آزادکننده گونادوتروپین
PTH: پاراتورمون
GH: هورمون رشد
TSH: هورمون محرک تیروئید
HCG: گنادوتروپین جفتی انسان
FNA: بیوپسی با نیدل نازک
BMR: میزان متابولیسم پایه
ADH: هورمون ضد ادراری( آنتی‌دیورتیک) یا وازوپرسین

اصطلاحات مغز و اعصاب

لتارژی: خواب آلودگی
کانفیوز(confusion ): گیج
آنسفالیت: التهاب مغز
تریسموس: قفل شدن فک
دلیریوم(delirium ): هذیان
ترمور(tremor ): لرزش
آنستزیا: بی هوشی، وضعیت بی دردی
آکاتیزی: بی قراری حرکتی، نیاز فوری به راه رفتن در محیط
آمنزی(amnesia ): فراموشی
آگنوزی: عدم درک اشیاء از طریق سیستم حسی خاص
آنوریسم: ضعف دیواره شریان یا بیرون زدگی آن
آتاکسی: اختلال در انجام حرکات هماهنگ ارادی
اینسومیا(insomnia ): بی خوابی
فتوفوبی: عدم تحمل نور
اپی لپسی(epilepsy ): صرع
سیژر(کانوژن): تشنج
کرانیکتومی: روشی جراحی که با برداشتن بخشی از استخوان جمجمه همراه است
کرانیوتومی: نوعی روش جراحی جمجمه
دیس کینزی: اختلال در توانایی انجام حرکات ارادی، کندی حرکات
دیس فونی: اختلال در وضعیت صدا یا تغییر در روند تولد آوا
دسربره: نوعی حالت بدنی با کشیدگی و بازکردن اندام های انتهایی بدن
دکورتیکه: نوعی حالت بدنی با کشیدگی و خم شدگی اندام های انتهایی بدن
نوروپاتی: اصطلاحی کلی که نشان دهنده اختلال سیستم عصبی می باشد
دمانس: زوال روانی عقل بر اثر تغییرات مغزی
همونیموس همی آنوپسی: از بین رفتن بینایی نیمی از میدان دید
موتیسم آکینتیک: عدم واکنش بیمار نسبت به محیط
ورتیگو(vertigo ): سرگیجه، احساس چرخش محیط به دور سر
دیزینس: گیجی، احساس عدم تعادل و یا سیاهی رفتن چشمان
آفازی: زبان پریشی، اختلال در توانایی گویایی
کما: نوعی بیهوشی طولانی مدت
کلونوس: حرکاتی غیر ارادی که با انقباض و شل شدن متناوب عضله به صورت پی در پی و سریع صورت می گیرد
آستریکسیس: حرکات لرزشی غیر ارادی
پاراستزی: احساس کرختی، سوزن سوزن شدن
برادی کینزی: صحبت کردن و انجام حرکات ارادی به صورت بسیار کند و آهسته
سیاتیک: التهاب عصب سیاتیک
دیزآرتری: اشکال در ادای کلمات
نورودژنراتیو: وضعیتی که سبب زوال سلول های طبیعی سیستم عصبی یا عملکرد آن ها می گردد
آپوپلکسی: سکته ناقص
آژیتاسیون: بی قراری
پارزی: فلج ناقص عضلات و اندام ها (دست ها و پا ها)
همی پارزی: فلج ناقص یک نیمه ی بدن
کوادری(تترا) پارزی: فلج ناقص چهار دست و پا
پاراپارزی: فلج ناقص پا ها
گاستروپارزی: اختلال حرکتی معده
پلژی: فلج کامل عضلات و اندام ها (دست ها و پا ها)
همی پلژی: فلج کامل یک نیمه ی بدن
پاراپلژی: فلج کامل پا ها
کوادری(تترا) پلژی: فلج کامل چهار دست و پا

اختصارات مغز و اعصاب:
EEG: نوار مغزی
CVA (Cerebral Vascular Accident ): سکته ی کامل مغزی
TIA (Transient Ischemic Attack ): سکته ناقص مغزی
PVD: بیماری های اعصاب محیطی
CP: فلج مغزی
ICP: فشار داخل مغزی
LOC: سطح هوشیاری
SCI: آسیب نخاعی
DTR: رفلکس های تاندونی
GCS: معیار کمای گلاسکو

اصطلاحات دستگاه تنفسی

یوپنه( eupnea): تنفس طبیعی
تاکی پنه: تنفس بیش از حد طبیعی
برادی پنه: تنفس کمتر از حد طبیعی
آپنه(aapne): نداشتن تنفس
دیس پنه: تنگی نفس
آپنوستیک: بدنبال هردم وبازدم عمیق به مدت 30 ثانیه آپنه داریم ( ترتیب آپنوستیک: دم، آپنه،بازدم،آپنه)
ارتوپنه: تنگی نفس در هنگام خم شدن یا خوابیدن به پشت، تنگی نفس شبانه
هیپرپنه: افزایش عمق تنفس
هیپوپنه: کاهش عمق تنفس
هیپرونتیلاسیون: افزایش عمق و تعداد تنفس
هیپوونتیلاسیون: کاهش عمق و تعداد تنفس
شاین استوک: دوره های متناوبی از هیپوپنه، هایپرپنه و آپنه
تنفس بایوت: دوره های نامنظم آپنه همراه با برادی پنه
تنفس آگونال: تنفس قبل از شروع CPR, تنفس سطحی
تنفس کاسمال: افزایش عمق و تعداد تنفس
تنفس سطحی: برادی پنه های کم عمق
آسفیکسی: خفگی، کاهش اکسیژن خون و بالارفتن کربنیک انیدرید
کراکل(crackles): صدای ملایم، با تون بالا و منقطع در هنگام دم
استریدور(stridor (:صدای خشن با تون بالا به دنبال انسداد راه هوایی فوقانی
ویزینگ(wheezing ): صدای مداوم موزیکال مربوط به باریک شدن یا انسداد نسبی راه هوایی
اگوفونی(egophony ): تغییر غیر طبیعی در تون صدای ریوی که حین سمع شنیده می شود
برونکوفونی: افزایش غیر طبیعی وضوح صداهای ریوی در هنگام سمع
فریکشن راب: صدای ناهنجار یا غژغژ موضعی، ناشی از مالش دو لایه ملتهب جداری و احشایی پرده جنب
آفونی: اختلال و قطع صدا، ناشی از بیماری یا آسیب حنجره
آنوکسی: کمبود اکسیژن
پلورزی (پلوریت): التهاب و تحریک پرده ی جنب
برونکو اسپاسم: گرفتگی برونش ها
کارینا: محل دوشاخه شدن برونش
هموپتزی: خلط خونی
لارنژکتومی: خارج کردن قسمتی یا همه ی حنجره به انضمام بافت اطراف
تراکئوتومی: باز کردن تراشه به روش جراحی
تراکئوستومی: ایجاد منفذ در نای برای نفس کشیدن
برونکوسکوپی: معاینه مستقیم لارنکس و تراشه و برونش ها با استفاده از آندوسکوپ
فلوروسکوپی: دستگاه عکسبرداری پزشکی
توراکتومی: باز کردن قفسه سینه با استفاده از جراحی
کریوتراپی: استفاده از سرما برای درمان بیماری ها
تانسیلکتومی: برداشتن لوزه
لارنژیت: التهاب حنجره
تونسیلیت: التهاب لوزه ها
فارنژیت: التهاب حلق
رینیت(rhiritis ): التهاب غشای مخاطی بینی
تونسلیت: التهاب لوزه ها
آدنوئیدیت: التهاب لوزه سوم
سینوزیت: التهاب سینوس ها
اپیستاکسیس: خونریزی از بینی
رینوره: خروج ترشحات از بینی
پنومونی: ذات الریه، عفونت ریه ها
چست پ‍ین(chest pain ): درد قفسه سینه
آتلکتازی: کلاپس آلوئول ها، به علت انسداد یا فشردگی راه های هوایی
آمپیم(empyema ): تجمع مواد چرکی در فضای جنب
هموتوراکس: مایع در فضای جنب
افیوژن پلور: تجمع مایع غیر طبیعی در فضای جنب
برونشیت: التهاب نایژه ها
برونشکتازی: اتساع مزمن و برگشت ناپذیر برونش ها
آمفیزم: تخریب دیواره آلوئول های متسع
پنموتوراکس: هوا در فضای جنب
اسپیومتری: تست عملکردی ریه
توراسنتز: خارج کردن مواد از پلور
پالس اکسیمتری: اکسیژن سنج خون
نبولایزر: وسلیه ای برای دادن دارو های استنشاقی
ونتیلاتور: دستگاه تنفس مصنوعی
کمپلیانس: قابلیت کشش و اتساع ریه ها


اختصارات تنفس:
CXR: رادیوگرافی قفسه سینه
URI (Upper Respiratory عفونت تنفس فوقانی
DP: دیس پنه
COPD: بیماری مزمن انسداد ریوی
ARDS: سندرم دیسترس حاد تنفسی
ETT: لوله داخل نای
ETT: تست تحمل ورزش
PE: آمبولی ریوی
PND: تنگی نفس حمله ای شبانه
Ch.p: درد قفسه سینه
C.R: تنفس کنترل شده
SOB: تنگی نفس
PTE: آمبولی ترومبوتیک ریوی
:CPدرد قفسه سینه
UA: آنژین ناپایدار
APE: ادم حاد ریوی
VC:ظرفیت حیاتی
TV: حجم جاری

اصطلاحات قلب و عروق
آنژیوگرافی: عکس برداری از عروق برای تشخیص پاتولوژی فضای داخل رگ
آنژیوپلاستی: قرار دادن بالنی در عروق برای رفع انسداد رگ ها
آریتمی(دیس ریتمی): ضربان قلب غیر طبیعی
آرتریوگرافی: عکس برداری از شریان ها با کمک ماده حاجب
بای پس(by pass ): دور زدن، روش جراحی برای دور زدن عروق
سیانوز: کبودی پوست ناشی از کمبود اکسیژن در خون
سوفل: صداهای غیر طبیعی قلب
ارتواستاتیک: فشار خون وضعیتی
آنژین: درد قفسه سینه ناشی از ایسکمی میوکار
آتروما(atheroma ): پلاک چربی
اندوتلیوم: لایهٔ نازکی از سلول‌ها که درون رگ‌های خونی و لنفاوی را می پوشاند
آترواسکلرروز: تجمع و سخت شدن چربی در عروق
ایسکمی: اکسیژن گیری ناکافی بافت
استنت(stent ): یک توری بافته شده جهت ایجاد حمایت ساختمانی عروق کرونر برای پیشگیری از انسداد
ترمبولیتیک: ماده یا فرایندی که باعث تجزیه لخته خون می شود
تروپونین: پروتئین میوکاردیی که در تشخیص صدمه عضله قلبی اندازه گیری می شود
فیبریلاسیون: انقباضات ناهماهنگ از الیاف عضله قلب فردی
آنوریسم: یک کیسه یا اتساع شریان در نقطه ضعیف دیواره رگ
هیپر تانسیون: افزایش فشار خون
هیپوتانسیون: کاهش فشار خون
تامپوناد قلبی: تجمع مایع در پریکارد قلب
پیس میکر(pacemaker ): ضربان ساز قلب
اکو کاردیوگرافی: تصویر برداری از قلب با استفاده از امواج صوتی
کاردیوورژن: روش استفاده از شوک الکتریکی به قفسه سینه برای تبدیل ضربان غیر طبیعی قلب به یک ریتم عادی
پریکاردیو سنتز: کشیدن مایع افیوژن پریکارد
آندوکاردیت: التهاب لایه ی داخلی قلب
انفارکتوس: نکروز بافت بر اثر گرفتگی عروق
تاکی کارد: افزایش ضربان قلب
برادی کارد: کاهش ضربان قلب
پریکاردیت: التهاب لایه ی پریکارد قلب
کاردیت: التهاب قلب
کاردیاک ارست: ایست قلبی
کاردیو میوپاتی: بیماری ماهیچه قلب
کاردیکتازی: اتساع قلب
میو کارد: لایه عضلانی قلب
کاردیوژنیک: دارای منشا قلبی
کاردیوپاتی: بیماری قلب
کاردیو وازولوژی: قلب و عروق شناسی
کاردیومیوپاتی: بیماری عضله قلب
ریکاردیوسنتز: آسپیراسیون مایع از کیسه ی پریکاردی
پریکاردیوتومی: باز کردن پنجره ای روی پری کارد به روش جراحی
کاردیو وازکولار: قلبی-عروقی
کاردیوتومی: برش قلب
دکسترو کاردی: قلب در سمت راست سینه
 

اختصارات قلب و عروق:

ACS: سندرم کرونری حاد
IHD: بیماری ایسکمیک قلب
HTN: بیماری پرفشاری خون
HLP: هیپرلیپوپروتئینمی
CABG: پیوند بای پس شریان کرونری
CAG: آنژیوگرافی کرونری
DOE: تنگی نفس کوشش
APE: آمبولی حاد ریوی
MI: آنفارکتوس میوکارد
AMI: سکته حاد قلبی
ARF: تب روماتیسمی حاد
MR: نارسایی دریچه میترال
CPR: احیای قلبی ریوی
FHR: میزان ضربان قلب جنین
BP: فشارخون
SBP: فشار خون سیستولیک
ABP: فشار خون شریانی
DVT: ترومبوز سیاهرگ عمقی
AVF: فیستول شریانی وریدی
BCLS: احیای قلبی ریوی پایه
ACLS: احیای قلبی ریوی پیشرفته
HR: ضربان قلب
CHF: نارسایی احتقانی قلب
HF: نارسایی قلبی
ECG: نوار قلب
SA: گره سینوسی دهلیزی
AV: گره دهلیزی بطنی
ABG: گازهای خون شریانی
VBG: گاز های خون وریدی
TNG : قرص نیتروگلیسیرین
CAD: بیماری شریان های کرونری
 

اصطلاحات کلیه و مجاری ادراری
نفرولوژی: بررسی مشکلات کلیوی
اورولوژی: پزشکی مجاری ادراری
دیورز: افزایش تشکیل و ترشح ادرار
فریکوئنسی(frequency ): تکرر ادرار
پلی اوری: پرادراری
آنوری: برون ده ادرار کمتر از 50 میلی لیتر در روز
اولیگوری: برون ده ادرار کمتر کمتر از 500 میلی لیتر در روز
باکتریوری: وجود باکتری در ادرار
دیس اوری: تخلیه ادرار به صورت دردناک یا دشوار
هماچوری: وجود خون در ادرار
ناکچوری(nucturia ): بیدار شدن از خواب برای ادرار کردن
انورزیز(enuresis ): شب ادراری
گلیکوزوری: دفع گلوکز در ادرار
اورمی: افزایش اوره در خون
ازوتومی: افزایش زایدات نیتروژنی در خون
پروتئینوری: وجود پروتین در ادرار
پیوری: وجود گلبول های سفید خون در ادرار
اینکانتیننس(incontinece ): بی اختیاری ادرار
دیورز: افزایش تشکیل و ترشح ادرار
دیورتیک: دارو های ادرار آور
هیدرونفروز: جمع شدن مایع در کلیه
کراتینین: فراورده زاید ایجاد شده حاصل متابولیسم عضله
کلیرانس: میزان قابلیت دفع کلیه ها
همودیالیز: عبور خون از درون دستگاه دیالیز
نفرواسکلوروز: سخت شدن شریان های کلیه
نفروتوکسیتیک: هر نوع ماده ، دارو یا عملکردی که بافت کلیه را تخریب نماید
نفروبلاستوم: تومور بدخیم در کلیه
نفروليتيازیس: سنگ های کلیوی
نفروپاتی: بیماری مربوط کلیوی
نفروتیک: مشکلات کلیوی
نفروراژی: خونریزی از کلیه
نفروز: بیماری آسیب به گلومرول های کلیوی
نفروستومی: برش در نفرون های کلیه
نفروکتومی: برداشتن کلیه
سیستیت: التهاب مثانه
پروستاتیت: التهاب غدد پروستات
پیلونفریت: التهاب لگنچه کلیه
گلومرونفریست: التهاب مویرگ های گلومرولی
اورتریت: التهاب میزنای
تریپسی: شکستن سنگ
لیتوتریپسی: استفاده از امواج صوتی برای شکستن سنگ ها
سیستکتومی: برداشتن مثانه
سیستوسکوپی: مشاهده ی مثانه
کاتتر(catheter ): سوند
پیلولیتومی: بازکردن کلیه به منظور برداشتن سنگ
هیپر هیدروزیس: تعریق بیش از حد
هیپوسپادیاس: باز شدن سوراخ پیشابراه مرد درسطح زیرین آلت تناسلی
اپی اسپادیس: باز شدن سوراخ پیشابراه مرد در سطح پشت آلت تناسلی

 

اختصارات کلیه و مجاری ادراری:

BUN: نیتروژن اوره خون
CKD: بیماری مزمن کلیوی
AKD: بیماری حاد کلیوی
CRF: نارسایی مزمن کلیوی
ARF: نارسایی حاد کلیوی
PCN: نفروستومی
GFR: میزان فیلتراسیون گلومرولی
ESRD: نارسایی پیشرفته کلیوی
UTA : عفونت مجرای ادراری
KUB: عکس برداری از کلیه و مثانه
IVP: پیلو گرافی داخل وریدی
PKD: بیماری کلیه پلی کیستیک
ATN: نکروز حاد توبولی
UBB: کیسه درناژ ادراری
HNV: ادرار نکرده است

 اصطلاحات گوارش
آنورکسیا: بی اشتهایی
هماتمز: استفراغ خونی
زروستومیا: دهان خشک
ایروفاژیا: بلع هوای زیاد
گگ(gag ): رفلکس عق زدن
رتچینگ(retching ): عق زدن
سلیوا(saliva ): بزاق
بلچینگ: آروغ زدن
دیسفاژی: بلع مشکل
ادینوفاژی: درد هنگام بلع
پلی دیپسی: پر نوشی
پلی فاژی: پر خوری
نوزآ(nausea ): تهوع
وومیتینگ(vomiting ): استفراغ
هالی توسیس: بوی بد حفره دهان
آکلازی: حرکات دودی نامناسب مری
گلوسیت: التهاب زبان
ژنژویت: التهاب لثه
سیالادنایتیس: التهاب غدد بزاقی
پروکتیت: التهاب راست روده و مقعد
استوماتیت: التهاب مخاط دهان
گاستریت: التهاب معده
پریتونیت: التهاب پوشش حفره شکم
هپاتیت: عفونت کبد
کوله سیستیت: التهاب کیسه صفرا
پانکراتیت: التهاب پانکراس
دیورتیکولسیت: التهاب یک دیورتیکول
دیس پپسی: سوء هاضمه
بلوتینگ(bloating ): نفخ کردن
پروسیس: سوزش سر دل
پپتیک اولسر: زخم معده
آشالازی: نبود حرکات دودی در قسمت پایینی مری
آترزی: فقدان مادرزادی یا بسته بودن مری
تریپسین:‌ آنزیم هضم کننده پروتئین
بولوس: مقدار غذای زیادی که در فواصل معینی وارد معده می شود
سندرم دامپینگ: واکنش سریع بدن نسبت به تخلیه سریع محتویات معده
پریستالسیس(peristalsis ): حرکات دودی
گاستروآنتریت: بیماری التهاب معده‌ای روده‌ای
تیمپانی: صدای طبل تو خالی مانند شکم
فیدینگ تیوب: سوند غذا رسان
گاستروستومی: ایجاد سوراخی روی معده
ژژنوستومی: ایجاد سوراخی در ژژنوم
کلستومی: انجام برش جراحی در کولون
کوله سیستیکتومی: برداشتن کیسه صفرا
انترکتومی: برداشتن پیلور و آناستوموز به دوازدهه
کولونوسکوپی: دیدن کولون با آندوسکوپ
گاواژ: دادن غذا از طریق NGT
لاواژ: پاک کردن معده
کاشکسی (cachexia ): لاغری مفرط
کیموس: غذای نیمه هضم شده
پیلورو پلاستی: روش جراحی برای گشاد کردن دهانه پیلور
دیورتیکول: بیرون زدگی بافت مخاطی از دیواره ضعیف عضلانی
دیورتیکولوز: حضور چندین دیورتیکول در روده
لکوپلازی: تکه های سفید روی مخاط
آکلرهیدریا: فقدان اسید کلریک
کرامپ: گرفتگی و درد شکم
آسیت: تجمع مایع در صفاق
سیروز: التهاب شدید کبد
فیشر: ترک و شکاف در مقعد
تنسموس:‌ زور زدن بیهوده برای دفع مدفوع
ملنا: مدفوع قیری و بدبو
هموروئید: اتساع ورید های ناحیه مقعد
دیاره آ( diarrhea): اسهال
دیسانتری: اسهال خونی
استئاتوره: مدفوع چرب
استول(stool ): مدفوع
هماتوشزیا: مدفوع خونی به رنگ قرمز روشن
کانستیپیشن: یبوست
 

 

اختصارات گوارش:


NGT: لوله بینی معده ای
OGT: لوله دهان معده ای
NJT: لوله بینی دوازدهه ای
TPN: تغذیه کامل وریدی
I&O: جذب و دفع
OGT: لوله ی دهانی معده ای
GI: معده ای_روده ای
GT: لوله گاستروستومی
LFT: تست عملکردی کبد
UGS: عکسبرداری از قسمت فوقانی دستگاه گوارش
C t t: زمان تخلیه کولون
ERCP: آندوسکوپی رتروگرید مجاری صفراوی و پانکراس
IBS: سندرم روده تحریک پذیر
GERD: بیماری رفلاکس معده به مری
AC: کولون
EGD: آندوسکوپی مری ،معده و دوازده
SOOB: تغذیه خارج بستر

اصطلاحات پوست
درماتولوژی: پوست شناسی
اپیدرم: روپوست
درم: لایه ضخیم پوست
هیپودرم: لایه زیرین پوست
فیبروبلاست: سلول های تولید کننده کلاژن و الاستین در پوست
کلاژن: پروتئین مسئول استحکام پوست
الاستین: پروتئین مسئول کشش پوست
اِستراتوم کورنِئوم: لایه شاخی پوست
غده سباسه: غدد موجود در اپی درم که با ترشح چربی (سبوم)پوست را نرم و انعطاف پذیر می کنند
لیکنیفیکاسیون: افزایش ضخامت لایه شاخی پوست
لسیون(lesion ): زخم
بثورات: جمع بثور؛ بثورات جلدی به آبله، سرخجه، کهیر، جوش و مانند اینها گفته می شود
راش(rash ): بثورات فراوان گسترده از ضایعات بر روی پوست
پاپول(papule ): برآمدگی توپر سفت و کوچکی زیر پوست
وزیکول: تاول کوچک پر از مایع
کراستینگ: پوست پوست شدن
بویل(boil ): کورک ، جوشی بر روی پوست بر اثر التهاب فولیکول مو
درماتوزیس: هر گونه وضعیت غیر طبیعی پوست
درماتیت: التهاب پوست
هیپرپیگمانتاسیون: افزایش رنگ دانه های پوست
ملانین: ماده ایجاد کننده رنگ پوست
ملانوسیت: سلول های تولید کننده ملانین در پوست
ملانوما: تومور سلول های ملانین پوست
بولا(bulla ): تاول بزرگ پر از مایع
ویتیلیگو(vitiligo ): از دست رفتن رنگ پوست به صورت لکه لکه، پیسی
پروریتوس(pruritus ): خارش
پیودرما: عفونت میکروبی پوست
استریا(striae ): خطوط نوار گونه بر روی پوست
زگیل: غده ای گوشتی بر روی دست و پا
پینه: سخت شدن پوست دست و پا
زانتوما: تجمع کلسترول به رنگ زرد در نقاط بدن
سلولیت: عفونت پوست توسط باکتری ها
پسوریازیس: صدفک، بیماری خود ایمنی بر اثر افزایش رشد سلول های پوست
کراتین: یک پروتئین نامحلول فیبروزی که لایه بیرونی پوست را تشکیل می دهد
اسکلرودرمی: ضخیم شدن پوست
هماتوم: جمع شدن خون در بیرون از رگ های بدن
پتشی(petechia ): هماتوم با قطر کوچک تر از 3mm
پورپورا(purpura ): هماتوم با قطر cm1 و دایره ای
اکیموز(ecchymosis ): هماتوم آبی رنگ و کبود با قطر زیاد
تلانژکتازی: گشادی مویرگ های زیر پوست
پارونیشیا: التهاب باکتریایی و قارچ اطراف ناخن ها
هیرسوتیسم: پر مویی
آلوپسی: فقدان مو
تورگور پوستی: خاصیت ارتجاعی پوست
بلیستر(blister ): تاول

 

اصطلاحات گوش
اوتولوژی: گوش شناسی
اُدیومتری: شنوایی سنجی
اتواسکلروز: رشد غیرطبیعی استخوان گوش میانی
اوتوسکوپ: وسیله ای برای دیدن گوش
اوتیت: التهاب گوش
اوتیت مدیا: التهاب گوش میانی
اتوره: خروج ترشحات از گوش
اوتالژی: احساس سنگینی یا درد در گوش
کلستئاتوم: تومور گوش میانی
دافنس(Deafness ): کری، ناشنوایی
تمپان(tympanic ): پرده صماخ
لابیرَنتیت: آماس گوش درونی
میرینگوتومی: برش پرده صماخ
تینیتوس: وزوز گوش
پریس بیکازیس: پیر گوشی
آن اوتی: کسی که لاله ی گوش ندارد
تیمپانوپالستی: ترمیم پرده صماخ به وسیله جراحی
استاپرکتومی: برداشتن استخوان رکابی در گوش
 

اصطلاحات چشم
هیپروپیا: دور بینی
میوپیا: نزدیک بینی
میدریازیس: گشادی مردمک چشم
میوزیس: تنگی مردمک چشم
زروفتالمی: خشکی چشم
آمبلیوپیا(Amblyopia ): تنبلی چشم
پتریژیوم: ناخنک چشم
استرابیسم: انحراف چشم
پرس بایکوزیس: پیر چشمی
پروپتوزیس: جلو آمدگی کره ی چشم
کموزیس: ورم ملتحمه چشم
دیپلوپیا: دو بینی
اندوفتالمیت: عفونت داخل کره چشم
کونژکتویت: التهاب ملتحمه ی چشم
کراتیت: التهاب قرنیه
کراتوکنژنکتیویت: التهاب همزمان قرنیه و ملتحمه
کراتکتومی: برداشتن قسمتی از قرنیه
ویترکتومی: تخلیه چشم
بلفاریت(Blepharitis ): التهاب پلک
رتینوپاتی: آسیب به شبکیه (رتین)
کاتاراکت: آب مروارید
پتوز: افتادگی پلک
زانتلاسما: برآمدگی زردرنگ، سفت و کوچکی زیر پوست پلک
اپی فورا(epiphora ): اشک ریزش
آفاکیا: فقدان مادرزادی عدسی
آنوفتالمیا: فقدان چشم
شالازیون: تورم بدون درد پلک
آستیگماتیسم: سطح قرنیه ناصاف
ادم پاپی: ادم عصب بینایی
اکتروپیون: برگشتن پلک به طرف خارج
انتروپیون: برگشتن پلک به طرف داخل
اگزوفتالموس: بیرون زدگی کره ی چشم
تریکیازیس: رشد معکوس مژه‌ها به طرف داخل چشم
سیکلوپیا: وجود یک چشم
گلوکوم: آب سیاه، افزایش فشار داخل چشم
دیستروماتوپسی: دالتونیسم، کور رنگی
نیکتلوپیا: شب کوری
نیستاگموس: حرکات نوسانی و غیر ارادی کره ی چشم
سمپاتیک افتالمیا: التهاب چشم سالم به خاطر التهاب چشم دیگر
لیزیک: جراحی لیزری چشم
افتالموسکوپ: وسیله ی دیدن چشم
همی آنوپی: اختلال در نیمی از میدان بینایی در یک یا هر دوچشم
میوتیک: داروهای منقبض کننده مردمک چشم
میدریاتیک: داروهای متسع کننده مردمک چشم
 

اصطلاحات ژنتیک
ژن: واحد وراثت بر روی یک کروموزوم
کروموزوم: ساختاری متشکل از DNAو پروتئین به شکل X
ژنوم: یک مجموعه کامل (n) کرموزومی که به عنوان یک واحد از یک والد به ارث می‌رسد
همولوگ: کروموزوم های همتا
هموزیگوس (هموزیگوت): به فردی که یک جفت آلل یکسان داشته باشد
هتروزیگوس (هتروزیگوت): به فردی که یک جفت آلل متفاوت داشته باشد
آلل(allele ): دو شکل مختلف یک ژن
میوزیس: تقسیم سلولی
موتاسیون: جهش، یک اختلال و تغییر ارثی در توالی DN
آتوزوم: کروموزوم های غیر جنسی
کاریوتیپ: ترکیب کروموزومی یک موجود یا سلول
لوکوس: جایگاه ژن بر روی کروموزوم
تریزومی: وجود ی یک کروموزوم اضافی درسلول سوماتیک
دیپلوئید: موجود یا سلولی که دارای دو مجموعه کروموزومی (2n) باشد
هاپلوئید: موجود یا سلولی که فقط دارای یک مجموعه کروموزومی یا یک ژنوم باشد
باکتریوفاژ: ویروسی که باکتری ها را آلوده می کند
کروماتید: یکی از دو رشته ی کروموزوم ها
فنوتیپ: ویژگی قابل مشاهده یا قابل تشخیص ارگانیسم فردی
ژنوتیپ: ژن ها و تنوع های موجود در آن، که فرد از والدین خود به ارث می برد ژن رگولار: ژن تنظیم کننده
زیگوت: تخم
تراتوژن: هر عاملی که در دوران جنینی به ژن انسان آسیب وارد کند
کلون: به مجموعه ای از سلول های مشابه که از تقسیم یک سلول بوجود آمده باشد
کانژنیتال(congenital ): مادرزادی، ناهنجاری(ژنتیکی وغیر ژنتیکی) که درهنگام تولد وجود دارد
میتوژن: ماده ای که میتوز( تقسیم سلولی) و یا تولید مثل را تحریک می کند

 

اصطلاحات میکروبیولوژی
میکروبیولوژی: میکروب‌ شناسی
میکروارگانیسم: میکروب، جاندارانی هستند که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند
پروکاریوت: جانداران ساده، جاندارانی که هسته ندارند
یوکاریوت: جانداران پیچیده، جاندارانی که هسته دارند
پارازیت(parasite ): انگل
دیفتری: بیماری حاد باکتریایی دستگاه تنفسی، عامل این بیماری باکتری کورینه باکتریوم دیفتریا است
لپروسی(leprosy ): جذام، بیماریی که توسط باکتری مایکوباکتریوم لپروماتوسی بوجود می آید
آنتراکس: سیاه زخم، عامل آن بیماری باسیلوس آنتراسیس است
تتانوس: کزاز، نوعی بیماری عفونی که به سبب باکتری کلوستریدیوم تتانی ایجاد میشود‌
توکسین(toxin ): سمی است که در باکتری وجود دارد و یا باکتری آن را ترشح کرده است
اگزوتوکسین: سمی را می گویند که سلول باکتریایی تولید و در محیط پیرامون خود ترشح می‌کنند
ویرولانس: شدت بیماری زایی
باسیل(bacilli ): به باکتری‌هایی که شکل میله‌ای یا رشته‌ای دارند
کوکسی(coccus ): به باکتری‌هایی که شکل کره ای دارند
گرم منفی: دیواره ی این باکتری ها نفوذناپذیر است و رنگ نمیگیرد و به آنتی بیوتیک ها مقاوم تر هستند
گرم مثبت: دیواره ی این باکتری ها نفوذ پذیر است و رنگ میگیرند و مقاومت کمتری نسبت به آنتی بیوتیک ها دارند‌
باکتریو استاتیک: به هر ماده‌ای گفته میشود که میتواند رشد باکتریها را متوقف کند.
باکتریو ساید: باکتری کش، به هر ماده ای که به طور مستقیم می تواند باکتری ها را بکشد
آنتی بیوتیک: ضد باکتری
اسپور(spore ): هاگ
آئروسل: مواد معلق در هوا
پاتوژن: عامل بیماری زایی
پاتوژنسیتی: بیماریی زایی
اینکوباسیون(incubation ): دوره کمون یا نهفتگی
سفلیس: نوعی بیماری آمیزشی است که از باکتری ترپونما پالیدوم ناشی می‌شود
ایمنو ساپرسیو: عوامل سرکوب کننده سیستم ایمنی
باکتریمی: حضور باکتری های زنده در خون
بوتولیسم: یک بیماری فلج کننده است که عامل ایجاد کنندهٔ آن سمی است که توسط باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم تولید می‌شود
باکتریوفاژ: ویروس‌هایی هستند که به باکتری‌ها حمله می‌کنند و آن‌ها را از بین می‌برند
آنتی توکسین: آنتی بادی که قادر به از بین بردن مواد سمی تولید شده توسط میکروارگانیسم ها از جمله ویروس ها و باکتری ها است
فلور(flora ): میکروارگانیسم هایی که در جای خاصی از بدن تجمع پیدا می کنند و رابطه همزیستی با جانوران میزبان دارند
ترانس فورماسیون: دگرگونی ژنتیکی بر اثر وارد شدن DNA از محیط بیرونی به درون سلول

کونژوگاسیون(conjugation ): فرایندی است که ماده ژنتیکی از طریق تماس مستقیم دو باکتری با هم صورت می‌گیرد
کولونیزه: رشد و تکثیر عامل عفونی (میکروارگانیسم) در میزبان بدون ایجاد عفونت می باشد
سیمبیوزیس: همزیستی

اندو توکسین: سمی را گویند که در باکتری وجود دارد و تنها پس از تجزیه یا مردن یا متلاشی شدن سلول باکتریایی آزاد می‌شود
اتوتروف: اتوتروف ها جاندارانی هستند که موادآلی را با استفاده ار مواد معدنی و مواد ساده میسازند
هتروتروف: فرایندی است که در آن، ارگانیسم برای تأمین انرژی و رفع نیازهای غذایی خود از مواد آلی ساخته ‌شده سایر موجوات زنده استفاده می‌کند

اصطلاحات فیزیولوژی
پلازی( plasia): رویش
هیپر پلازی: افزایش تعداد سلول ها
هیپو پلازی: کاهش تعداد سلول ها
نئو پلازی: رویش سلول تازه نابهنجار
دیسپلازی: تکوین سلول نابهنجار
متاپلازی: تغییر نابهنجار ماهیت سلول ها
پروسوپلازی: تغییر کارکرد سلولی
دزموپلازی: رشد غیر طبیعی در بافت پیوندی
آپلازی: تکامل نیافتن یک سلول یا اندام
فیبروپلازی: تکثیر فیبروبلاست ها
گلیکوزید: اتصال گلکوز به مولکولی غیر از کربوهیدرات ها
گلیکولیز: شکستن قند گلوکز
گلوکونئوژنز: تولید گلوکز توسط کبد از منابع غیر کربن هیدراتی مثل اسید آمینه
آناستوموز: اتصال دو قطعه
دیستروفی: از بین رفتن بافت بر اثر سوتغذیه یا بیماری
آتروفی: تحلیل‌ رفتگی پوست، بافت یا عضوی از بدن
هیپرتروفی: افزایش حجم بافت یا اندام در اثر بزرگ شدن سلول های موجود در آن
دیاستول: حالت استراحت قلب
سیستول: فرایند انقباض قلب
آسیستول: حالت انقباض نداشتن قلب، خط صاف در نوار قلب
فیبروز: سخت شدن بافت های همبند(پیوندی)
هومئوستازی: حفظ شرایط تقریبا ثابت محیط داخلی
آندوسیتوز: ورود مواد به درون سلول
پینوسیتوز: آندوسیتوز مولکول های بزرگ
فاگوسیتوز: آندوسیتوز به روش بلعیدن
اُسمز: حرکت محلول در یک محیط نیمه تراوا به سمت محیط غلیظ تر
اسمول: تعداد ذرات موجود در محلول برای بیان غلظت
اسمولالیته: میزان اسمول های یک کیلو گرم آب
اسمولاریته: میزان اسمول های یک لیتر محلول
محلول هیپوتونیک: محلولی با اسمولالیتی کمتراز سرم خون
محلول هیپرتونیک: محلولی با اسمولالیتی بیشتراز سرم خون
محلول ایزوتونیک: محلولی با اسمولالیتی مانند سرم و سایر مایعات بدن
آنژیوژنز: رشد عروق خونی جدید
کارسینوژن: فاکتورهای شیمیایی، فیزیکی و سایر عوامل ایجاد کننده سرطان
باروتروما: ترومای فشاری
فاشیا(fascia ): بافت فیبری که عضلات را می پوشاند
اسیدیته: درجه اسیدی بودن یا قلیایی بودن یک ماده محلول
هیدروفیلی: موادی که رطوبت را جذب می کنند
هیدروفوبی: موادی که رطوبت را دفع می کنند
پولیپ(polyp ): رشد غیر طبیعی توده های خوش خیم در جدار اعضای بدن
متاستاز: مهاجرت سلول های سرطانی از یک بافت به بافت دیگر
پاپیلوم: سرطان خوش خیم بافت پوششی
آدنوم: سرطان خوش خیم غدد
کارسینوما: سرطان بدخیم بافت پوششی
سارکوما: سرطان بدخیم بافت پیوندی
آدنوکارسینوم: سرطان بدخیم غدد
هیپوکسمی: کاهش فشار اکسیژن شریانی در خون
هیپوکسی: کاهش سطح اکسیژن در بافت ها
رپولاریزاسیون: برگشت سلول به وضعیت استراحت به علت ورود دوباره پتاسیم به داخل سلول و خروج سدیم از سلول
دپلاریزاسیون: فعالیت الکتریکی سلول به علت ورود سدیم به درون سلول و خروج پتاسیم از سلول
ویسکوزیته: چسبندگی
هرنیا: بیرون زدگی یک اندام یا بخشی از یک اندام از طریق دیواره حفره ای که آن را محصور کرده است
پرولاپس: افتادگی یک عضو یا یک قسمت از بدن
استئوزیس: باریک یا تنگ شدن یک دهانه یا مجرای درونی بدن
فیستول: مجرای غیر طبیعی بین دو اندام داخلی یا بین یک اندام داخلی و سطح بدن
گانگرن: مرگ بافت ها به دنبال از دست دادن تغذیه ی عروقی
هیپوولمی: کاهش حجم خون
هیپر ترمیا: افزایش دمای بدن
هیپر لیپیدمی: افزایش چربی خون
رزونانس: شدت فرکانس
ریفوزیون: انتشار
پرفیوژن: خونرسانی
هیپو پرفیوژن: کاهش خونرسانی
آبسه: جمع شدن چرک در بافت
آلکالوز: قلیایی شدن خون و مایعات خارج سلولی
آلکالوز متابولیک: قلیایی شدن خون و مایعات خارج سلولی بر اثر مشکلات کلیوی
آلکالوز تنفسی: قلیایی شدن خون و مایعات خارج سلولی بر اثر مشکلات ریوی
اسیدوز: اسیدی شدن خون و مایعات خارج سلولی
اسیدوز متابولیک: اسیدی شدن خون و مایعات خارج سلولی بر اثر مشکلات کلیوی
اسیدوز تنفسی: اسیدی شدن خون و مایعات خارج سلولی بر اثر مشکلات ریوی
نکروز: بافت‌مردگی، مجموعه‌ای از سلول ها و بافت های مرده در یک نقطه از بدن
رسپتور: گیرنده
کمورسپتور: گیرنده شیمیایی
نوروترانسمیتر: پیام‌ رسان‌های عصبی
هیدراتاسیون: آب رسانی(مایع درمانی) به بیماری که دچار کم آبی شده است
دهیدرتاسیون: کم آبی بدن
وازوموشن: انقباض مویرگ ها برای حرکت خون در آن ها
میوگلوبین: پروتئین مسئول ذخیره و انتقال اکسیژن در ماهیچه ها
توبول(tubul ): لوله، لوله مانند
کورتکس: قشر
مدولا: مرکز
اسفنکتر: دریچه
فیدبک(feedback ): بازخورد
تتانی: انقباض غیر ارادی ماهیچه‌ها
لیز(lysis ): شکستن، تجزیه شدن
شانت(shunt ): به هر نوع لوله، سوراخ و هر گونه محل عبور برای جابجایی مایعات موجود در بدن از بخشی به بخش دیگر گفته می‌شود
شارپ(sharp ): تیز، شدید
اصطلاحات آناتومی
جهت های آناتومی:

انتریور(anterior): قدامی
پوستریور(posterior): خلفی
مدیال(medial): میانی
لترال(lateral): کناری
اینترنال(internal): داخلی
اکسترنال(external): خارجی
سوپریور(superior): فوقانی
اینفریور(inferior): تحتانی
پروکزیمال(proximal): نزدیک به مرکز
دیستال(distal): دور از مرکز
کرانیال(cranial): به طرف سر
کودال(caudal): به طرف انتهای نخاع
فلکشن(Flexion): خم کردن
ایکستنشن(Extension): باز کردن
اداکشن(Adduction): نزدیک کردن
ابداکشن(Abduction): دور کردن
الویشن(Elevation): بالا بردن
دپرشن(Depression): پایین بردن


آناتومی سر و صورت:

head, Cephalic: سر
skull: جمجه
fontanelle: ملاج
hair: مو
frontal: پیشانی
face, Facial: صورت
derm, skin: پوست
lip: لب
cheek: گونه
chin: چانه
ear: گوش
auricle: لاله گوش
nose: بینی
eyebrow: ابرو
palpebrae: پلک
eye, optic: چشم
eyeball: کره چشم

 

آناتومی دستگاه گوارش:

oral, mouth: دهان
tooth: دندان
lingua: زبان
salivary gland: غدد بزاقی
palate: کام
pharynx: حلق
tonsil: لوزه
nasopharynx: حلق بینی
oropharynx: حلق دهانی
laryngopharynx: حلق حنجره ای
larynx: حنجره
esophagus: مری
peritoneum: صفاق
abdominal: شکم
umbilicus: ناف
stomach, gaster: معده
liver: کبد
gall bladder: کیسه صفرا
pancrease: لوزالعمده
thymus: تیموس
spleen: طحال
appendix: آپاندیس
small intestine: روده باریک
deuenum: دوازدهه
bowel: روده
colon: روده بزرگ
cecum: روده کور
rectum: راست روده
anal canal: کانال مقعد
anus: مقعد

 

آناتومی کلیه و مجاری ادراری:

BUN: نیتروژن اوره خون
CKD: بیماری مزمن کلیوی
AKD: بیماری حاد کلیوی
CRF: نارسایی مزمن کلیوی
ARF: نارسایی حاد کلیوی
PCN: نفروستومی
GFR: میزان فیلتراسیون گلومرولی
ESRD: نارسایی پیشرفته کلیوی
UTA : عفونت مجرای ادراری
KUB: عکس برداری از کلیه و مثانه
IVP: پیلو گرافی داخل وریدی
PKD: بیماری کلیه پلی کیستیک
ATN: نکروز حاد توبولی
UBB: کیسه درناژ ادراری
HNV: ادرار نکرده است

 

 آناتومی تنه و اندام ها:

body: تنه
neck: گردن
comb: شانه
clavicle: ترقوه
scapula: کتف
humerus: استخوان بازو
for arm: ساعد
ulna: استخوان داخلی ساعد
radius: استخوان خارجی ساعد
Carpus: مچ دست
hand: دست
digitus: انگشتان
nail: ناخن
sternum: جناغ
thoracic, chest: قفسه سینه
rib: دنده
waist: کمر
flank: پهلو
pelvice: لگن
femor: ران
genicular: زانو
patella: کشکک
leg: ساق
tibia: درشت نی
fibula: نازک نی
foot: پا

 

آناتومی دستگاه عصبی:

encephal, brain: مغز
medulla oblongata: بصل النخاع
pons: پل مغزی
midbrain: مغز میانی
cerebellum: مخچه
cerebrum: مخ
spinal: نخاع
vertebral column: ستون مهره ای
cervical: گردنی
thoracic: سینه ای
lumbar: کمری

 

آناتومی عضلات:

joints: مفاصل
muscles: عضلات
mamm, breast: پستان
masseter: عضله جونده
ligament: رباط
cartilage: غضروف
brachialis: عضله بازویی
gluteal: عضلات ناحیه سرین

 

آناتومی دستگاه تنفس و قلب و عروق:

Pneum, lung, pulm: ریه
trachea: نای
bronchous: نایژه
pleura: پرده جنب
diaphragm: دیافراگم
mediastinom: میان سینه ای
card, heart: قلب
atrium: دهلیز
ventricle: بطن
Vessel, angi: رگ
artery: شریان
vein: ورید
Capillary: مویرگ
lymphatic: مویرگ های لنفاوی
lymph nodes: گره های لنفاوی

 

آناتومی دستگاه ادراری و تناسلی:

Ren, Nephr, Kidney: کلیه
ureter: حالب، میزنای
bladder, Vesic, cyst: مثانه
urethra: پیشابراه، میزراه
testis: بیضه
penis: آلت تناسلی مرد
uterus: رحم
Ovary: تخمدان

 

اختصارات آناتومی:

PNS: دستگاه عصبی محیطی
CNS: دستگاه عصبی مرکزی
ANS: سیستم عصبی خودکار
RUQ: ناحیه ی ربع فوقانی راست شکم
RLQ: ناحیه ی ربع تحتانی راست شکم
LLQ: ناحیه ی ربع تحتانی چپ شکم
LUQ: ناحیه ی ربع فوقانی چپ شکم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ