کد خبر: ۱۲۴۱۵
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۵-28 October 2019
فهرست مندرجات:
هدف
بخش اول  :  مشخصات مجتمع مسکونی
بخش دوم :  تشکیلات و اداره امور مجتمع
هدف : 
ایجاد محیطی مناسب برای حسن همجواری ، تفاهم و دوستی بین ساکنان بلوک 2 به منظور مدیریت و اداره امور رفاهی و خدماتی ساختمان، تاسیسات و سایر مشاعات مجتمع با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تملک آپارتمان ها.
بخش اول : مشخصات مجتمع مسکونی
ماده 1
1-1 : مجتمع فوق الذکر به نام مجتمع بلوک 2 در فاز 2 شهرک اکباتان می باشد که در این اساسنامه به اختصار "مجتمع" نامیده می شود. این تشکیلات مطلقاً غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و از اجتماع مالکان آپارتمان های مجتمع تشکیل گردیده وهزینه اداره آن ازطریق شارژدریافتی از ساکنین مجتمع وسایردرآمدهای حاصله تامین می گردد.
تبصره : مکان مجتمع واقع در شهر تهران – شهرک اکباتان فاز 2 بلوک 2 می باشد.
ماده 2
کلیه مواد تبصره ها و آئین نامه های الحاقی این اساسنامه با استفاده از قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مربوطه تدوین و برای کلیه مالکان و ساکنان مجتمع از هر حیث لازم الاجرا و تعهد آور است.
ماده 3 
مختصات مجتمع شامل ، آپارتمان ها ، انباریها و پارکینگ های اختصاصی و مشترک و سایر واحدها و مشاعات  موجود (اعم از فضای سبز، فضاهای مرتبط با تاسیسات، خانه فرهنگ، سالن اجتماعات، کلاسهای آموزشی و دفاتر ارکان بلوک و ...) است که جزء لاینفک اساسنامه است.  

ماده 4
افزایش فضای عمومی ، تاسیسات و تجهیزات که مبتنی بر نیاز مبرم مالکان باشد با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد پذیرفت، بدیهی است فهرست آنها با رعایت مادده 3 به این اساسنامه اضافه میگردد.
بخش دوم : ارکان و تشکیلات اجرایی مجتمع
ماده 5 – ارکان مجتمع
ارکان مجتمع عبارتند از :
1- مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)
2- هیئت مدیره
3- بازرسان
4- داوران
5- شورای ساکنان
تبصره : انجام وظایف هیئت‎ مدیره، بازرسان ، شورای ساکنان و هیئت داوران افتخاری است .

ماده 6 -  ارکان تشکیلات اجرایی:
ارکان تشکیلات اجرایی عبارتند است از :
1- مدیرعامل 
2- حسابدار
3- صندوقدار

فصل اول – مجامع عمومی 

ماده  7 -  مجمع عمومی عادی سالیانه 
مجمع عمومی از گردهمائی مالکان یا نماینده قانونی آنان تشکیل می گردد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مجتمع می باشد.
تبصره 1: نماینده مالک شخصی است که برای شرکت در مجمع عمومی معرفی میشود. معرفی نامه باید کتباً به تایید هیئت مدیره برسد، ضمناً هر مالک فقط یک نفر نماینده به هیئت مدیره معرفی مینماید.
تبصره 2: هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی باشند فقط یک نفر با معرفی نامه یا وکالتنامه معتبر و با تائید هیئت مدیره از طرف آنان در مجمع عمومی شرکت می‎نماید.
تبصره 3 : هر شخص حداکثر نمایندگی 1 نفر از مالکان را عهده دار خواهد بود. 
تبصره 4 : در صورتیکه مالک قسمت اختصاصی ، شخصیت حقوقی باشد ، نماینده او طبق قوانین مربوطه به عنوان نماینده شخص حقوقی معرفی خواهد شد. 

ماده 8
8-1: مجمع عمومی عادی (سالیانه) به دعوت رئیس هیئت مدیره و حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال در محل مجتمع یا هر محل دیگری که هیئت مدیره مناسب بداند، تشکیل خواهد شد. 
8-2 : دعوت به مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تاریخ برگزاری و با استفاده از اطلاعیه روی تابلوی اعلانات، درج در فضای مجازی، ارسال نامه به درب منازل و یا هر وسیله دیگری که در اختیار باشد، انجام می گردد. هر یک از موارد فوق به تنهایی کفایت می نماید.
تبصره 1 :  مجمع عمومی بایستی در هر سال حداقل یکبار تشکیل شود. در هر صورت تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید،  هیئت مدیره قبلی کماکان مسئولیت اداره بلوک را عهده دار خواهد بود ودر صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی ، نهایتا تصمیمات مقتضی در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می گردد. 
تبصره 2 : هیئت مدیره می تواند در شرایط خاص و پیش بینی نشده و یا حوادث غیرمترقبه از مهلت حداکثر یکماه استفاده نماید و مجمع عمومی را تا پایان مرداد ماه همان سال بتعویق اندازد.
تبصره 3 : مهلت حداکثر یکماهه فقط برای یکبار قابل استفاده است و در پایان مهلت مذکور جلسه مجمع عمومی باید تشکیل شود. 
ماده  9  
به استناد ماده 6 قانون تملک آپارتمانها و ماده 8 آئین نامه اجرایی آن برای رسمیت مجمع عمومی در اولویت اول حضور مالکان بیش از نصف مساحت آپارتمانها و در اولویت دوم حضور نصف بعلاوه یک مالکان آپارتمانها و یا نماینده قانونی آنها ضروری میباشد. در صورت عدم حصول حد نصاب در جلسه اول، جلسه دوم برای 15 روز بعد تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 10 - اداره مجامع عمومی 
10-1 : در ابتدای جلسه مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر توسط حاضرین انتخاب و رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام می گردد. رئیس مجمع موظف است جلسه را مطابق با دستور جلسه اعلامی از سوی هیئت مدیره اداره نماید.
10-2 : مذاکرات مجامع عمومی طی صورتجلسه ای تنظیم و به امضاء رئیس و منشی و ناظرین خواهد رسید. ضمناً اسامی مالکان یا قائم مقام و نماینده آنان در فهرست جداگانه ای یادداشت و پس از امضاء آنان به تائید رئیس مجمع ، منشی و ناظرین رسیده، منضم به صورتجلسه خواهد شد. 
ماده 11 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی  
11-1 : انتخاب هیئت مدیره، بازرسان و شورای ساکنان، داوران و عزل آنها و رسیدگی به عملکرد آنها.
11-2 : تایید و تصویب برنامه فعالیت ها و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای یکسال شمسی که از اول فروردین ماه شروع و آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد. 
11-3 : اتخاذ تصمیم برای انجام کارهای کلی در جهت زیباسازی محیط و تامین رفاه و آسایش عمومی به ترتیبی که منطبق با اهداف مندرج در این اساسنامه باشد.
11-4 : رسیدگی و تصویب یا رد ترازنامه مالی و گزارش عملکرد سال گذشته پس از استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و خزانه دار
11-5 : در صورت عدم تصویب ترازنامه مالی هیئت مدیره باید با استخدام حسابدار رسمی بررسی لازم را انجام دهد و نظر حسابدار باید به صورت کتبی به هیئت مدیره تسلیم شود و در مجمع عمومی فوق العاده ای که حداکثر یکماه پس از دریافت گزارش حسابدار رسمی منعقد می شود  نظر خود را اعلام  و مجمع عمومی تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.
تبصره : مالکان علاقمند می توانند یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره مراجعه و ترازنامه و گزارشها را مطالعه نمایند و همچنین هیئت مدیره موظف است ترازنامه  گزارشهای مالی را در تابلوی اعلانات مجتمع و یا سایت در موعد مذکور الصاق نمایند.
ماده 12 
تصمیماتی که در مجمع عمومی مطابق مقررات این اساسنامه اتخاذ می گردد نسبت به مالکان غایب و مخالف نیز نافذ و لازم الرعایه بوده و باید به وسیله هیئت مدیره بلافاصله ضمن نصب در تابلو اعلانات مجتمع، و در صورت لزوم به دستگاه‎های ذیربط و ذیصلاح اطلاع داده شود .
تبصره :  بحث در موضوعات خارج از دستور جلسه در مجامع عمومی ممنوع است.
ماده 13   مجمع عمومی فوق العاده    
مجمع عمومی فوق‎العاده در شرایط اضطراری و مشروح در موارد زیر تشکیل می‎گردد:
13-1 : مجمع عمومی فوق‎العاده در اولین جلسه و با حضور هر تعداد از مالکان رسمیت می‎یابد و سایر شرایط آن مشابه مجمع عمومی عادی است.
13-2 : بنا به درخواست هیئت مدیره یا درخواست کتبی حداقل یکی از بازرسان به همراه  ده درصد مالکان، هیئت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‎العاده را ظرف مدت 20 روز تشکیل دهد.
 13-3 : در صورتی که هیئت ‎مدیره ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای افراد فوق‎الذکر در بند فوق مجمع عمومی فوق‎العاده را تشکیل ندهد، تشکیل جلسه راساً بوسیله درخواست‎کنندگان به عمل خواهد آمد.
13-4 : در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به هر دلیلی از هیئت‎ مدیره خارج شوند، در این شرایط، باقی‎مانده اعضای هیئت ‎مدیره، مجمع عمومی فوق‎العاده را ظرف مدت 20 روز تشکیل می‎دهند. 
13-5 : در شرایطی که هیئت ‎مدیره به هر دلیلی فاقد بازرس مالی باشد در کمتر از 20 روز هیئت ‎مدیره بایستی مجمع عمومی فوق‎العاده را برگزار نمایند.
13-6 : در صورت عدم تحقق تبصره 1 ماده 8 اساسنامه، بازرسان و شورای ساکنان ظرف مدت 15 روز جلسه مجمع عمومی فوق‎العاده را تشکیل می‎دهند.

ماده 14  - وظایف مجمع عمومی فوق‎العاده 
14-1 : تصمیم‎گیری در خصوص تغییرات اساسنامه.
14-2 : تصمیم گیری در خصوص موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده منظور شده باشد.

فصل  2 - هیئت مدیره 
ماده 15- هیئت مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‎البدل که با اکثریت آرائ کتبی و مخفی حاضرین در جلسه مجمع عمومی از بین مالکان به مدت دو سال انتخاب می‎شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت‎مدیره بلامانع می‎باشد.
تبصره 1- اگر مالک آپارتمان نخواسته باشددر کاندیداتوری شرکت نماید همسر او می‎تواند به عضویت هیئت مدیره و یا بازرسان و شورای ساکنان یا داوران انتخاب شود.
تبصره 2- هر فرد می‎تواند فقط در یکی از ارکان مجتمع(هیئت‎مدیره، بازرسان، شورای ساکنان و داوران) عضویت داشته باشد.
تبصره 3- داوطلب احراز سمت در هریک از ارکان مجتمع (اعم از هیئت مدیره، بازرسان، شورای ساکنان و داوران) و مدیر عامل بلوک نباید با مجتمع مسکونی معاملات اقتصادی داشته باشد والا انتخاب او باطل خواهد بود.
ماده 16- شرایط عضویت در هیئت مدیره
1- سکونت در مجتمع در طول مدت عضویت در هیئت مدیره (از زمان انتخاب به مدت دو سال)
2- حداقل سن 30 سال
3- نداشتن سابقه سوی کیفری
4- داشتن حسن شهرت و تجربه و تخصص لازم
ماده 17- هیئت ‎مدیره منتخب در اولین جلسه‎ای که تشکیل می‎دهد از بین اعضای اصلی یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‎دار و یک نفر به عنوان منشی هیئت مدیره را با اکثریت آرا انتخاب می‎نماید. 
ماده 18- اداره جلسات هیئت‎ مدیره با رئیس و در غیاب او با نایب رئیس است. تنظیم صورتجلسه و نگهداشتن آنها و همچنین حفظ کلیه اوراق و پرونده‎ها و دفاتر مربوط به هیئت‎مدیره به عهده منشی هیئت‎مدیره می‎باشد. خزانه دار مسئول نگهداری حساب درآمد‎ها  و هزینه‎های مجتمع می‎یاشد.
ماده 19- هیئت مدیره موظف است حداقل یک ‎ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی یک نسخه از گزارش مسائل حسابداری و عملکرد خود را جهت اظهار نظر و تایید به بازرسان ارائه نماید.
ماده 20- از تاریخ انتخابات مجمع، هیئت مدیره سابق با هماهنگی هیئت مدیره جدید و با حضور هیت رئیسه مجمع حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تحویل و تحول کلیه امور مجتمع به هیئت‎ مدیره جدید اقدام نماید.
هیئت مدیره جدید متعهد است ظرف مدت 10 روز از تاریخ تحویل و تحول فوق، نسبت به افتتاح حساب بانکی و تحویل تحول مالی اقدام نماید. 
ماده 21- جلسات هیئت ‎مدیره با حضور حداقل 3 نفر از اعضای اصلی رسمیت می یابد ومصوبات هیئت مدیره با رای مثبت حداقل سه نفر معتبر می باشد.
تبصره 1 : اعضای هیئت‎مدیره باید شخصاً در جلسه شرکت نمایند. تفویض وکالت، نمایندگی یا قائم مقامی نمی‎تواند در این زمینه نافذ و معتبر باشد. هرگاه هریک از اعضای اصلی هیئت‎مدیره فوت کند یا استعفا دهد، و یا فاقد شرایط قانونی ادامه سمت در هیئت‎مدیره شود و یا بنا به تصویب مجمع عمومی عزل شوند، عضو علی‎البدل که مقدم بر سایرین است جایگزین وی می‎شود.
تبصره 2: تاریخ و ساعت تشکیل جلسات هیئت مدیره با توافق قبلی اعضای هیئت مدیره تعیین می گردد.
تبصره 3: رئیس هیئت مدیره می تواند در صورت ضرورت از اعضای علی البدل، داوران، بازرسان و سایر ارکان بلوک برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد و حضور آنان الزامیست.. 
ماده   22 - بازرسان، داوران، اعضای علی‎البدل هیئت مدیره و نماینده منتخب شورای ساکنان می‎‎توانند ضمن حضور در جلسات هیئت‎ مدیره در خصوص موارد مطروحه اظهار نظر نمایند، لیکن حضور این افراد بدون حق رای خواهد بود.
ماده 23 - در صورت فوت، استعفا، برکناری، معذوریت یا غیبت بدون عذر موجه( تشخیص عذر موجه با تایید هیئت‎مدیره خواهد بود)، 4 جلسه متوالی یا 8 جلسه متناوب هریک از اعضای اصلی، عضو علی‎البدل که مقدم بر سایرین انتخاب شده باشد، جانشین آن عضو اصلی گردیده و در جلسات هیئت‎مدیره شرکت می‎نماید.
تبصره : هرکدام از اعضای هیئت ‎مدیره در صورت انصراف باید استعفا نامه کتبی خود را به هیئت ‎مدیره ارایه نماید.
ماده  24 –  در صورتی که هریک از اعضاء هیئت ‎مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب شود، عضویت او در هیئت‎ مدیره لغو و از حقوق و مزایای مدیر عامل برخوردار می‎گردد.
ماده 25 - در صورتی که عملکرد هیئت‎ مدیره مورد تصویب مجمع نباشد، باید به یکی از دو روش زیر عمل گردد:
1:  مهلتی برای رفع ابهام عملکرد هیئت مدیره تعیین می گردد تا بررسی و رسیدگی کارشناسی صورت پذیرد.
2:  در صورتیکه عملکرد هیئت ‎مدیره در جلسه مجمع بعدی مورد تایید نهایی قرار نگیرد و منجر به عزل هیئت مدیره گردد، در همان جلسه اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب و اعضای معزول نیز تا دو دوره نمی‎توانند انتخاب شوند. 
ماده 26  هیئت‎ مدیره در خصوص عملکرد خود در مقابل مجامع عمومی مسئول و پاسخگو خواهند بود و تخلفات آنها از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.  لازم بذکر است چنانکه از عملکرد خارج از اختیار و شرح وظایف هیئت ‎مدیره و مدیر عامل تعهد مالی یا غیر مالی برای مجتمع یا ساکنان و مالکان آن بوجود آید، جبران آن بعهده خود متخلف می باشد.
ماده 27 – وظایف و اختیارات هیئت‎ مدیره
1- هیئت ‎مدیره مسئولیت اداره امور مجتمع و مشاعات آن در چارچوب قانون تملک آپارتمان‎ها، آیین‎نامه اجرایی آن و سایر قوانین کشور و اساسنامه و ملحقات آن را برعهده دارد.
2- انتخاب و استخدام مدیر عامل از بین مالکان و همچنین ساکنان مجتمع یا سایر افراد ذیصلاح دیگر به ترتیب الویت، و همچنین برکناری و لغو قرارداد استخدامی مشارالیه.
3- بررسی و تصویب آئین‎نامه‎ها و ضوابط استخدامی، اداری و مالی و سایر پیشنهاداتی که از جانب مدیر عامل تدوین و پیشنهاد شده است.
4 - نظارت بر کار و عملکرد مدیر عامل و سایر ارکان اجرایی بلوک.
5 – تنظیم گزارش عملیات مالی سالیانه و تسلیم آن به مجمع عمومی عادی .
6- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات واصله و ابلاغ مصوبات به مدیر عامل.
7- تحصیل مجوز از مجمع عمومی برای نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی که می‎باید از محل بودجه اندوخته یا دریافت از مالکان انجام گیرد. در صورتی که امری در موارد اخیرالذکر جنبه فوری و ضروری داشته باشد و در بودجه مصوب مجتمع پیش بینی نشده باشد هیئت‎مدیره درخواست برگزاری مجمع عمومی به طور فوقالعاده خواهد داد.
8- تنظیم برنامه عملیات و پیش‎بینی بودجه سال آینده مجتمع و تسلیم آن به مجمع عمومی.
9 – اتخاذ تصمیم مقتضی در زمینه ارتباط با شرکت سازنده مجتمع و درخواست تعهدات انجام نشده به وسیله آن شرکت و یا نماینده قانونی آن و همچنین مراجع ذی‎صلاح دیگر.
10 – بررسی و پیگیری جهت انعقاد قراردادهای لازم برای نگهداری، راهبری و بهره‎برداری از کلیه تاسیسات و تجهیزات مجتمع با رعایت حقوق و منافع مالکان.
11 – هیئت ‎‎مدیره مکلف است هرساله تمام مجتمع را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید  و هزینه آن را در بودجه سالانه پیش بینی نماید.
12 – هیئت ‎مدیره در مقابل ضعف در انتخاب مدیر عامل و عملکرد نامطلوب نامبرده در برابر ساکنان و مالکان مجتمع پاسخگو می‎باشد.
تبصره- هیئت‎ مدیره می‎تواند جهت تعهد حسن انجام کار و عدم سوء استفاده مدیر عامل از وی تضمین لازم را دریافت نماید.
ماده 28  – انتخاب دبیر اجرایی هیئت مدیره
هیئت مدیره مجاز است به منظور حسن نظارت بر اجرای وظایف خود و مصوبات هیئت مدیره ،ترجیحا از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن ،فردی صاحب صلاحیت را به سمت دبیر اجرایی هیئت مدیره منصوب و حدود اختیارات، شرح وظایف وی را تدوین و به وی ابلاغ نماید. هیئت مدیره باید میزان حق الزحمه دبیر اجرایی را در جلسه هیئت مدیره مطرح و تصویب نماید.
بدیهیست که حق الزحمه مذکور ،ربطی به عضویت در هیئت مدیره نداشته و در قبال کارهای روزانه ای که بر اساس شرح وظایف انجام می دهد به ایشان پرداخت می گردد.
ماده 29 – تغییر سمت هر یک از اعضای هیئت‎ مدیره با تصویب اکثریت اعضای هیئت مدیره بلامانع است.

ماده 30 – اقامه دعاوی حقوقی، جزائی و غیره مربوط به مجتمع در مراجع قانونی و بررسی و چگونگی پیگیری آن و گزارش نتیجه آن در مجمع عمومی.

ماده 31- خزانه دار
خزانه دار در اجرای ماده 17 این اساسنامه، بعنوان عضوی از هیئت مدیره مسئول نگهداری حساب درآمد‎ها  و هزینه‎های مجتمع می‎یاشد و وظایف او به شرح زیر خواهد بود.
1 – خزانه دار باید تراز نامه و بودجه سالانه مجتمع را ( حاوی تفریع بودجه سال گذشته و بودجه سال جاری ) را زیر نظر هیئت مدیره طوری تنظیم نماید که تا خرداد ماه هر سال آماده تسلیم به مجمع عمومی باشد.
2- خزانه دار موظف است هر ماه  میزان درآمد‎ها و هزینه‎های مجتمع را تهیه و به هیئت مدیره گزارش نماید.
3- خزانه دار موظف است به منظور تجزیه و تحلیل بهتر و کنترل آسانتر اموال، دارائیها ، حسابهای بدهکاران، بستانکاران، درآمد‎ها و هزینه‎ها و به طور کلی اقلام ترازنامه و عملکرد مالی مجمع از سیستم حسابداری متعارف استفاده نماید.
ماده 32 –   گزارش خزانه دار به مجمع عمومی باید کتبی باشد و یک نسخه از آن تحویل رئیس مجمع گردد. خزانه دار موظف است کلیه سوالات ساکنان در خصوص هزینه‎ها و درآمد‎ها را در مجمع عمومی پاسخگو باشد این گزارش بایستی شامل موارد ذیل باشد:
1- گزارش جامع و شفاف در مورد اعلام موجودی مجتمع در کلیه بانکها و سودهای متعلقه به آن
2-  اعلام وضعیت پرداخت کارکنان مجتمع
3 - ترازنامه مالی مجمع و شارژ پیشنهادی هیئت مدیره.
ماده  33 -  هیئت  مدیره با توجه به تنوع فعالیت‎ها و طبیعت خاص اداره امور مجتمع، مجاز است گروههای تخصصی ویژه‎ای تشکیل داده تا در مسائل فنی و تخصصی هیئت مدیره را یاری دهند.

ماده 34 – خانه فرهنگ
در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی مجمع عمومی بلوک به هیئت مدیره اجازه می دهد تا نسبت به ایجاد خانه فرهنگ بلوک دو اقدام و به نمایندگی از طرف مجمع عمومی اقدامات خانه فرهنگ بلوک دو را  تحت نظارت قراردهد. خانه فرهنگ بلوک دو (شامل کتابخانه، سالن اجتماعات و فضاهای اموزشی مربوطه) جزء فضاهای سرمایه ای بلوک دو محسوب می شوند و نظارت بر نگهداری و فعالیتهای آن از جمله وظابف هیئت مدیره است. 
تمامی فعالیت گروههای متشکله در خانه فرهنگ بلوک دو از جمله گروه فرهنگی، معماری و زیبا سازی و ... افتخاری بوده و هیچیک از اعضا، محق به طرح و درخواست حق الزحمه بابت فعالیتهای جاری خود ندارند.
اداره خانه فرهنگ بلوک 2 - با عنایت به اینکه معضل عمومی مجتمع های مسکونی، ریشه در فقدان مقررات عمومی و ضعف فرهنگی تعدادی از ساکنان دارد، لذا مجمع عمومی با بهره برداری از فضاهای خانه فرهنگ بلوک دو از جمله کتابخانه، سالن اجتماعات و فضاهای آموزشی در جهت پیشبرد امور فرهنگی و کسب درآمد از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و فرهنگی (با تصویب هیئت مدیره) موافقت  و هیئت مدیره را مسئول نظارت بر کلیه فعالیتهای خانه فرهنگ بلوک 2 می داند. هیئت مدیره نیز متعهد است یکی از اعضای هیئت مدیره را به عنوان ناظر هیئت مدیره بر فعالیتهای خانه فرهنگ انتخاب نماید. 
در جهت نظارت مطلوب بر تمامی فعالیتهای خانه فرهنگ بلوک 2، هیئت مدیره موظف است، ار بین ساکنان علاقه مند و داوطلب مشارکت در کارهای فرهنگی بلوک، گروهی پنج نفره را تحت عنوان اعضای اصلی خانه فرهنگ بلوک دو انتخاب و این اعضاء نیز باید ازبین خود، یک نفر را به عنوان مدیر خانه فرهنگ بلوک دو انتخاب نمایند.  بدیهی است که مشارکت تمامی علاقه مندان و مشتاقان فعالیتهای فرهنگی در بلوک، تحت نظارت خانه فرهنگ و هیئت مدیره بلا مانع است. خانه فرهنگ بلوک دو موظف است تمامی تصمیمات و اقدامات مورد نظر خود را در جلسات هماهنگ شده از قبل مطرح و پس از تصویب اعضای خانه فرهنگ و تایید هیئت مدیره به مورد اجرا بگذارد.
از آنجائیکه خانه فرهنگ بلوک،  مجاز به فعالیتهای فرهنگی در چارچوب مصوبات مجمع و هیئت مدیره می باشد و بخشی از این فعالیتها منجر به کسب درآمد برای خانه فرهنگ بلوک دو می گردد، لذا مقررات حاکم بر درآمدها و هزینه های خانه فرهنگ بلوک دو به شرح زیر تصویب می گردد:
1: کلیه درآمدهای حاصله از فعالیتهای فرهنگی خانه فرهنگ بلوک دو باید به حساب بلوک واریز و در سرفصل جداگانه ای که در واحد مالی بلوک تعیین می گردد، مشخص و ثبت گردد. 
2:  تمامی نیازمندیهای خانه فرهنگ بلوک، پس از طرح در جلسه اعضای اصلی خانه فرهنگ و تصویب آن، از طریق مدیر خانه فرهنگ بلوک به هیئت مدیره اعلام و پس از تصویب هیئت مدیره نسبت به تامین نیازمندیهای تعیین شده توسط خانه فرهنگ اقدام نماید. هیئت مدیره متعهد است در حد امکان نسبت به تجهیز خانه فرهنگ بلوک و اقدامات پیشنهادی، با خانه فرهنگ تعامل و همکاری نماید.
فصل 3 - بازرسان
ماده 35 –   مجمع عمومی از بین مالکان 2 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می‎کند.
تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 36 –    بازرسان در حدود وظایفی که به موجب این اساسنامه به آنها محول شده در قبال مجمع عمومی امین و مسئول هستند.
تبصره- داوطلب احراز بازرسی باید مالک و ساکن مجنمع و آشنا به امور حسابداری باشد.
ماده 37 – وظایف و اختیارات بازرسان
1- نظارت بر نحوه کار و فعالیت هیئت مدیره در مورد صحت و سقم صورت دارائی و صورت حسابهای عملکرد و تراز نامه که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‎کند، اظهار نظر نموده و در صورت لزوم به هیئت مدیره تذکرات قانونی لازم را بدهد و پس از تایید، گزارش خود را بعنوان مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع در اختیار رئیس هیئت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی قرار دهند. گزارش نهایی هماهنگ شده با هیئت مدیره بوسیله بازرسان در مجمع قرائت خواهد شد.
2- بررسی صورت دارائی و صورت حساب‎ها، اسناد عملکرد هیئت مدیره به طور متناوب.
ماده 38 – هر گاه هر یک از بازرسان اصلی فوت و یا استعفا نماید یا به هر علت دیگر از انجام وظیفه معذور باشد، بازرس علی البدل جانشین وی خواهد شد. 
هر گاه هر دو بازرس اصلی فوت و یا استعفا نمایند و یا از مجتمع خارج شوند، هیئت مدیره موظف به تشکیل مجمع فوق العاده به منظور انتخاب بازرسان جدید می باشد. 

فصل 4 - شورای ساکنان 
ماده 39 –  به منظور همکاری و سهیم کردن هر چه بیشتر ساکنان بنا به ضرورت در اداره امور داخلی مجتمع  و احقاق حقوق  آنان و همچنین همکاری با هیئت مدیره مجتمع در رفع مشکلات و نارسائیها  و کمبود‏های موجود و نیز ارتباط بیشتر ساکنان با یکدیگر و استفاده از کلیه‎ی تخصص‎ها و مهارت‎ها و امکانات ساکنان مجتمع شورائی تحت عنوان شورای ساکنان تشکیل می‎شود. 
ماده 40 – اعضای شورای ساکنان از بین مالکان به تعداد 9 نفر با رای اعضای مجمع برای مدت 2 سال انتخاب می گردند، که از این تعداد 7 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل می باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره – در صورت استعفا و یا هر علت دیگر که عضو شورای ساکنان نتواند انجام وظیفه نماید، بلافاصله عضو علی البدل  به ترتیب تقدم جانشین وی خواهد شد.
ماده 41 – هیئت مدیره می‎‏تواند برای آگاهی از نقطه نظر‎های شورای ساکنان و جلب همکاری بیشتر آنها در موارد لزوم آنان را به  جلسات خود دعوت نماید. شورای ساکنان نیز می‎توانند در صورت لزوم از هیئت مدیره یا مدیر عامل برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ضمنا مدیر عامل به نمایندگی از طرف هیئت مدیره ماهانه یکبار در جلسات شورای ساکنان شرکت نموده و نتیجه را به هیئت مدیره گزارش می نماید.  
ماده 42 – وظایف شورای ساکنان 
1- شورای ساکنان به عنوان بازوی توانای هیئت مدیره و در هر مورد که هیئت مدیره تشریک مساعی آنان را خواستار گردد، از هر گونه کوشش و سعی در راه رفع مشکل دریغ نمی‎ورزد . 
2- ایجاد ارتباط با هیئت مدیره بمنظور آگاهی از کیفیت و نحوه اداره مجتمع.
3- سعی در ایجاد محیط مناسب زندگی و ایجاد حسن همکاری و همجواری بین ساکنان 
4- گوشزد و ابلاغ نمودن مسائلی که بر خلاف عرف و آداب و مقررات زندگی آپارتمانی مجتمع مسکونی مشاهده گردد به مالکان و ساکنان و در صورت عدم رعایت ارسال گزارش به هیئت مدیره جهت تعیین تکلیف .
5 – همکاری با هیت مدیره جهت وصول شارژ ماهیانه و دیگر هزینه های قانونی ساکنان بلوک.

ماده 43 – شورای ساکنان مشاور هیئت مدیره محسوب و در مسائل عمومی مجتمع با ارائه راه حل‎ها و پیشنهادات عملی به هیئت مدیره تبادل نظر بعمل می‎آورند.
تبصره- شورای ساکنان نظرات خود را بصورت پیشنهاد به هیت مدیره ارائه خواهد نمود و در امور اجرایی مداخله‎ای ندارد.

فصل 5 - هیئت داوران 
ماده 44 – به منظور رفع اختلافات اولیه در زمینه اجرای مفاد این اساسنامه و اختلافات داخلی اعضای هیئت مدیره و شورای ساکنان و بازرسان مجتمع 5 نفر از مالکان بلوک به انتخاب مجمع عمومی سالیانه به عنوان هیئت داوران به مدت 2 سال انتخاب خواهند شد که از این تعداد 3 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل می باشند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
ماده 45 –در صورت استعفا و یا به دلایل دیگر هر کدام از اعضای هیئت داوران از عضویت خود کناره گیری نماید یکی از اعضای علی‎البدل  با توجه به تقدم آرا و الویت جانشین وی خواهد شد.
ماده 46 –کلیه مالکان و ساکنان و ارکان اجرائی مجتمع ، داوران منتخب مجمع عمومی را به عنوان داور مرضی الطرفین پذیرفته و رای آنان را که مبتنی بر اصل بی نظری خواهد بود، باید قطعی و لازم‎الاجرا بدانند.

فصل 6 - مدیرعامل 
ماده 47-  مدیرعامل فردی است خارج از اعضای هیئت‎ مدیره که ترجیحاً دارای سابقه مدیریتی و ساکن شهرک اکباتان باشد.
ماده 48 – اهم وظایف مدیر عامل به شرح زیر می‎باشد:
1 : مدیرعامل موظف است کلیه امور اداری و جاری مجتمع را بر طبق مصوبات هیئت‎مدیره و با رعایت تصمیمات مجامع عمومی و مفاد این اساسنامه انجام دهد. 
2: تهیه و تدوین مقررات و آیین‎نامه‎های استخدامی، اداری، مالی و سایر دستورالعمل‎ها و پیشنهاد آنها به هیئت‎مدیره جهت تصویب.
3 – سازمان‎دهی امور اداری و اجرائی، مربوط به نگهداری کلیه تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات و پیشنهاد عقد قرارداد با شرکت‎های خدماتی و پیمانکاری به هیئت‎مدیره.
4 – انعقاد قرارداد استخدام و به کارگماردن نیروی انسانی مورد نیاز بر مبنای مصوبات هیدت مدیره.
5- نظارت بر تامین و حفظ حقوق مالکان بر طبق مقررات قانونی و مفاد این اساسنامه. 
6 – ابلاغ شارژ مصوب ماهیانه مالکان و پیگیری وصول آن پس از تصویب هیئت‎ مدیره.
7 – اقدام به پرداخت‎های به موقع کلیه تعهدات مالی مجتمع.
8- تامین و تدارک به موقع وسایل و تجهیزات مورد نیاز بلوک.
9 – ارتباط با نمایندگان بلوک به منظور آگاهی از نواقص و مشکلات ساکنان و اقدام در جهت رفع آنها. 
10 – تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه مجتمع و تقدیم آن به هیئت‎مدیره برای بررسی و تصویب و ارائه به مجمع عادی سالیانه.
11- انجام مکاتبات اداری بر اساس اختیارات تفویض شده از جانب هیئت‎مدیره.
12 – انجام سایر امور بر اساس مصوبات هیئت‎مدیره و یا مجمع عمومی.
13- نظارت و کنترل بر کارکرد صحیح تاسیسات و آسانسورها و بطور کلی تمامی پیمانکاران شاغل در مجتمع بصورت مستمر و ابلاغ به پیمانکار ذیربط جهت رفع ایرادات و نواقص موجود و گزارش به هیئت مدیره در صورت لزوم.
14 – هرگونه خسارت و بار مالی و جانی ناشی از قصور در رفع ایرادات و نواقص بر عهده پیمانکار ذیربط بوده و در صورت وقوع حادثه موظف به جبران خسارت آن می‎باشد.
15 – مسئولیت انتخاب و حسن انجام وظایف کارکنان به عهده مدیر عامل می‎باشد.
تبصره – نظارت هیئت‎ مدیره و شورای ساکنان بر عملکرد کارکنان و ارزیابی آنان و ارائه راه کار مناسب به مدیرعامل، نافی مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده 49 – با تصویب هیئت‎ مدیره مبلغی بعنوان تنخواه گردان در اختیار مدیرعامل قرار خواهد گرفت مشروط به اینکه این مبلغ از (10) برابر بالاترین رقم شارژ ماهیانه یک آپارتمان تجاوز نکند و واریز اسناد مبلغ تنخواه گردان برابر موازین مالی صورت پذیرد و دارنده تنخواه تضمین کافی داده باشد.
ماده 50 - در کلیه موضوعاتی که مربوط به اداره مجتمع است مدیرعامل نماینده قانونی کلیه مالکان نزد مقامات دولتی و انتظامی و قضائی به عنوان خواهان یا خوانده می‎باشد. در سایر موارد مدیر عامل می‎تواند با اجازه هیئت‎مدیره و به نمایندگی از طرف مجتمع با انتخاب وکیل طرح دعوی حقوقی و یا کیفری نموده و یا از دعاوی مطروحه علیه مجتمع دفاع نماید.
تبصره- مدیرعامل با تصویب هیئت‎مدیره حدود اختیارات وکیل را تعیین خواهد نمود.
ماده 51 – در صورتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیارات مندرج در اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیئت‎مدیره در مقابل شخصیت‎های حقیقی و یا حقوقی برای مجتمع تعهداتی ایجاد نماید، شخصاً پاسخگو خواهد بود، مگر آنکه تعهد ایجاد شده به صورت قطعی و کامل در راستای منافع مجتمع باشد.
ماده 52 – ساعات کار و میزان حق‎الزحمه ماهانه مدیر عامل بوسیله هیئت‎مدیره بلوک تعیین و از اعتبارات مجتمع پرداخت می‎گردد.
ماده  53- در صورت فوت، استعفا، معذوریت و یا بر کناری مدیرعامل ، هیئت مدیره نسبت به انتخاب و استخدام مدیر جدید طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد . مادام که مدیر عامل انتخاب نشده، رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره وظایف او را در حدود موازین مقرر حداکثر به مدت سه ماه انجام خواهد داد و فرد منتخب از حقوق مدیر عامل منتفع خواهد شد.

امور مالی
ماده   54  -  سال مالی مجتمع از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 55 - هیئت مدیره باید معادل 5% از شارژ سالیانه مجتمع را به عنوان اندوخته قانونی در یک حساب  پس‎انداز بلند مدت نگهداری نماید و در پیشنهاد بودجه سال آینده به مجتمع این مبلغ را لحاظ نماید و لذا استفاده از آن فقط در موارد پیش آمد‎های بسیار نادر و با تصویب مجمع عمومی و با امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه دار میسر است.
ماده 56- هیئت مدیره باید با رعایت مصالح مجتمع یک یا چند حساب برای پس‎انداز بلند مدت افتتاح نموده و برای دریافت و پرداخت هزینه‎های جاری مجتمع نیز حداقل دو حساب جاری در بانک افتتاح نماید.
ماده  57 - حساب‎های بانکی مجتمع باید بنام مجتمع مسکونی بلوک 2 افتتاح گردد.
در صورت منع قانونی افتتاح حساب بنام بلوک، افتتاح حساب باید به نام سه نفر از اعضای هیئت مدیره (رئیس، نائب رئیس و خزانه دار بلوک) صورت پذیرد و حق برداشت با امضای دو نفر از اعضای صاحب حساب و با مهر هیئت مدیره امکان پذیرمی باشد.
ماده 58 - صاحبان حساب مجتمع بایستی نسبت به تنظیم اقرارنامه مبنی بر عدم تعلق وجوه موجود در حسابهای بلوک به صاحبان حساب، اقدام و مراتب را در دفتر خانه اسناد رسمی گواهی امضا نمایند. صاحبان حساب موظفند مقررات لازم در این خصوص را از بانک افتتاح کننده حساب استفسار و برابر آن اقدام نمایند. 
ماده 59 - صاحبان حساب بلوک موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی در دفترخانه و یا بانک افتتاح کننده حساب را تحویل رئیس هیئت مدیره و نسخه دیگر را در اختیار خزانه دار قرار داده و مراتب را در اولین جلسه هیئت مدیره پس از افتتاح حساب مورد تایید کلیه اعضا هیئت مدیره قرار دهند. 
ماده  60 - صاحبان کلیه حساب‎های مجتمع نمی‎توانند از امکانات و مزایای بانکی حسابهای مجتمع مانند وام، وثیقه و غیره برای خود یا دیگران بهره‎مند گردند. بدیهیست هرگونه تخلف از این ماده و ماده فوق سوء استفاده از دارایی های بلوک محسوب و قابل پیگرد حقوقی می باشد. 
ماده 61 - برداشت از حساب‎های جاری مجتمع فقط با صدور چک امکان‎پذیر است. استفاده از سایر روش‎های بانکی برای انتقال وجوه (از قبیل اخذ عابر بانک و... ) مجاز نمی‎باشد.
ماده 62 - در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره می بایست نسبت به افتتاح حساب جدید حداکثر در ظرف مدت یکماه به نام اعضای جدید اقدام گردد.
ماده  63 - ودیعه‎های نقدی مستاجرین مجتمع باید در حساب اندوخته بلند مدت نگهداری گردد و هیئت مدیره حق برداشت از آن را ندارد.
ماده 64 – خریدها‎ و هزینه‎های عمرانی تا سقف 20% شارژ ماهیانه دریافتی بلوک نیازمند مجوز مجمع عمومی نمی‎باشد و با تصویب هیئت مدیره راساً قابل انجام است، مشروط بر اینکه از 2 بار در سال تجاوز ننماید.
ماده 65 - حقوق و مزایای قانونی کارکنان مجتمع باید در پایان هر سال مالی پرداخت و تسویه حساب گردیده و اسناد و مدارک مربوطه در پرونده خدمتی هر یک درج گردد.
ماده 66 - هیچ مالک یا ساکنی حق استرداد و مطالبه پرداختی خویش بابت اندوخته قانونی را ندارد.
ماده 67- در صورتی که موجودی مجتمع تکافوی هزینه‎ها را ننماید، هیئت‎ مدیره موضوع را در مجامع عمومی مطرح و مصوبه مجمع برای کلیه مالکان و ساکنان لازم‎الاجراست.
ماده 68 - هریک از مالکان/ ساکنان موظفند مبلغ شارژ ماهیانه خویش را حداکثر تا دهم ماه بعد پرداخت و رسید دریافت دارند و در صورت عدم پرداخت در این موعد، مشمول 5 % جریمه دیرکرد خواهد بود و هر ماه 2% به مبلغ جریمه دیرکرد اضافه خواهد شد.
تبصره1-پرداخت شارژ،لزوما به ترتیب ماههای سال بوده و ابتدا شارژهای معوق قدیمی تسویه خواهد گردید.
تبصره2- در صورت اثبات عدم امکان پرداخت در موعد مقرر، فقط برای یکبار در سال هیئت مدیره اختیار دارد نسبت به بخشش جریمه متعلقه اقدام نماید.
ماده 69-    تغییرات شارژ هرسال از ابتدای فروردین همان سال محاسبه و اعمال می‎گردد مگر اینکه مجمع عمومی ترتیب دیگری را تصویب نماید.
تبصره- شارژ ماهیانه واحدهای مجتمع، پارکینگ‎ها و انباری‎ها بر اساس مواد 23 و 25 آئین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‎ها محاسبه می‎شود.
ماده 70- چک‎های دریافتی باید در صندوق هیئت مدیره مجتمع نگهداری و فهرست آنها به طور مجزا توسط حسابداری بلوک تهیه و در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
ماده 71 : هزینه های سرمایه ای و هزینه های جاری
هزینه های بلوک به دو قسمت کلی تفکیک می شود: 
1: هزینه های سرمایه ای
هزینه های سرمایه ای شامل هزینه هائی است که انتظار می رود منافع آنها علاوه بر دوره مالی جاری، به دوره های آتی تسری پیدا کند و لذا از محل درآمدهای سرمایه ای و در راستای حفظ و نگهداری بلوک با تصویب مجمع عمومی و یا هیئت مدیره حسب مورد انجام می گردد.
2: هزینه های جاری 
هزینه های جاری شامل هزینه هائی است که منافع آنها فقط شامل دوره مالی جاری می باشد و لذا از محل درآمدهای جاری (شارژ ماهانه، اجاره پارکینگ، و ....) و در راستای پرداخت هزینه های جاری بلوک از جمله حقوق پرسنل، راهبری تاسیسات و آسانسور، پرداخت حقوق دولتی و ... انجام می گردد.
ماده  72  : حد نصاب خرید کالا
خرید کالا تا میزان ده میلیون ریال (از محل تنخواه) بدون استعلام بها و مازاد بر ده میلیون ریال با استعلام بها قابل انجام (حداقل سه استعلام) خواهد بود. 
هیئت مدیره محق به تغییر سقف مبلغ خرید کالا از محل تنخواه برابر با نرخ تورم سالانه می باشد.

فصل 8 -  حسابدار
جهت انجام امور حسابداری بلوک، هیئت مدیره یک نفر را به سمت حسابدار انتخاب می نماید. حسابدار وظایف محوله را زیر نظر خزانه دار و رئیس هیئت مدیره به شرح زیر انجام می دهد.
1- کنترل و رسیدگی به مدارک مرتبط با انجام هزینه ها به جهت رعایت مقررات و روش مالی.
2- تنظیم سند هزینه براساس کدینگ نرم افزار مالی بلوک.
3- ثبت اسناد هزینه در سیستم مالی و نگهداری آنان برابر روش.
4- تهیه صورتهای مالی (ترازنامه ، عملکرد و ...) و ارائه گزارش تحلیلی مرتبط با صورتهای مذکور به صورت ماهیانه.
5- بررسی و کنترل دریافتهای روزانه صندوق (براساس صورتجلسه روزانه) به جهت: 
الف: واریز عین دریافتی به حساب جاری بلوک .
ب : تطبیق مبالغ دریافتی مندرج در رسید پرداخت شارژ با ارقام ثبت شده در سر فصل دفتر معین.
6- تطبیق سر فصل حساب ساکنان مندرج در سیستم با سر فصل دفتر معین به منظور: 
الف : اطمینان از ثبت تمامی ارقام بدهکاری ساکنان.
ب : اطمینان از ثبت تمامی ارقام دریافتی از ساکنان.
7- کنترل صدورحساب بانکی با سرفصل مربوطه درسیستم وتهیه صورت مغایرت احتمالی بصورت ماهیانه.
8- پیگیری مستمر به منظور دریافت به موقع اسناد هزینه از طریق مدیرعامل.
9- نگهداری دفترمخصوص اسناددریافتی/پرداختی و انتظامی جهت ثبت مواردمرتبط وپیگیریهای بعدی.
10- تهیه لیست حقوقی کارکنان براساس دفاتر حضور و غیاب نفرات.
11- برآورد بودجه، تهیه ترازنامه و عملکرد مالی سالیانه بلوک با تجزیه و تحلیل لازم در خصوص افزایش یا عدم افزایش شارژ جهت ارائه به مجمع عمومی.
12- همکاری در امور صندوق – صدور چک و سایر موارد بنا به مورد.
13- رعایت دقیق ساعت کار (بنا بر پیشنهاد خزانه دار و تصویب هیئت مدیره).
14-
فصل 9 -  صندوقدار
جهت انجام امور دریافت و پرداختهای نقدی بلوک (اعم از شارژ ماهانه و سایر دریافتی ها)، هیئت مدیره یک نفر را به سمت صندوقدار بصورت تمام وقت و یا پاره وقت استخدام می نماید تا هماهنگ با مدیر عامل و خزانه دار وظابف خود را به شرح زیر انجام دهد:
1- دریافت شارژ ماهانه و هرگونه وجوه متفرقه از طریق سیستم الکترونیکی واریزی به حسابهای بلوک و ارائه رسید کامپوتری. 
تبصره: دریافت وجه نقد و ارائه رسید کامپوتری فقط در واقع اضطراری و تایید کتبی مدیر عامل بلامانع است.
2- ايجاد سرفصل در دفتر معين براي تمامي واحدهاي بلوك بر اساس شماره پلاك و نام ساكن مربوطه.
3- ثبت رقم شارژ مصوب ماهيانه هر واحد در ستون بدهكار سرفصل ايجاد شده همان واحد در تاريخ اول هرماه.
4- ثبت رقم شارژ دريافتي از ساكنين در:
الف- ستون بستانكار دفتر معين
ب- فرم سريال روزانه
5- تعيين و ثبت جريمه ديركرد شارژ در ستون بدهكار ساكنين بلافاصله پس از انقضاي مهلت مقرر.
6- تهيه و تنظيم صورتجلسه وجوه دريافتي صندوق در پایان هر روز به منظور اطمينان از صحت جمع رقم دريافتي با ارقام تفكيكي واحدهاي پرداخت كننده در همان روز.  ضمناً وجوه دريافتي روزانه براساس صورتجلسه مذكور و پس از امضا صندوقدار، مديرعامل و خزانه دار تحويل مديرعامل گردد، تا روز بعد عيناً به حساب جاري بلوك واريز و اسناد مربوطه تحويل حسابداري شود.
7- تهيه صورت بدهكاران به تفكيك شماره واحد و نوع بدهي به صورت ماهانه و تحويل به:
         الف : حسابداري جهت تطبيق با سيستم مالي         ب- هيئت مديره جهت پيگيري مطالبات
8- همكاري لازم با حسابداري جهت تطبيق حساب ها و تهيه صورت هاي مالي.
9- رعايت ساعت كار روزانه. 
10- عدم پرداخت هر گونه وجه از سوی صندوقدار به اشخاص ثالث.
11 – هرگونه وجه دريافتي از ساكنين، اعم از وروديه مستأجران، پاركينگ روباز، كرايه صندلي، تبليغات و .... همانند شارژ مي بايست در سرفصل دفتر معين، فرم سريال روزانه و رسید کامپوتری ثبت شود.

فصل 10-مقررات عمومی

ماده 73 : ممنوعیت استفاده اختصاصی از قسمتهای مشاع
استفاده اختصاصی از قسمتهای مشاع و راهروها، راه پله ها، کُرها اکیدا ممنوع بوده و گذاشتن جاکفشی و یا هر شئ دیگری در راهروها غیرمجاز می باشد. 
تبصره  : آویزان کردن رخت و البسه به خارج از پنجره ها و پشت بام ها و تِراسها که باعث بهم زدن زیبایی مجتمع خواهد شد، ممنوع می باشد. 

ماده 74 : ممنوعیت ایجاد تغییرات در نمای خارجی
ایجاد تغییرات در نمای خارجی ساختمان و آپارتمان ها مجاز نمی باشد. 
ماده 75 : ممنوعیت تبدیل کاربری واحدها 
مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی مجاز به تبدیل این واحدها به مراکز کسب و پیشه نمی باشند.
ماده 76 : محدودیت تغییر در امکانات ساختمانی
مالکان به آن اندازه مجاز به دخل و تصرف درامکانات ساختمانی واحد اختصاصی خود می باشند که زیانی به دیگران نرسانند و این امرحقی را اعم از شخصی و اجتماعی ازسایرساکنان سلب ننموده باشد. 
تبصره : در صورتیکه در اثر اقدامات هر یک از مالکان و ساکنان خساراتی متوجه املاک مجاور و یا مشاعات گردد، شخص مالک و ساکن فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده بدون قید زمان و شرط خواهد بود. 
ماده 77 : واگذاری ملک به اشخاص ثالث 
مالکان و قائم مقام آنان وظیفه دارند در صورت واگذاری حق استفاده از ملک خود به اشخاص ثالث، تحت هر عنوان که باشد، بطور کتبی با قید مشخصات کامل به هیئت مدیره اطلاع دهند، در غیر اینصورت هیئت مدیره شخص مالک را ساکن شناخته و پاسخگوی هرگونه مشکلات ایجاد شده می داند. 
تبصره  : مسئولیت اشخاص ساکن یا مالک در خصوص املاک واگذاری (در قبال ارکان اجرائی و اشخاص ثالث) متضامنا˝ می باشد.
ماده 78 : مسئولیت مالک در خصوص ملک واگذار شده
در صورتیکه ساکن واحد مسکونی، افرادی غیر از مالک باشند: 
1- مجوز ورود مستاجرین پس از ارائه کپی اسناد خرید ، کپی شناسنامه و در صورت تکمبل بودن اسناد پرونده واحد و در صورت عدم بدهی به بلوک، از طرف هیئت مدیره (پس از بررسیهای لازم که انجام آن بنا بر تشخیص هیئت مدیره الزامی باشد) صادر می گردد.  
2- در صورتیکه مراتب واگذاری حق استفاده از ملک توسط مالک به اطلاع هیئت مدیره نرسیده باشد، در این صورت هیئت مدیره مالک را ساکن شناخته و مسئولیت هرگونه موارد آن بعهده مالک خواهد بود. 
ماده 79 : غیبت طولانی ساکن
ساکن در صورت غیبت طولانی لازم است مراتب را به هیئت مدیره اطلاع دهد وکلید آپارتمان را به شخص مورد اعتماد خود بسپارد که در صورت نیاز ورود مسئولین ذیربط به آپارتمان مورد بحث میسر باشد، در غیر اینصورت ساکن مسئول زیانهای وارده به خود و اشخاص ثالث و مجتمع خواهد بود. 
ماده 80 : عدم نگهداری مواد منفجره و محترقه
ساکنان مجاز به نگهداری مواد منفجره و محترقه به طور کلی به هر مقدار که باشد نمی باشند و در صورت عدم رعایت مفاد این ماده جبران خسارت وارده اعم از کلی و جزئی بعهده آنان می باشد. 
ماده 81 : عدم نگهداری حیوانات
 ساکنان حق نگهداری حیوانات را اعم از اهلی و غیر اهلی که اسباب مزاحمت دیگران را در هر زمینه فراهم آورد، ندارند. 
ماده 82 : انتشار اطلاعیه و آگهی 
نصب هر گونه اطلاعیه و آگهی در تابلو از طرف ساکنان ممنوع بوده و باید با تایید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت گیرد. 
تبصره :  انتشار اطلاعیه و آگهی باید بر مبنای اساسنامه و موازین قانونی صورت گیرد و در غیر این صورت اشخاص صادر کننده اعم از هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا هر شخصی که اقدام به انتشار آن نموده است، پاسخگو خواهد بود. 
1- اجاره پارکینگ و انباری به غیر از ساکنان بلوک 2  ممنوع میباشد.
2- سکونت در هر واحد آپارتمان مختص یک خانواده میباشد و سکونت دو خانواری ممنوع است مگر در موارد اضطرار و تصویب هیئت مدیره که با پرداخت حق شارژ اضافه و برای مدت محدود بلامانع است. 
ماده 83 : تغییر در مفاد  اساسنامه 
مفاد این اساسنامه پس از تصویب قابل تغییر نمی باشد مگر با تصویب مقدماتی اعضای هیئت مدیره  و تصویب نهایی مجمع عمومی ساکنان مجتمع . 
ماده 84 : بستن ورودیها، آسانسورها، راه پله ها و رایزرها 
هیچ یک از مالکان و ساکنان مجاز به بستن ورودیها، آسانسورها، راه پله ها، راهروها و رایزرها نمیباشند و گذاشتن گلدان یا هر نوع لوازم دیگر در راه پله ها و راه روها و حتی پله های اضطراری ممنوع می باشد. 
ماده 85 : تخلیه زباله
ریختن زباله و خاکروبه در محلهائی که باعث مسدود شدن مجاری که مخصوص اینکار نباشدتبص، مجاز نمی باشد. 
ماده 86 : تسویه حساب مالکان قبل از انتقال سند
مالک موظف است قبل از انتقال سند قطعی ملک خود، مراتب را به هیئت مدیره اطلاع دهد و با مسئولین مجتمع (هیئت مدیره) راجع به ملک خود تسویه حساب نموده و مفاصاحساب دریافت نماید. 

ماده 87 : مبرا بودن هیئت مدیره  
1- در صورتیکه رفع مشکلات حادث در مجتمع مستلزم صرف زمان باشد و مجتمع و هیئت مدیره بنا به شواهد عینی در جهت رفع آن اقدام نموده و یا دست اندر کار باشند، ساکنان مجتمع مجاز به اعتراض نخواهند بود. هیئت مدیره موظف است براساس روند امور اجرائی به هر طریق ممکن گزارش پیشرفت موارد خاص را راسا"  یا از طریق شورای ساکنان به اطلاع اعضاء ساکن مجتمع برساند و یا در اعلانات نصب نمایند. 
2- در صورت وقوع خرابی در تاسیسات و تجهیزات مشاعی بلوک و یا واحدهای آپارتمانی و ایجاد خسارت، موضوع در هیئت مدیره بررسی کارشناسی گردیده و خسارت وارده از مقصر حادثه مطالبه می گردد. در صورتیکه طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی داشته باشند، میتوانند مورد را از مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری نمایند.  
ماده 88 : سایر مقررات پیش بینی نشده
نکاتی که در این اساسنامه تصریح و یا پیش بینی نشده است، تابع مقررات قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های اجرائی و مقررات جاری کشور و مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
ماده 89 : اختتامیه
این اساسنامه در 2 بخش و 10 فصل و 89 ماده به انضمام تبصره ها ی مربوطه تنظیم و به تصویب اکثریت قاطع مجمع عمومی رسیده و برای کلیه ساکنان لازم الاجرا می باشد. 
                    

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان