کد خبر: ۱۴۵۴۱
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۶-14 February 2020
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- سیدمحمد علی آبدار اصفهانی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۴،
۲- فریبا ابوطالبی جوزدانی فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد ۱۱۲۸،
۳ - مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲،
۴ - نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد ۱۱۴۸،
۵ - محمد آذربایجانی فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد ۱۱۵۱،
۶ - مرتضی استکی فرزند علی کد نامزد ۱۱۵۴،
۷ - محمدرضا اسماعیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۸،
۸ - مرتضی اشرفی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۹،
۹ - بدری آقاجانی فشارکی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۹،
۱۰ - محمودرضا آقاخالوئی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۱۷۲،
۱۱ - امید اقبالی فرزند محمود کد نامزد ۱۱۷۴،
۱۲ - رحمان آماده جونقانی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۸۱،
۱۳ - محمد امامی کوپائی فرزند حسین کد نامزد ۱۱۸۴،
۱۴ - علیرضا امامی میبدی فرزند رسول کد نامزد ۱۱۸۵،
۱۵ - مجتبی امینی اسفیدواجانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۵،
۱۶ - جلال امینی فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد ۱۱۹۶،
۱۷ - علی انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد ۱۱۹۸،
۱۸ - حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۱۵،
۱۹ - مهدی بابائی باغبادرانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۶،
۲۰ - منصور باقرصاد رنانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۲۱،
۲۱ - حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۲۴،
۲۲ - امیرحسین بانکی پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکی کد نامزد ۱۲۲۹،
۲۳ - رسول بخشی دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۴،
۲۴ - محمدرضا بکرانی بالانی فرزند حسن مشهور به بالانی کد نامزد ۱۲۴۸،
۲۵ - ابوالحسن بهرام پوری فرزند علی مشهور به بهرامپور کد نامزد ۱۲۵۴،
۲۶ - حسین بهرامی فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد ۱۲۵۵،
۲۷ - امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱،
۲۸ - ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد ۱۲۷۸،
۲۹ - رسول ترکش اصفهانی فرزند جواد کد نامزد ۱۲۸۴،
۳۰ - حسین ترکی افارانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۶،
۳۱ - حبیب اله جان نثاری لادانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴،
۳۲ - شهریار جبل عاملی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵،
۳۳ - مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱۹،
۳۴ - زهرا حاتمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۲۴،
۳۵ - احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۵،
۳۶ - امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸،
۳۷ - علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۶،
۳۸ - جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۸،
۳۹ - علی اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۱،
۴۰ - حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۸۲،
۴۱ - ناصر دهقانی پوده فرزند نورالله کد نامزد ۱۴۸۶،
۴۲ - صدیقه ربیعی فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۹۶،
۴۳ - امیرحسین ربیعی طرئی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۷،
۴۴ - غلامرضا رحیمی طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد ۱۵۱۴،
۴۵ - محمدتقی رفیعی فرزند مرحوم اکبر کد نامزد ۱۵۲۴،
۴۶ - علیرضا ریاحی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۴۵،
۴۷ - علیرضا زمانی فرزند جانقلی کد نامزد ۱۵۴۹،
۴۸ - علیرضا زمانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۱،
۴۹ - مصطفی زمانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۵۲،
۵۰ - امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۴،
۵۱ - علیرضا ساکیانی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۶۱،
۵۲ - مجتبی ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد ۱۵۶۸،
۵۳ - سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضی مشهور به سجادی کد نامزد ۱۵۶۹،
۵۴ - نصرالله سخاوتی لادانی فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتی کد نامزد ۱۵۷۲،
۵۵ - رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۲،
۵۶ - زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد ۱۵۸۵،
۵۷ - سیدعلیرضا سمائی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۵۸۶،
۵۸ - الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۹۴،
۵۹ - ماشاءاله شاه نوش فروشانی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۵۹۸،
۶۰ - عباس شریبی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲،
۶۱ - احسان شریعتی فرانی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۱۴،
۶۲ - احمد شریعتی کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد ۱۶۱۵،
۶۳ - علی شریفی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۱۷،
۶۴ - نرگس خاتون شریفی بوگری فرزند کیومرث کد نامزد ۱۶۲۱،
۶۵ - مجید شریفی قورتانی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۲۴،
۶۶ - احمدرضا شفیعی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۵،
۶۷ - محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۸،
۶۸ - محمدعلی شمس فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۹،
۶۹ - علی شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۴،
۷۰ - زهرا شیخی مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۴۶،
۷۱ - رضا شیرانی بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۶۴۷،
۷۲ - غلامحسین صادقیان رنانی فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد ۱۶۶۲،
۷۳ - نعمت اله صفاهانی عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۶۵،
۷۴ - هاشم صفائی فرزند کریم مشهور به دکتر صفائی کد نامزد ۱۶۶۸،
۷۵ - محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۷۴،
۷۶ - محمد ضیائی فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد ۱۶۷۷،
۷۷ - سیدحمیدرضا طالقانی اصفهانی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۸۱،
۷۸ - مهدی طغیانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۶،
۷۹ - علیرضا طغیانی خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۷،
۸۰ - وحید عباسی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۹۸،
۸۱ - روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۱،
۸۲ - محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد ۱۷۱۴،
۸۳ - مهدی غلامی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۲۵،
۸۴ - محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۲،
۸۵ - سیدمصطفی فتحی شیرازانی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴۴،
۸۶ - محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۲،
۸۷ - مهدی قاسمی علی آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمی کد نامزد ۱۷۵۹،
۸۸ - ابوالفضل قربانی فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد ۱۷۶۵،
۸۹ - رحمت اله قنبری شیخ شبانی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۶۸،
۹۰ - محمدمهدی کاظمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۷۴،
۹۱ - سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۷۷۵،
۹۲ - حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد ۱۷۷۶،
۹۳ - علیرضا کرباس چی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹،
۹۴ - مصطفی کشانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷،
۹۵ - اکبر کشکولی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۸،
۹۶ - علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۷۹۱،
۹۷ - علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو کد نامزد ۱۷۹۲،
۹۸ - نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۷،
۹۹ - مرتضی گلشنی منش فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸،
۱۰۰- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۹۹،
۱۰۱ - محسن محمدمیرزائی بافران فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱،
۱۰۲ - بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲۲،
۱۰۳ - خدایار مختاری کرچگانی فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری - دکترخدایار کد نامزد ۱۸۴۲،
۱۰۴ - حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱،
۱۰۵ - عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۴،
۱۰۶ - رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۶،
۱۰۷ - محمود معلمی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۵۷،
۱۰۸ - عباس مقتدایی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایی کد نامزد ۱۸۶۲،
۱۰۹ - مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۶۹،
۱۱۰ - مجتبی مهرپرور فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۱،
۱۱۱ - منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد ۱۸۸۴،
۱۱۲ - سیدمرتضی موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد ۱۸۹۱،
۱۱۳ - سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۹۴،
۱۱۴ - حسین میرزائی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۹۷،
۱۱۵ - سیداحسان میرمحمدصادقی فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۸۹۹،
۱۱۶ - سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد ۱۹۱۱،
۱۱۷ - مجید نادرالاصلی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱۲،
۱۱۸ - همت علی نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد ۱۹۱۶،
۱۱۹ - حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱۹،
۱۲۰ - مصطفی ناصری سفتجانی فرزند آقا میرزا کد نامزد ۱۹۲۱،
۱۲۱ - زهره نریمانی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۴،
۱۲۲ - مصطفی نصراصفهانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۷،
۱۲۳ - محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸،
۱۲۴ - رضاعلی نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد ۱۹۴۴،
۱۲۵ - حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد ۱۹۴۶،
۱۲۶ - مسعود نیک دستی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۷،
۱۲۷ - مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۸،
۱۲۸ - حسن نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلی کد نامزد ۱۹۵۲،
۱۲۹ - مرتضی هاشمی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۴،
۱۳۰ - علی اکبر وندائی باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائی کد نامزد ۱۹۵۹،
۱۳۱ - مالک یبلوئی خمسلوئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۶۵،
۱۳۲ - محمد یزدانیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶،
۱۳۳ - علی یزدانی کڃوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۹۶۸۳،
۱۳۴ - علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد ۱۹۶۹

در حوزه انتخابابیه شهرستان اردستان نیز اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- پیمان آقائی فرزند جمشید کد ۱۷،
۲- محمود باقری فرزند حسین کد ۱۸،
۳- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد ۲۱،
۴- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد ۲۸،
۵- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد ۴۸،
۶- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد ۵۱،
۷-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد ۵۴


در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد ۱۴۹،
۲- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد ۱۵۲،
۳- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد ۱۵۶،
۴- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد ۱۵۷،
۵- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۸،
۶- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد ۱۶۹،
۷- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۷۱،
۸- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد ۱۷۲،
۹- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد ۱۷۵،
۱۰- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد ۱۸۱،
۱۱- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲،
۱۲- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۷

حوزه انتخابیه فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد ۱۲۴،
۲- محسن عبدالهی فرزند عبدالله کد ۱۲۵،
۳- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد ۱۲۷،
۴- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد ۱۴۵،
۵- اکبر ترکی فرزند اسدا... مشهور به دکتر ترکی کد نامزد ۱۵۱،
۶- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۱،
۷- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹،
۸- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند، ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد ۱۷۲،
۹- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد ۱۷۴،
۱۰- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۱۷۹،
۱۱- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد ۱۸۱،
۱۲- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد ۱۸۲،
۱۳- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی ۱۸۴،
۱۴- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد ۱۸۶،
۱۵- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد ۱۸۷،
۱۶- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد ۱۹۱،
۱۷- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح ا... مشهور به دکتر صالحی کد ۱۹۶،
۱۸- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد ۱۹۷،
۱۹- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر ۱۹۸،
۲۰- مجتبی مومنی فرزند حسن کد ۱۹۵حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- مهدی انصاری فرزند عقیل ۱۴۱،
۲- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی ۱۴۶،
۳- افسانه جباری فرزند حسین کد ۱۴۹،
۴- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری ۱۵۲،
۵- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا... کد ۱۵۴،
۶- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد ۱۵۷،
۷- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه‌ای کد ۱۶۱،
۸- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد ۱۶۲،
۹- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد ۱۶۴،
۱۰- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد ۱۶۸،
۱۱- مهدی رزاق زاده فرزند محمد ۱۶۹،
۱۲- علی رضازاده فرزند خیر ا... کد ۱۷۱،
۱۳- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۵،
۱۴- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا... کد ۱۷۶،
۱۵- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد ۱۷۸،
۱۶- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد ۱۸۱،
۱۷- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد ۱۸۶،
۱۸- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد ۱۹۱،
۱۹- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد ۲۱۵،
۲۰- عباس عسلی فرزند خلیل کد ۲۱۷،
۲۱- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد ۲۴۲،
۲۲- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره‌ای کد ۲۴۵،
۲۳- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد ۲۴۸،
۲۴- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد ۲۴۹،
۲۵- ماشاء ا... مشکینی فرزند یوسف کد ۲۵۱،
۲۶- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد ۲۵۲،
۲۷- محسن نبوتی فرزند حسین کد ۲۵۹،
۲۸- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد ۲۶۱،
۲۹- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا... مشهور به یزدی کد ۲۶۳


حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی ۱۲۴،
۲- حسین ایمانیان فرزند نصرا... کد ۱۴۷،
۳- قدرت ا... خسرو شاهی فرزند اسد ا... کد ۱۵۸،
۴- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد ۱۶۱،
۵- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد ۱۶۴،
۶- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد ۱۷۵،
۷- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد ۱۸۶،
۸- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد ۲۱۷،
۹- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد ۲۱۸،
۱۰- رسول محمدی فرزند اصغر کد ۲۱۹،
۱۱- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد ۲۴۲،
۱۲- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد ۲۴۵،
۱۳- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد ۲۵۶

حوزه انتخابیه مبارکه اسامی به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- سعید خلیلیان فرزند احمد کد ۱۵۷،
۲- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد ۱۵۸،
۳- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد ۱۵۹،
۴- تورج رمضانی فرزند علی کد ۱۶۲،
۵- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد ۱۷۱،
۶- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا... کد ۱۷۲،
۷- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد ۱۷۵،
۸- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد ۱۷۸،
۹- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد ۱۷۹،
۱۰- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد ۱۸۱،
۱۱- اصغر کامران فرزند مهدی کد ۱۸۶،
۱۲- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد ۱۸۷،
۱۳- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد ۱۹۴،
۱۴- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد ۱۹۶،
۱۵- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد ۲۱۴

اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرضا و دهاقان به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد ۱۴۲،
۲- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد ۱۲۷،
۳-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد ۱۲۹،
۴-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد ۱۲۴،
۵- مهدی احمدی فرزند احمد کد ۱۲۵،
۶-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد ۱۲۸،
۷-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد ۱۵۲،
۸-محمد جباری فرزند دوستعلی کد ۱۵۶،
۹-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد ۱۵۷،
۱۰-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد ۱۶۱،
۱۱-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد ۱۶۸،
۱۲-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد ۱۸۵،
۱۳-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد ۱۸۹،
۱۴-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد ۱۹۲،
۱۵-مصطفی کافی فرزند محمد کد ۲۱۸،
۱۶-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد ۲۱۹،
۱۷-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد ۲۴۵،
۱۸-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد ۲۴۹،
۱۹-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله ۲۵۷،
۲۰-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد ۲۶۲اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد ۱۲۴،
۲-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد ۱۲۶،
۳-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد ۱۲۸،
۴-داود امینی فرزند عباسعلی کد ۱۲۹،
۵-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد ۱۴۶،
۶- یاسر خالدی فرزند حسن کد ۱۵۱،
۷-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد ۱۵۲،
۸-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد ۱۵۶،
۹-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد ۱۵۷،
۱۰- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد ۱۵۹،
۱۱-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد ۱۶۲،
۱۲-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد ۱۶۵،
۱۳-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله ۱۷۸،
۱۴-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد ۱۸۱،
۱۵-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد ۱۸۲،
۱۶-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد ۱۸۴،
۱۷-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد ۱۸۵،
۱۸- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد ۱۸۶،
۱۹-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد ۱۸۹،
۲۰- عباس قربیان فرزند علیرضا کد ۱۹۱،
۲۱-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد ۱۹۴،
۲۲-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد ۱۹۷،
۲۳-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد ۲۱۶،
۲۴-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد ۲۴۵


اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرستان گلپایگان و خوانسار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱ مهدی باسمچی فرزند تیمور کد ۱۴۵،
۲- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد ۱۴۶،
۳ - سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد ۱۴۶،
۴- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد ۱۴۷،
۵- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد ۱۵۲،
۶- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد ۱۶۴،
۷- تورج غیاثی فرزند ایراج کد ۱۶۵،
۸-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد ۱۶۷،
۹- علی فیروزی فرزند نادعلی کد ۱۶۹،
۱۰- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد ۱۷۹،
۱۱- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد ۱۸۱،
۱۲- محمد معینی فر فرزند عباس کد ۱۸۴،
۱۳- مهدی منعمی فرزند رضا کد ۱۸۶،
۱۴- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد ۱۸۷،
۱۵- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد ۱۹۱،
۱۶- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد ۱۹۴،
۱۷- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد ۲۱۲،
۱۸- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد ۱۹۶

اسامی حوزه حوزه انتخابیه لنجان به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴،
۲-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد ۱۴۵،
۳-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد ۱۵۱،
۴-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد ۱۵۴،
۵-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد ۱۵۸،
۶-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۹،
۷-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۷۱،
۸-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد ۱۸۵،
۹-سید، ولی ا... شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد ۱۸۷،
۱۰-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد ۱۸۹،
۱۱-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱،
۱۲-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۵،
۱۳-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد ۲۱۲،
۱۴-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد ۲۱۷،
۱۵-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۱۹،
۱۶-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد ۲۴۶،
۱۷-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد ۲۴۹،
۱۸-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۵۴،
۱۹-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد ۲۶۱،
۲۰-میثم مهدی یار فرزند نصر ا... مشهور فوقیانی ریزی کد ۲۶۸،
۲۱-روح ا... نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد ۲۷۱،
۲۲- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد ۲۷۴،
۲۳- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد ۲۷۵

اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه خمینی شهر به شرح ذیل اعلام شده است:
۱- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد ۱۲۴،
۲- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد ۱۲۶،
۳- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی ۱۲۷،
۴- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد ۱۵۱،
۵- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد ۱۵۶،
۶- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد ۱۶۱،
۷-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد ۱۶۵،
۸-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد ۱۷۱،
۹- عباس سرمست فرزند رضا کد ۱۷۲،
۱۰- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد ۲۵۷،
۱۱- مجید صادقی فرزند رضا کد ۱۷۹،
۱۲- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد ۱۸۵،
۱۳- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد ۱۹۱،
۱۴- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد ۲۱۷،
۱۵- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد ۲۱۶،
۱۶-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد ۲۴۸،
۱۷- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد ۲۴۶،
۱۸- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد ۲۵۱

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک به شرح ذیل اعلام شده است:
۱-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد ۱۵،
۲- محمود اشکستانی فرزند علی کد ۱۶،
۳- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد ۱۷،
۴- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد ۱۹،
۵-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد ۲۷،
۶-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد ۲۸،
۷-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد ۴۲،
۸-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد ۵۲،
۹- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد ۵۴،
۱۰- محمد رضا فردین فرزند حسین کد ۵۶،
۱۱- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد ۵۸،
۱۲-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد ۵۹،
۱۳-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد ۶۴،
۱۴-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد ۶۵،
۱۵-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد ۶۷

حوزه انتخابیه فلاورجان:


-1 غلامعباس جوانمردی فرزند شکرالله
-2 بهنام طالبی طادی فرزند ذبیحالله
۶- حسن محمدی فرزند علی
-4 سیدناصر موسوی لارگانی فرزند سیدمهدی
-5 اصغر هدایت فرزند عباسعلی
برچسب ها: لیست کامل داوطلبان نمایندگی در استان اصفهان ، انتخابات یازدهم مجلس در اصفهان ، سیدمحمد علی آبدار اصفهانی ، فریبا ابوطالبی جوزدانی ، مجید اجل لوئیان ، نیره اخوان بیطرف ، محمد آذربایجانی ، مرتضی استکی ، محمدرضا اسماعیلی ، مرتضی اشرفی ، بدری آقاجانی فشارکی ، محمودرضا آقاخالوئی ، امید اقبالی ، رحمان آماده جونقانی ، محمد امامی کوپائی ، علیرضا امامی میبدی ، مجتبی امینی اسفیدواجانی ، جلال امینی فرد ، علی انصاری طادی ، حسین ایزدی گارماسه ، مهدی بابائی باغبادرانی ، منصور باقرصاد رنانی ، حسن باقری ، امیرحسین بانکی پور فرد ، محمدرضا بکرانی بالانی ، ابوالحسن بهرام پوری ، حسین بهرامی ، امیرحسین پیش خوان ، ناهید تاج الدین ، رسول ترکش اصفهانی ، حسین ترکی افارانی ، حبیب اله جان نثاری لادانی ، شهریار جبل عاملی ، مهشید چنگیز ، زهرا حاتمی ، احسان حجت پناه ، امین حسن زاده ، علیرضا حیدریان دولت آبادی ، جعفر خاوری ، علی اکبر داستانپورحسین آبادی ، حسن داوری دولت آبادی ، ناصر دهقانی پوده ، صدیقه ربیعی ، امیرحسین ربیعی طرئی ، غلامرضا رحیمی طالخونچه ، محمدتقی رفیعی ، علیرضا ریاحی ، بشار اسد رفیعی میاندشتی فرزند مجید ، علیرضا زمانی فرزند جانقلی ، مصطفی زمانی ، امیرحسین زندی آتشبار ، علیرضا ساکیانی ، مجتبی ستوده نیک ، ۵ سیداحمد سجادی جزی ، نصرالله سخاوتی لادانی ، رضا سعادت نیا ، زهرا سعیدی مبارکه ، سیدعلیرضا سمائی ، الهه سادات شاه برخوردار ، ماشاءاله شاه نوش فروشانی ، عباس شریبی ، احسان شریعتی فرانی ، احمد شریعتی کمال آبادی ، علی شریفی ، نرگس خاتون شریفی بوگری ، مجید شریفی قورتانی ، احمدرضا شفیعی ، محمدرسول شمس ، محمدعلی شمس ، علی شیخ ابومسعودی ، زهرا شیخی مبارکه ، رضا شیرانی بیدآبادی ، غلامحسین صادقیان رنانی ، نعمت اله صفاهانی عمروآبادی ، هاشم صفائی ، محمدحسین صفری قهساره ، محمد ضیائی ، سیدحمیدرضا طالقانی اصفهانی ، مهدی طغیانی ، علیرضا طغیانی خوراسگانی ، وحید عباسی ، روح اله عباسیان جزی ، محمد عسگری ، مهدی غلامی ، محمدرضا فلاح ، سیدمصطفی فتحی شیرازانی ، محمد قادری ، مهدی قاسمی ، ابوالفضل قربانی ، رحمت اله قنبری شیخ شبانی ، محمدمهدی کاظمی ، سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی ، ۹ حسن کامران دستجردی ، علیرضا کرباس چی ، مصطفی کشانی ، اکبر کشکولی ، علیرضا کمالیان ، علیرضا کوچکی ایده ، نرجس گلشن ، مرتضی گلشنی منش ، فریبا گودرزی ، محسن محمدمیرزائی بافران ، بهمن محمدی ، خدایار مختاری کرچگانی ، حمزه مصیب زاده ، عباس مظاهری ، رحیم معززی حاجی لاری ، محمود معلمی ، عباس مقتدایی خوراسگانی ، مهدی منتظری قهجاورستانی ، مجتبی مهرپرور ، منوچهر مهروی پور ، سیدمرتضی موسوی احمدآبادی ، سیدمجید موسویان احمدابادی ، حسین میرزائی ، سیداحسان میرمحمدصادقی ، سیدحسین میرمهدی ، مجید نادرالاصلی ، همت علی نادری دره شوری ، حسن ناصح ، مصطفی ناصری سفتجانی ، زهره نریمانی ، مصطفی نصراصفهانی ، حسن نصری ، رضاعلی نوروزی ، حسن نیک آئین ، مسعود نیک دستی ، مهدی نیک نهاد ، حسن نیلی احمدآبادی ، مرتضی هاشمی ، علی اکبر وندائی باصری ، مالک یبلوئی خمسلوئی ، محمد یزدانیان ، علی یزدانی کڃوئی ، علی یوسف پور ، حوزه انتخابابیه شهرستان اردستان ، پیمان آقائی ، محمود باقری ، احمد بخشایش اردستانی ، علی خادم مرتضوی ، سید صادق طباطبایی نژاد ، محمدحسن فروزان فر ، محمد علی محمودی قهساره ، در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار ، جهانشاه جهانگیری پور ، حسین علی حاجی دلیگانی ، سید علی حسینی ، باقر حیدری ، بهنام خدا دوست ، سید میلاد سید شمالی ، علی شانظری گرگابی ، اسماعیل شاه نظری ، احمد رضا شیرانی بیدآبادی ، امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین ، علیرضا عبدالهی نجف آبادی ، مهدی نیرومند ، حوزه انتخابیه فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت ، کمال احمدی ، محسن عبدالهی ، تقی اسدی ، سکینه بابایی چیگانی ، اکبر ترکی ، علی خسروی ، محمد علی زرگرزاده اصفهانی ، محمد علی سواد کوهی موگویی ، رسول سواری ، محسن صالحی ، اعظم صالحی رزوه ، جمشید صفری ، حسین عابدی مدیسه ، محمد عرب چادگانی ، علیرضا علیمحمدی ، غلامرضا کریمی ، حسین محمد صالحی دارانی ، عیسی محمود صالح ، رضا علی معصومی خلجی ، مجتبی مومنی ، حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل ، مهدی انصاری ، حسین علی پورمدنی ، افسانه جباری ، محسن چتری بیدگلی ، حمیدر ضا حاج عباسی ، محمد حسین پور ، حسین حنطه ، محبوبه خدادادی زاده مهابادی ، سید علی خوارزمی ، حمید رضا دهقانی ، مهدی رزاق زاده ، علی رضازاده ، زهرا روحی نوش آبادی ، حسن زاهدی بیدگلی ، سید جواد ساداتی نژاد ، امید سبحانی مفرد ، محمد حسین سلیمانی تبار ، سعید شیخ ارانی ، ابوالفضل عباسی دری ، عباس عسلی ، زهرا فخاریان کاشانی ، حسین فخره ، علی قنبری کاشانی ، ابراهیم کشاورز ، ماشاء ا... مشکینی ، سید احمد مصطفوی کاشانی ، محسن نبوتی ، محمد رضا نجفی ، حسین یزدی جوشقانی ، حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون ، ابوالفضل ابوترابی ، حسین ایمانیان ، قدرت ا... خسرو شاهی ، محسن خسروی نجف آبادی ، علی اکبر دادخواه ، احمد زمانی قراقوشی ، علیرضا عباسی ، یحیی کیانی ، ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی ، رسول محمدی ، سید ابوالحسن مطلبی ، سید میثم معنوی ، علی ناظمی آشتی ، حوزه انتخابیه مبارکه ، سعید خلیلیان ، مهدی رجبی وینجی ، منصور رحیمی ، تورج رمضانی ، علی شهریاری طالخونچه ، مجید شیخی مبارکه ، پروین صالحی مبارکه ، مهدی عطایی ، مصطفی علیرضایی دیزیچه ، علی فخری فخرآبادی ، اصغر کامران ، ارشاد کاویانی مبارکه ، علی اکبر مالکی ، باقر محمد زاده شاه کوچکی ، رمضان نادری ، اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرضا و دهاقان ، محمدرضا آقایی ، محمدرضا آقاجانیان ، سعید آقاسی ، باقر ابراهیمی ، مهدی احمدی ، علی اصغر آقالر ، حبیب الله بهرامی ، محمد جباری ، سید علی حجازی دهقانی ، یعقوب حمیدی ، مسعود رحمتی ، علی شمسبگی ، محمد حسین صادقی ، محمد علی ضیایی ، مصطفی کافی ، سمیه کریمی ، فضل الله کفیل ، سمیه محمودی ، سید محسن میر بد ، سید محمد حسین نواب ، اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر ، جواد ابراهیمی ، علیرضا احمدی ، علیرضا ادائی خضری ، داود امینی ، اسماعیل تکیه سادات ، یاسر خالدی ، مسعود رضا خالقی ، مجید دادرس خالدی ، محمدرضا ربیعی طرئی ، غلامعلی رسولی ، علی رضا روحی علیائی ، شمسی سعیدی ، علی اصغر طیبی رهنی ، رسول عسگریانی ، سید مهدی علیزاده طباطبایی ، حمیدرضا غلامزاده نطنزی ، رضا غفاری مقدم قمصری ، محمود رضا فقیهی سرشکی محمد ، رحمت الله فیروزی پوربادی ، عباس قربیان ، ابوالفضل کلثومی بادی ، محمد گیوه چیان ، غلامرضا محمدی سده ، مهدی نوروزعلیائی ، اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه شهرستان گلپایگان و خوانسار ، مهدی باسمچی ، علی بختیار ، سید مسعود خاتمی ، عباس داودوندی ، محمدرضا زالی ، امیر هوشنگ علایی ، تورج غیاثی ، ایوب فصاحت ، علی فیروزی ، روح الله مرجانی ، احمد مشایخی ، محمد معینی فر ، مهدی منعمی ، سید تقی میر اسماعیلی ، سید مسعود میرصانع ، سید محمد حسین میرمحمدی ، راضیه وثوقی ، سید عباس یازاج ، اسامی حوزه حوزه انتخابیه لنجان ، یونس احمدی ، محمد علی باتوانی ، اکبر پولادی باغبادرانی ، محمد جمالی ، سیاوش حسنی ، سلمان ذبیحی ریزی ، حسین رجایی ریزیز ، برومند شهبازی ، سید ولی ا... شهیدی ریزی ، حسن صالحی ، علی صادقی ، مهدی طاهری سده ، سید مسعود عبدالهی موسوی ، سید محمد نبی فاطمی ، الیاس قربانی ، عیار کریمی ، عبد الرسول کریمی ریزی ، بهمن محمدی زرد خشویی ، طیبه مظفری بوحمیدی ، میثم مهدی یار ، روح ا... نقدی پور بیرگانی ، رحیم هدایتی چرمهینی ، محمد یزدانی کچویی ، اسامی نامزدهای حوزه انتخابابیه خمینی شهر ، حمیدرضا ابراهیمی خوزانی ، سید محمد ابطحی فروشانی ، علیرضا اسدی ، حمیدرضا حقیقی امین آبادی ، سید محمد خلیلی ، محسن رضایی آدریانی ، علیرضا دینانی ، مرتضی سالمی خوزانی ، عباس سرمست ، محمد صابر شاه نوش فروشانی ، محمد طاهری اندانی ، امید عموشاهی فروشانی ، سید حسین مجیدی درچه ، محمدهادی ملاکریمی خوزانی ، سید محمد موسوی اندانی ، عبدالرحیم مهرابی ، محمدتقی نقدعلی ، اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک ، الهام آزاد ، محمود اشکستانی ، ۳- مجتبی اقبال ، قدمعلی بافرانی ، سیدحمید جوشقانی نایینی ، حسین حسنی بافرانی ، غلامرضا رضایی ، حبیب الله عرب بافرانی ، کوکب فائز ، محمد رضا فردین ، محمدرضا فیروزی ، سید مصطفی قاضوی ، سید علی مرتضوی نصیری ، محمدرضا مفیدیان نایینی ، سید جعفر موسوی نیستانکی ، حوزه انتخابیه فلاورجان ، غلامعباس جوانمردی ، بهنام طالبی طادی ، حسن محمدی ، سیدناصر موسوی لارگانی ، اصغر هدایت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ