کد خبر: ۱۸۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷-18 July 2020
عموما درك معامله گران نسبت به ريسك موقعیت ھاي متنوع بازار كه معامله گر با آن مواجه است، تابعي از نتیجه دو يا سه معاملـه اخیـر و بـسته به شخصیت فردی وي است.
در طرف مقابل، معامله گران موفق تحت تاثیر نتايج آخرين معامل ھاي خود چه بـه صـورت منفـي و چـه بـه صورت مثبت، قرار نمي گیرند و بھمین خاطر برداشت و درك آنھا از موقعیت ھاي مختلف معامله و ريـسك ايـن موقعیـتھـا، بـي تـاثیر از متغیرھاي شخصي و رواني انهاست. اين فاصله زياد بین حالات رواني تريدرھاي موفق و ديگران ممكن است اين باور را به ذھن متبـادر كنـد كـه معامله گران موفق داراي نوعي طرز فكر ذاتي و خدادادي ھستند كه باعث ايجاد اين تفاوت بزرگ میشود اما من به شما اطمینان مـي دھـم كه اينگونه نیست.

 تمام تريدرھايي كه طي ده سال گذشته با آنھا كار كرده ام به خوبي آموخته اند كه چگونه ذھن خود را بدرسـتي روي "موقعیت ھاي لحظه جاري" متمركز نمايند (منظور عدم توجه به گذشته است). البته اين يـك مـشكل ھمگـاني اسـت و زاده ماھیـت ذھـن و ساختار اجتماعي و تربیتي ماست و مختص فرد خاصي نیست. عوامل ديگري مرتبط با خودباوري و اعتماد به نفس نیز وجود دارند كـه مـي تواننـد بـه عنـوان مـانعي بـر سـر راه موفقیـت مـستمر شـما قـرار بگیرند، اما آنچه كه مي خواھیم در مورد آن صحبت كنیم مھم ترين و بنیادي ترين جـزء سـازنده موفقیـت شـما(بلحـاظ روانـي) بـه عنـوان يـك معامله گر میباشد: اصل "عدم قطعیت"!

اگر رازي در مورد ماھیت موفقیت بعضي معاملهگران وجود داشته باشد، بدون قطع اين است كه آنھا داراي توانايیھاي زير ھستند:

1) معامله بدون حس ترس و ھمچنین بدون اطمینان بیش از حد به خود.

2) درك موقعیتي كه بازار از نظر خود بازار)و نه از ديدگاه انتظارات تريدر( به او پیشنھاد میدھد.

3) تمركز كامل بر "جريان موقعیت ھاي حال بازار "

4) خود به خود در "منطقه موفقیت" بودن"  (منظور بودن در حالت ذھني قاطع و ثابتي است كه در آن تريدر فقط به موفقیت و لحظـه حـال فكـر میكنـد; میدانـد كـه نتیجـه تريـد بـا عـدم قطعیت مواجه است اما از ابزارھاي مورد اعتمادش در جھت سود استفاده میكند.)

موفقترين معامله گران به جايي رسیده اند كه ھمگي بدون كوچكترين شك يا تضاد دروني معتقدند كه: "امكان وقوع ھر چیزي وجود دارد". آنھا تنھا مظنون به احتمال وقوع ھرچیزي نیستند و فقط شعارنمیدھند بلكه اعتقاد دروني آنھا به عدم قطعیت به حدي قوي است كـه باعـث میشود ذھن آنھا از ارتباط دادن نتايج معاملات اخیر با موقعیت " لحظه حال" و شرايط موجود جلوگیري نمايد. آنھـا بـه وسـیله قطـع ايـن ارتبـاط قادر میگردند تا ذھن خود را از انتظارات غیرواقعي و خشك در مورد آينده بازار) پیش بیني نحوه حركت بازار در آينده( خـالي نماينـد. آنھـا بجـاي اينكه انتظارات غیر واقعي) كه اغلب باعث ضرر مادي و حس اندوه میگردد (در خود بوجود بیاورند آموختـه انـد تـا خـود را بـراي اسـتفاده از تمـام فرصت ھايي كه بازار در لحظات مختلف به آنھا میدھد "آماده كنند". "آماده كردن خود " بـه معنـي داشـتن ديدگاھیـست كـه از منظـر آن متوجـه اين امر بشويد كه چارچوبي كه از طريق آن قادر به درك اطلاعات ھستید محدود و وابسته به چیزيست كه به شما پیـشنھاد میگـردد (منظـور شرايط لحظه حال بازار است)

رضا غنی پور 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها