کد خبر: ۱۵۷۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۸-08 April 2020
هنر جابجا کردن افراد در میدان جنگ یا هنر چگونه جنگیدن را تاکتیک می گویند.
عصراسلام: عوارض زمین چیست؟ کلیه‌ی پستی و بلندی‌های زمین را عوارض زمین می گویند که به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند.

عوارض طبیعی: عوارضی که انسان در ایجاد آن دخالت ندارد. مانند: کوه یا دره

عوارض مصنوعی: عوارضی که انسان در ایجاد آن دخالت دارد. مانند: پل یا جاده

منظور از شناسایی عوارض زمین چیست؟

۱.جان خود را حفظ کنیم.

۲.با استفاده از آنها خود را به دشمن نزدیک کرده او را کشته یا اسیر کنیم.

۳.دستور فرمانده خود را درک کنیم.

۴.دشمن و یا نقاط مورد نظر را به دیگران نشان داده و آنچه که همکاران نشان می دهند به خوبی دیده و بفهمیم.

تقسیم بندی زمین از لحاظ دید

زمین را از لحاظ دید چگونه تقسیم بندی می کنند؟۱هموار.۲پست و بلند.۳پوشیده یا مسدود

زمین هموار: دارای میدان دید و تیر وسیع و کافی باشد مانند: دشت یا جلگه

زمین پست و بلند: دارای پستی و بلندی های زیادی باشد مانند: کوهستان

زمین پوشیده و مسدود: زمینی که از رستنی ها پوشیده باشد مانند: جنگل

کوه: بر آمدگی هایی که از محیط اطرافش۶۰۰ متر بلندتر باشد را کوه می گویند اگر چند کوه به هم پیوسته باشند به آن رشته کوه می گویند مانند: رشته کوه البرز.

قله: بلندترین نقطه کوه را قله می گویند.

تپه: زمین های شنی و یا خاکی برجسته که بلندی آن کمتر از کوه باشد. ۱۵۰تا ۶۰۰ متر.

خط الراس جغرافیایی: به محل برخورد دو دامنه در بالا که محل تقسیم آب باران است می‌گویند.

خط الراس نظامی: خط پایین تر از خط الراس جغرافیایی که به اندازه قد یک رزمنده پایین بیاید را می‌گویند.

گرونده: از به هم رسیدن دو پشته یا دو تپه یا دو دره ایجاد می شود چون گرونده از خط الراس پایین تر است راه‌های کوهستانی از آن عبور می کنند.

شیب و ضد شیب: دامنه ای از بلندی که به سمت دشمن است شیب و آن طرف بلندی را ضد شیب می‌گویند.

جلگه: زمین های پست و همواری که بلندی قابل توجهی ندارد و بلندی آن کمتر از ۲۰۰ متر است.

رودخانه: از به هم پیوستن چند جویبار و نهر بوجود می آید.

کرانه‌ی نزدیک: کرانه ای از رودخانه که به طرف نیروهای خودی است را کرانه نزدیک می گویند.

کرانه‌ی دور: کرانه ای از رودخانه که به طرف دشمن است را کرانه دور می گویند.

باتلاق: زمینی است که از رطوبت اشباع شده و معمولا رستنی های زیادی بر روی آن روییده و هنگامی که روی آن پا گذاشته شود در آن فرو می رویم.

هور: ماندن آب روی زمین را هور می گویند.

دره: فضای بین دو کوه که آب در آن جاری است را کوه می گویند.

خلیج: پیشرفتگی زیاد آب در خشکی را خلیج می گویند.

استتار

استتار را تعریف کنید؟ همرنگ کردن خود و تجهیزات با محیط را استتار می گویند.

روش های استتار: ۱پنهان کردن.۲هم شکل کردن.۳فریب دادن

استتار انفرادی: استتار تجهیزات فرد رزمنده استتار خود رزمنده است.

استتار رزمنده: ۱کلاه فولادی.۲برزنت.۳تجهیزات براق.۴تیره کردن رنگ جنگ افزار(اسلحه ژ۳ از استتار بسیار عالی برای هر محیط برخوردار است).۵استتار پوست.۶استتار لباس.

اختفا

اختفا را تعریف کنید؟ مخفی شدن و حفاظت از دید دشمن را اختفا می گویند(اختفا جان رزمنده را حفظ نمی کند بلکه فقط او را از دید دشمن مخفی نگه می دارد).

انواع اختفا: طبیعی و مصنوعی

پوشش

پوشش را تعریف کنید؟ مخفی شدن از دید و تیر دشمن را پوشش می گویند انواع پوشش عبارتند از مصنوعی مانند: چاله - طبیعی مانند: گودال

جهت یابی

جهت یابی به چند نوع تقسیم می شود؟۱ جهت یابی در روز.۲جهت یابی در شب.

جهت یابی در روز به چند بخش تشکیل می‌شود؟ اضطراری و با فرصت

جهت یابی با فرصت(توسط ساعت): هرگاه در نیم کره شمالی ساعت خود را تنظیم کنیم و به طور افقی نگه داریم که عقربه ساعت(عقربه کوچک)به سمت خورشید قرار بگیرد و به طوری که سایه عقربه کوچک ساعت زیرخودش باشد نیم ساز زاویه ه عقربه کوچک ساعت نسبت به ساعت۱۲ را فرض کنیم که آن را در امتداد خورشید و به سمت آن می ایستیم رو به جنوب و پشت سرمان شمال است.

جهت یابی با فرصت(توسط خورشید و شاخص): یک چوب نسبتا صاف حدود یک متر که دارای سایه باشد انتهای سایه ی چوب را با سنگی مشخص می کنیم بعد از یک ربع ساعت سایه ی چوب مقداری جابجا می شود حال سنگی در امتداد سایه ی دوم قرار داده امتداد دو سایه را به هم وصل نموده پای چپ را در امتداد سایه ی اول و پای راست را در امتداد سایه ی دوم قرار داده روبرو جنوب و پشت سر شمال است.

روش اضطراری(توسط تنه بریده شده درخت): هرگاه تنه بریده شده درختی پیدا شد روی درخت دوایری مشاهده می شود جایی که دایره ها به هم نزدیک شده اند شمال است.

روش اضطراری(توسط مسجد مسلمین و گورستان مسلمین): نوشته های روی سنگ قبر(از راست به چپ)که جمله تمام شده و آماده برای نوشتن خط بعد می شویم رو به جنوب است.

روش اضطراری(توسط لانه مورچه): آن قسمتی از خاک لانه مورچه که ریخته شده شمال است.

روش اضطراری(توسط دیوار): آن طرف از دیوار که ریختگی دارد رو به شمال است اگر هر دو طرف دیوار ریختگی داشت آن طرف از دیوار که خاک مرطوب تری دارد سمت شمال است.

روش اضطراری(توسط برف کوهستان): قسمتی ازدامنه کوهستان که برف آن آب شده رو به جنوب است.

روش اضطراری(توسط پوست درختان): پوست آن طرف از تنه درختان که زخیم تر است رو به شمال است.

روش اضطراری(توسط برگ درختان): برگ آن طرف از درخت که سبزتر است رو به شمال است.

جهت یابی در شب(توسط ماه): درنیمه اول ماه قمری قوس خارجی ماه به سمت مغرب و در نیمه دوم ماه قمری قوس خارجی آن سمت مشرق است.

انواع ستارگان جهت یابی را نام ببرید؟ دب اکبر و اصغر-w شکل-قطبی

ستاره قطبی چیست؟ از ستارگان اطراف خود پر نور تر است و رو به شمال است.

جهت یابی در شب(توسط ستارگان خوشه پروین): دسته ای از ستارگان که در حدود ۱۰ الی ۱۵ عدد در یک جا جمع شده اند که به شکل خوشه انگور است دم این خوشه رو به مشرق است.

جهت یابی در شب(توسط ستارگان بادبادکی): بهترین روش جهت یابی -از۱۱ ستاره تشکیل شده دم آن رو به جنوب است این۱۱ ستاره مانند بادبادک می مانند.

اصول پاسداری

به حفاظت یا حراست از اموری که دارای نهایت اهمیت بوده و به آن بهای زیادی داده می شود مثل پادگان ها- اماکن مختلف- زندان ها- اموال دولتی و...را پاسداری می گویند.

فرد مسلحی که از طرف یگان خودی به منظور حراست از یک محل یا جلوگیری از غافل گیر شدن به محل های مشخص اعزام می شود.

وظایف یک پاسدار: به طور کلی هر نگه بان دارای دو وظیفه است:عمومی و خصوصی

وظایف عمومی: وظایفی اند که کلیه نگه بان ها در هر شرایطی ملزم به اجرای آن هستند که عبارتند از: ۱پاسدار باید محل پست خود را بداند.۲پاس بخش و مسول شب را بشناسد.۳کلمه شناسایی را بداند.۴هر پست را مهمترین پست و هر لحظه را مهمترین لحظه بداند. ۵ در غیر از مواردی که پاس بخش تشخیص می دهد از ترک پست خودداری کند.۶ از ایجاد سروصدا پرهیز کند.۷ اصول کامل استتار و اختفا را در پست رعایت کند.۸ حق دور کردن سلاح و تجهیزات را ندارد.۹ باید سر پست از مواردی که او را از نگه بانی باز می داردخودداری کند مانند:خوردن -آشامیدن- دستشویی رفتن

وظایف خصوصی: وظایف خصوصی هر نگه بان وظایفیست که از طرف یگان مربوطه با توجه به شرایط مکای و زمانی به وی داده می شود که عبارتند از: ۱ کلمه شناسایی پادگان که جزییات آن توسط پاس بخش به نگه بان توضیح داده می شود. کلمه شناسایی: به منظور شناسایی افرادی که به محل نگه بانی نزدیک میشوند به کار می رود و این کلمه به نام های کلمه عبور- رمز شب -اسم شب و... استفاده می شود که سه جزء دارد جز> اول وسوم آن را اسم و جزء دوم آن را عدد تشکیل می دهد مانند: انقلاب ۵۷ پیروزی - قرآن ۱۴ ایمان. تذکر: ممکن است برای تشکیل کلمه شناسایی از روش های ابتکاری دیگر استفاده شود که با توجه به وضعیت تغییر می یابد.

شرایط محل نگهبانی :۱ در صورت لزوم دارای میدان دید و تیر وسیع ودارای سنگر باشد.۲ به یکی از وسایل ارتباطی مجهز باشد مانند: بی سیم.۳ دارای استتار و اختفا باشد.۴ در جایی که از سنگرهای نگه بانی استفاده می شود در سنگر ها روبروی هم نباشد.۵ محل نگه بان تاریک ولی حوزه نگه بانی روشن باشد.

مراحل برخورد نگهبان با سوار یا عابرین: هنگامی که عابری به پست نگه بانی نزدیک می شود نگه بان با نشانه روی سلاح به طرف عابردر فاصله مناسبی از سنگر نگه بانی با توجه به وضعیت منطقه اورا با یک ایست بلند ورسا متوقف می نماید سپس می گوید دست ها بالا پاها باز اسلحه سرد و گرم با دست چپ کنار پای چپ قرار داده چند قدم جلو بیاید طوری که دسترسی به سلاح نداشته باشد اگر پنجه ها برای نگه بان قابل رویت نبود از عابر می خواهد کف دست های خود را به هم بزند برای اینکه نگه بان مطمئن شود که عابر چیزی در پشت خود مخفی نکرده به او می گوید عقب گرد نماید سپس می گوید کیستی؟ در اینجا دو حالت برای نگه بان وجود دارد: عابر یاآشنا است یا نا آشنا(ناشناس)

اگر عابر آ شنا بود: عابر می‌گوید آشناست نگه بان می گوید شنا کیست؟ در جواب: پاسدار یا نگه بان با فرمان پیش که از سنگر دور نباشد و زیاد هم نزدیک نشود عابر را به جلو کشانده و با یک ایست بلند او را متوقف می نمایدنگه بان باید مراقب عکس العمل های خود باشد و همچنان دست های عابر بالا باشد سپس نگه بان به آرامی می گوید اسم شب:عابر باید جزء اول کلمه شناسایی را بگوید بعد نگه بان برای شناساندن خود جزء دوم اسم شب را می گوید و عابر بعد از آن جزء سوم اسم شب را  می گوید در این موقع که عابر شناسایی شد نگه بان می تواند اجازه نزدیک شدن عابر به پست نگه بانی را به وی بدهد اما نباید نگه بان از سنگر خود خارج شود

اگر عابر ناشناس بود: عابر ممکن است که بگوید آشناست نگه بان می گوید آشنا کیست؟ عاب ممکن است هر چیزی بگوید سپس نگه بان با کلمه پیش عابر را به جلو می کشاند و در فاصله مناسبی از سنگر او را با یک ایست بلند متوقف می نماید و از وی کلمه شناسایی را می خواهد پس از اینکه عابر کلمه شناسایی را نداد به او به ترتیب زیر عمل می کنیم که در اینجا دو حالت دارد: نگه بان یک نفر باشد یا نگه بان دو نفر باشند.

اگر نگهبان یک نفر بود: موقعی که نگه بان یک نفر ایت بهتر است عابر را در حالتی که بر او تسلط داشته نگاه داریم و پاس بخش رو با وسایل ارتباطی با خبرمی کنیم .

اگر نگهبان زوج باشد: موقعی که نگه بان زوج باشد نگه بان مسلح در یک نقطه که کاملا بر عابر دید و تیر مستقیم داشته باشد استقرار می یابد و نگه بان دوم به بازرسی از او می پردازد.

مواردی که نگهبان حق تیر اندازی دارد: ۱ زمای که از طرف مسول شب یا پاس بخش دستور تیر اندازی به وی صادر گردد.۲ جان نگه بان درخطر باشد .۳ اگر عابر متوقف نشد یک تیر  هوایی شلیک کرده و بعد از اینکه اعتنایی نکرد پاهایش را نشانه می رویم در بعضی از مناطق ممکن است به خاطر حساسیت منطقه به نگه بان گفته شود که اگر عابر با اولین تیر متوقف نشد(تیر هوایی) بعد وی را مورد هدف قرار می دهیم.

اصطلاحات نگهبانی: ۱وسایل ارتباطی: وسایل ارتباطی که در پست‌ها مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: تلفن صحرایی(قورباغه‌ای) بی سیم و آیفون.۲ علائم قرار دادی مانند: شلیک هوایی- سوت- صدای حیوانات و...

پاسدارخانه: محلی است که در ارتباط با پاسداری می باشد که پاسدارها در آن جمع شده و کارهای مربوطه را انجام می دهند.

عناصر نگهبانی:۱ مسول شب: مسولیت نظارت بر انجام وظایف محوله یا پاسداران را بر عهده دارد و در غیبت فرمانده پادگان و معاون او موظف است به امور پادگان رسیدگی کند.۲ مسول پاسدار خانه: کلیه ی اموری که در پاسدار خانه انجام می شود مانند بازجویی افراد دستگیر شده - نظارت بر انضباط در آموزش پاسداران و تعیین اسم شب بر عهده مسول پاسدار خانه است.۳ پاس بخش: فردی که مسولیت امور زیر را به عهده دارد(الف) مشخص کردن و تنظیم لوح نگه بانی (ب) توجیه نفرات: قبل از ورود به پست و واگذار نمودن آنها به منطقه واگذار شده(پ) گرفتن کلمه شناسایی از مسول پاسدار خانه و انتقال آن به پاسداران (ت) سرکشی دائم به پست ها و تعویض به موقع آنها (ث) در نظر داشتن افراد آماده در مواقع لزوم - نفرات آماده - تلفن چی و...

رزم شبانه:۱ آشنایی مختصر با شب.۲ تاریکی شب.۳ سرما- رطوب و اثر روانی شب

منظور از رزم شبانه: ۱ افزایش توانایی دید در شب.۲ از بین بردین ترس و حراس سربازان از تاریکی شب.۳ بکار بردن سرع و به موقع جنگ افزار انفرادی.۴ آشنایی با فنون حرکات در شب و نگه داری سمت.۵ بالا بردن میزان جنگ جویی سربازان برای شرکت در رزم شبانه. تذکر: لازم به ذکر است که رزم شبانه رو ایرانی ها اخترع کرده اند و اکنون در بهترین دانشگاه های نظامی آمریکا با بهترین تجهیزات تدریس می شود.

استفاده از حواس در شب: ۱ حس شنوایی: در مواردی که دید محدود است برای جبران کمبود آن باید از گوش که خیلی حساس تر از چشم است کمک گرفت زیرا صدا در شب بهتر از روز- در هوای مرطوب بهتر از هوای خشک و در هوای سرد بهتر از هوای گرم شنیده می شود.

تذکر: پاسدار باید بداند که باد نمی تواند قوطی کنسرو را تکان دهد .

حس بویایی: با در نظر گرفتن سمت باد بو مانند صدا در پیدا کردن محل دشمن کمک می کند مثل: بوهای مواد سوختنی- پختن غذا- استعمال دخانیات و...

حس لامسه: با لمس کردن اشیاء در تاریکی شب می توان آن‌ها را از یکدیگر تشخیص داد.

حس بینایی: با توجه به تاریکی شب استفاده از حس بینایی در شب به نحو مطلوب امکان پذیر نیست و برای داشتن دید بهتر باید به اصول زیر توجه کرد:۱ چشم خود را بع تاریکی عادت دهیم.۲ از دید کناری یا خارج از مرکز نگاه کنیم.۳ به طور منظم به اطراف نگاه کنیم.

تذکر: باید گفت در شب زمانی که منور زده می شود یک چشممان را بسته و دست را روی آن می گذاریم و فقط با یک چشم نگاه می کنیم پس از آن که نور منور به طور کامل تمام شد چشم بسته را باز می کنیم و چشم باز را می بندیم و دستمان را رویش می گذاریم.

آرایشات: منظور از آرایشات صورت بندی و گسترش نیروها نسبت به وضعیت زمین و دشمن به منظور تقویت یگان را آزایش می گویند.

منظور از بکارگیری چیست؟ جلوگیری از هرج و مرج و مشکلات و جلوگیری از حرکت دشمن و تقویت یگان با آرایش نسبت به زمین دشمن جهت بهتر مقابله کردن با دشمن ضمن آتش مناسب در دفاع یا حمله

زمان: دقیقا زمان جدا شدن از منطقه و مواضع نیروهای خودی استفاده از آرایشات شروع شده و پس از بازگشت از مواضع فاتحه می یابد.

مکان: دقیقا پس از خارج شدن از منطقه و مواضع دقت پوشش نیروهای خودی با توجه به وضعیت جغرافیایی و دیگر شرایط مختلف جوی و تاکتیکی از آرایشات مختلف که مناسب هر منطقه می باشد استفاده می‌کنیم.

انواع آرایش: 

۱. لوزی یا دایره‌ای
۲. زنجیره‌ای یا دشت بان
۳. ستونی
۴. پله کانی
۵. آرایش پیکان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان