کد خبر: ۱۲۶۲۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۴-16 November 2019
چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی نمایید:
برق مشعل
مسیر سوخت (شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)
وضعیت کلیدها روی پنل کنترل
از طرف دیگر، سرویس و نگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشک و لطیف آن را تمیز می کنیم
اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
الکترود ها را به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم

علت خاموش شدن مشعل دیگ بخار بلافاصله پس ازروشن کردن  چیست ؟

-چشم الکتریکی کثیف است
-در مسیر نور شعله و چشم الکتریکی مانع قراردادرد
- اتصالات الکتریکی محکم نیست
- اتصالات الکتریکی در مدار چشم الکتریکی بر عکس بسته شده است
- جریان در یافتی چشم الکتریکی کم است
- نسبت سوخت و هوا مناسب نیست و شعله کامل ایجاد نمی شود
- اتصالات روی پایانه پمپ صحیح یا محکم نباشد
- شیر تغذیه ورودی آب به دیگ بسته یا اشکال داشته باشد
- دستگاه کنترل کننده سطح آب اشکال داشته باشد
- اتصالات الکتریکی دستگاه کنترل کننده سطح آب صحیح یا محکم نباشد
- شناور گیر کرده باشد
- شیر زیر دستگاه کنترل کننده سطح آب باز نباشد ( در دیگ های با ظرفیت بالا )
- کنتاکتور پمپ آب اشکال داشته باشد
- اتصالات صحیح نباشد
- رله اضافه بار مربوطه عمل کرده باشد
- فیوز در مدار قدرت پمپ سوخته باشد


شماره

عیب

علت

چگونگی رفع عیب

1

کافی نبودن فشار

کم بودن فشار شبکه گاز

از تنظیم خارج شدن کلید فشار گاز و یا معیوب شدن آن

کثیف شدن فیلتر

با شرکت گاز برای تنظیم فشار گاز تماس بگیریم

کلید را تنظیم و یا تعویض کنیم

فیلتر را تمیز کنیم

2

کار نکردن موتور در حالت بسته بودن اتصال برق

خراب بودن کلید فشار هوا

وجود اشکال در مشعل یا سیم کشی

خراب بودن خازن موتور

خراب بودن رله مشعل

خراب بودن موتور

 

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

کلید مشعل را تنظیم کنیم و یا سیم کشی مشعل را بررسی و اشکال آن را رفع کنیم

موتور را تعویض کنیم

3

کار نکردن موتور به علت باز بودن مدار برق مشعل

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز مخصوص شعله

وجود اشکال در سیم کشی موتور به پایه رله

تنظیم نادرست اکوستات

معیوب بودن کلید فشار هوا

فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم

فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم

سیم کشی موتور را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

4

کار نکردن درست مشعل

از تنظیم خارج شدن کلید فشار هوا یا خراب شدن آن

 

کلید فشار هوا را تنظیم یا تعویض کنی

5

ریست شدن رله چند ثانیه پس از تشکیل شعله

کثیف یا معیوب بودن میله یونیزاسیون

متصل نشدن بدنه مشعل به زمین

برعکس بودن اتصال فاز و نول به پایه

وضعیت میله یونیزاسیون و مدار آن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

رله را تعویض کنیم

اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم

فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم

6

جرقه زده نشدن

اتصال کوتاه شدن الکترودهای جرقه و یا خراب بودن آن

معیوب شدن کابل های جرقه

خراب شدن ترانسفورمر جرقه

خرابی رله

الکترودها را تنظیم یا تعویض کنی

کابل های جرقه را تنظیم کنی

ترانسفورمر جرقه را تعضویض کنی

رله را تنظیم کنی

 

7

خاموش شدن مکرر مشعل در حین کار

تنظیم نبودن شعله

زیاد بودن فاصله بین الکترودها

باز نشدن گاز شیر مغناطیسی و درست عمل نکردن ترانسفورمر جرقه

جریان گاز و هوا را تنظیم کنیم

فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم

ولتاژ را حتی الامکان تقویت کنیم

8

جرقه زده نشدن در عین حال که بادزن مشعل مدام کار می کند

خراب شدن سرو موتور

معیوبی رله

گیر کردن دریچه هوای مشعل

سرو موتور را تعویض کنی

رله معیوب را تنظیم کنی

دریچه هوای مشعل را رفع گیر کنی

9

پس زدن شعله

وجود اشکال در سیستم جرقه زنی

نیاز به گاز یا هوا بیش از مقدار لازم

الکترودها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم

اتصال کابل جرقه به الکترودها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنیم و اگر اتصال بدنه کرده است آن را برطرف کنیم

گاز یا هوا را بررسی و تنظمی کنیم

10

زیاد بودن صداق احتراق

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن مقطع دودکش یا گرفتگی داشتن آن

درست نبودن نسبت هوا و گاز در سوخت

کوچکی بادزن

دیگ و دودکش را تمیز کنی

دودکشی با مقطعی مناسب انتخاب کنی

نسبت هوا و گاز را تنظیم کنی

بادزن مناسبی انتخاب کنی

11

زیاد بودن صدای مشعل

لق خوردن دریچه تنظیم هوا

محکم نبودن دریچه تنظیم هوا در جای خود

نصب نادرست موتور در جای خود

معیوبی یاتاقان های موتور

لقی دریچه را برطرف کنیم

بادزن را در جای خود محکم کنیم

موتور را درست نصب کنیم

یاتاقان های موتور را تعویض کنیم

 

12

کار نکردن موتور

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز برق شعله

وجود اشکال در سیم کشی برق ویا کلید برق

خرابی رله

درست کار نکردن اکوستات یا ترموستات

نچرخیدن بادزن

سوختن الکتروموتور و یا خرابی خازن آن

قطع بودن سیم کشی موتور به پایه رله

فیوز را تعویض کنی

کلید برق و یا سیم کشی برق مشعل را بررسی و اصلاح کنی

رله خراب را تعویض کنی

اکوستات یا ترموستات را بررسی و در صورت نیاز تعویض می کنی

بازردن را بررسی و گیر آن را برطرف می کنی

الکتروموتور سوخته یا خازن را تعویض می کنی

سیم کشی موتور به پایه رله قطع شده را وصل می کنی

13

جرقه زده نشدن با کار کردن موتور

تمام شدن گازوییل در منبع

کشیده شدن لوله مکش پمپ هوا یا داتشن گرفتگی در آن

گرفتگی نازل

کثیفی فیلتر

فاصله زیاد الکترودها

قطع بودن اتصال جرقه زن به پایه لره

معیوبی ترانسفورمر جرقه

معیوبی الکترودها

اتصال بدنه الکترودها

اگر گازوییل در منبع تمام شده باشد، آن را پر می کنیم

لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد، مکان سوراخ را پیدا کرده و برطرف کردن گرفتگی آن

نازل را باز می کنیم و تمیز می کنیم

فیلتر را تمیز می کنیم

فاصله الکترودها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله آن را تنظیم می کنیم

اتصال جرقه زن به پایه را وصل می کنیم

الکترودهای معیوب را تعویض می کنیم

الکترودهای اتصال یافته را جدا می کنیم و اتصال را برطرف می کنیم

14

مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود

کشندگی لوله مکش پمپ هوا یا گرفتگی آن
سوراخ داشتن لوله ها و شیرها
تمام شدن سوخت

سرواخ را پیدا کرده و برطرف می کنی

منبع گازوئیل را بررسی و پر می کنی

15

پودر شدن نامناسب سوخت و کوتاه و نامنظم بودن شعله

گرفتگی نازل

کافی نبودن فشار برای پودر کردن سوخت

نازل را تمیز می کنیم

اگرفشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد، پمپ را بررسی می کنیم. ممکن است چرخ دنده های آن فرسوده باشند، آن ها را تمیز می کنیم

فیلتر کثیف شده آن را تمیز می کنیم

اگر پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و آن را درست می کنیم

اگر منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد، آن را به حد مجاز برسانیم

اگر سیستم دولوله ای است، شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است،آن را سرجایش بگذاریم

16

صدای احتراق زیاد است

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن یا گرفتگی مقطع دودکش

تنظیم نبودن یا کاملا باز بودن دمپر دودکش

بزرگی یا کثیفی نازل و یا درست نبودن زاویه اش

بیش از حد جلو رفتگی نازل

درست نبودن فشار پمپ گازوییل

مناسب نبودن مخلوط هوا و گازوییل

دیگ و دودکش را تمیز می کنی

با دودکش مناسب تعویض و گرفتگی را رفع کنی

دمپر دودکش را تنظیم کنی

با نازل مناسب تعویض کنی

نازل را در جای مناسب قرار دهی

فاشر پمپ گاز را اصلاح می کنی

دریچه هوا و دبی پمپ را تنظیم می کنی

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان