تعداد نظرات: ۲۶۷ نظر
کد خبر: ۱۵۴۷
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۸-08 April 2018
از باب مقدمه می گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و95 سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد 14 مجموعه آثار خود؛ صفحه 577 او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می برد. پیش بینی های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه، قرنها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند.

قــدرت کردگــار می بـینــم                                          حالــت روزگــار می بـینــم

ازنجوم این سخن نمی گویم                                         بلکـه از کردگــار می بینــم

از سلاطیــن گــردش دوران                                         یک به یک را سوار می بینم

هر یکی را به مثل ذره نــــور                                        پرتــوی آشکــار می بـینــم

از بـزرگـی و رفعـت ایشــان                                         صفــوی برقرار می بینـــم

……………………..

آخــر پادشاهـــی صفــــوی                                         یک حسینی*به کار می بینم

*آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین؛ شاهی فاسد و ستمگر بوده است.

نادری در جهان شــود پیــدا                                         قامتــش استــوار می بینــــم

آخــر عهــد نـوجــــوانی او                                          قتــــل او آشکـــار می بینـــم

شهر تبریز را چو کوفه کنند                                          شهــرطهــران* قرار می بینم

* اشاره به انتقال پایتخت به تهران.

بعد از آن دیگـری  فنا گردد                                         شـاه دیگـر به کـــارمی بینم

که محمـد* به نـام او باشــــد                                        تیـــغ او آبــدار می بــینـــم

* بنابر ویژگیهایی که از او می گوید، مرادش احتمالاً محمد شاه قاجار است نه ،آغا محمدخان قاجار.

چــارده ســال پادشاهـــی او                                        دولتــش کامکــار می بینــم

سال کز مرغ می شـود پیــدا                                         مــرگ او آشکــار می بینـم

……………………..

ناصر الدین به نصـرت دوران                                       چـارده هشـت سال*می بینــم

* عدد مزبور با هیچ یک از ارقام تاریخی در مورد ناصرالدین شاه تناسبی ندارد و نزدیک تر آن است که بگوییم مربوط به سن او در هنگام تاجگذاری باشد که البته این هم دقیق نیست زیرا مجموع هشت و چهار، 22 است حال آن که وی در 18 سالگی به قدرت رسیده است.

اما اگر عبارت را "چهار ده، هشت سال” بگیریم جور در میاید. یعنی 4*10=40 و 8 سال= 48 سال (طول سلطنت ناصرالدین شاه)

……………………..

از شهنشــاه ناصـر الدین شـاه                                       شیــونــی بیــم دار*می بینــم

* اشاره به ترور ناصرالدین شاه.

روز جمعـــه ز شهر ذیقعــده                                          تن او در مـــــزار می بــینـم

بعد از آن شه مظفــر الدین را                                       شاهیِــش ناگــوار می بینــم

چـارشنبـه ز شهـر ذیقعـــــده*                                      مــرگ او آشکــار می بینـم

* مرگ هر دو ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ذیقعده واقع شده است بنابراین پیش بینی او در این باره دقیق می باشد.

از الــف تا بـه دال می گویـم                                         شاه و شاهــی فکارمی بینـم*

* اشاره به نهضت مشروطیت ایران و تهدید پایه های سلطنت قاجاریه است.

درخراسان ومصروشام وعراق                                       فتنــه و کـــارزار می بینـــم

جنگ وآشوب و فتنه ی بسیار                                      در یمیــن و یســار*می بینـم

* آغاز جنگ جهانی اول، مصادف با ، آخرین روزهای عمر مشروطیت ایران.

غــارت و قتــل لشکــر بسیـار                                      در میــان و کنــار می بـینـم

شه چو بیرون رود ز جاگاهش*                                     شاه دیگــر** بکارمی بـینـم

* مراد، احمد شاه قاجار است، جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می کند و نه مرگ او.

** مراد، رضا شاه است.

چون فریدون به تخـت بنشینـد                                      نوکرانـش قطـــار می بینــم

متصف بر صفات سلطان است                                     لیک من گرگ وار می بینــــم

دائـم اسبـش به زیر زیـن طــلا                                   کمتـر آن را سـوار می بینـــــم

عدل و انصـاف در زمانـه ی او                                   همچــو هیمـه به نـار می بینــم

علمــــــای زمــان او دائــــــم                                  همــه را تـــــار ومــارمی بینــم*

* تقابل دولت با دین و روحانیت، هیچ گاه در تاریخ ایران، به اندازه ی دوران حکومت رضا شاه نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین برده و به کلی سازمان روحانیت را فرو بپاشد.

هست فصل حجاب در عهدش                                  فصــل را بــی اعتبــارمی بینم*

* مهم ترین اقدام ضد دینی رضاشاه، کشف حجاب زنان بود.

جنگ سختی شود تمــام جهان*                                کوه و صحــرا فکــار می بینـم

* اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم.

کــــار و بـــار زمانــه وارونـــه                                     قحط و هم ننگ وعار*می بینم

* اشاره به نابسامانی شدید اقتصادی در ایران و گسترش قحطی، همچنین اشغال کشور توسط متفقین و خیانت رجال سیاسی، در همکاری با بیگانگان.

چون دو ده سال*پادشاهـی کرد                               شهیــش بـــرکنــار**می بـینــم

* البته رضاشاه، بیست سال پادشاهی نکرده اما عملاً از سوم اسفند 1299 تا شهریور 1320، قدرت را در اختیار داشته است.

** اشاره به برکناری و تبعید رضاشاه.

پسرش چــون به تخت بنشینـــد                                  بوالعجــــب روزگــار می بینم

نوجوانــی به ســان ســرو بلنــد                                 رستمــش بنـده وار می بینــم

در امور شهــی است بی تدبیـــر                                لیکنــش بخت یــــار*می بینـم

* خود محمدرضا پهلوی نیز معتقد بود که در کار پایداری سلطنتش، علیرغم حوادث سهمگین که می توانست طومار حکومت او را در هم بپیچد، همواره بخت یار او بوده تا جایی که مدعی بود که خداوند حامی اوست.

بس فرومـــایگـــان بـی حاصـل                                حامـــل کـار و بــار می بینـــم

مذهب و دین ضعیـف می یابــم                                مُبتــدع* افتخــــارمی بــینـم

* بدعت گزاری در دین.

ظلم پنهــــان، خیانــت و تزویــر                               بر اعاظـــم شعــــــار می بینـم

ظلمــت ظلــم ظــالمــان دیــــار                              بی حــد و بی شمــار می بینــم

ماه را رو سیـــــــــاه می یابــــم                             مهــــــر را دل فکـــار می بینــم

دولـــت مرد و زن رود به فنـــــا                               حال مــــردم فکـــــار می بینــم

غــــارت و قتـــل مــردم ایــران                               دست خــارج به کــار می بینــم

کهنــه رنـــدی به کـار اهرمنــی*                             انــدر این روزگـــار می بینـــــم

* بسیار عجیب است که او ابتدا دخالت خارجی را در غارت و قتل مردم ایران مورد اشاره قرار می دهد، سپس آن قدرت خارجی را شیطانی قلمداد می کند ( شیطان بزرگ؛ آمریکا).

دور او هــم تمـــام خواهـد شـد                                لشکـــری را ســـوار می بـینـم

شور و غوغــای دیـــن شود پیدا*                              سر به ســــر کــارزار می بینـم

* اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران و مبارزات گسترده ی مردمی از یک سو و کشتار مردم به دست جلادان رژیم شاه، از سوی دیگر.

قصــه ای بس غریــب می شنـوم                               غصــه ای در دیـــار می بینــم

جنگ و آشـــوب و فتنه ی بسیار                                 نام او زشـت و خـوار*می بینـم

* محمد رضا پهلوی، تنها شاهی است که مردم ایران، مستقیماً او را مورد خطاب قرار داده و مرگ بر او گفتند. بنابراین وی خوارترین شاه در سلسله پادشاهی ایران است.

کم ز چل* چون که پادشاهی کرد                             سلطـــه اش تار و مار می بینـم

* اشاره به 37 سال حکومت محمدرضا پهلوی.

غم مخورزانکه من دراین تشویش                             خرمــــیّ وصــل یار می بینــم

بعد از او شـــاهی از میــان بــرود                             عالمـــــی چون نگــار می بینـم

سیـــدی را ز نســـل آل رســـول                              نــــام او، بـرقـرار*می بینـــم

* اولاً سیادت امام خمینی (ره) را تصریح می کند، ثانیاً نام او را نیز تعیین می نماید زیرا عدد واژه ی « برقرار» به حروف ابجد، 710 و عدد واژه ی «خمینی» نیز 710 می باشد.

نایــب مهدی(عج)* آشکـار شـود                             ســروری را ســـــوار می بینـم

* نیابت عام حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، از پایان غیبت صغری، آغاز شده است اما هیچگاه نیایت عام فقها، آشکار و علنی و عملیاتی نبوده است تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی ایران، نیابت عام فقها، فعلیت یافت و حکومت ولایت فقیه؛ با تکیه بر نیابت عام حضرت حجت عجل الله فرجه، تأسیس گردید.

پیشــــــــــوای تمـــام دانــایـــی                             رهبــــــری با وقـــــار می بینم

متصــف بر صفــات سلطانیســت                              لیـــک درویــش وار می بینـم

رهنمــــا و امـــام هفت اقلیــم                               نــــام او را شعــار می بینـــم

همچــو مولا جلال الــدین مولا                                شمس تبریــــز وار می بـینـــم

بندگــــــان جناب حضـــرت او*                                 سر بســــر تاجــــدار می بینـم

* اشاره به مسئولینی است که تحت ظلّ ولی فقیه، یکی پس از دیگری خدمت    می کنند.

گوهر شب چــراغ بهر کمــــال                               آن دُرِ شـــاهــــوار می بینــــم

هرکجا رو نهـــد به فضـــل الاه                                دشمنـــش خاکسـارمی بینــم*

* در روایات معصومین (ع) نیز این بشارت به چشم می خورد که حکومت جمهوری اسلامی، از شکست و ناکامی مصونیت دارد. تا قبل از آن، دور دورِ پیروزی فتنه ها بر اهل حق است اما در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهمگین ترین فتنه ها ، با امداد الهی، ناکام می ماند. امام خمینی نیز پیش بینی فرمودند که ملت ایران، پرچم را به امام عصر(عج) تسلیم خواهد نمود.

بــا کرامــــات و جامـــع آداب                               آصــــف روزگـــــار می بینـم

تا چهل سال ای برادر من                             دوره ی شهریــــــار می بینــم*

* در روایات آمده است که « … کذب الوقّاتون » تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغ می گویند. در بیت اخیر ، ظاهراً وقت تعیین شده است اما توجه به این نکته ضروری است که اولاً شاعر، روز و ماه و سال تعیین نکرده، ثانیاً چه بسا او زمان وقوع را مدّ نظر ندارد و صرفاً به ترتیب حوادث اشاره می کند، ثالثاً امروز برای ما معلوم شده که نظام جمهوری اسلامی، کی تأسیس شده و کی چهل ساله می شود، اما برای او معلوم نبوده است، رابعاً عدد چهل، یکی از اعداد مقدس در اسلام شمرده شده و چه بسا مراد، خودِ عدد چهل نباشد بلکه شاعر از باب تقریب به آن توجه کرده و مراد او این است که پس دوره ای که از حکومت جمهوری اسلامی گذشت، امام زمان(عج) ظهور خواهند کرد. بنابر این برای ما فقط این نکته مهم است که انشاءالله ، جمهوری اسلامی، به حکومت آن حضرت متصل خواهد شد ؛حقیقتی که هم در روایات معصومین به آن اشاره شده و هم امام خمینی به آن تصریح فرموده اند.

   نکته ی دیگر آن است که شاعر نمی گوید: «دور آن شهریار می بینم»، بلکه     می گوید:«دوره ی شهریار می بینم» ؛ زیرا درصورت اول، حکومت شخص خمینی کبیر باید ادامه می یافت و توسط او به صاحب اصلیش تسلیم می شد اما در مصراع اصلی تصریح می کند که طول حیات جمهوری اسلامی، دوره ی شهریاری خمینی کبیر است و حکومت از اندیشه ها و آرمانهای او منحرف نمی شود .

بعدازآن خود امام خواهد بود                  که جهــان را مدار می بینـــــم

صورت و سیرتـش چو پیغمبــر                  علم و حلمش شعار می بینـم

قـــــائم شــرع آل پیغمبــــــــر                 به جهان آشکـــــــار می بینم

میم وحا، میم ودال می خوانند                  نـام آن نامــــــدار می بینـم

از کمربنــد آن سپهـر وقـــار                        تیغ چون ذوالفقـار می بینم

جنگ سختــی شود تمام جهـان*                              کوه و صحــرا  فکــار می بینـم

* احتمالاً جنگ جهانی سوم.

مردمـــان جهــان ز انس و پری                                همــــه را در فــــرار می بینــم

مر مسیـــــح از سمـا فـرود آیـد                               گــــوردجــــال زار*می بینـــم

* یکی از علائم قطعی ظهور، پیدایش دجال است. بسیاری از متفکران امروز، دجال را همان دستگاه عظیم تبلیغاتی، هنری و رسانه ای غرب جدید می دانند که مجهز به کارآمدترین سلاحها؛ یعنی تکنولوژی فرا پیشرفته ی ارتباطات می باشد و همه ی وجهه ی همت خود را در تخدیر ذهن و اندیشه و تخریب فرهنگی ملل جهان قرار داده است. بنابر روایات، پس از رجعت حضرت مسیح(ع)، و با توجه به اینکه خواستگاه دجال، مغرب زمین بوده و ظاهراً از تمدن مسیحی برخاسته است، کار نابودی او ،به مسیح(ع) سپرده می شود.

رنگ یک چشم اوبه رنگ کبود*                              خری بر خر ســوارمی بینــم**

* در روایات است که دجال، یک چشم دارد و آن چشم که رنگی کبود دارد،     همه ی صورت او را اشغال کرده است و همه ی نظرها را به خود جلب می کند و همه ی ملل جهان به او می نگرند. برخی، این ویژگی ها را با تلویزیون و مانیتور رایانه تطبیق داده اند.

** خری بر خر سوار، اشاره به این است که مبنای تفکر و دعوت دجال، حماقت و جهل بوده و کار اصلی او این است که مردم را از حقایق هستی، غافل نماید و آنان را به جهل و تن پروری و زر اندوزی و فساد و شهوت و دنیا طلبی، سرگرم کند.

هر قـــــدم از خرش بود میلـــی                                دورگردون غبـــــارمی بینــم*

* ویژگیهای مزبور که البته در روایات نیز با همین تعابیر اشاره شده است، نشان   می دهد که دجّال، انسان نیست زیرا هر قدم او یک میل راه است و وجود او، تمام دور گردون و منظومه ی شمسی را مثل غباری پر کرده است، بنابر این دجال، امواجی است که به سرعت منتشر می شود و از طریق ماهواره ها که دور گردون در حرکتند، به همه جای زمین ، منتشر می گردد.

آل سفیـــــان* تمام کشتــه شوند                                با هـــزاران ســــوار می بینـم

* همه می دانیم که یکی از علائم قطعی ظهور، خروج سفیانی است. سفیانی بنابر آنچه در روایات آمده است، یک شخص نیست بلکه یک جریان اقتدارگرا؛ متشکل از سفیانی های متعدد است که سلطه را دنبال می کند. همه این را هم می دانیم که دشمن ترین دشمنان پیامبر(ص)، ابوسفیان و پس از او ، دشمن ترین دشمنان آل پیغمبر(ع)، آل سفیان یا همان بنی امیه بوده اند. پس جریان سفیانی، یک جریان تاریخی است که از ابوسفیان آغاز شده و با معاویه و یزید و بنی امیه و سپس     همه ی سلطه گران فاسد که در مقابل حق و حقیقت ایستاده اند، ادامه یافته است و سرانجام به سفیانی عصر ظهور ختم می شود که به تمام قامت، در مقابل فرزند پیامبر خواهد ایستاد اما این بار با همه ی سپاهش، نابود خواهد شد.پس سفیانی عصر ظهور، همان جریان سلطه ی جهانی است که حق و عدالت را برنمی تابد. نابودی سفیانی، در حقیقت، انتقام از همه ی ظلمهای تاریخی و خونهای به ناحق ریخته شده است؛ مخصوصاً انتقام از بزرگترین ظلم و خونریزی تاریخ، که در کربلای حسینی رقم خورد.

مهــــدی وقت و عیســـی دوران                              هر دو را شهســـــوار می بینــم

دیـن و دنیــا از او شـــود معمور                                 خلق از او، بخت یـــار می بینم

مسکنش شهر کوفه خواهد بـود                                دولتـــــــش پایــــدار می بینم

هفــــت باشـــد وزیر سلطانـــم                                همـــــه را کامکـــار می بینــم

زینـــت شـــرع و رونــق اسلام                                محکـــــم و استــــوار می بینم

عاصیـــــان از امـــام معصومــم                               خجـــل و شرمســـار می بینـــم

گرگ با میــش، شیـــر با آهـــو                              در چـــــرا، برقـــرار می بینــم*

* کنایه از گسترش عدل و امنیت و رفاه بر جغرافیای زمین، تحت حکومت واحد جهانی حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء

نه درودی به خـــود همی گویم                               بلکـــه از ســـرّ یار می گویـــم

نعمــت الله نشستــــه در کنجــی                              همــــه را در کنـــــار می بینم.

*************************

پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی در باره ایران

شایان ذکر است کلیه ابیات بدون تغییر از نسخه دستی متعلق به سال 1947 عینا منتقل شده و با توجه به بررسی این حقیر قدیمی ترین نسخه ای که پیدا نمودم میباشد.نسخه های بدست آمده قبلی  همگی مخدوش و دست خورده بودند پس از ذکر آنان خودداری نمودم.
پارینه قصه شوئم از تازه هند گوئم          افتاد قرن دویم که افتد از زمانه
صاحب قران ثانی اولاد گورگانی           شاهی کند اما شاهی چو رستمانه
عیش و نشاط اکثر گردد مکان بخاطر      گم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه
تا مدت سه صدسال در ملک هند بنگال     کشمیر، شهر هوپال گیرند تا کرانه
گیرند ملک ایران بلخ و بخارا تهران        آخر شوند پنهان، باطن درین جهانه
تا هفت پشت ایشان در ملک هند و ایران        آخر شوند پنهان در گوشه نهانه
بعد از سه صد نه ، بینی تو حکم گورگانی     چون اصحاب کهف گردد در کهف غائبانه
آن آخری زمانه آید درین جهانه        شهباز سدره بینی از دست رایگانه
آن راجگان جنگی مئی خورمست بهنگی     در ملکشان فرنگی آیند تاجرانه
رفته حکومت ازشان آید بغیر مهمان        اغیار سکه رانند از ضرب حاکمانه
بینی تو عیسوی را بر تخت پادشاهی      گیرند مومنان را از حیله و بهانه
صدسال حکم ایشان در ملک هند میدان   من دیدم ای عزیزان این نکته غائبانه
اسلام اهل اسلام گردد غریب و حیران    بلخ و بخارا طهران در هند سند میانه
در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند     در علم فقه و تفسیر غافل شوند بیگانه
بعد آن شود چون جنگی از روسیان و جاپان       جاپان فتح یابد بر ملک روسیانه
هردو چون شاه شطرنج هریک بساط بی سنج      مردان میان جویند از بهر صلحنامه
سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند                 صلح کنند اما ، صلح منافقانه
برکوه قاف میدان روسی شود حکمران           خوارزم دخیوه تک آن گیرند تا کرانه
بر ملک مصر و سودان بخارا هم کوهستان      لبنان شهر کرخ  ،گیرند آستانه
بر بحرخضرگیلان قابض شوند آنان               هم چین و تخت ایران گیرند بی ایمانه
از پادشاهی اسلام عبدالحمید نامی                 چون کیقباد کسری عادل شاه زمانه
بهر حمایت اسلام برخیزد برای جهاد              بعد از حمید گردد سلطان عامیانه
بر او نصاری اعداء هرسو غلو نمایند             پس ملک او بگیرند از حیله و بهانه
بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس              بر تخت پادشاهی نشیند چون ناگهانه
از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر         چون این شود برابر این حرف باین بیانه
قتل عظیم سازند در دشت مرو میرند             برقوم ترکمانان آیند غالبانه
قتل عظیم ثانی در عهد اوکمالی                  کفار غلبه یابند بر وی ظاهرانه
آخر حبیب الله ،صاحب قران من الله             گیرد زنصرت الله شمشیر از میانه
گردد زنو مسلمان غالب با فضل رحمان        یعنی که قوم عثمان باشند شادمانه
طاعون و قحط یکجا گردد به هند پیدا           پس مومنان بمیرند هر جا ازین بهانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت            جاپان تباه گردد یک نصف ثالثانه
دوکس بنام احمد گمراه کنند بی حد             سازند از دل خود تفسیر فی القرآنه
تا چار سال جنگی افتد به بر غربی             فاتح الف گردد بر جیم فاسقانه
جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد              یک صد و سی و یک لک، باشد شمار جانه
اظهار صلح باشد چون صلح پیش بندی       بل مستقل نباشد این صلح در میانه
ظاهر خموش لیکن پنهان کنند سامان          جیم و الف مکرر ،رو در مبارزانه (جیم شاید جرمن)
وقتیکه جنگ جاپان با چین افتان باشد         نصرانیان به پیکار آیند با همانه
قوم فرنسوی را برهم نمود اول               با انگلیس و اطالین گیرند خاصمانه
پس سال بست و یکم آغاز جنگ دویم       مهلک ترین اول ،باشد به جارحانه
امداد هندیان هم از هند داده باشند            لاعلم ازین که باشد، آن جمله رایگانه
آلات برق پیما اسلاح حشر برپا              سازند اهل حرفه مشهور آن زمانه
باشی اگر به مشرق شنوی کلام مغرب     آید سرود غیبی ،بر طرز عرشیانه
دو الف وروس وهم چین مانند شهد شیرین    برالف وجیم اولی،هم جیم ثانیانه  (شاید انگلستان.امریکا.روسیه.چین ایتالیا.جرمن.جاپان)
این غزوه تا به شش سال باشد همه برین سال      از آب شور و نمکین ، چون دشت وحشیانه    (شاید جنگ جهانی دوم)
نصرانیان که باشند هندوستان سپارند              تخم بدی بکارند ازفسق جاودانه
آن مردمان اطراف چون مژده این شنودند        یکبار جمع آیند بر باب عالیانه
تقسیم هند گردد ، درد و حصص هویدا           آشوب و رنج پیدا از مکر و از بهانه
بی تاج پادشاهان شاهی کنند نادان                اجرا کنند فرمان فی الجمله مهملانه
از رشوت تساهل دانسته از تغافل               تاویل یاب باشند احکام خسروانه
عالم ز علم نالان ،دانا ز فهم گریان              نادان به رقص عریان مصروف والهانه
شفقت به سرد مهری تعظیم در دلیری           تبدیل گشته باشد ، از فتنه زمانه
همشیر با برادر ،پسران هم به مادر             نیز هم پدر به دختر مجرم به عاشقانه
از امت محمد سرزد بیحد                        افعال مجرمانه ،اعمال عاصیانه
فسق و فجور هرسو ،رائج شود به هرکو         مادر به دختر خود سازد بسی بهانه
آن مفتیان گمره فتوی دهند بیجا                     در حق بیان شرع ، سازند بسی بهانه
فاسق کند بزرگی بر قوم از سترگی                 پس خانه اش بزرگی ،خواهد شود ویرانه
در شهر،کوه و قشلاق نوشند خمر،بیباک           هم بهنگ و چرس تریاق ، نوشند باغیانه
احکام دین اسلام ،چون شمع گشته خاموش        عالم جهول گردد، جاهل به عالمانه
آن عالمان عالم ، گردند همچون ظالم               ناشسته روی خود را بر سر نهند عمامه
زینت دهند خود را با طره و با جبه                گئوساله سامری را ،باشد درون جامه
در مومنان نزاری در جنگ قاضی آری           چون سگ پئی شکاری ، گردد بسی بهانه
حلت رود سراسر حرمت رود سراسر             عصمت رود برابر ،از جبر مغویانه
بی مهرگی سرآید ،پرده دری ،آید                  عصمت فروش باطن معصوم ظاهرانه
دختر فروش باشند ،عصمت فروش باشند          مردان سفله طینت ،با وضع زاهدانه
بی شرم و بی حیائی در مردمان فزاید             مادر به دختر خود ،خود را کند میزانه
کفار مومنان را ترغیب دین نمایند                  از حج چون مانع آیند از خواندن دوگانه
مردی زنسل ترکان رهزن مثل شیطان             گوید دروغ دستان در ملک هندیانه
بینی تو قاضیان را بر مسند جهالت                گیرند رشوت از خلق ،علامه با بهانه
بینی تو پند معروف ،پنهان شود درعالم           سازند حیله افسون ،نامش نهند نظامه
گردد ریا مروج ،در شرق وغرب ،هرسو        فسق و فجور باشد، منظور خاص و عامه
از اهل حق نه بینی ، درآنزمان کسی را           دزدان و رهزنی را بر سر نهند عمامه
کذب و ریا و غیبت ،فسق و فجور بیحد           قتل و زنا و اغلام هر جا شوند عیانه
شیخان چو مثل شیطان تجویز مینمایند             که دلبران نشینند پنهان درون خانه
زاهد مطیع شیطان ،عالم عدو رحمان              عابد بعید ایشان درویش باریانه
رسم و رواج ترسا، رائج شود به هرجا             بدعت رواج گردد نیز سنت غائبانه
گردانگ از به رشوت در چنگ قاضی آری        چون سگ پئی شکاری قاضی کند بهانه
هم سود می ستانند از مردمان مسکین               برسر غرور و لعنت بر سرنهند خزانه
اندر نماز باشند غافل همه مسلمان                   عالم اسیر شهوت این طور در جهانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا                آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی                 آید برای فتح امداد غائبانه
روزه ،نماز،طاعت یکدم شوند غائب                 در حلقه مناجات تسبیح از ریانه
شوق نماز و روزه حج و زکات وفطره              کم گردد و برآید ،یکبار خاطرانه
ناگاه مومنان را شور پدید آید                         با کافران نمایند جنگی چون رستمانه
شمشیر ظفر گیرند با خصم جنگ آرند              تا آنکه فتح یابند از لطف آن یگانه
از قلب پنج آبی خارج شوند ناری                   قبضه کنند مسلم بر شهر غاصبانه
کفار جمله یکجا هم عهد ها نمایند                  سازند مومنان را ،مغلوب جابرانه
بقال شود علم دار در ملک های کفار              فی النار گشته کفار در کفر حالتانه
از لطف و فضل یزدان بعد از ایام هفده           خون ریخته و قربان دادند غازیانه
در حین بیقراری هنگام اضطراری               رحمی کند چو باری بر حال مومنانه
مومنان میر خود را از سفیه تنزیل سازند         بر مسلمان بیاید تذلیل خاسرانه
خون جگر بنوشم از رنج با تو گویم              للاه ترک گردان آن طرز راهبانه
قهر عظیم آید بهر سزا که شاید                  آخر خدا به سازد یک حکم قاتلانه
کشته شوند مسلمان افتان شوند خیزان          از دست نیزه بندان یک قوم هندوآنه
مشرق شود خرابی از مکر حیله کاران         مغرب دهند گریه بر فعل سنگدلانه
ارزان شود برابر جائیداد و جان مسلم         خون می شود روانه چون بحر بیکرانه
شهر عظیم باشد اعظم ترین مقتل              صد کربلا چون کربل باشد بخانه خانه
رهبر زمسلمانان در پرده یار آنان             امداد داده باشد از عهد فاجرانه
از گاف شش حروفی بقال کینه پرور            مفتح شود یقینی از مکر ماکرانه
این قصه بین العیدین از شین و نون شرطین    سازد هنود بد را مغلوب فی زمانه
ماه محرم آید چون تیغ با مسلمان                 سازند مسلم آندم اقدام جارحانه
بعد آن شود چون شورش در ملک هند پیدا      فتنه فساد برپا مه بر ارض مشرکانه
در حین خلفشاری قومیکه بت پرستان          بر کلمه گویان جابر از قهر هندوانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا              آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی              آید برای فتح امداد غائبانه
آلات حرب ز لشکر در کارجنگ ماهر           باشد سهیم مومن بیحد و بی کرانه
عثمان و عرب فارس هم مومنان اوسط           از جذبه اعانت ،آیند والهانه
اعراب نیز آیند از کوه و دشت و ماهون          سیلاب آتشین شد از هر طرف روانه
چترال نانگاپربت با سین ملک گلگت             پس ملک هائ تبت گیرند جنگ آنه
یکجا شوند عثمان هم چینینیان و ایران           فتح کنند اینان کل هند غازیانه
غلبه کنند همچون مور و ملخ شباشب            حقا که قوم مسلم گردند فاتحانه
کابل خروج سازد در قتل اهل کفار              کفار چپ و راست سازند بسی بهانه
از غازیان سرحد لرزد زمین چو مرقد           بهر حصول مقصد آیند والهانه
از خاص و عام آیند جمع تمام گردند              درکار آن فزایند صد گونه غم افزانه
بعد از فریضه حج پیش از نماز فطره            از دست رفته گیرند، از ضبط غاصبانه
رود اطک به سه بار از خون اهل کفار          پر میشود به یکبار جریان جاریانه
پنجاب ،شهرلاهور،کشمیر ملک منصور         دوآب،شهربجنور گیرند غالبانه
از دختران خوشرو از دلبران مهرو               گیرند ملک آن سو خلقی مجاهدانه
بعد از عقب این کار مغلوب اهل کفار              مسرور فوج جرار باشد فاتحانه
این غزوه تا به شش ماه پیوسته هم بشرها          مسلم بفضل الله گردند فاتحانه
خوش می شود مسلمان از لطف و فضل یزدان    خالق نماید اکرام از لطف خالقانه
کشته شوند جمله بدخواه دین و ایمان               کل هند پاک باشد از رسم هندوانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت                 آن زلزله به قهر درهند سندهیانه
چون هند هم به مغرب قسمت خراب گردد            تجدید یاب گردد جنگ سه نوبتانه
آن دو الف که گفتم الفی تباه گردد                  ( را ) حمله ساز یابد بر الف مغربانه
جیم شکست خورده با را برابر آید                آلات نار آرند مهلک جهنمانه
را هم خراب باشد از قهر سین سازد               از او امان یابد از حیله و بهانه
کاهد الف جهان کو یک نقطه سو نماند            الا که اسم و یادش باشد مورخانه
تعزیر غیبی آید مجرم خطاب گیرد                دیگر نه سرفرازد بر طرز راهبانه
دنیا خراب کرده ، باشند بی ایمانان                  گیرند منزل خود فی النار دوزخانه
رازی که گفته ام من، درسی که سفته ام من       باشد برای نصرت اسناد غائبانه
عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی          کن پیروی خدا را در قول قدسیانه
تا سال بهتری از کان زهوقاً آید                    مهدی عروج سازد از مهد مهدیانه
ناگاه به موسم حج مهدی عیان باشد                این شهرت عیانش مشهوددرجهانه
زین بعد از اصفهان دجال هم درآید                 عیسی برای قتلش آید ز آسمانه
خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش           در سال کنت کنزا باشد چنین بیانه

*************************

قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
قایم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم – ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم
نشانه های ظهور
ظهور دجال درایران-ظهور دابة الارض(قدرتی بلا منازع در زمین)-خروج یاجوج و ماجوج گروهی وحشی از میان مسلمانان-شاید القاعده-صَیحِه آسمانی -علایمی در خورشید وماه
تغییرات شدید جوی(پیامد گرمایش زمین در اثر افزایش مونوکسیدکربن)-خشکسالی وقحطی فراگیر-قیام یمانی-جنگ جهانی سوم(به قول امام صادق قبل از ظهورمنجی،قدرتهای بزرگ طی جنگی یکدیگر را تقریباٌ از بین می برند)-هرج و مرج وآشوب-آتشفشانها،طوفانها و زلزله های عظیم-شیوع گسترده بیماریهای مسری وکشنده-خوف در عراق-جنگ داخلی بزرگ در ایران- نابودی کامل یا عذاب شدید کلیه شهرهای جهان(قرآن)وزلزله مهیب تهران-تشکیل حکومتی از نیکوکاران درایران( زمینه سازان ظهور-حدیث نبوی:چون ایشان قیام کنند با پرچم های سیاه از جانب خراسان; خود رابه آنان برسانید حتی اگر با گذر ازروی برف باشد)-قتل ملک عبدا…درماه ذی الحجه-هرکس برای من قتل امیر عبدا…راتضمین کند،ظهورمهدی را برایش تضمین می کنم-امام صادق ع
از بین رفتن آمریکا و فتح اسراییل توسط زمینه سازان ظهور(کار در سرزمینهای اشغالی به جایی رسد که مسلمین از زیر سنگ یهودی بیرون کشند و بکشند…)ه
آن هنگام که پاره ای از نشانه های پروردگارآشکار شود،نفسی را ایمان آوردن سود ندهد.ونه نفسی را که به هنگام ایمان،کارنیکی انجام نداده باشد-قرآن
پیشگوییهای انجیل درموردایران
وعده های عذاب:1-مایه قوٌت ایشان را خواهم شکست.2-در چهارگوشه عالم پراکنده شان خواهم ساخت.3-ایشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت
وعده های نیک:1-تخت خود را درایران قرار خواهم داد.2-سروران و حکمرانانشان را هلاک خواهم ساخت.3-اسیرانشان را باز خواهم آورد
پیشگوییهای زرتشت
جاماسب نامه: پیامبرعرب آخرین پیغمبران باشد.دین اواشرف ادیان باشدوکتاب اوباطل گرداندهمه ی کتابهارا.ازفرزندان آن خورشید جهان کسی پادشاه شود دردنیابه حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبرباشد…وظهوراودرآخرالزمان باشد…وهمه جهان رایک دین کند وفقر را ریشه کن کند وهمه مردم جهان را هم فکروهمگفتار وهم کردار نماید
زرتشت نامه:زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد.اهورامزدا ابتدا ازیک دوره سیاه وپر مصیبت چیرگی شیطان ودیوبر ایران یاد می کند وسپس نوید ظهور سوشیانس را می دهد:…درپایان هزاره فرشته موکل برزمین گنجهای فراوان درزیر زمین ایران راهویدامی کند(نفت).«دیوکین »ظاهرمی شود-دجال-وتمامی مردم سیاه پوش می شوند.کم آبی وخشکسالی می آیدوابرهای بدون باران ظاهرمی شوند.جشنهای نوروزومهرگان کنارگذاشته می شوند.عده ای ازمردم ایران آواره می گردند.قشرپست مال ونعمت فراوان می اندوزند.سلطنت به غیرایرانی رسد(سیدِ هندی!)وآنان غلامباره باشند وهوسباز آنگاه مردم ایران دررنج وعذاب خواهند افتاد.چنان رنجی که حتی درزمان افراسیاب وضحاک نیز دیده نشده وایران کاملا ویران می شود…آنها ازپست ترین نژاد هستند-از سیکهای هندوستان!-آنها به یاری سحروجادو دِه های ایران که من آفریدم ویران کنند وهمه چیز رابیالایند ودین وپیمان وشادی وراستی راازبین ببرند ودین من به نیستی رسد.آنان فریفتارهستند وبدترین دین رادارند.زیرا آنچه راکه گویند نکنند-مظاهرنفاق-.مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگیرند
درآن هنگام دارودرخت بکاهدوهنرونیروی مردان کم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمک ندارند.مردم اززندگی به تنگ
آمده ومرگ خویش راازمن خواهند وجوانان راهوای بازی ورامش از دل برنیاید .صدقه ندهند ومردم ایران به سوی باختر(غرب)تباه شوندوبه سبکی وآلودگی رسند.وایمان به معاد برود.زرتشت پرسید:دادار،چه هنگام دیوان تباه شوند؟ فرمود:هرگاه نشان سیاهی در خراسان پیدا شود ولشگری از آنسوی آهنگ دیوان کنند و طی سه جنگ در ایران از آنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن روز ندیده باشد و از کشته هایشان پشته سازند…سپس سوشیانس بیاید و جشن وسرور با ایرانیان باشد
هزاره سر آید به ایران زمین***دگرگون بود کار و شکل همین
بود حکمرانی آن دیوکین****که دین بهی را زند بر زمین
چو آید به گیتی نشان سیاه***دگرگون شود دین و آیین و راه
جز آز و نیاز و بجز خشم و کین***نبینی تو باخلق روی زمین
بجز راه دوزخ نورزند هیچ***نبینی کسی کو بود دین بسیج
نه نوروز دانند نه مهرگان***نه جشن و نه رامش نه فروردگان
برآید همی ابردرآسمان***که باران نبارد به هنگام آن
زگرمای گرم وزسرمای سخت***بریزدبسی برگ و بار درخت
بسی نعمت ومال گردآورند***مرآنرابه زیر زمین گسترند
نیامد کسی را چنان رنج و تاب***به هنگام ضحاک و افراسیاب
ز هرجانب آهنگ ایران کنند***به سم ستورانش ویران کنند
بپرسید زرتشت بار دگر***ز هرمزدادار پیروزگر
سیه جامه را کی نماید شکست***چگونه شود دیو ناکام، پست
که جانم ز تیمار گریان شدست***دل از اندوه و رنج بریان شدست
بدو گفت دادار پروردگار***که ای مرد دین دار اندوه مدار
چوهنگام ایشان شود در جهان***پدید آیدازچندگونه نشان
زمین خراسان ز نم و بخار***شود چون شب داج،تاریک و تار
برآید نشان از خراسان سپاه***چوآید به وقت و به هنگام گاه
یکی شاه باشد به هندوبه چین***ز تخم کیان اندر آن وقت کین
گروهیش شاپور خوانند نام***بیابد زگیتی بسی نام وکام
کشدسوی بلخ وبخارا سپاه***کند روی کشور زهرسو نگاه
زپارس وخراسان وازسیستان***یکی لشگرآرد عجب بیکران
به ایران بباشد سه جنگ تمام***بسی کشته گردند مردان نام
شود اهرمن جنگ راچاره گر***اُ با نره دیوان پرخاشگر
شود لشگر دیو ناپایدار***بسی خسته و کشته در کارزار
بیاید پس آن مرد فرخنده نام***که بهرام خواند ورا خاص و عام
بگیرد سر تخت و تاج شهان***جهان را رهاند از آن گمرهان
دیگرعلایم آخرالزمان به نقل از پیامبر اسلام ص ومعصومین
در امت من روزگاری آید که درآن قاتل نمی داند که چرا کشته ومقتول نمی داند که چرا کشته شده.پرسیدند که چگونه ممکن است؟ فرمود:به سبب هرج و مرج.سپس فرمود: قاتل و مقتول در آتشند.وسپس:تو اگر توانستی از کشته شدگان باش
زکات از مستحقین قطع کنند.مسکرات آشکار سازند.غیبت را خوشی وشوخی دانند.حرام را مباح دانند.نمازرا تاٌخیر بیاندازند.والدین را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد شوند.همسایه را جفا کنند.حیای کوچکان کم شود.برادر به برادر حسد ورزد.وفا کم شود.زنا فراوان گردد.کبر و منیٌت چون سم در دلها راه یابد.بیدادگری و جرایم آشکار گردد.مومنین خوار ومنافقین عزیز باشند.صورتشان صورت آدمی و دلهایشان دل شیطان است.زندانبانانی خواهند بود که درخشم خدای روزراشب وشب راروزمی کنند،مبادا ازهمرازان آنان باشی.بازارها به یکدیکرمنتقل می گردد.قرآن ها زینت می شود.مساجد را مثل معابد یهودوکلیسا زینت دهند.مناره ها را بلند سازند.طلاق فراوان شود.مردان امت من خود را به طلا بیارایند ولباس ابریشم برتن کنند.مردم پست عمارتهای محکم رفیع البنیان بسازند.ظروف طلا و نقره استعمال می کنند.ربا را به صورت بیع ورشوه رابه اسم هدیه حلال شمرند.بعضی مردم به گورستان رفته وآرزوی مرگ کنند.از برای دنیا برادران خودرابکشند.مرگ مفاجات زیاد شود.درراههاوشهرها غارت زیاد شود.فتنه و اضطراب بسیارشود.مردم محارم خودرا وطی نمایند.زنان خواننده زیاد شوند.زلزله فراوان گردد.عمرها کم شود.بلاها ظاهرگردد.تار و ساز آشکارگردد و آنرا مستحسن شمارند.عابدان ریاکارند.وتاجران رباخواروزنان ایشان زناکار.توانگران حج را برای تفریح و تجارت بجای آورند.بیشترعلما شریرترین خلق خدا هستند در زمین.فقهای گمراه کننده زیاد شوند. قرآن را به غنا خوانند.خونریزی زیاد شود.لجاجت در میان مردم آشکار گردد.فقر بسیار شود.سال به سال بدعت و شر وفسق وفجورازسال پیش زیادترگردد.درآن هنگام زیرزمین ازروی آن بهتراست.باران ها در غیر موسم ببارد.جماعتی از پیروان شیطان ادعای امامت کنندومردم راگمراه وازدین منحرف سازند وای برآنانی که به دست خود کتاب می نویسند واز آن دکانی برای خود باز می کنند.از اینان با عنوان پلیدان در ملکوت آسمانها یاد می شود(چون کار به دست نااهل افتد چشم به راه قیامت باش–پیشاروی قیامت کذابینی خواهند بود،ازآنان حذرکنید).کفار بر همه اهل اسلام مسلط شوند.دو گروه ازعجم در هم ریزند به خونریزی-بر سر لفظ کلمه عدل-وآن روزاست که یکی از اولاد من به سلطنت برسد و اسلام را طاهرکند وزمین را که پراز ظلم وجورشده از عدل وداد پر کند.چهاردیوارکاخ ظلالت درهم شکند و پرده ازروی دلها بردارد.دادمظلوم ازظالم بگیرد.وبه خانه کعبه تکیه کند و بگوید: اِنی بقیة ا…ِ وحجتهِ وخلیفةِ علیکم
او (خدا) کسی است که پیامبر خودرابرای هدایت مردم فرستاد با دینی راستین و برحق تا او رابرهمه ادیان پیروز گرداند

http://images.persianblog.ir/441070_JtirtHzI.jpg

*************************

قسمتی از اشعار ایشون:

قدرت کردگار می بینم *** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم *** بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران *** یک به یک را سوار می بینم
هر یکی را به مثل ذره نور *** پرتوی آشکار می بینم
………
……….
………
شه چو بیرون رود زجایگاهش *** شاه دیگر بکار می بینم ///(خروج احمدشاه وآغازسلطنت رضاخان)
احتساب وحساب درعهدش *** سست وبی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت وتزویر *** براعاظم شعار می بینم
دولتش بی حساب میدانم *** مکنتش بی حساب می بینم
درحقیقت شهی بود ظالم *** عاری از گیرودار می بینم
علمای زمان او دائم *** همه را تارومار می بینم
دایم اسبش بزیر زین طلا *** کمتران را سوار می بینمم
جنگ سختی شود تمام جهان *** کوه وصحرا تبار می بینم /// (جنگ جهانی دوم)
کاروبار زمانه وارانه ***قحط و هم ننگ وعارمی بینم /// (قحطی وحضورنیروهای اشغالگردرایران)
عدل وانصاف در زمانه وی *** همچو هیمه بنار می بینم
کهنه رندی به کار اهریمنی *** اندرین روزگار می بینم /// (اشاره به استعمار انگلستان)
معتصف برصفات سلطان است *** لیک من گرگ وار می بینم
جون دو ده سال پادشاهی کرد *** شهیش را تبار می بینم /// ( تبعید رضا شاه ازایران)
پسرش چون به تخت بنشیند *** بوالعجب روزگار می بینم ///( آغاز سلطنت محمد رضا)
نوجوانی مثال سروبلند *** رستمش بنده وارمی بینم
درامورشهی است بی تدبیر*** لیکنش بخت یار می بینم
بس فرو مایگان بی حاصل *** حامل کاروبار می بینم
شور وغوغای دین شود پیدا *** سر بسر کارزار می بینم /// (انقلاب اسلامی)
بندگان جناب حضرت او *** سر بسر تاجدار می بینم /// (اشاره به رئیس جمهور در ایران)
تا سی و اند سال ای برادر جان *** دور آن شهریار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد *** لشگری راسوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر *** بجهان آشکار می بینم
(م ح م د) می خوانند *** نام آن نامدار می بینم
……..
……….
………
نه درودی بخود همی گویم *** بلکه از سر یار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی *** همه را در کنار می بینم

*************************

پیشبینی های شگفت انگیز شاه نعمت الله ولی
دیوان شاه نعمت الله ولیّ ، پیر طریقت حافظ که در موردش سروده است
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
دیوانی است که تمامی نسخه های چاپی آن چه قبل از انقلاب استعماری وچه پس از آن سانسور و تحریف شده است وتنها نسخه خطی آن معتبر است که ما تنها به بخشهایی از آن دست یافته ایم
قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
قایم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم – ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم
نشانه های ظهور
ظهور دجال درایران-ظهور دابة الارض(قدرتی بلا منازع در زمین)-خروج یاجوج و ماجوج گروهی وحشی از میان مسلمانان-شاید القاعده-صَیحِه آسمانی -علایمی در خورشید وماه
تغییرات شدید جوی(پیامد گرمایش زمین در اثر افزایش مونوکسیدکربن)-خشکسالی وقحطی فراگیر-قیام یمانی-جنگ جهانی سوم(به قول امام صادق قبل از ظهورمنجی،قدرتهای بزرگ طی جنگی یکدیگر را تقریباٌ از بین می برند)-هرج و مرج وآشوب-آتشفشانها،طوفانها و زلزله های عظیم-شیوع گسترده بیماریهای مسری وکشنده-خوف در عراق-جنگ داخلی بزرگ در ایران- نابودی کامل یا عذاب شدید کلیه شهرهای جهان(قرآن)وزلزله مهیب تهران-تشکیل حکومتی از نیکوکاران درایران( زمینه سازان ظهور-حدیث نبوی:چون ایشان قیام کنند با پرچم های سیاه از جانب خراسان; خود رابه آنان برسانید حتی اگر با گذر ازروی برف باشد)-قتل ملک عبدا…درماه ذی الحجه-هرکس برای من قتل امیر عبدا…راتضمین کند،ظهورمهدی را برایش تضمین می کنم-امام صادق ع
از بین رفتن آمریکا و فتح اسراییل توسط زمینه سازان ظهور(کار در سرزمینهای اشغالی به جایی رسد که مسلمین از زیر سنگ یهودی بیرون کشند و بکشند…)ه
آن هنگام که پاره ای از نشانه های پروردگارآشکار شود،نفسی را ایمان آوردن سود ندهد.ونه نفسی را که به هنگام ایمان،کارنیکی انجام نداده باشد-قرآن
پیشگوییهای انجیل درموردایران
وعده های عذاب:1-مایه قوٌت ایشان را خواهم شکست.2-در چهارگوشه عالم پراکنده شان خواهم ساخت.3-ایشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت
وعده های نیک:1-تخت خود را درایران قرار خواهم داد.2-سروران و حکمرانانشان را هلاک خواهم ساخت.3-اسیرانشان را باز خواهم آورد
پیشگوییهای زرتشت
جاماسب نامه: پیامبرعرب آخرین پیغمبران باشد.دین اواشرف ادیان باشدوکتاب اوباطل گرداندهمه ی کتابهارا.ازفرزندان آن خورشید جهان کسی پادشاه شود دردنیابه حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبرباشد…وظهوراودرآخرالزمان باشد…وهمه جهان رایک دین کند وفقر را ریشه کن کند وهمه مردم جهان را هم فکروهمگفتار وهم کردار نماید
زرتشت نامه:زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد.اهورامزدا ابتدا ازیک دوره سیاه وپر مصیبت چیرگی شیطان ودیوبر ایران یاد می کند وسپس نوید ظهور سوشیانس را می دهد:…درپایان هزاره فرشته موکل برزمین گنجهای فراوان درزیر زمین ایران راهویدامی کند(نفت).«دیوکین »ظاهرمی شود-دجال-وتمامی مردم سیاه پوش می شوند.کم آبی وخشکسالی می آیدوابرهای بدون باران ظاهرمی شوند.جشنهای نوروزومهرگان کنارگذاشته می شوند.عده ای ازمردم ایران آواره می گردند.قشرپست مال ونعمت فراوان می اندوزند.سلطنت به غیرایرانی رسد(سیدِ هندی!)وآنان غلامباره باشند وهوسباز آنگاه مردم ایران دررنج وعذاب خواهند افتاد.چنان رنجی که حتی درزمان افراسیاب وضحاک نیز دیده نشده وایران کاملا ویران می شود…آنها ازپست ترین نژاد هستند-از سیکهای هندوستان!-آنها به یاری سحروجادو دِه های ایران که من آفریدم ویران کنند وهمه چیز رابیالایند ودین وپیمان وشادی وراستی راازبین ببرند ودین من به نیستی رسد.آنان فریفتارهستند وبدترین دین رادارند.زیرا آنچه راکه گویند نکنند-مظاهرنفاق-.مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگیرند
درآن هنگام دارودرخت بکاهدوهنرونیروی مردان کم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمک ندارند.مردم اززندگی به تنگ
آمده ومرگ خویش راازمن خواهند وجوانان راهوای بازی ورامش از دل برنیاید .صدقه ندهند ومردم ایران به سوی باختر(غرب)تباه شوندوبه سبکی وآلودگی رسند.وایمان به معاد برود.زرتشت پرسید:دادار،چه هنگام دیوان تباه شوند؟ فرمود:هرگاه نشان سیاهی در خراسان پیدا شود ولشگری از آنسوی آهنگ دیوان کنند و طی سه جنگ در ایران از آنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن روز ندیده باشد و از کشته هایشان پشته سازند…سپس سوشیانس بیاید و جشن وسرور با ایرانیان باشد
هزاره سر آید به ایران زمین***دگرگون بود کار و شکل همین
بود حکمرانی آن دیوکین****که دین بهی را زند بر زمین
چو آید به گیتی نشان سیاه***دگرگون شود دین و آیین و راه
جز آز و نیاز و بجز خشم و کین***نبینی تو باخلق روی زمین
بجز راه دوزخ نورزند هیچ***نبینی کسی کو بود دین بسیج
نه نوروز دانند نه مهرگان***نه جشن و نه رامش نه فروردگان
برآید همی ابردرآسمان***که باران نبارد به هنگام آن
زگرمای گرم وزسرمای سخت***بریزدبسی برگ و بار درخت
بسی نعمت ومال گردآورند***مرآنرابه زیر زمین گسترند
نیامد کسی را چنان رنج و تاب***به هنگام ضحاک و افراسیاب
ز هرجانب آهنگ ایران کنند***به سم ستورانش ویران کنند
بپرسید زرتشت بار دگر***ز هرمزدادار پیروزگر
سیه جامه را کی نماید شکست***چگونه شود دیو ناکام، پست
که جانم ز تیمار گریان شدست***دل از اندوه و رنج بریان شدست
بدو گفت دادار پروردگار***که ای مرد دین دار اندوه مدار
چوهنگام ایشان شود در جهان***پدید آیدازچندگونه نشان
زمین خراسان ز نم و بخار***شود چون شب داج،تاریک و تار
برآید نشان از خراسان سپاه***چوآید به وقت و به هنگام گاه
یکی شاه باشد به هندوبه چین***ز تخم کیان اندر آن وقت کین
گروهیش شاپور خوانند نام***بیابد زگیتی بسی نام وکام
کشدسوی بلخ وبخارا سپاه***کند روی کشور زهرسو نگاه
زپارس وخراسان وازسیستان***یکی لشگرآرد عجب بیکران
به ایران بباشد سه جنگ تمام***بسی کشته گردند مردان نام
شود اهرمن جنگ راچاره گر***اُ با نره دیوان پرخاشگر
شود لشگر دیو ناپایدار***بسی خسته و کشته در کارزار
بیاید پس آن مرد فرخنده نام***که بهرام خواند ورا خاص و عام
بگیرد سر تخت و تاج شهان***جهان را رهاند از آن گمرهان
دیگرعلایم آخرالزمان به نقل از پیامبر اسلام ص ومعصومین
در امت من روزگاری آید که درآن قاتل نمی داند که چرا کشته ومقتول نمی داند که چرا کشته شده.پرسیدند که چگونه ممکن است؟ فرمود:به سبب هرج و مرج.سپس فرمود: قاتل و مقتول در آتشند.وسپس:تو اگر توانستی از کشته شدگان باش
زکات از مستحقین قطع کنند.مسکرات آشکار سازند.غیبت را خوشی وشوخی دانند.حرام را مباح دانند.نمازرا تاٌخیر بیاندازند.والدین را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد شوند.همسایه را جفا کنند.حیای کوچکان کم شود.برادر به برادر حسد ورزد.وفا کم شود.زنا فراوان گردد.کبر و منیٌت چون سم در دلها راه یابد.بیدادگری و جرایم آشکار گردد.مومنین خوار ومنافقین عزیز باشند.صورتشان صورت آدمی و دلهایشان دل شیطان است.زندانبانانی خواهند بود که درخشم خدای روزراشب وشب راروزمی کنند،مبادا ازهمرازان آنان باشی.بازارها به یکدیکرمنتقل می گردد.قرآن ها زینت می شود.مساجد را مثل معابد یهودوکلیسا زینت دهند.مناره ها را بلند سازند.طلاق فراوان شود.مردان امت من خود را به طلا بیارایند ولباس ابریشم برتن کنند.مردم پست عمارتهای محکم رفیع البنیان بسازند.ظروف طلا و نقره استعمال می کنند.ربا را به صورت بیع ورشوه رابه اسم هدیه حلال شمرند.بعضی مردم به گورستان رفته وآرزوی مرگ کنند.از برای دنیا برادران خودرابکشند.مرگ مفاجات زیاد شود.درراههاوشهرها غارت زیاد شود.فتنه و اضطراب بسیارشود.مردم محارم خودرا وطی نمایند.زنان خواننده زیاد شوند.زلزله فراوان گردد.عمرها کم شود.بلاها ظاهرگردد.تار و ساز آشکارگردد و آنرا مستحسن شمارند.عابدان ریاکارند.وتاجران رباخواروزنان ایشان زناکار.توانگران حج را برای تفریح و تجارت بجای آورند.بیشترعلما شریرترین خلق خدا هستند در زمین.فقهای گمراه کننده زیاد شوند. قرآن را به غنا خوانند.خونریزی زیاد شود.لجاجت در میان مردم آشکار گردد.فقر بسیار شود.سال به سال بدعت و شر وفسق وفجورازسال پیش زیادترگردد.درآن هنگام زیرزمین ازروی آن بهتراست.باران ها در غیر موسم ببارد.جماعتی از پیروان شیطان ادعای امامت کنندومردم راگمراه وازدین منحرف سازند وای برآنانی که به دست خود کتاب می نویسند واز آن دکانی برای خود باز می کنند.از اینان با عنوان پلیدان در ملکوت آسمانها یاد می شود(چون کار به دست نااهل افتد چشم به راه قیامت باش–پیشاروی قیامت کذابینی خواهند بود،ازآنان حذرکنید).کفار بر همه اهل اسلام مسلط شوند.دو گروه ازعجم در هم ریزند به خونریزی-بر سر لفظ کلمه عدل-وآن روزاست که یکی از اولاد من به سلطنت برسد و اسلام را طاهرکند وزمین را که پراز ظلم وجورشده از عدل وداد پر کند.چهاردیوارکاخ ظلالت درهم شکند و پرده ازروی دلها بردارد.دادمظلوم ازظالم بگیرد.وبه خانه کعبه تکیه کند و بگوید: اِنی بقیة ا…ِ وحجتهِ وخلیفةِ علیکم
او (خدا) کسی است که پیامبر خودرابرای هدایت مردم فرستاد با دینی راستین و برحق تا او رابرهمه ادیان پیروز گرداند

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲۶۷
غیر قابل انتشار: ۶۹
سامان
|
Australia
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
0
0
باووووووووووووووووووووووشه هیچ نعمت‎‌اللهیِ ...هم این شعر رو نگفته برای جلب رضایت ...
ناشناس
|
Saudi Arabia
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
2
6
عجب تفاسیری .خودتون مث تاریخ و روایات ائمه هر جور خواستین ب نفع خودتون بریدین و دوختین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
2
2
چند بیتش درسته بقیشو دست کاری کردن ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
2
2
چند بیتش درسته بقیشو دست کاری کردن ..
sara
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
2
3
كاملا تحريف شده بود
زارکسیس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
2
3
همه پاچه خواران و کاسه لیسان راا مورخ و مفسر وبلاگنویس میبینم
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
2
3
اینکه کاملا و این روز روشن است که تحریف شده.
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
2
2
اینکه کاملا و این روز روشن است که تحریف شده.
Heda
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
1
1
شعر شاعرت همه موزون,
دست کفار بجا می بینم
تو که گفتی و شعر سروده ای جانا
یار می و ترامپ می بینم
بوقت سرودن شعر ت یوروی در درامپ می بینم
چقدر زود فروخته ای تو وطن
که شاعرا شعر ت ز میان الامپ می بینم
اینها هم جدیدا سروده شدن لطفا تفسیر فرمایید .
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
0
1
البته یک شاعر نامدار به نام خان الماس هست که به زبان لکی این سروده ها را سروده و من کمی از آن سروده ها رو حفظ هستم برایتان باژیگو میکنم
یکی مای خ میم ی نون و نام میو
سرتاسر جهان و کام میو
سکه جمهوری بی روا میو
پدر له فرزند سخت بی زار میو
حلال ژه همسر یاسین دار میو
سور اسرافیل و چوار دور میو
حالا من زیاد اشعارش رو به یاد نمی آرم همین چند بیتش رو حفظ بودم اما جالب که در مورد امام خمینی نوشته و همچنین در مورد اوضاع بد اقتصادی دوران ما در شعر هست و روزگاری رو وصف کرده که پدر از فرزندش بی زار میشه ( بعضی ها منظورشان اعتیاد و بی کاری هست ) و این که زن شوهر در ان دوران خیلی حرف همدیگر رو نمی خونن و یه جور روز قیامت رو متصور شده و (سور اسرافیل بعضی ها میگن همین ماهواره ها هستند و تبلیغات رسانه ها )
اگه کسی هست که اشعار خان الماس رو میدونه از ایشون خواهش میکنم برای من ایمیل کنه به این ایمیل
Benjigetapp@gmail.com
علیقلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1
0
پیشگویی که نیست ...
ناشناس
|
Greece
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1
2
به به، عجب پیشگویی تحریف شده ای است برای زمان پهلوی و جمهوری اسلامی. ماشااله به این تحریف.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
1
3
همه اشعار دست کاری شده ومنافع شخصی خودشون رودر نظرگرفتن
ناشناس
|
Spain
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
0
0
پدر و پسری را پنج و هفت میبینم
بعد از آ....
ولد پنج و هفت را پنج و دو میبینم
این شعر و یه پیرمرد اهل مطالعه برامن خوند از یه کتاب من حفظش کردم ایناش یادم بود
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
0
3
گرانیو بیداد میبینم ( اینجا اشاره به پراید ۴۰ میلیونی است) بچه به دنیا نیاید ز بیم جیش او(اینجا اشاره به پوشک بچه است) مذکر به زندان افتاد مونث پایکوبان شد (اینجا اشاره به سکه ۵ میلیونی است ) ژن های خوب را با پول مردم به اروپا میبینم ( در اینجا شاعر در حال شمردن پولهای اختلاس شده میباشد )
رثا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
1
3
چطوره همش درسته فقط حوادث امروز ایران دروغه توشعرا
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
1
1
کم از چرت و پرت ها بزارین.
اگر اون 40 سال درست باشه یعنی اینکه ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
2
2
به نظر من چنین شاعری اصلا وجود نداشته اگه هم داشته چنین شعری نداشته اگه هم داشته تفسیر شعرش این نبوده اگه هم بوده پس شعرش چرت و پرت بوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
2
1
چرا اعداد و ارقام برا حکومت دوره های پیش درست تفسیر شده
اما برا .... ده خط داستان نوشتین .,,,

در تفسیر شعر برا خودتون شعر نبافین
نون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
1
1
من که قبول دارم انقد این نظام با .... طولانی بشه تا وقتی که خود حضرت مهدی ظهور کنن
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
0
2
قضاوت با شما اگر برعکس این مطلب بود باز می گفتید چقدر دروغ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
2
2
داشتم باور ميكردم تا به قسمت انقلاب رسيدم و مزخرفاتت فهيدم دروغگويي بيش نيستي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
2
1
إز اين ٤٠٠ ٥٠٠ سالي كه پيش گويي كرده برام جالب كه چقدر به اين ١٠٠ سال اخر تمركز كرده بيخيال يك مشت چرنديات كه حتي براي احمق ترين ادم ها هم باورش سخته علاء برأي كساني كه ميخوان باور كنند در مجموع خدا به شما يك كم عقل بده تا دنبال اين چرنديات نرويد
مری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
2
2
خیلی عمیق تحت تاثیر قرار گرفتم.از بس که ما خریم
ندامهدوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
1
2
کاملااین حرفایی که گفته شده درسته من کتاب اصلشوخوندم دوران دانشجویمم بعدرفتم هرچی بگردم پیداش نکردم ,,,ن بعداون... امام زمان میاد
بهنام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
1
0
بابا عجب ادمی هستی تو،نصفش که اضافه کردی به شعر نعمت الله نصفشم خودت حذف کردی،مردمم که با کناب قهر کردند یه نگاه به خود کتاب نمیندازن
حمید داورزنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
2
2
....
امپراطوری تصوف رو پیشاپیش تبریک میگم ...................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
1
2
* اشاره به مسئولینی است که...، یکی پس از دیگری خدمت می کنند.
داداش دمت گرم شش ها حال اومدخیلی وقت بوداینقدرنخندیده بودم.
نای
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
2
2
این توهمات و از فکر یک ساندیس خور میبینم
سیمین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
2
2
عزیزان..مهدی فاطمه توراهه..اسرائیل داره سرباز آماده میکنه برای جنگ بامهدی..اونابیشتر از ما ظهور رو باوردارن..اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید...قعر جهنم هم جای خودته که به سید حسنی بیراحترامی میکنی..ملحد...داعشای وطنی خفه شید
عاقل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
3
0
من بعید میدونم که نسبت دادن این شعر صحت داشته باشه
چون اگه واقعی باشه باید امسال حضرت مهدی ظهور کنه این در صورتیه که حدیث معتبر داریم که "کذب الوقاتون" پس یعنی کل شعر غلطه و یعنی این رو کسی که طبع شاعری داشته بعد از انقلاب سروده

این چیزی بود که من از مطالعاتم به دست آوردم
خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
2
0
دادا کاری کردی که اقا نعمتم توقبرش بندری بره
Majid4mi
|
Germany
|
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
1
0
ابجد برقرار ۷۱۰ نمیشه .
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
1
1
از همه یه خط بود از پهلوی و انقلاب 50 خط
ابوعلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
2
0
با سلام
فقط خواستم بگم توقیت حرام نیست بلکه مکروه است لطفا رجوع شود به کتاب اصول کافی ،اما « کذب الوقاتون » یعنی توقیت را به اهل بیت علیهم السلام نسبت بده لذا در بعضی روایات بصراحت ذکر شده «نحن لم نوقت» إن شاء الله سال سقوط إسرائيل 2022 بدست حضرت مهدى عجل الله فرجه الشريف
نرگس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
2
0
پدر من متولد ۱۳۲۰ هستش زمان انقلاب ۲۷ ساله بوده امل تمام این اشعار رو حفظ هستش و میگه از خود نسخه خطی که خونه پدرش بوده حفظ کرده و خونده پس شکی در درستی اینها نیست در ضمن ایشون اصلا از اینترنت هیچی نمیدونه اتفاقا امسال هر موقع میریم پیشش باز برامون میخونه اینارو اون بیت تا چهل سال دور ان شهریار میبینم خیلی هم ادم معتقدی هست
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
1
0
تا رسیدید به زمان رضا شاه کبیر تحریفاتتون هم شروع!
دیوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
0
0
فکر کنم قدیما این رفتار یعنی پیشگویی در میان مردم رایج بوده.از فرعونهای مصر بگیر تا تمام نقاط دنیا بخاطر جهل و خرافات مردم سراغ تعبیر خواب و پیشگویی میرفتند.ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی این دو مقوله کم کم از میان جوامع برچیده شد مگر در جوامع فقیر و نادان که هنوز هم بعضیها بدنبال اینچنین مهملاتی هستند چنانکه طرفد...فراماسونها در غرب اعتقاد داشتند.و برخلاف نظر اونها جهان به پایان نرسید و پایان خرافه معلوم شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
2
3
من کاری به شعر ندارم فقط میدونم زمین را صالحان به ارث میبرند ....نه ی مشت ادم بی دین و حرزه و بی قید اللهم عجل لولیک الفرج...درود بر خمینی ... و خامنه ای....
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
1
0
چرت گفته شده الا برکتلاه
عبدلله
|
Russian Federation
|
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
2
1
جفنگ محض
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
1
0
باباتودیگه کی هستی دست شیطونوبستی ای ناقولاکیش میش
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
1
0
این تفسیر درست نیست از خودت مطلب اضافه کردی
داوود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
1
0
مو به تن آدم سیخ میکنه وییی یه جوریم شد

منظور شاعر اینکه بعدها کسانی هستن که هر جوری که دلشون خواست میان دست میبرن تو پیش بینی های من و تن من رو تو قبر میلرزونن
نیما
|
United States
|
۰۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
1
0
نسخه اصلی شعر اینه:
دین را ضعیف میبینم***مُبَدِع افتخار میبینم
بهتره اشعار رو به زبان اردو بخونین اگه بلدین
چون فقط نسخه های فارسیش سانسور شده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
0
3
من از یه پیرمرد 77 ساله پرسیدم این شعر رو ده سال قبل انقلاب شنیده بود و گفت عجیبه همش درست در اومده
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4
0
این ها همه دوروغ وچاخان میبینم یک کاکول زری ترامپ میبینم
ولی یعقوبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
1
0
فکرش را نکنید در حال باید زندگی کرد انسان یه بار بیشتر که نمیمیرد حالا امروز شد فردا شد براثر جنگ شد یا پشت یه پراید فرقی نمیکند فقط به فکر آخرت باشید
ناشناس
|
United States
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
0
2
من این شعر رو چند جا با کلمات متفاوت دیدم ولی همشون تو محتوا تقریبا یکی هستند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
1
0
این شعر تحریف شده است اصل ان را از سایت گنجور ببینید تو نسخه اصلی اسنی از شاهان برده نشده
سیاوش مشایخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
0
1
والا اینده را فقط خدا میداند بس این خدا هم در قرآن گفته و شاید معدودی از انسانهای بزرگ از اینده خبر دار هستند که اون هم اگه زبونشون از حلقوم یا تمام دندانشون بکشی اجازه از اینکه از اینده خبر بدن ندارند علتش اینکه مثل اینکه جواب کنکور لو بزه دیگه این کنگو هیچ ارزشی نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
0
0
اگر تو شاعری، من بچه شیرم، ،،،، ...
هیچ بن هیچکس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
0
0
اگه این اشعار درست بوده باشه خب پادشاهان و حاکمان قبلی بنا به پیشگوئی از سقوط و نابودی خودشون جلوگیری میکردند ، تازه اون موقع اینطور تحریف و تکثیر نبود هم نبود
از طرفی هم درگیری با دراویش گنابادی که پیرو شاه نعمت الله ولی هستند بسیار عجیبه بطوریکه ..انگار یه چیزایی از پیشگویی میدونه
بهرحال عاقبت همه ی ما بخیر بشه
پویان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
متن صحیح و تحریف نشده شعر :

قدرت کردگار می بینم

حالت روزگار می بینم

حکم امسال صورت دگر است

نه چو پیرار و پار می بینم

از نجوم این سخن نمی گویم

بلکه از کردگار می بینم

غین در دال چون گذشت از سال

بوالعجب کار و بار می بینم

در خراسان و مصر و شام و عراق

فتنه و کارزار می بینم

گرد آئینه ضمیر جهان

گرد و زنگ و غبار می بینم

همه را حال می شود دیگر

گر یکی در هزار می بینم

ظلمت ظلم ظالمان دیار

غصهٔ درد یار می بینم

قصهٔ بس غریب می شنوم

بی حد و بی شمار می بینم

جنگ و آشوب و فتنه و بیداد

از یمین و یسار می بینم

غارت و قتل و لشکر بسیار

در میان و کنار می بینم

بنده را خواجه وش همی یابم

خواجه را بنده وار می بینم

بس فرومایگان بی حاصل

عامل و خواندگار می بینم

هرکه او پار یار بود امسال

خاطرش زیر بار می بینم

مذهب ودین ضعیف می یابم

مبتدع افتخار می بینم

سکهٔ نو زنند بر رخ زر

در همش کم عیار می بینم

دوستان عزیز هر قومی

گشته غمخوار و خوار می بینم

هر یک از حاکمان هفت اقلیم

دیگری را دچار می بینم

نصب و عزل تبکچی و عمال

هر یکی را دوبار می بینم

ماه را رو سیاه می یابم

مهر را دل فَگار می بینم

ترک و تاجیک را به همدیگر

خصمی و گیر و دار می بینم

تاجر از دست دزد بی همراه

مانده در رهگذار می بینم

مکر و تزویر و حیله در هر جا

از صغار و کبار می بینم

حال هندو خراب می یابم

جور ترک و تتار می بینم

بقعه خیر سخت گشته خراب

جای جمع شرار می بینم

بعض اشجار بوستان جهان

بی بهار و ثمار می بینم

اندکی امن اگر بود آن روز

در حد کوهسار می بینم

همدمی و قناعت و کُنجی

حالیا اختیار می بینم

گرچه می بینم این همه غمها

شادئی غمگسار می بینم

غم مخور زانکه من در این تشویش

خرمی وصل یار می بینم

بعد امسال و چند سال دگر

عالمی چون نگار می بینم

چون زمستان پنجمین بگذشت

ششمش خوش بهار می بینم

نایب مهدی آشکار شود

بلکه من آشکار می بینم

پادشاهی تمام دانائی

سروری با وقار می بینم

هر کجا رو نهد بفضل اله

دشمنش خاکسار می بینم

بندگان جناب حضرت او

سر به سر تاجدار می بینم

تا چهل سال ای برادر من

دور آن شهریار می بینم

دور او چون شود تمام به کار

پسرش یادگار می بینم

پادشاه و امام هفت اقلیم

شاه عالی تبار می بینم

بعد از او خود امام خواهد بود

که جهان را مدار می بینم

میم و حا ، میم و دال می خوانم

نام آن نامدار می بینم

صورت و سیرتش چو پیغمبر

علم و حلمش شعار می بینم

دین و دنیا از او شود معمور

خلق از او بختیار می بینم

ید و بیضا که باد پاینده

باز با ذوالفقار می بینم

مهدی وقت و عیسی دوران

هر دو را شهسوار می بینم

گلشن شرع را همی بویم

گل دین را به بار می بینم

این جهان را چو مصر مینگرم

عدل او را حصار می بینم

هفت باشد وزیر سلطانم

همه را کامکار می بینم

عاصیان از امام معصومم

خجل و شرمسار می بینم

بر کف دست ساقی وحدت

بادهٔ خوش گوار می بینم

غازی دوست دار دشمن کش

همدم و یار و غار می بینم

تیغ آهن دلان زنگ زده

کُند و بی اعتبار می بینم

زینت شرع و رونق اسلام

هر یکی را دو بار می بینم

گرک با میش شیر با آهو

در چرا برقرار می بینم

گنج کسری و نقد اسکندر

همه بر روی کار می بینم

ترک عیار مست می نگرم

خصم او در خمار می بینم

نعمت الله نشسته در کنجی

از همه بر کنار می بینم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
1
1
سلام بنده اولین باره که این اشعار رو شنیدم و برام جالب بود و تا ته مطلب و خوندم. اما تو بیت های اول برای شروع ظهور گفته شده چهل و تو بیت های آخر این مطلب که اشعار تکرار شده گفته شده سی و اند سال
اگه شاعری وجود داشته به این اسم قطعا شعراش اشتباه نبوده پس میشه نتیجه گرفت دستکاری شدن.
یا اصلا شاعری به این نام وجود ندارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
0
0
هر چی که هست فعلا ما به بدبختی خودمان دامن یزنیم ظالمان برای ما نقشه میکشند هر آنچه میبینیم یا میشنویم دروغه
مملی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
چرا دروغ میگی سر مردم رو کلاه میذاری مرد حسابی ابجد خمینی 710 هست ابجد برقرار 703
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
2
اقتصاد کل دولتها
ارز مبنا دلار میبینم
اقتصادانان دانشمند
روی غلطک سوار میبینم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
0
0
سلام من هم خوندم کتابش رو دارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
1
می‌خواهید باور کنید یا نکنید ظهور امام زمان عج أن شاءالله نزدیک است. ((( الهم عجل لولیک الفرج)))
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
1
می‌خواهید باور کنید یا نکنید ظهور امام زمان عج أن شاءالله نزدیک است. ((( الهم عجل لولیک الفرج)))
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
0
0
بخدا قسم این پیشگویی شگرف ، کاملا صحیح و عین حقیقت است و هیچ شکی در درستی آن ندارم ، آن کسانی که شک دارند یا اتهام به تحریف و .... میکنند اطلاع و آگاهی لازم را ندارند ، این پیشگویی با احادیث و روایات و پیشگویی های دیگر ، کاملا مطابقت و سنخیت دارد و بقیه آن هم بزودی ، اتفاق خواهد افتاد و این انقلاب به ظهور منجی بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل خواهد شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
0
0
ببخشيد نگفتيد اين شاه نعمت الله ولى أصول گرا بوده يا إصلاح طلب
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
0
1
با سلام
اینکه بعضی دوستان باور کنند این پیشگویی رو یا نه و اینکه باور کنند که از عدد چهل این شعر میشه فهمید که ظهور امام زمان ان شالله نزدیکه یا نه کار ندارم ، ولی این رو کاملا خودم باور دارم که اگر ما یک نگاهی به دور و بر خودمون بندازیم و اگر علایم ظهور امام زمان رو بررسی کنیم کاملا متوجه میشیم که یک خبر هایی هست
دوستانی که رفتن پیاده روی اربعین دیدید که چطور از همه دنیا دارن میان برای عزاداری و خونخواهی امام حسین به کربلا و واقعا چه شوری به پا شده . آخه تا 5 سال قبل مگه خبری بود و این کاملا مشخصه که یک جریان امام حسینی به رهبری خود امام زمان در حال شکل گرفتن هست
چطور توی منطقه ما ظرف 3 سال یک بسیج مردمی شیعیان به اسم جبهه مقاومت اسلامی به رهبری ایران تشکیل شده (حشد الشعبی عراق و سوریه- زینبیون پاکستان- فاطمیون افغانستان- انصارالله یمن- حزب الله لبنان- حماس فلسطین و غیره) و الان داره توی 5 کیلومتری اسراییل پایگاه میزنه که ان شالله به زودی اسراییل رو نابود کنه
آیا اینها اتفاقات و صدها اتفاق دیگه که امروز باعث شده شیعیان تو دنیا علمدار مبارزه با ظلم و استکبار بشن به نظر شما یک اتفاق عادی هست ؟
فقط خواهشا کمی تامل و مطالعه لطفا
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
0
0
با سلام
اینکه بعضی دوستان باور کنند این پیشگویی رو یا نه و اینکه باور کنند که از عدد چهل این شعر میشه فهمید که ظهور امام زمان ان شالله نزدیکه یا نه کار ندارم ، ولی این رو کاملا خودم باور دارم که اگر ما یک نگاهی به دور و بر خودمون بندازیم و اگر علایم ظهور امام زمان رو بررسی کنیم کاملا متوجه میشیم که یک خبر هایی هست
دوستانی که رفتن پیاده روی اربعین دیدید که چطور از همه دنیا دارن میان برای عزاداری و خونخواهی امام حسین به کربلا و واقعا چه شوری به پا شده . آخه تا 5 سال قبل مگه خبری بود و این کاملا مشخصه که یک جریان امام حسینی به رهبری خود امام زمان در حال شکل گرفتن هست
چطور توی منطقه ما ظرف 3 سال یک بسیج مردمی شیعیان به اسم جبهه مقاومت اسلامی به رهبری ایران تشکیل شده (حشد الشعبی عراق و سوریه- زینبیون پاکستان- فاطمیون افغانستان- انصارالله یمن- حزب الله لبنان- حماس فلسطین و غیره) و الان داره توی 5 کیلومتری اسراییل پایگاه میزنه که ان شالله به زودی اسراییل رو نابود کنه
آیا اینها اتفاقات و صدها اتفاق دیگه که امروز باعث شده شیعیان تو دنیا علمدار مبارزه با ظلم و استکبار بشن به نظر شما یک اتفاق عادی هست ؟
فقط خواهشا کمی تامل و مطالعه لطفا
یازهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
0
2
الهم عجل لولیک الفرج
الی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
0
0
آنچه مشخص است من وشمابایداول خودسازی کنیم وروح خودمون روپرورش بدهیم وعلم وحلم خودمون روبالاببریم وبه انسان کامل نزدیک بشیم قیامت هرکسی یاظهورامامش رامیتواندببیند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
0
1
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ایمه ونجعلهم الوارثین
آزاد
|
United Kingdom
|
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
0
0
باتوجه به تسلط کشورهای استعماری از چند قرن پیش بر بسیاری از مناطق دنیا خصوصآ خاورمیانه واشراف عمیق آنها بر منابع فرهنگی وکتب وبرنامه ریزیهای دقیق وطولانی مدت آنها جهت ادامه تسلط خود وبسیاری شواهد ودلایل دیگر،آیا ساختن چنین اشعاری(از طرف متفکرین استعمار انگلیس و...) وانتساب آن به شخصی که وجهه مردمی هم داردجهت تاثیر گذاری بر افکار عامه مردم، بعید است؟ از همه دوستان تقاضادارم راجع به این احتمال بصورت دقیق وعلمی فکرو پژوهش کنند واگر به نتیجه ای رسیدند ، دیگران را هم از نظر خود آگاه نمایند.
آزاده
|
United Kingdom
|
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
0
0
با توجه به تسلط چند صدساله کشورهای استعماری مانند انگلیس ،فرانسه،آلمان،پرتغال،هلندو...بربسیاری ازمناطق جهان وخصوصآ خاورمیانه،این کشورها دسترسی کاملی به منابع فرهنگی کشورهای تحت سلطه خود داشته ودارندبطوریکه تسلط آنها دربعضی موارد از افراد بومی آن مناطق نیز بیشتر است !!!آیابعید است که تمام این اشعار ،خروجی اتاق فکر کشورهای استعماری جهت تاثیرگذاری طولانی مدت بر افکار عمومی مناطق مورد نظر باشد؟در چندقرن گذشته در بسیاری از مناطق دنیا با فرهنگ های متفاوت شاهداین گونه حرکت های فرهنگی موذیانه ومخرب از سوی استعمار بوده ایم.از دوستان تقاضا دارم راجع به این احتمال پژوهش و تفکر کنند واگر به نتایجی رسیدند،دیگران را هم مطلع نمایند.با سپاس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
0
0
سه ماه دیگه معلوم میشه
اگه نشد کل کتاب بر فناست 22/11/1397
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
0
0
خیلی جالبه
تو تقریبا تمام این نظرات یه چیز مشترک وجود داره اونم اینه که همه مثل تماشاچیای مسابقات ورزشی، خارج از زمین مسابقه نشستن و هیچ اراده ای هم تو بازی ندارن بعد منتطرن ببینن چی میشه.
mahsa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از سرّ یار می بینم
از سلاطین گردش دوران یک به یک را سوار می بینم

mahsa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از سرّ یار می بینم
از سلاطین گردش دوران یک به یک را سوار می بینم

سید عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
توی دیوان شعرش هم اومده
پروانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
1
پیشگویی شاه نعمت الله ولی درست بوده ولی این اشعار کاملا تحریف شده که بعد از محمد رضا پهلوی دوسید حکومت میکنند .... بعدم امام زمان ظهور میکنند
مهدی
|
United States
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
آقا منو شما آد م بشیم امام زمان چهارشنبه هم میتونه ظهور کنه!
فقط ادم شدن ما یخورده مشکله وگرنه ظهور که آماده و امام حی و حاظره...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
0
0
ظهورامام زمان واقعیتی غیرقابل انکار هست
امام خامنه‌ای هم سرور ماست و ما سربازش هستیم
ماها ادله شرعی بر ولایت فقیه داریم برای ما از هزار شعر و داستان کفایت میکنه
مقصود
|
Turkey
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
0
1
الهم عجل لولیک الفرج(313)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
0
0
....
توعصرهسته ایی واتم
آدمای خرافاتی زیاد میبینم
تفکر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
0
0
کاری با اخر شعر ندارم که تحریفه یا نه.فقط از این همه ظلم و فقر و بی عدالتی و دروغ خسته شدم از شرمندگی پدرم و این که بار اضافی رو دوششم خجالت زده ام.درس خوندن گره ای از مشکلاتم باز نکرد امیدم ناامید شده. هر اتفاقی که می افته امیدوارم به شرمندگی پدر ها اضافه نشه.من مذهبی نیستم اما خدا کنه امام زمان بیاد تا عدالت برقرار بشه...
کوروش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
0
0
با توجه به اتفاقات کنونی /نه تکذیبش درسته و نه وقوعش/احتمال را در نظر بگیریم والله علی کل شی علیم
ناشناس
|
United States
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
همه چی به نفع ...تعبیر شده و این اشعار بشدت تحریف شده اس چون میگه بعده دو سید بزرگوار امام زمان ظهور میکنه ... پس هم چیرا بنفع خودشون تغییر دادن و عوض کردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
0
0
بی اختیار همه چی رو دلار میبینم
س الف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
0
0
من این اشعار را چند ماه پیش از پیروزی انقلاب در سال 57 در یک کتاب بسیار قدیمی که متعلق به پدر یکی از دوستان بود دیده بودم. وهیچ تحریفی در آن صورت نگرفته
اشعار اول آن که همه به وقوع پیوسته چرا باید برای قسمت آخر آن که مژده ظهور امام را میدهد شک کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
0
2
الهم عجل لولیک الفرج انشاء الله
بنده
|
France
|
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
0
0
عدد برقرار در ابجد ۱۰۰۳ هست حضرت اسطرلاب
جواد
|
France
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
0
0
عدد کلمه برقرارب=۳ر==۲۰۰ق=۱۰۰الف هم مساوی یک جواب میشود ۷۰۳است در ابجدو عدد خمینی۷۰۰
در بقیه مطتلب اظهار نظر ندارم
ابجد۱۲۳۴هوز۵۶۷حطی۸۹۱۰ کلمن۲۰۳۰۴۰۵۰سعفص۶۰۷۰۸۰۹۰
قرشت
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
0
0
تا چهل سال ای برادر من دوره شهریار میبینم. .این یعنی اوضاع ایران و این حکومت تا چهل سال خوب و شهریارانه است و بعد از چهل سال اوضاع دیگه خوب و شهریاری نخواهد بود و نا آرامی بوجود میاد این نگفته بعد چهل سال دوره شهریار میبینم شهریار منظور مهدی نیست بلکه شهریار مراد اوضاع ایرانه این تصور که بلافاصله بعد چهل سال مهدی ظور میکنه اشتباهه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
0
0
اینجا هر نظری داده بشه توی سایت منتشر میشه؟؟؟؟؟ واقعاً که !!!!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
0
0
احسنت سایت تون اشعار زیادی رو از ایشان آورده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
0
0
اللهم عجل لولیک الفرج فی حیات آیت الله خامنه ای و دولته
ناشناس
|
Germany
|
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
0
0
کل دیوان بررسی شد چنین شعری وجود نداشت.
لطفا ارجاع دهید به دیوان اشعار ایشان اگر راست می گویید
رسول
|
United States
|
۰۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
0
0
... زلال باش مهدی عج به کثیف رحم نخواهد نمود شک نکن
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
0
0
این اشعار درزمان رضاشاه توسط انگلیسیها به کتاب شعر شاه نعمت الله اضافه شد و تغییرات اجتماعی و تعویض شاهان ناز توسط خود انگلیسیها بکمک امریکاییها کلید خورد هدف از پیدایش نفت در خاورمیانه مشخص شده و نباید حکومتی باثبات در خاور میانه شکل بگیرد وگرنه دنیای صنعتی غرب نابود میشود...و دکترین فعلی اکادمیک و دکترین ایران شناسان در انگلیس است که توسط mi6 دنبال میشود ملت انقدر خرند که مزدور را از دلسوز تشخیص نمیدهند و ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
0
0
خودتونو مسخره کردید یا ملت رو
نعمت الله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
0
0
چرندیات به خورد مردم ندین
نعمت الله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
0
0
چرندیات به خورد مردم ندین
ایوب
|
Canada
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
0
0
مشخصه دست کاری و تحریف شده همه پادشاه ها بد شدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
0
0
سلام
قبل انقلاب نمونه ی این شعرهارو شخص سیدی از کتابی که نوشته شخصی بنام نعمت الله ولی بوده برامادربزرگم نقل کرده البته مادر بزرگم الان درقیدحیات نیسنتدولی مادرم که آن زمان بچه بوده شعر هاروبه خاطرداره من قبل اینکه این مطلب روبخونم بارهانمونه این شعر هارواززبان مادرم شنیدم وهمچنین نسخه ی اردوی اونوخوندم درسته اینجابعضی کلناتو تغییر داده ولی دراصل مطلب تغییری ایجادنشده
بهجت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
0
0
تو دوران شاه عباس امدن حکومت رو زیر نظر گرفتن وهی از قانون جذب استفادها کردن وهی نوشتن تا اتفاق بیافتد ،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
0
0
خب تا اینجاش که معلوم بود بقیش کو پس
دگه چیا میبینه
مهم ازابنجا به بعدش هست اسمی نبرده چرا
فدایی سید علی خامنه ای
|
France
|
۰۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
2
0
بسم الله الرحمن الرحیم
به فضل پروردگار که چهل سال انقلاب ما پروبال گرفت و انقلابمون رو به همه جای دنیا صادر کردیم و سپاه اسلام ناب محمدی (ص) رو به همه جای دنیا صادر کردیم و شیر بچه های حیدر کرار تا پشت دیوارهای رژیم غاصب صهیونیستی پیشروی کردند و اردو زدن و مقدمات آزاد سازی قدس اشغالی رو فراهم کردیم . شاه نعمت الله ولی این آثار و برکات انقلاب رو مشاهده کردند که از انقلاب خمینی کبیر تعریف و تمجید کردند
ولی ابله های حیوان صفتی که جز شکم و زیر شکم چیزی رو درک نمیکنند و تمام هم و غمشون خوردن و ریدن هست و بی بند و باری و شهوت رانی و خوک صفتی رو فضایل و ارزش قلمداد میکنند از درک حقایق عاجز و از منکر هستند
تا کور شود هر آنکه نتواند دید
این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل میشود و جهان رو از دست شیطان و شیطان پرستان صهیونیست آزاد خواهیم کرد و دین اسلام و کلمه لااله الا الله رو در سراسر جهان به اهتزاز خواهیم در آورد . و اخلاق و انسانیت رو به جایگاهش بازخواهیم گردانید .
انشالله تعالی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
علی
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
0
1
تا چهل سال ای برادر من دوره شهریار میبینم. تا چهل سال. بعد از چهل سال اوضاع ایران قاراشمیش خواهد شد وضعیت حال هم همینو میگه مردم دیگر به ستوه آوردن هر از چند آهی از یه گوشه مملکت یه صدایی در میاد مشخصه از سال بعد....
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
0
0
الهم عجل الولیک الفرج .....آمین یا رب العالمین
رضا
|
Canada
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
0
0
به نظرم شما یکباره اون 40 رو میکردید 400 که حسابی از طرف مافوق مورد تمجدید قرار بگیرید.
اگه اون 40 درست باشه که .......
amin goon
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
0
0
من به شخصه از چند نفر از علما شنیدم که چنین پیش بینی ای درست است و اگر شما هم بتونید نسخه اصلیش رو پیدا کنید که من خوندوم در نزد علما( به خواسته خودشان ازشان نام نمیبرم) متوجه میشید که درسته من نمیخوام بگم که پیش بینی درباره ظهور درسته اما پیش بینی های قبلی مثل روی کار امدن حکومت ها با سال های حکومتشان درست بوده پس احنمال وقوع ظهور طبق شواهد هست.
amin goon
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
0
0
من به شخصه از چند نفر از علما شنیدم که چنین پیش بینی ای درست است و اگر شما هم بتونید نسخه اصلیش رو پیدا کنید که من خوندوم در نزد علما( به خواسته خودشان ازشان نام نمیبرم) متوجه میشید که درسته من نمیخوام بگم که پیش بینی درباره ظهور درسته اما پیش بینی های قبلی مثل روی کار امدن حکومت ها با سال های حکومتشان درست بوده پس احنمال وقوع ظهور طبق شواهد هست.
رستگار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
0
0
خیلی خیلی امیدوارم
این مشکلات وارد بر مردم هر چه زودتر حل بشه
حالا یا به دست امام زمان و یا به امر نائب بر حق ایشون
ما فداییان سید علی هستیم و برای حذف دشمنان و بد خواهانشکن همیشه اماده و جان بر کفمرگ بر دشمن سید علی
حالا چه ژن برتری باشه
چه نکبت زاده
و چه بیت امامی
sajad
|
Germany
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
2
0
نعمت الله ولی صوفی بوده و مردوده و از طرفی شعرش رو دوستان با تفسیر ربط دادن به موضوعی

نعمت الله ولی یا از روایات شیعه یه سری چیزا دراورده یا در کشف و شهود شیطان بهش چیزایی القا کرده
سید اسماعیل درخشان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
0
0
سلام بر برادران مومن مگر یادتان رفته خدا بیامرز ایت الله بهجت فرمودند جرقه ای عظیمی در یمن رخ خواهددادلذا خودمان را برای ظهور اماده کنیم ودرضمن امام ره فرموده بود که هدف از انقلاب ما سه ماموریت داریم اول شاه باید برود دو حکومت اسلامی تشکیل شود سه پرچم اسلام به صاحبش داده شود ودر نجف یکی علما به این حرف امام سه بار انتقاد میکنه ومیگه مگه میشه وامام در انتقاد او مفرماید که ایا امام عج به این بنده دروغ میگوید
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
0
0
دروغ
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
0
0
کاملا مضخرف و انحرافش کردی نوشتی، کتابشو من دارم متن شعر رو هرکی خواست براش بفرستم ایمیلش
سعید
|
Moldova, Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
0
0
من شیراز زندگی میکنم اگه منظور از اون همه تعریف ... بوده واجبه از حافظ دل بکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
0
0
مدلهای مختلفی از این شعر را دیدم .در هر دوه ای دستکاری شدهکتاب قدیمی به سال۲۵۳۵را که فک کنم سال ۱۳۵۵باشه رادیدم و خواندم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
0
0
الهم عجل الولیک الفرج آمین یا رب العالمین
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
0
0
چند تا نکته وجود داره:
یکی اینکه همه اکثرا متنو خواندین پس ی چیزی داشته و مسلما تحریف شده نبوده که شمارو تشویق به تا ته خوندن کرده
دوما همه قسمت هارو اگه خودتون هم تفسیر کنین بازم با تفسیر نویسنده متن یکیه
سوما فهمیدم اصلا چیزی به اسم آزادی بیان و عقیده نزد اکثر کسایی که کامنت گزاشتن وجود نداره و فقط به جمهوری اسلامی حرف زدین درصورتیکه به قول یکی از بچه ها که تو همین صفحه کامنت گزاشته اگه تفسیر هارو برعکس میگفت باز هم میگفتین دروغه و تحریف شدست؟
و مورد آخر هم هیچکس جز خدا از آینده خبر دار نیست و شاید اینا همش ی نشانه باشه فقط ولی من که واقعا خیلی خوشم آمد ممنون از نویسنده متن و مفسر محترمش
دخترکبریت فروش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
0
0
ابنجا همه نظرا تحریف میشه میخوای شعر رو تحریف نکنن
بندری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
برای هر چه تلاش کنید همان را بدست می آورید، دنبال پیشگویی نباشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
0
0
اینقدر مزخرف ننویسید !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
0
0
من که از اول تا آخر خوندم ...
به نویسنده میگم تحریف نکن به سلیقه خودت به شما خواننده ها هم میگم اول خوب بخونیدوبفهمیدو بعد بیاید نظر بزارید ونقد کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
0
0
هوتوتو
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
0
1
اصلا کلش غلطه و فقط بیتاولش از شاه نعمت الله است تو کتاب شاه نعمت الله که من نسخه تفسیرشده اردوش را دارم اصلا همچین ابیاتی نبود و بعد از جنگ جهانی دوم و دوران شاه راجب این حکومت به این مضمون مینویسه که ب اسم دین فتوا میدن ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
0
0
بعد میگیم چطور یه آدم میتونه داعشی بشه...
چکار جنگ داری ...زندگیتو بکن خب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
0
0
دهه فجر مبارك
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
0
0
حتی اگر به اعتقاد عده‌ای تحریف شده و واقعیت ندارد ما آنرا به حقیقت تبدیل می کنیم. بعد از چهل سال از وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران وقت پاکسازی منافقین و فتنه گران و اصلاح طلبان و سلبریتی ها و دوتابعیتی ها و فراماسونر ها و فمنیست ها و لائیک ها و سکولار ها و شیطان پرستان رسیده است با یک یا علی فاتحه همه تان را می خوانیم. بعد بیست و دوم بهمن یا علی.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
0
0
به نام خدای بخشنده و مهربان.
فقط خداوند بزرگ از غیب باخبر است.
یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک . ان شاالله
Ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
0
0
اوبرقرار.ابجدش میشه۷۱۰.خمینی.میشه۷۱۰درست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
0
0
شاه نعمت الله ولی کتاب اصلیش خیلی کمیابه . تمام پیشگوی هاش هم درست از آب دراومده ،، یکی از باسوادهای قدیمی که بهشون میگفتن مولا کتاب واقعیش رو داشته که تو روستای پدربزرگم بوده ؛ پدربزرگم همیشه میگفت از اون مولا شنیده حکومت شاه میره و یک سیدی به بقدرت میرسه و از جایی که آفتاب غروب میکنه یه جنگ با ایران پیش میاد یعنی عراق...
م شریعت
|
United Kingdom
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
0
0
توجه شود: عبارت " او برقرار"مساوی ۷۱۰ همسان کلمه "خمینی"است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
0
شعرو دستکاری کردین پخخخخ
صبور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
0
خب 40سال شد تامام
وحید نعمت الهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
0
0
با سلام خدمت دوستان ما از نوادگان شاه نعمت الله ولی هستیم فقط در این حد میگم دست بردن در کتاب عالم به این بزرگی کار درستی نیست کتاب دستکاری شده دوستان
ظلم پایدار نمی ماند
داود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
0
0
سلام
این چند سال مدام شنیدید که انقلاب به چهل سالگی نخواهد رسید و مشابه این جملات
پس بدونید که بعد از چهل سالگی انقلاب، اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
در کتاب یهودیان اومده بعد از چهل سالگی حکومت عاشورایان که خودشون میگن ایرانه،اسرائیلو نابود میکنن.
فقط اینو بدونید ظهور بسیار نزدیک است. انشاالله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
0
0
جفنگیات شاعر را حاصل یک ذهن بیکار میبینم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
0
1
اوضاع جهان به جایی رسیده است که کسی جز امام زمان عج هیچکس یا گروهی قادر به حل مشکلات آن نخواهد بود و تا زمان ظهور هرسال بدتر از سال قبل خواهد بود
پس از خدا بخواهیم هرچه سریعتر ظهور امام زمان علیه السلام را عنایت بفرمائید.
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
0
0
کاش منبع این نوشته ها ذکر می شد. کسی که ادعا کرده این متن رو از فلان نسخه آورده و ... کیه؟
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
0
0
سلام من خودم بچه که بودم پدرم ازروی کتاب این شعررا برای ما می خواندند وهمش توی ذهنم هست اسم کتابش زمینه سازان حکومت جهانی حضرت مهدی بود
جلال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
0
0
"اللهم عجل لولیک فرج"انشاا...مهدی موعودبیادازدست این سلاطین خلاص شیم
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
0
0
اونا که این اشعار را تحریف میکنند احتمالا واقعه 11سپتامبر را هم همینطور در حالیکه در قرآن امده البته از این بشر تعجبی نیست که اگه خود امام هم بیایند باز لج بازی و توجیه میکنند
یاس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
0
0
سلام اشعار مذکور کاملا بر آیات و روایات منطبق است وکاملا درسته
هانی
|
United States
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
0
0
نیاز به پیشگویی نیست ...
طاها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
1
بنظر من به واقعیت نزدیکتره تا خرافات؛الهم عجل لولیک الفرج
علی
|
Germany
|
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
آیت الله بهجت هم اشاره کرده بودن نهضت خمینی به مشکل میخوره وو ظهور امام زمان اونقد نزدیکه که پیرمردی که تو این دوره زندگی میکنه میتونه ظهور حضرتو ببینه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
0
با سلام
اینجا کلی بیکار میبینم
همگی در کنار میبینم
یک قاچ هندوانه لذیذ
قلیانی بکنار میبینم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
0
0
پراید را ۵۰ میلیون میبینم گوشت را کمیاب میبینم
ناشناس
|
Romania
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
0
0
این از عپخزعبلاتی است که برای رد گکم کردن به خورد مردم می دهند. ملتی که اگر بخواهد به این چرنیدات دل ببندد و اعتبار و توسعه خود را منوط به این چرنیدات کند وضع بهتر از این نخواهد شد. این اشعار ساخته سیا و اینتجلنت سرویس است تا ملت ایران و کشور های مسلمان را بچاپند و منتابع زیر زمینی و رو زمینی را با گوماشتن نوکر هایی به هر اسمی و سپس با ساختن این اشعار چرن مشروعیت ببخشند . بخدا این اشعار بئوی کفر و الحاد و بوی جاسوسی اجانب می دهد.
مارشال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
0
0
صوفیان در عالم مستی وسماع یه چیزایی را می بینند وبه یاد می سپارند اگه پیشگویی کرده چرا از زندیه نگفته وحمله اقا محمد خان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
0
0
تاحدودی درست است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
0
0
اگه راست بودچی؟؟چراهرچی رو باور نمیکنید میگید دروغه؟! اگه واقعیت داشت.چی؟؟ولی به فرض دروغ گفته باشن چه فایده ای براشون داره؟!!....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
0
0
گرانی پشت گرانی میبینم،سکه وطلاوگوشت درارزوهامیبینم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
0
0
این انقلاب متصل به انقلاب جهانی امام زمان میشود
کمال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
0
0
آیت الله ناصری میفرمودن که از استادشون آقای قوچانی شنیدن که ایشون فرمودند زمان جوانی که به درس آیت الله قاضی میرفته اند یک روز حضرت امام که جوان بودند میان سر درس ایشون و آقای قاضی کلی احترام میکنند و بالای مجلس مینشانند و بعد از اینکه حضرت امام از مجلس بیرون میروند آقای قاضی به شاگردان میفرمایند که این سید از علامای قم بود و ایشون علیه ظلم قیام میکنه و حکومت بر پا میکنه و سکه ها به نامش میزنند و... و میفرمایند که بعد از ایشون و نیابت از ایشون حضرت تشریف میاورند
انشائالله بشارتی باشه برای دل های مشتاق...اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
-
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
0
0
سلام
کسی این اشعار را قبول کنه یا نه کنه،
ما در آستانه ظهور قرار گرفته ایم.
محمحمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
امان ازدست استعمار عن گلیس
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
0
0
مادر آستانه یک اتفاق تاریخی قرار داریم ی..و روایت محکم داریم که وقتی ظهور میکنن اول جوانان مسیحی بهش ایمان میارن وجالبه بدونیم که ما مسلمانان جلوش وای میستیم و70 هزار عالم مسلمان ... باهاش می جنگند و کشته رو دستش می زارن،بچها مراقب باشید ،
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
0
0
ظهورسرورومولی وآقایمان بسیار نزدیک است انشاالله.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
0
0
من رمانی ده سال یا کمتر داشتم از مادرم نقل از پدرش شنیده که مثل های شنیده که حالا به واقعیت نزدیک است آن را از کتاب شاه نعمت نقل می کرده
مثلا دوراهی میاد دوره تاتارها عازو از بیوه بدتر
پول میشه خروار جنس میشه مثقال
مهدی
|
United States
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
0
0
از طرف نویسنده شیاد و دروغگو به طور کامل تحریف شده بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
0
0
سلام بعد دو سال صدایی با تمام قدرت به گوش مردم دنیا میرسد و اون صدا چیزی نیست جز ندای ظهور انشالله
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
0
0
قافیه ها خیلی تکراری ان
حتی تو دو تا مصرع پشت سر هم تکرار شدن
یعنی شاه نعمت اله ولی ک اینده رو میدیده اگاه به اصول شعر و شاعری نبوده
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
0
0
قوافی خیلی تکرارین
بعید میدونم شاه نعمت الهی ک از اینده باخبر بوده به اصول شعر و شاعری واقف نبوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
0
0
انشا الله امام زمان ظهور کند ولی بحث سر دروغ گویی حضرات که هرجا نوبت رفتن خودشون دو سه دوره بعدش میدارن
ناشناس
|
-
|
۰۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
0
0
گردش دلار می بینم
بی ارزشی ریال میبینم
گوشت شود کمیاب
گوشت سگ به کار میبینم
پس از نوبت قند است
آن را هم گران میبینم
چون سال نو گشته
اجاره دوبل گشته
حقوق همان پا یه اس
ک و ن کارمند پاره اس
Reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۳
0
0
همشونو به نفع خودتون تغیر دادین
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
0
0
تمام آنچه گفته شده تحریف شده و اصل کتاب را جمع کردن
محمد
|
United Arab Emirates
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
0
0
سلام دوستان.از منبعی کاملا معتبر میگم که همه اشعارش درسته و برای اثبات حرفم باید بگم آخر سال 98 قحطی بزرگ در راه هست و اتفاقاتی که قابل ذکر نیست.
برای اثبات حرفام به زمان نیاز دارم.
ممنون از مراجعین عزیز و گرامی.
Maryam
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
0
0
خوب بود
Maryam
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
0
0
خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
0
0
سلام
بنده طلبه علوم دینی هستم.

اگر استناد این اشعار به شاه نعمت الله ولی درست باشد, می بینیم که ایشان برای ظهور آقا صاحب الزمان ع ، زمان تعیین می کنند ..
در حالیکه ما حدیث داریم که امام معصوم در مورد تعیین زمان ظهور می فرمایند:«کذب الوقاتون» یعنی تعیین کنندگان وقت ظهور دروغ گویند..

این یک نظری هست، دوستان دیگر نظر خودشون رو در این رابطه بفرمایند.
ممنون.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۲
0
0
خدا لعنتت که باب میل دولتیاا تغییر دادی
پاشا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۲
0
0
بانام خدا
بنده حقیر هم این اشعار را در زمان انقلاب اسلامی شنیدم اون زمان نوجوانی بودم که جند تا مرد مسن باهم حرف میزدن شنیدم که هم این اشعار رو تایید میکردن هم بارش های نا منظم رو نشانه ظهورمیگفتن خدا عاقبت همه ما رو بخیر کنه
فریبرز
|
Malaysia
|
۰۷:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
0
0
اصل کتاب نسخه خطی چاپ هندوستان موجود هست و این مطالبی که در این پست نوشته شده به دروغ به شاه نعمت الله نسبت داده ....
پیش گویی شاه نعمت الله ولی درست است ولی این چیزی که اینجا نوشته شده کاملا معایر با شعر اصلی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
1
0
به شعر ها کاری ندارم
به استناد نشانه های ظهور
ظهور خیلی نزدیک انشاءالله
ناشناس
|
Russian Federation
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
0
0
بر صوفی و صوفیگری لعنت
مصطفی
|
Romania
|
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
0
0
http://dl.nlai.ir/UI/Forms/BasicViewerContinues1.aspx?id=9490642a-3365-43ea-89d7-85b88c8ffc53

نسخه خطی، صفحه 376 رو بخونید و به دروغ بودن پیشگویی پی ببرید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
0
0
عجب
مسیح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
0
0
ابجد برقرار میشه ۷۰۳ نه۰ ۷۱ چرا اشتباه تفسیر میکنید
۰۰۰۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
0
0
خاک تو سرتون
ناشناس
|
Romania
|
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
به نظر من نمى توان گفت كه اين ها راست است
Pasargad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
0
0
تا که احمق باقیست اندر جهان، مرد مفلس کی شود محتاج نان
Pasargad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
0
0
تا که احمق باقیست اندر جهان، مرد مفلس کی شود محتاج نان
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
0
0
خدایا حقیقت چیه!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
0
0
همش درسته انشاالله امام زمان حضرت مهدی به زودی ظهور خواهند کرد این چیزای که نوشته شده من یه کتابی خوندم مال قبل انقلابه این شعرا همش هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
0
0
همش درسته انشاالله امام زمان حضرت مهدی به زودی ظهور خواهند کرد این چیزای که نوشته شده من یه کتابی خوندم مال قبل انقلابه این شعرا همش هست اینای که قبول ندارن ایمانشان ضعیفه و نمیخوان باور کنن. لعنت الله قوم ظالمین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
1
0
همش درسته انشاالله امام زمان حضرت مهدی به زودی ظهور خواهند کرد این چیزای که نوشته شده من یه کتابی خوندم مال قبل انقلابه این شعرا همش هست اینای که قبول ندارن ایمانشان ضعیفه و نمیخوان باور کنن. لعنت الله قوم ظالمین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
0
0
به نظر من بعد رضا شاه نتونستن منافع استعماریشونو تامین کنن اونو تحریف کردن وبرنامه 100 ساله ی استعمار ایران وخاور میانه وبدونید هر جا خرابی بار اومده وجنگ هست زیر سر روباه استعمارگر انگلیسه حروم لقمست
ناشناس
|
-
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
0
0
چرندیات
ناشناس
|
-
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
0
0
چرندیات
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
1
0
سلام دوستان نباید به این شعر ها اعتماد داشت ولی خوب اوضاع طوری پیش میره که انشاالله امسال سال ظهوره
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
1
0
سلام دوستان نباید به این شعر ها اعتماد داشت ولی خوب اوضاع طوری پیش میره که انشاالله امسال سال ظهوره
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
1
0
سلام دوستان نباید به این شعر ها اعتماد داشت ولی خوب اوضاع طوری پیش میره که انشاالله امسال سال ظهوره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
1
0
....این چرت و پرت تا ر باور نکنین
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
0
0
سلام , قبل از انقلاب کتاب شاه نعمت الله ولی را که متعلق به پدرم بود دیده بودم واین شعر بیشتر از همه خوانده میشد . البته آن نسخه کمی تفاوت داشت وبعد از از اشاره به سید نوشته بود پسرش را میبینم .
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
0
0
سلام من این شعر را قبول دارم و منتظره اقا شما که قبول ندارید اگه الان پیغمبر هم بیاد برا شما کره ماه رو نصف کنه باز میگید که حتما الان یه ابر وسط ماه رو گرفته یا یه بهانه دیگه تا بتونید این گناهانی که انجام میدید رو برا خودتوت رسمی کنید
khafri
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
0
0
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید...
Sci
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
1
0
https://sci-hub.ir/نسخه-اصلی-پیشگویی-شاه-نعمت-الله-ولی/
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
0
0
یه سوال اقا مگه نمیگن ظهور نزدیکه!؟!؟ خب قبول.مگه خودشون نمیگفتند که در زمان های ظهور دین کلا تغییر میابد؟!؟!؟ بابا خودشان هم میگویند که راهی که می رویم غلط است!
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
0
0
منم قبل از انقلاب موضوع پیشگویی این شاعر را شنیده ام اتفاقا مردم هم یقین به وقوع همه پیشگویی هارا هم داشتند واونهایی که به این شعر اهانت کردند خودشون مزخرف وبی اصل ونسبند
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
0
0
منم قبل از انقلاب موضوع پیشگویی این شاعر را شنیده ام اتفاقا مردم هم یقین به وقوع همه پیشگویی هارا هم داشتند واونهایی که به این شعر اهانت کردند خودشون مزخرف وبی اصل ونسبند
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
0
0
عجب.
من تا الان پیشگویی های زیادی در مورد نزدیک بودن ظهور شنیدم..
واقعا دیگه باید باور کنیم که ما مردم عصر ظهوریم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
0
0
خوبه ادم یه زره عقل خودشو به کار بنداره این اراجیف رو زود باور نکنه مخصوصا اون ,,, که این شعر هارو سانسور کرده و به نفع ... تغییر داده
فرشاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
0
0
به فرض که این شعردرست باشه چرا بعدازچهل سالگی این حکومت هیچ اتفاقی نیفتاد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
0
0
دورود .همش دستکاری شده کتابشو چهل سال پیش پدرجدم داشت اونموقع نمیدونستم جریان چیه ولی حیف کتاب معلوم نشدچطورشد اون کتاب همش درست بود عین حقیقت چندتا شعرش یادم هس گفته بود آهن به آهن براه میبینم. سه شاه پشت سر هم رضا میبینم. منظورش قطار بوده
حبیب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
0
1
این قصیده در نسخه دستنویس چاپ سنگی وجود نداره
معلوم نیست کدوم آدم مریضی با چه قصد و نیتی اون رو در حاشیه کتاب اصلی نوشته و البته ترتیب اون و خیلی ار ابیات ائن هم با متن این پست متفاوته
اما چیزی که مسلمه اینه که در کتاب اصلی وجود نداره

گرفتین چی میگم


وجود نداره
نیست
تمام
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
0
0
به نظر میاد درست باشه چرا کهحضرت یوسف هم 40 سال از مردمش دور بود . ساختن کشتی نوح 40 سال طول کشید . بنی اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردان بودن . حضرت یونس 40 سال در شکم نهنگ بود . حضرت موسی 40 روز به کوه طور رفت یعنی 40 روز از مردمش غایب بود و اگر پیامبران پیشین رو نگاه کنیم همین رویه تکرار شده .
دقیقا داستان بنی اسرائیل برای ما داره تکرار میشه . دقیقا حتی با ریز جزئیات . فتنه سامری گذشت و حالا باید منتظر فتنه قارون باشیم
Morningstar
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
1
کمتر پاچه خواری کنید بی پدر مادرا
ناشناس
|
Czech Republic
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
0
گوشت گوسفند به قبمت طلا مرد موطلايي در كارزار ميبينم
(منظورشون ترامپه)
دزدها را بر مَسنَد فقرا را فقيرتر ميبينم
خورشيد را گريان،ماه را نالان. مردمان را چو سنگ ميبينم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
0
0
آقا تفسیر خیلی جاهاش گیر داره ولی متن شعر هر جا خوندم قریب به همین مضمون بالا رو می رسونه.
حالا ابجد برقرار اشتباه شده و... در اصل موضوع خللی رو ایجاد نمی کنه.
تا چهل سال برادر من ئوره شهریار می بینم هم مبهم هست و لزوما شهریار جمهوری اسلامی نیست ...
هفت اقلیم هم به نظرم ایران، عراق، سوریه، یمن، لبنان هستن که پنج تان دو تای دیگه چی؟
|
France
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
1
0
قیمت دلار آری من ۱۴ هزار تومان میبینم
مزار برقرار را ، به از مزار شاه میبینم

پول دزد بیت المال را من در تورنتو میبینم
ارزش پول کویت را به از پول ایران میبینم

شهدای وطن را من در بهشت میبینم
تب بی دینی را بعد از آن میبینم

در خارج از ایران مغز ها میبینم
در ... لیکن من درویش میبینم
مهسا
|
United States
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
كاملا تحريف شده. در خيلي جاها بيت ها جابه جا شده و خيلي قسمت ها حذف شده. در قسمت انقلاب إسلامي و چهل سال حكومت بيشترين ميزان تحريف اعمال شده. توصيه ميكنم نسخه كتاب قديمي رو پيدا كند اگر مشتاقيد
مهسا
|
United States
|
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
كاملا تحريف شده. در خيلي جاها بيت ها جابه جا شده و خيلي قسمت ها حذف شده. در قسمت انقلاب إسلامي و چهل سال حكومت بيشترين ميزان تحريف اعمال شده. توصيه ميكنم نسخه كتاب قديمي رو پيدا كند اگر مشتاقيد
مهسا
|
United States
|
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
0
0
كاملا تحريف شده. در خيلي جاها بيت ها جابه جا شده و خيلي قسمت ها حذف شده. در قسمت انقلاب إسلامي و چهل سال حكومت بيشترين ميزان تحريف اعمال شده. توصيه ميكنم نسخه كتاب قديمي رو پيدا كند اگر مشتاقيد
بهرامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
0
0
اگه این پیشگویی درست باشه ، یعنی اینکه ما در یک جبر تاریخی قرار داریم ، وما فقط بازیگران بی اختیاری هستیم که فقط به بهای زندگی کردن نقش از پیش تعیین شده را بازی می کنیم.
علی
|
United States
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
0
0
با عرض سلام خدمت دوستان به پی ویه بنده پیام بدین تا مطالبی را در مورد ظهوربرای شما ارسال بکنم ...
ایدی تلگرام:samp79
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
0
1
یه موقع از حکومت اسلامی بدنگین خخم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
0
0
لطفا مشخص فرمائید این پیشگوئی ها جبر است یا اختیار؟
محمد هادی قربانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
با عرض ادب واحترام سلام،...، اینجانب محمدهادی قربانی،فرزند اکبر،من ۳۰سال سن دارم، چندین سال نامزد دارم،ولی بعلت مشکلات مالی (اجاره نشینی و کارگری)نمی توانم ازدواج کنم مدتی هم هست،بعلت گران شدن مصالح ساختمانی_ کار،کارگری هم کم شده،من نیز فن خاصی جز کارگری بلد نیستم،اطرافیانم هم توان مالی کمک به من را ندارند تا ازدواج کنم،ضامن برای وام هم ندارم اگر شخصی ضامنم شود توان پرداختن قسط ها را ندارم،تصمیم گرفتم برای شما نامه بفرستم،شاید فرجی شد
خواهشمندم اگر امکانش هست به من کمک مالی شود تا از فکر و سردرگمی دربیام ازدواج و زندگی بهتری کنم مدتی هست اجاره خونه برام مشکل بزرگ شده،اگر حتی به اندازه اجاره خونه به من کمک مالی کنید،یه مشکل از مشکلات بزرگ من را حل کردید بخدا روم نمیشه اینها حضوری به شخصی بگم.
بهزیستی و کمیته امداد هم رفتم ولی کمکم نکردن.
خیلی ممنون و متشکرم از زحمات شما.شماره تماس من ۰۹۳۳۶۱۶۶۴۷۷ مجبور نبودم شماره عابرم نمیفرستادم،شماره عابر بانک ملت(۶۱۰۴۳۳۷۸۵۹۷۷۶۹۹۷)بنام محمدهادی قربانی.
تو راخدا کمک کن موفق،سربلند و سلامت باشی در پناه الله
مجنون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
0
0
عجب شیر تو شیری در ملک ایران می بینم !
مبارز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
0
1
سلام متن اصلی نیست به نفع نظام تغییر یافته
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
0
0
من نسخه خطی و قدیمیشو دارم که یه چیزش خیلی برام عجیبه که البته توی اینجا هم سانسور شده
اون قسمت که میگه دجال زاصفهان میبینم
در کل زیاد سر در نیاوردم از شعر اصلی و اسم حکومتا هم همه رو اضافه کردن و توی نسخه اصلی هیچ کدوم نیست
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
0
0
من تمام نظرات دوستان رو خوندم و لازم دیدم که چند نکته ضروری رو در این مورد بگم:اولا:شاه نعمت الله ولی یک عارف کامل و سالک بلله بودند و خداوند هم به چنین بندگانی چشم بصیرت و آینده نگری میبخشد مانند آیت الله قاضی که در دیدار با امام خمینی که آن موقع ۱۵ سال بیشتر نداشتند با احترام بلند میشوند و به او میگوید که در خوزستان جنگ خواهید کرد و سرهای درختان نخل بریده خواهد شد ولی آخر پیروزی با شماست،دوما:منظور از گذشت ۴۰ سال نه اینکه دقیقا همان سال ظهور میشود بلکه منظور شاه ولی بعد از گذشت ۴۰ سال از سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب روند شروع مقدمات ظهور و نشانه های آن تسریع میشود که یکی از نشانه های آن افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا و سر سپردگی آل سعود به اسراییل و غرب است و باید منتظر سال های آینده و نتایج انتخابات آمریکا بود.
علی تقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
1
0
به نام خدا
با عرض سلام خدمت دوستان و دست اندرکاران سایت
اولا اینکه بنده خودم نسخ قدیمی اشعار این عارف بزرگوار را دیده ام و تایید میکنم که تمام ابیات نوشته شده دراین سایت کاملا درست است
ثانیا اینکه شاید تفسیر آقا مهدی عزیز که نظرشان را قبل از نظر بنده در مورد 40 سال نگاشته اند تفسیر درستی باشد
ثالثا خدمت آن دسته از دوستان و هموطنانی که متاسفانه از روی عدم آگاهی و یا بی انصافی با اظهار نظرهای مستقیم یا غیر مستقیم انزجار خود را از انقلاب اسلامی ایران نشان دادند و بدون هر گونه توجه و مطالعه ای دوستان دست اندرکار سایت را مورد هجمه و تهمت قرار دادند عرض مینمایم که : ای هموطنان عزیز اگر مشکلات اقتصادی و فساد اقتصادی زیاد هستاز ماست که بر ماست ایرانی به مجلس و دولت رای داده و ایرانی هم مسئول شده و دارد خیانت میکند
از مریخ یا آمریکا نیامده اند عده ای میگویند چون از فساد اقتصادی خسته شده بودیم که به فلان روحانی رای دادیم
قسم میخورم که دروغ است چون به فاسد ترین آخوندها رای دادند شورای نگهبان و نظام صلاحیت نمیدهد تهدید به آشوب میکند و وقتی هم مجبور به دادن صلاحیت می شوشوبا رای غلطشان کار را خراب میکنند و با آن آخوند فاسدی هم که به او رای داده اند کاری ندارند و به جان آخوندهای درستکار و فقیر می افتند و در وسط خیابان به بهانه های واهی و غیر واقعی و شایعات کاملا ساختگی نقش بر زمین میکنند تحریم هم برایشان بهانه ای شده است کدام تحریم با ارز دولتی غذای سگ وارد میکنند و برای اقلام مصرفی ملت ارز آزاد و کلی احتکار از قبل آقازاده ها
آیا واقعا نمیبینید یا خودتان را به کوچه علی چپ زده اید به نظر بنده روحانیت و انقلاب بهانه است مشکل یک عده باز هم با خود خداست منتها شکل عوض کرده است به خودمان بیاییم آنهایی که کار را خراب کرده اند عوض اینکه سکوت کرده و در پی جبران آن باشند بیشتر از بقیه طلبکارند لطف کنید یقه ما و مقام معظم رهبری و انقلاب را ول کنید و یقه خودتان و مسئولی که به او رای داده اید بگیرید وظایف رهبر در قانون اساسی مشخص است و همچنین وظایف مجلس و دولتِ
خواهشا بروید کمی کتاب بخوانید
ببخشید که مزاحم شدم ولی حق باید گفته میشد التماس دعا
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
0
0
بدون شک همه سلاطین که پا به عرصه حکومت گذاشتن از باز نشر این کتاب یا خواندن آن جلوگیری میکردند بخاطر اینکه دوست داشتن همیشه حکومتشان باقی بماند ..درست چنین مشکلی الانم هست همانطور مفسر ما از نام بردن چهل سعی دارد اصل موضوع رو به جایی دیگر نسبت دهد در صورتی که واقعیت همان چهل سال است پس ما نباید از واقعیت فرار کنیم و خود را از دیگران مستثنا بدونیم ما باید برای همه چیز آماده باشیم
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
0
1
اونکه این شعر رو نوشته فکر کنم خوب حقوق بگیره
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
0
1
اونکه این شعر رو نوشته فکر کنم خوب حقوق بگیره
ناشناس
|
Denmark
|
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
0
0
این نسخه که اینجا نوشته بعد از انقلاب چاپ شده من هم یکیشو دارم قیمتش 15 ریال بود
ناشناس
|
Denmark
|
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
1
0
شاه نعمت الله ولی در قرن هشتم و نهم هجری قمری میزیست اگر به میلادی بگوئیم تولد 1331 میلادی وفات 1429 بیش از یک قرن عمر کرده اگر نسخه خطی که ایشان میفرمایند وجود داشته باشد باید خیییییییلی قیمتی باشدالبته ایشان نوشته اند نسخه متعلق به 1947 است یعنی 5 قرن بعد از وفات وی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
1
0
بعضی از نظرات خنده داره وبعضی نظرات خیلی خنده داروبعضی نظرات خیلی خیلی خنده دار...!!التماس تفکر
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
1
0
سیدنا مولانا سید خامنه ای خدایا رهبرمان را تا ظهور آقا امام فرج حفظ کن خدایا تو از همه داناتری همه چی برای تو آشکار است یا مهدی ادرکنی
ندا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
0
0
دلم میخواد وقتی امام زمان اومد قیافه اینایی که با اینستاگرام ازدین پول درمیارن رو ببینم
تقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
0
0
نامه ای درکتابخانه وزیری یزد موجود است گه امام خمینی از سال 1323 شمسی علما وروحانیون را به قیام دعوت کرده اند ازسال23 تا رحلت امام1367 تقریبا چهل وسه سال قمری می شود وبه عددچهل پیشگویی شاعر نزدیک است
تقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
0
0
نامه ای درکتابخانه وزیری یزد موجود است گه امام خمینی از سال 1323 شمسی علما وروحانیون را به قیام دعوت کرده اند ازسال23 تا رحلت امام1367 تقریبا چهل وسه سال قمری می شود وبه عددچهل پیشگویی شاعر نزدیک است
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
1
0
مگه نمی بینید امام زمان ظهور کرده دکتر سایان.........!
گل باز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
1
0
این شعر را من درست میبینم ناقدان را بی شعور می بینم نقدشان را احمقانه میبینم خودشان کم سواد می بینم
هادی
|
United States
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
1
0
اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
1
0
سرباز مهدی
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
0
0
واژه برقرار با خمینی ابجدشون یکی نیس
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
0
0
دردا و دریغا که در این بازی خونین بازیچه ایام دل آدمیان است
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
0
0
دردا و دریغا که در این بازی خونین بازیچه ایام دل آدمیان است
ناشناس
|
-
|
۰۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
0
0
دوستان اگه با دقت بخونید و زمان و حوصله بزارید جواب سؤالاتتون داخل خود متن هست ... فقط کافیه زود قضاوت نکنین و تجزیه تحلیل کنین مخصوصا قسمتهای وسط و نزدیک آخر رو
ناشناس
|
-
|
۰۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
0
0
دوستان اگه با دقت بخونید و زمان و حوصله بزارید جواب سؤالاتتون داخل خود متن هست ... فقط کافیه زود قضاوت نکنین و تجزیه تحلیل کنین مخصوصا قسمتهای وسط و نزدیک آخر رو
محمد گزل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
0
0
البته هر کس به اندازه شعورش درک می‌کنه.
Mohsen
|
-
|
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
0
0
تفسیرت منو یاد عمو پورنگ انداخت... واقعا هستن کسایی ک این چندیاتو باور کنن.
سرباز گمنام امام زمان
|
Czech Republic
|
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
0
0
این تفسیرات ... از کجا وردی؟؟؟
بعدشم اینکه واژه ی « برقرار» به حروف ابجد، 710 نمیشه.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
0
0
امیدخدا
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
0
0
امیدخدا
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
0
0
امیدخدا
حق جو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
0
0
نسخه خطی جالبی بود که خیلی از تکات را اشکار ساخت. این گویا در زمان ناصر الدین شاه نوشته شده است و می تواند منبع مهمی از پیشگویی ها باشد چون لاقل از زمان بعد از قاجار را بما بدون تحریف خواهد گفت ولی من هر چه گشتم اثری از پیش گویی ندیدم ! اگر شما دیدید لطفا به من هم بگویید چون بسیار جالب خواهد بود. این کتاب حتما به دید ناصرالدین شاه هم رسیده است با ان مدح و ثنای اول ان. ولی پیشگویی کجاست . نکند اساسا وجود ندارد و این نسخه وزین هم این مطلب را ثابت می کند. اگر هم بوده باشد جزو اشعار رسمی شاه نعمت الله نبوده است و معلوم نیست چه کسی آنها را و با چه طریقی عنوان کرده است . نسخه خطی در لینک پایین می باشد. (توضیح: حاشیه نگاری آبی رنگ اخیرا شده و مورد اعتبار نمی باشد) :
https://ia801809.us.archive.org/23/items/DivanShahNematollahSangi1813/Divan-Shah-Nematollah-sangi%201813.pdf
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
0
0
کلا دستکاری شده بسه دیگه کم به نفع خودتون تغییر بدین نسخه ی اصلیش هم هست ولی مردم اگر نسخه ی اصلی رو روکنن هفت جد وابادشون نیست میشن بی سر وصدا ولی اینجوری که اینا تعبیرش کردن نیست توی نسخه ی چیزه دیگه ای تعبیر شده انشالله به وقوع میپیونده انشالا خداوند حامی ما هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
1
1
فصل دلتنگی تمومه دیگه دلتنگی بسه مهدی فاطمه داره از را میرسه
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
0
0
با سلام و احترام

با این پیشگوئی ها در فلسفه جبر و اختیار ،به جبر می رسیم یا اختیار؟
سوال کننده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
0
0
گذشته رو خوب تفسیر می کنید و به شعر نسبت می دیدی ولی برای اینکه ثابت کنید "شهریار" می شه.... کلی عدد 40 رو طول و تفسیر کردید . داداش مجبور نیستید که ...
چرچیل
|
Turkey
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
0
0
من سال 1368 این کتاب را خریدم و خواندم و بعضی از ابیات را هم شما کامل نیاورده‌اید....حال که دوباره تحریم شدیم معلوم نیست بقیه داستان چه خواهد شد!
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۷:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
0
1
چقدر یه آدم میتونه شرف نداشته باشه که یه متنی رو جوری تحریف کنه و ناقص بیاره تا به منظور اصلی خودش برسه. چرا یه بخشی رو حذف کردین؟! واقعا برای چی شما زندگی میکنید؟ خجالت داره به خدا!!!!
باقر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
0
1
سلام.این چیزا رو باور نکنید همش سانسور شده
ناشناس
|
France
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
0
0
همگی بیاین بگردیم و نسخه ها رو جمع آوری کنیم و کنار هم بزاریم و ببینیم چقدر بهم نزدیک هستن .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
0
0
همش چرنده
فریاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
0
0
اونایی که دلشون به قسمت‌های تحریف شده خوشه ،باید بگم شماها که باصوفی وصوفی مسلک ... مولانا ،خیام وجامی وشمس مخالفید ... حالا سنگ پیشگویی نعمت اله ولی رو به سینه می‌زنید؟امیدوارم منجی آخر زمان به اذن خدا بیاد تا هرچی ریاکار وپدر سوخته است دستش رو بشه
ابولفضل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
تنها دلیل تمایز ادمی از حیوان عقل است.دلیل عقب ماندگیمان دلبستن به اینده و توقع داریم کسی بیاید و برایمان کار انجام دهد.مهدی هم که ظهور کند یتر عاقل میخواهد.مهدی وقتی می ایید که عاقل شویم و مومن.شیعه بیدار باش
بهرامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
0
0
حالا ازاین شعر وشاعرش وتفسیراش که بگذریم.راجع به پیشگویی های نوستراداموس هم یه جستجویی بکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
0
0
فکر کنم دجال خود شماها هستین که اینقدر دروغ می گویید و تحریف و جعل می کنید
Momtahen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
0
0
... دروغ گو ها
موسوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
0
0
با عرض سلام واحترام اشعار پیش بینی شاه نعمت الله وجود دارد وایشان عرفی به حق بودند اما در اشعار ایشان جابه جایی اشعار وتحریف صورت گرفته است انچه در تمامی پیش بینی های ایشان به چشم میخورد مصرع اول بیت زیر است :
نایــب مهدی(عج)* آشکـار شـود 954 ســروری را ســـــوار می بینـم
مصرع دوم را مختلف در کتابها اوردند مثلا نوع عالی تبار می بینم وغیره
تفسیر عددی ابجد مصرع اول :
نایب 63+مهدی 59=122 موسوی 122
بدون شک منظور از موسوی امام خمینی است
اشکار 522+شود 310=832
832+122=954
نایب مهدی 122+موسوی 122+خمینی 710=954
وبلاگ بنده :
quranmath.blogfa.com
برای ادامه به وبلاگ حقیر مراجعه فرمائید
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
0
0
کاملا حسابشده نقشه 100ساله رو پيوست کتاب کردن و دارن با برنامه ريژي دقيق انگليس پيش ميرن ...
ناشناس
|
Poland
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
0
0
این پرت و پلا ها چیه....

یعنی خااااااک دو عالم بر سر وشما و این مملکت!

تا کی این جفنگ سرایی های ابلهانه
هههه...


خدا شفاتون بده!

بی عقل های بی شعور نادان و کج و کوله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
0
0
در سال نه ده و هشت که ماه شد بهمن و ماه آمدن نگار
من کرونا میبینم که نهانش کردن از انظار
تا جشن آمدن نگار را برقرار می بینم
غافل از اینکه خلقی را به فنا می بینم
پشت بندش انتخابات می بینم
شب قبلش اعلام کرونا می بینم
تا آنرا بهانه ای برای رای اندک می بینم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)