کد خبر: ۱۹۶۷۱
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹-19 September 2020
قرآن معجزه جاویدان رسول الله ص که خداوند ج برای هدایت بشر تا قیام قیامت توسط جبرئیل فرستاده است.
تعریف قرآن
در لغت: کلمه قرآن مصدر ماده ی (قرأ) به معنای تلاوت و خواندن میباشد و اطلاق آن بر کلام الله ج از باب اطلاق مصدر بر اسم مفعول است. 
الله ج میفرماید (این علینا جمعه و قرآنه ) 17 القیامه (جمع و خواندن آن بر ماست)
در اصطلاح: کلام الله است که برمحمد ص نازل شده خواندن آن عبادت که از باب تعریف مصدر به ذات است.
فرق بین قرآن و حادیث قدسی و احادیث نبوی: 
 تلاوت قرآن عبادت و در نماز خواندن آن واجب است. احادیث قدسی و نبوی خواندنش عبادت خاصی به حساب نمی آید و خواندن آن در نماز نماز را باطل میسازد.
 قرآن معجزه رسول الله ص است اما احادیث چنین نیست.
 در نبوت قرآن روایت آن به شکل متواتر شرط است، اما احادیث قدسی و نبوی به شکل احاد پذیرفته میشود.
 قرآن نصش کلام الله است، ولی احادیث قدسی و نبوی چنین نیست.
فرق بین احادیث قدسی و نبوی 
 حدیث قدسی مستقیماً به الله نسبت داده میشود و به هیچ وجه جز اجتهادات رسول الله ص نیست. احادیث نبوی امکان دارد از طرف الله باشد و میتواند از اجتهادات خود رسول الله ص باشد.
 شناخت وحی: 
 در لغت عبارت از ارتباط بین دوکس به طور سریع و پنهان است، لذا گفتگوی در گوشی با زیر لبی و نقل مفهوم به کنایه و ایجاد ارتباط با طرف مقابل بوسیله ی اشاره را وحی گویند. در قرآن به معنی مختلفی ذکر شده 
 الهام  فطری و غریزی، 
 اشاره 
 وسوسه شیطان، 
 ارتباط الله ج با فرشتگان، 
 ارتباط خدا با پیامبران، 
انواع ارتباط خدا با پیامبران 
 الله ج میفرماید: ( و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید  جز از راه وحی یا از فراسوی حجابی، یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحی نماید. آری، اوست نیرومند و دانا) آیه 51 شوری
 و همچنان خداوندج در آیه فوق ارتباط خود را با فردی از افراد بشر به 3 نوع منحصر کرده است.
الف- وحی: منظور از وحی در اینجا معنی شرعی آن نیست، بلکه یک معنی از معانی لغوی آن مقصود  است که الهام باشد. و میتوان کلمه وحی در آیه را به خواب دیدن پیغمبران تفسیر کرد که آن نیز یک نوع وحی است.
ب- ارتباط الله با پیامبری از پیامبران از پشت حجاب: چنانکه برای رسول الله ص در شب معراج اتفاق افتاد و برای حضرت موسی ع در کوه طور.
ج- به واسطه ی فرشته ی وحی: غالباً ارتباط الله ج با پیامبران ع به واسطه فرشته ی وحی داده است که این وظیفه غالباً به عهده ی جبرئیل ع نهاده شده.
 شناخت مکی و مدنی:
 مکی یعنی آن قسمت از نازل شدن قرآن در عهد اول نبوت و در مکه تا از خارج از مکه در زمانی که رسول الله ص مشرکین را به یکتا پرستی دعوت میکردند.
 مدنی یعنی آن قسمت از نازل شدن قرآن در عهد دوم نبوت و در مدینه بعد از حجرت مسلمانان و زمانی که مسلمانان صاحب قدرت شدن و دولتی ساختن.
ویژگیهای سوره های مکی و مدنی
 از جهت ضوابط: 
 هر سوره ای که در آن سجده باشد مکی است.
 هر سوره ای که در آن ( یا یهاالناس) باشد مکی است
 هر سوره ای که در آن لفظ (کلا) آمده است مکی است.
 هر سوره ای که به حروف مقطعه شورع شده بجز بقره و آل عمران مکی است و در سوره ی رعد اختلاف است.
 از جحت موضوع:
 هر سوره که در آن قصه آدم و ابلیس آمده جز بقره مکی است.
 هر سوره که در آن قصه امتها و پیامبران آمده جز بقره و آل عمران مکی است.
 در سوره های مکی مورد خطاب در غالب کفارند.
 در سوره های مکی اصول شرع و توحید و دلائل آن و دعوت به فضائل آمده و مقدار کمی هم از تفصیلات قانونی در آنها صحبت شده است.
 در سوره های مکی غالب آیات کوتاه هستند.
ویژگیهای سوره های مکی و مدنی
 سوره های مدنی که بعد از استقرار دولت اسلامی نازل شدند، احکام، حدود، کفارات، تعلیمات اخلاقی و اجتماعی در آن بیان شده است.
 سوره های مدنی دارای آیات طولانی و غالباً دارای سوره های طولانی میباشد.
 سوره های مدنی خطاب به مومنان ، مجادله با اهل کتاب، و کشف حال منافقان، مجادله با اهل کتاب، و کشف حال منافقان نام برد
 اعتبار اینکه سوره مکی یا مدنی است اغلب آیات آن است و گرنه امکان دارد در سوره ی مکی آیاتی مدنی باشد.
 نزول اولین و آخرین آیه:
 محققان در مورد اینکه اولین مجموعه آیات نازل شده کدام است اختلاف نظر دارند و بهترین قول آن است که آیاتی ا اول سوره علق، اولین آیات نازل شده را تشکیل میدهند.
 محققان در مورد اینکه آخرین آیه بعضی از آنها میگوید آیه (ربـــا) از سوره بقره است. و بعضی دیگر آنها آیه 281 سوره بقره. 
 شناخت اسباب نزول :
الله ج قرآن را برای هدایت بشر فرستاده است که این خود سببی برای نزول قرآن است.
اولین کسی که در این زمینه قدم برداشته است ( علی ابن المدینی) شیخ امام بخاری است، بعد از او واحدی نیشاپوری از علمای قرن 5 بعد از او ( جعبری) از علمای قرن 8 که اسباب نزول واحدی را خلاصه کرده، و سیوطی در این باره گوید: او اسنادهای کتاب واحدی را حذف کرده اما چیزی بر آن نیافزوده است و بنابر روایت سیوطی ( ابن حجر عسقلانی) نیز به تألیف کتابی در اسباب نزول مشغول شده اما آنرا به پایان نرسانده است.
و جامعه ترین کتاب در این باب ( الباب المنقول فی اسباب النزول) تألیف خود جلال الدین سیوطی است که در باره کتاب خود میگوید: کسی مانند آن تألیف نکرده است.
غالب اسباب نزول با سند صحیح روایت نشده اند لذا کسی که می خواهد بر اساس این موارد، کتاب خدا را تفسیر کند لازم است که به تحقیق و بررسی بپردازد. 
تعریف سبب: 
 با توجه به اسباب نزول قرآن میتوان آنها را به 2 بخش عمده تقسیم کرد: 
 وقوع حادثه ی و نزول آیاتی از قرآن بر اثر آن:
 طرح سوالی از طرف صحابه یا دیگران و نزول آیه در جواب آن:
صیغه های سبب نزول
 با بررسی صیغه هایی که اصحاب رسول الله ص در روایت اسباب نزول به کار می برند می بینیم که این صیغه ها بر 2 نوع اند:
 لفظ صریح، و به 2 تعبیر وارد میشود: 
الف- مثلاً صحابی میگوید: (سبب نزول هذه الایة کذا) 
ب- حادثه را نقل میکند و به روی ماده ی نزول (فا) وارد میکند: (حدث کذا فنزلت)
 صیغه هایی که احتمال دارد سبب نزول را بیان کند یا قصد راوی آن باشد که مثلاث این آیه در باره ی فلان واقعه است، و این نیز به دو گونه وارد میشود: 
الف- ( نزلت هذه الایه فی کذا ) 
ب- ( ما احسب هذه الایة الانزلت فی کذا) 
فوائد سبب نزول: 
 بیان حکمت حکمی که آیه آن را شامل میگردد.
 تصحیح فهم نادرستی که ممکن است به سبب عدم اطلاع از سبب نزول برای شخص حاصل شود.
 سبب نزول ثابت میکند موردیکه بخاطر آن آیه نازل شده است حتما مقصود از حکم آن آیه بوده است و این ، امر مجتهد را از اشتباه باز می دارد.
 استفاده از آشنایی با سبب نزول در تربیت و تعلیم.
 فواید نزول منجم (تدریجی): 
مقصود از منجم، نزول قرآن به صورت قسمت قسمت است، 
کلمه منجم اسم مفعول از تنجیم به معنای چیزی را منوط به طلوع و غروب ستاره کردن است.
حکمت نزول منجم قرآن:
 الله ج در نزول پراگنده قرآن صالح و حکمتهایی قرار داده که در غیر آن صورت ممکن نبود به چنین اهدافی دست یافت.
 تقویت قلب رسول الله ص 
 آسان ساختن حفظ قرآن 
 تحدی و اعجاز 
 تدرج در تشریع
 دلالت بر صدق رسول الله ص که قرآن از نزد خداوند ج است.
 گرد آوری قرآن کریم (جمع قرآنکریم):  
 گرد آوری در اینجا به دو معنی است: 
 اولین کسی که قرآن را از جبرئیل دریافت کرد و حفظ نمود رسول الله ص بود، ایشان پس از دریافت و حفظ قرآن به دیگر اصحاب می آموختاندن و در سینه ها حفظ میشد
 در عهد رسول ص: هنگامی که قرآن نازل میشد رسول الله ص دستور میداد تا قرآنرا بنویسند. و مشهورترین آنها عبارتند ( خلفای اربعه) زید بن ثابت، خالد بن ولید رض.
 در عهد ابوبکر صدیق رض: در جنگ یمامه با مسیلمه کذاب بیش از 70 نفر از حافظان قرآن شهید شدند. حضرت عمر رض به حضرت ابوبکر صدیق رض پیشنهاد کرد که باید قران جمع شود حضرت ابوبکر صدیق رض اول انکار کرد بعد قبول نموده زید بن ثابت را مسئول جمع آوری قرآن ساخت زید بن ثابت جمع نموده نزد ابوبکر صدیق رض آورد بعد از آن حضرت عمر رض به حفظ قرآن پرداخت بعد برای دخترش حفصه رض سپرد و بعد از آن مروان بن حکم وی را سوزاند.
 در عهد حضرت عثمان رض: بعد از اینکه کشور های غیر عربی به اسلام روی آوردن خواند قرآن بدون اعراب مشکل بود در همین ضمینه حضرت عثمان رض دستور داد تا قرآن را علامت گذاری نماید تا برای خواند آسانتر شود.
فصل دوم
 شناخت اعجاز قرآن کریم
 تعریف معجزه و اعجاز:
 معجزه در لغت به معنای: ثابت کننده عجز دیگری است و مقصود از آن در اینجا، امر خارق العاده ای است که پیامبری از پیامبران برای اثبات مدعای خود آورده و دیگران را به مقابله و تحدی با آن دعوت کند و عدم توانایی آنان در معارضه ی آن ثابت شود.
 معجزه: امر خارق العاده ای است که همرا با تحدی باشد و از معارضت سالم بماند.
 معجزه باید برای همه قابل درک باشد و با اینکه در حوزه تاوانایی بشر قرار دارد، افراد بشر پس از کوشش برای انجام مثل آن به عجز خود اعتراف کند.
 مفهوم شناسی اعجاز:
 اعجاز از ماده (عجز) است و چند معنای برای آن ذکر شده است:
الف- ضعف و ناتوانی
ب- درنگ کردن و تاخیر داشتن
ج- پایان و موخر چیزی
د- فوت و از دست رفتن 
در اعجاز علمی قرآن عناصر زیر یافت میشود:
 نکته علمی که در موردش ادعای اعجاز شده است به روشنی از آیه فهمیده شود.
 آن نکته علمی در عصر نزول قرآن با اسباب عادی قابل دسترسی نباشد.
 صحت آن گزاره علمی، بعد از نزول قرآن کشف شود.
 کسی پیش از نزول قرآن به آن نکته اشاره نکرده باشد.
 مطلب علمی که در موردش ادعای اعجاز شده است تنها احتمال در آیه باشد. 
 راز جاویدانگی اعجاز قرآن کریم:
 قرآن صفتی از اوصاف الله متعال میباشد که همیشه جاویدان است نه بعد از مرگ رسول الله ص نه با گزشت روزگاری از بین میرود.  
 اهمیت مبحث اعجاز علمی قرآن کریم:
 یکی از الزامات جاودانه گی رسالت قرآن این است که قرآن باید برای هر نسل و هر عصر عطاها و بخشش های نوینی داشته باشد.
 قواعد و اصول تحقیق در زمینه اعجاز علمی 
 شناخت علم خدا، علمی که شامل و فرا گیر بوده و از خطا مصون است و نقصی در آن نیست، و شناخت علم انسان، که محدود است و قابل تغییر و در معرض خطا ست 
 شناخت متون و حیانی که دارای دلالت قطعی و یقینی هستند و نیز شناخت حقایق علمی ثابت شده.
 شناخت برخی متون وحیانی که از دلالت ظنی و غیر یقینی بر خوردارند و نیز نظریه های علمی که هنوز در حد فرضیه های اثبات نشده اند.
 محال است که میان نصوص قطعی وحی و حقایق ثابت شده علمی، تضاد وجود داشته باشد، مگر اینکه قطعیت یکی از آنها مخدوش باشد.
 بیان روش تحقیق در زمینه اعجاز علمی:
 آنچه که الله ج در مورد اسرار خلقت آفاق و انفس بیان نموده است تا زمانیکه حقیقت آن را به ما نشان ندهد، غیبت محسوب شده و قبل از آن هیچ راهی برای شناخت کیفیت و جزئیات آن وجود ندارد، مگر اینکه از طریق وحی، بیان شده باشد.
 جنبه های اعجاز علمی:
 وجود هماهنگی دقیق میان نصوص کتاب و سنت و کشفیات دانشمندان گیتی شناس که حقایق و اسراری را از هستی، کشف کرده اند که در وقت نزول قرآن، وجود نداشت.
 پاکسازی قرآن و سنت از افکار باطلی که در میان نسل های مختلف بشری، نسبت به اسرار خلقت وجود دارد.
 اگر همه آیات و احادیث صحیح مربوط به هستی، جمع آوری شود، خواهی یافت که همدیگر را تکمیل کرده و در خلال آن حقیقت روشن میگردد.
 بنیان نهادن دستورات شرعی حکیمانه ای که حکمت آنها در زمان نزول قرآن بر مردم پوشیده بود، اما تحقیقات علمی مختلف، از حکمت آنها پرده برداشته است.
 نبودن تضاد میان نصوص قطعی وحی – با وجود کثرت آنها- که به توصیف هستی و اسرار آن می پردازد، با حقایق علمی کشف شده – با وجود فراوانی و گستردگی آنها – و وجود تضاد آشکار میان یافته ها و نظریات مختلف علمی و تغییر آنها به موازات پیشرفت زمان و نیز وجود تضاد میان علم و دانش با گفته ها و عقاید وارده در ایدان تحریف شده. 
 اصول و قواعد وارده در قرآن و سنت برای تحقیق در زمینه اعجاز علمی:
 مراعات معانی لغوی مفردات نصوص، آنگونه که در اوایل نزول وحی بیان شده و نیز مراعات قواعد نحوی و دلالت های آن و قواعد بلاغی زبان عربی.
 پرهیز از تأویل نصوص مربوط به اعجاز علمی که در قرآن آمده و یا مربوط به نبوت پیامبرص میباشد.
 پرهیز از تطبیق قرآن با حقایق هستی، بلکه عرضه نمودن حقایق علمی بر قرآن که اگر موافق قرآن بود، پذیرفته شده در غیر این صورت مردود است.
 پرهیز از تفسیر قرآن بر مبنای فرضیه های ثابت نشده علمی، که تحت بررسی و کنکاش میباشند وبه طریق اولی استفاده از حدسیات و گمانه زنی ها در تفسیر قرآن مجاز نیست زیرا همیشه در حال تغییر و تبدیل و بلکه در معرض ابطال هستند. 
 اعلان مبارزه:
 قرآن مجید خود ادعا نموده که معجزه است و انسان هایی را که نسبت به الهی بودنش شک و تردید دارند دعوت به مبارزه کرده است؛ 
 دایره ی اعجاز قرآن کریم:
 قرآن از نظر محتوا و معانی، معارف علمی، و معلومات غیبی، حقایق ابدی و برنامه های اخلاقیو اجتماعی، تعالیم مدنی و تأثیرات انقلابی و پیشگویی ها و پیشبینی ها کاملاً معجزه است. 
 نخستین و بزرگترین معجزه ی قرآن مجید دین اسلام است:
 ¬قرآن مجید آخرین هدایت نامه مذهبی و عقیدتی برای جهان بشریت میباشد. هدایت نامه که تا به امروز نیرومند و مفصل تر از آن دیده نشده است.
 قرآن مجید تمام مسایل و مشکلاتی را که تا اکنون پیش آمده یا در آینده تا قیامت پیش خواهد آمد با روش معجزانه یی حل می نماید.
 معجزه دوم قرآن، علوم و معارف آن است:
 معجزه دوم قرآن علوم و معارف بیشمار و حقایق و اسرار گوناگون آن هستند که هر کدام دارای معجزه ای جدا گانه میباشد، علم انسانی به هر میزان که پیشرفت کند و حجاب ها از جلوی چشمان بشر برداشته شود، جمال و زیبایی قرآن بی غبار به نظر می رسد.
 آمیزش علم انسانی در صحیفه های قدیم:
 هرگاه در یک مذهب یا کتاب های آسمانی آن تحریف و دخالتی از جانب انسانها آغاز شود آنگاه علوم انسانی و نظریه های بشری در آن مذهب داخل شده و قاطعیت و ابدیت آن باقی نمی ماند. قرآن مجید از اول تا  اخر ابدی و قطعی بوده.
گواهی علم جدید: 
 ثابت کردن قوانین علمی (Scientific) از آیات قرآن مجید و تطبیق قوانین کشف شده با بعضی از آیات آن 
 سومین معجزه قرآن مجید ذکر وقایع غیبی است:
 یکی از معجزه های قرآن مجید ذکر وقایع مربوط به انبیای پیشین و اقوام گذشته میباشد، به راستی که سرچشمه معلومات آن حضرت ص به جز علم الهی و وحی آسمانی چیزی دیگری نبود.
فصل سوم
اعجاز تشریعی قرآن:
 قرآن کریم شامل مبادی عالی بسیاری است:
 قران کریم شامل مبادی عالی بسیار است که بر عظمت و اصالت آن دلالت میکند که به نمونه هایی از آن اشاره میکنیم:
 آزادی در نظر و عقیده: (در دین اجباری نیست، هدایت از گمراهی به خوبی آشکار شده است) البقره 255
 عدالت در معاملات: (ای کسانیکه ایمان آورده اید: هرگاه با کسی پیمان بستید به آن وفا نماید) المائده
 قوانین مربوط به احوال شخصی: مجموعه از اصول عادلانه یی است که بر اساس احوال شخصی انسان در خانواده پایه گذاری شده است، اسالم برای آن نظام کاملی را بطور مفصل که شامل مسائل ازدواج، طلاق، بارداری، عده، شیر دادن، و شیر خوارگی، نفقه، میراث، حقوق فرزندان و اقوام میباشد قرار داده است.
 قانون جنائی: به حق که بزرگترین دلیل بر عظمت و بزرگی قرآن، تشریع برای پیشگیری از جرم و جنایت میباشد.
 پایه های شریعت اسلامی:
 به هر قانون گذاری و تشریعی لازم است بر اساس پایه ها و اصولی بنا گردد که از آن برای بقا و دوامش در بین مردم کمک گیرد تا به عدالتش راضی و از حکمتش مطمئن باشند و رد زندگی مصالح فرد و مجتمع را تأمین نمیاد.
 از جمله اصولی که شریعت اسلام بر آن مبتنی است میتوان به این موارد اشاره نمود: 
 شریعتی است که مردم را زیادتر از حد توان تکلیف نمی کند و آن را آسان میگیرد.
 قوانین اسلام برای تمام مردم آماده و به حالات فردی، جزئی و شخصی توجه نشده است.
 در هنگام ضرورت برای مرد رخصت داده شده تا قوانین آن موجب مشقت نگردد.
 کمی تکالیف: و آنچه مربوط به آن است در ارکان پنجگانه خلاصه شده است.
 تدریج در احکام: اصلی است که اسلام برای معالجه عادات مذموم که در دل ها مردم ریشه دوانیده بودند استفاده کرده است و به تدریج بدون بکار بردن شدت عمل در نهی و تحریم آنها توانسته به اصلاح آن اقدام نماید.
 حرکت کردن بر مبنای مصالح عامه
 مهم ترین مبادی اسلام:
 مبدأ توحید: مردم را بر اساس پرستش و عبادت معبودی واحد جمع میکند و بر همین مبنای به دعوت اهل کتاب می پردازد.
 بدون هیچ واسطه ای را بطه مستقیم بین خالق و مخلوق ایجاد میکند: (از من بخواهید تا اجابت نمایم) الغافر 60
 عقل را مخاطب قرار میدهد: عقل مسئول تکالیف انسان است، خصوصاً در آنچه به امور دنیا و شناخت پروردگار مربوط میباشد.
 احاطه شدن عقیده به اخلاق فاضله: الله متعال می فرماید: (بندگان رحمان با آرامش و تواضع بر زمین راه می روند هنگامی که جاهلان آنان را مورد خطاب قرار می دهند، میگویند: سلام) الفرقان 63
 در تشریع اسلامی دین و دنیا باهم برابر اند.
 مساوات و عدالت در بین همه مردم:
 امر به معروف و نهی از منکر 
 شورا یکی از مبادی اسلام است.
 عفو و گذشت.
 آزادی در فکر و اندیشه.
فصل چهارم
قرآن و اکتشافات جدید علمی
الف- هستی: 
 نگاهی کلی به آیات علمی قرآن کریم:
 بطور کلی میتوان آیاتی را که به بعد اعجاز علمی قرآن کریم ارتباط میگیرند، به 2 نوع تقسیم کرد:
اول: آیاتی اند که بشر قبل از انکشافات علمی عصر حاضر، از آنها شناخت و آگاهی سطحی داشته است.
دوم: آیاتی اند که بشر عصر قدیم، مطلقاً از مفاهیم مطروحه در آن هیچ شناخت و معرفتی نداشته است.
 هستی:
 تعداد ستارگان:
 در روایتی آمده که تعداد ستارگان به اندازه دانه های ماسه و سنگ است در گزشته در حدود 1000آن ستاره بر آورد کردن با اندکی اکتشافات تعداد ستارگان به 1000000ستاره رسید در عصر امروز تعداد ستارگان راه شیری 30 میلیارد ستاره بر آورد کرده که این کهکشان خود جزو 100 هزار میلیون کهکشان دیگر است. 
 سوگند به آسمان برگرداننده:
 الله متعال میفرماید: ( سوگند به آسمان برگرداننده و سوگند به زمین شگاف بردار) الطارق 11-12
 امواج رادیویی و بخار آب به صورت برف و باران، در برابر قدرت حرکت گیاه ها و ریشه دوانی آنها، و یا بر اثر عوامل دیگر...
 برخی از دانشمندان به گونه دیگر این آیه را تعریف میکند میگوید گازهای موجود در هوا برگشت پذیر اند مثلاً: وقتی ما کسیژن را تنفس میکنیم دوباره کاربن دای اکساید خارج مینمایم و کاربن دای اکساید را گیاه ها تنفس نموده اکسیژن تولید مینماید.
 هفت آسمان:
 الله متعال در سوره ملک 1-4 چنین میفرماید: ( بزرگوار و دارای برکات بسیار، آن کسی که فرمانروایی جهان هستی از آن اوست و او بر هر چیزی کاملاً قادر و تواناست، همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازمایدکدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا، و آمرزگار و بخشاینده است، آنکه هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. دانشمندان فضا شناس میگویند:
 همان جای است که موجودات زنده مانند پرندگان و سایر مخلوقات در آن زیست میکنند.
 همان جای دارای ذرات گوگردی که سبب بارور ساختن ابر ها و تسهیل باران زایی میشود.
 شبیه تنور هسته ای و بسیار پر حرارت است و اگر این طبقه نبود، سنگها و اجرام سماوی به زمین برخورد میکرد و آن را نابود میساخت. ذوب کننده است.
 از لایه های هوایی مانند طبقه یونسفر است که دارای ذرات با بار الکتریکی است و با قشر های مختلف خود در فاصله 80 کیلومتر و با لاتر از طبقه مگنتوسفر  قرار دارد.
 که از 1000 تا 65000 کیلومتری زمین ادامه دارد هوا به شدت و با افزایش ارتفاع، کم میشود، و در ارتفاعات بالا، یافت نمیشود.
 تاریکی در فضای خارجی:
 الله متعال میفرماید: ( اگر به فرض دری از آسمان به روی آنها بگشایم و ایشان از انجا شورع به بالا رفتن کنند و فرشتگان و شگفتی های جهان بالا رافته با چشم خود ببینند) بیگمان خواهند گفت: حتماً ما را چشم بندی کرده اند و ( آنچه میبینیم ابداً واقعیت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده اند ( این است که چیزها را عوضی میبینیم) حجر 14-15
 نیروهای جاذبه در جهان:
 هر مجموعه ای از هستی ، مجموعه دیگری را در حد خویش و در حد مسافت میان آنها، جذب میکند، اما چه چیزی میان پراگندگی  هستی و همگرایی آن به عنوان یک مجموعه واحد، حایل شده است؟ پاسخ: (وَالسماء ذات الرجع) طارق 11 ترجمه و سوگند به آسمان برگرداننده.
 هرچه که در آسمان است، در چرخش است، در مداری بسته و در حال دور زدن و برگشتن، در چرخش است، در مداری بسته و در حال دور زدن و برگشتن. این حرکت دورانی و پی در پی، موجب ایجاد نیروی گریز از مرکز می شود.
 (الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها) رعد:2 ترجمه: خدا همان کسی استکه آسمان ها را چنانکه میبینید، بدون ستون برپاداشت.
 (امن جعل الارض قراراً) نمل: 61 ترجمه: بتها بهترند یا کسی که زمین را قرار گاه (و محل اقامت انسان ها) ساخته است.
 (ان الله یمسک السموات و الارض آن تزولا) ترجمه: کنترول آنها و عدم خروج آنها از مسیر خویش در کنترول خداست. 
 ستاره هالی که در سال 1910م وبار دوم در سال 1986 از کنار زمین عبور کرد و پس از هزاران سال هنوز در مسیر دقیق خود دیده میشود و حتی کمترین تغییری در سرعت آن ایجاد نشده است، ویا سایر ستاره های دنباله دار زمین و کل منظومه شمسی به تدبیر چه کسی در این وضعیت دقیق و منظم قرار گرفته اند؟
 تلسکوپ بسیار بزرگ و دور ترین کهکشان ها از زمین:
 ناسا اعلام کرد: 4 سال پیش یک سفینه فضایی، که حامل تلسکوپی عظیم بود، به فضا پرتاب شد. قطر عدسی این تلسکوپ، 8 متربود. سرعت این سفینه، 40000 مایل در ساعت بوده و به قصد کشف نکات پنهان و اسرار هستی، به فضا فرستاده شد. اکنون 4 سال از این اقدام میگذرد، ممکن است که تلسکوپ عظیم حامل آن، به سیاره مشتری نزدیک شده باشد. این فضا پیما از کهکشانی که تا اکنونه کشف نشده بود عکس برداری نموده است.
 قبلاً گمان میرفت که دورترین کهکشان کشف شده، .../.../.../24 سال نوری از ما فاصله دارد و نزدیکترین تساره نور افشان، 4سال نوری با ما فاصله دارد.
 ستاره قطبی، 4000 سال نوری از ما فاصله دارد.
 سحابی مارپیچی 2 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد.
 کهکشان تازه کشف شده 24میلیون سال نوری از ما فاصله دارد.
 (فلا اقسم بمواقع النجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم) واقعه: 75-76 ترجمه سوگند به جایگاه های ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها! و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است، 
 کهکشان ها، ستارگان و سرعت آنها
 کهکشان ها، جزیره های فضایی بسیار شگفت انگیزی هستند، که واحد های اساسی هستی به شمار میرود و شامل غبارها، ابرها، ستارگان، سیارهها، دنباله دارها، تیرشهاب ها، شهاب سنگ ها و میدان های مغناطیسی و الکتریکی شدید و سخت، می باشند، و یک کهکشان همه را در بر میگیرد.
 یکی از بزرگترین تلسکوپ موجود تا هنوز 1000 میلیون کهکشان را رصد کرده ولی چشم غیر مسلح مان فقط 3 کهکشان را مشاهده کرده. کهکشان راه شیری ابر ماژلانی بزرگ و ابر ماژلانی کوچک.
 تلسکوپ های اعظیم دیگر بالغ بر یک میلیارد کهکشان را بر آورد کردند. 
 هر کهکشان بطور متوسط 300 هزار میلیون ستاره را در برمیگیرد.
 (فلا اقسم بمواقع النجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم) واقعه: 75-76 ترجمه سوگند به جایگاه های ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها! و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است، 
 کهکشان راه شیری کهکشان ما است 150000سال نوری است، و این در حالی است که ما به ماه یک ثانیه نوری و با خورشید 8 دقیقه نوری فاصله داریم. طول کل منظومه شمسی 13 ساعت نوری است.
 همه کهکشان ها در در محور نقطه ناشناخته، در فضای هستی و با سرعتی باورنکردنی، یعنی8/10 سرعت نور در حرکت اند. یعنی اگر در هر ثانیه 300000کیلومتر را طی میکند، 
 کل مجموعه کهکشانها با سرعتی میان 7/10 تا 8/10 سرعت نور در حرکت هستند.
 خود منظومه شمسی نیز، در درون کهکشان راه شیری، دارای محوربرای چرخش به دورآن است وهر بار گردش آن با سرعتی برابر 7/10 سرعت نور250 میلیون سال طول میکشد
 تعداد ستارگان در آسمان:
 در یک شمارش ابتدایی 30 میلیارد ستاره را برآورد کردند که منظومه شمسی یکی از اجزای آن است. اما حالا سخن به یک میلیون کهکشان رسیده است.
 ( والسماء بنینها بائید و انا لموسعون) ذاریات 47: ترجمه ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ایم و همواره آن را وسعت می بخشیم.
 (قل انظروا ماذا فی السموات و الارض) یونس 101: بگو بنگرید و چشم بیرون ودرون را باز کیند و ببینید) در آسمان ها و زمین چه چیزهائی است؟!
 تا مدت پیش باور به این بود که برخی ستارگان متحرک و برخی دیگر آن مثل خورشید ثابت و بی حرکت هستند اما خداوند در باره خورشید چنین میفرماید: 
 (والشمس تجری لمستقرلها ذلک تقدیر العزیز العلیم) یس 38: ترجمه و نشانه دیگری بر قدرت خدا، در حرکت است. این، محاسبه و اندازه گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و دانا است.
 آنگاه که آسمان شگافته شود و گلگون گردد چون روغن گداخته:
 در 31 اکتوبر سال 1990م یک استگاه فضای با تلسکوپ بزرگ یک عسک را منتشر کرد که هر بیننده برای اولین بار تصویر یک گل بزرگی با رنگ سرخ و برگ سرخ سیر بزرگ و برگهای کوچکتر سبزرنگ و براق، که در وسط آنکاسبرگ ابی رنگ قرار داشت می دید و در این قضیه هیچ شکی نداشت.
 اما خداوند در سوره الرحمن چنین میفرماید: (فاذا انشقت السماء فکانت ورده کالدهان) الرحمن 37 ترجمه بدانگاه که آسمان شگافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ میدهد که به گفتار در نمی آید).
 ستاره درخشان ونافذ:
 الله متعال میفرماید (و السماء و الطارق* و ما ادراک ما الطارق* النجم الثاقب) طارق 1-3 و نیز میفرماید (والنجم اذا هوی) نجم:1 مفسرین : النجم الثاقب را ستاره بسیار نورانی و نفوذ کننده که طبقات مختلف جو را می شکافد، دانسته اند.
 مدارهای ستارگان و دنباله دار هالی:
 الله متعال میفرماید:(لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا الیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون)یس 40: ترجمه نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به مدار ماه رسد. ونه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد ( و مانع پیدایش آن شود). هریک در مدار شناورند (و مسیر خود را بدون کمترنی تغییر ادامه می دهند.
 سرعت نور:
 الله متعال میفرماید: (یدیر الامرمن السماء الی الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه مما تعدون) سجده 5: ترجمه خداوند (تمام عالم هستی را از آسمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است، (و جز او مدبری در این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سالهایی است که شما می شمارید، به سوی او باز میگردد).
 سرعت نور 299792.5 کیلومتر که عدد دقیق مربوط به سرعت نور است که توسط کنفرانس جهانی پاریس اعلام شده است 
فصل پنجم
قرآن و اکتشافات جدید علمی
خورشید
 خورشید های هستی
 رئیس بزرگترین خبرگزاری فضایی جهان که برجسته ترین دانشمند فضاشناس میباشد گفته: خورشید های نورانی سه دسته هستند: 
 خورشید زمین به رنگ سرخ که نصف عمر خود را طی کرده 50میلیارد سال از عمر آنها باقی است.
 برخی دیگر خورشید ها پس از طی دوران انتشار نور سرخ، حجم آنها بسیار بزرگ شده و از حد معقول می گذرند، سپس ناگهان کوچک شده و به 1/100  حجم اولیه خویش میرسند در این حال نوری سفید از آنها ساطع شده که دمای آن بسیار بالاتر از نور سرخ میباشد. سطح خود آنها نیز سفید رنگ میشود.
 خورشید های چاله های فضایی (سیاه) قدرت جذب آن چنان قوی است که اقر زمین در میدان مقناطیسی آن قرار گیرد، حجم خود را از دست داده و به اندازه یک تخم مرغ کوچک میشود. البته همان وزن قبلی را دارا است.
 فاصله های دور میان ستارگان منظومه شمسی:
 کیهان شناس آلمانی (جوهان بوت) او قاعده: 0، 3، 6، 12، 24، 48، 96، 192 عدد 0 را برای عطارد، عدد 3 را برای زهره، عدد 6 را برای زمین 12 را برای مریخ در نظر گرفته پس این عداد را با 4 جمع نموده در 9 میلیون مایل ضرب کرد. عدد که بدست آمد فاصله آن را تا خورشید بیان کرد.
 خورشید و زمین:
 زمین در یک مدار بیضوی شکل به دور خورشید میگردد و این مدار دارای 2 قطر کوچک و بزرگ است و نیروی جازبه هم که میان زمین و خورشید حکم میکند به این اساس است که شی بزرگ کوچک را جذب میکند.
 سرعت زمین در حال حرکت به دور خورشید 30 کیلومتر در ثانیه است. دامای خورشید 6000درجه است.
 تفکر درباره مسافت میان ما و خورشید.
 (قل انظروا ماذا فی السموات و الارض و ما تغنی الایات و النذر عن قوم لا یومنون) یونس 101: ترجمه بگو بنگرید (و چشم درون و بیرون را باز کنید و ببینید) در آسمان ها و مزن چه چیزهای است؟ آیات ( خواندی کتاب های آسمانی، از جمله قرآن و دیدنی جهان هستی)  و بیم دهندگان (پیغمبر نام و اندرزها و انذارها هیچکدام) به حال کسانی سودمند نمی افتد که نمی خواهند ایمان بیاورند.
 دانشمندان می گویند : ( خورشید 1300000بار از زمین بزرگتر است. و زبانه آتش که از خورشید خارج میشود طول آن بیشتر از 1میلیون کیلو متر است و اگر زمین جذب خورشید شود در 1ثانیه بخار میشود).
 برخی از دانشمندان: عمر خورشید 50000میلیون سال و فاصله آن را با زمین 156 میلیون کیلومتر بر آورد کرده اند.
 میان زمین و مهتاب 1 ثانیه نوری فاصله وجود دارد. و با خورشید 8 دقیقه نوری و با دور ستاره منظومه شمسی 13 ساعت نوری فاصله داریم. 
 نزدیک ترین ستاره که جزء منظمومه شمسی مانیست ستاره قطبی است که 4000سال نوری با ما فاصله دارد.
 خورشید اهل زمین:
 سال هجری، سال قمری:
 سال شمسی برابر است با (1422/365)
 سال قمری برابر است با (875137/358) 
 در هر 33 سال تفاوتی برابر (358) روز رخ خواهد داد که تقریباً یک سال میشود.
 اما قران 1400 سال قبل چنین میفرماید: (ولبثوا فی الکهف ثلث مائه سنین) کهف: 25 ترجمه ( اصحاب کهف مدت 309 سال (افزوده شده )در غارشان (در حال خواب )ماندند.
فصل ششم
قرآن و اکتشافات جدید عملی
زمین
 خسوف و کسوف
 خسوف عبارت است از پنهان شدن کل ماه یا قسمتی از آن، هنگام عبور زمین، از میان ماه و خورشید،
 کسوف عبارت است از پنهان شدن کل خورشید یا قسمتی از آن هنگام عبور ماه از میان زمین و خورشید.
 فشار هوا و نتایج آن:
 اگر یک انسان از سطح دریا 10000 پا بالاتر برویم هیچ مشکلی نخواهد بود اگر 16000 پا بالاتر برویم احساس کمبود هوا خواهیم کرد و اگر 25000 پا بالاتر برویم بیهوش خواهیم شد.
 هواپیما که 40000 پا ارتفاع دارد دارای 8 برابر هوای زمین است که سرنشینان آن بیهوش نشود.
 دانشمندان میگوید: با کاهش فشار، تمام گازهای درون بدن انسان دچار پراکندگی شده و به همرا آن بافتها و دستگاه های بدن از جمله، ریه ها، روده بزرگ و گوش میانی، دچار پارگی میشوند. دردهای شکم قابل پیشگیری در روده بزرگ و درد ریه و گوش  و مفاصل نیز جزو آن است.
 کروی بودن زمین و رابطه آن با کلمه عمیق:
 استقرار زمین 
 سرعت زمین 
 نموه ای از اعجاز لغوی (فی ادنی الارض) در قرآن 
 کوه ها 
 معادن نقره 
 خاک و جانداران موجود در آن.
 تغییر دادن مسیر بادها 
 آلودگی هوا و محیط 
 زلزله های دنیا و زلزله قیامت 
 کعبه مرکز دنیا قدیم و جدید.
 عربستان دوباره سبز و چمنزار خواهد شد:
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان