کد خبر: ۱۰۶۳۷
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۶-30 July 2019
يكي از معجزات رياضي قرآن كريم، شيوه اي است كه در آن رقم ۱۹ با شيوه عدد شناسي در آيات به رمز در آورده شده است. اين رقم در آيه ۳۰ سوره مدثر مورد تاكيد قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موكلند.» و همچنين در آيات مختلف قران نيز رمزگذاري شده است. كه در ادامه به آنها اشاره شده است.
- بسم الله الرحمن الرحيم از ۱۹ حرف تشكيل شده است.
- قرآن كريم از ۱۱۴ سوره تشكيل يافته است.(۶*۱۹)
- سوره علق اولين سوره وحي شده بر پيامبر (ص) (سوره نود و ششم قرآن كريم)، اولين آيات وحي شده بر پيامبر پنج آيه اول سوره نود و ششم مي باشند و مجموع كل واژه ها در اين آيات شامل ۱۹ واژه مي باشد. واز نظر روانشناسي يك حرف است، نه يك واژه؛ همچنين حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمي شود و بدين ترتيب به حساب نمي آيد.همانطور كه مي بينيد، پنج آيه اول از ۱۹ حرف تشكيل شده است.

- سوره علق از ۱۹ آيه و ۲۸۵ (۵*۱۹) حرف تشكيل يافته است.

- سوره نصر، آخرين سوره وحي شده، ۱۹ واژه را در بر دارد.

- اولين آيه سوره نصر كه از امدادي كه در آينده صورت خواهد گرفت سخن مي گويد ( شامل ۱۹ حرف مي باشد.)

- قرآن مجيد شامل ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحيم مي باشد، يعني ۶*۱۹.

- از ميان ۱۱۴ سوره قرآن ۱۱۳ سوره با بسم الله آغاز مي شود. تنها سوره اي كه بسم الله ندارد، سوره توبه مي باشد، و سوره نمل هم كه شامل دو بسم الله مي باشد، اولين بسم الله در ابتداي سوره و دومين آن، آيه ۳۰ مي باشد. از سوره توبه به بعد كه با بسم الله شروع نمي شود، سوره نمل در نوزدهمين سوره بعد از آن قرار دارد.

در آغاز سوره نمل (يعني سوره بيست و هفتم) يك بسم الله وجود دارد، همان طور كه در آغاز آيه سي ام اين سوره نيز يك بسم الله وجود دارد. بنابراين دو بسم الله در اين سوره وجود دارد. و اين بسم الله كه در آيه سي هم قرار دارد، فهرست ۱۱۴ بسم الله كه قرآن شامل ان مي باشد را كامل مي كند. زماني كه ما عدد اين آيه و اين سوره (يعني ۳۰ و ۲۷) را با هم جمع مي كنيم، به جمع كل پنجاه و هفت (۳*۱۹=۵۷) مي رسيم.

جمع كل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بيست و هفتم):

(۲۷+۲۶+۲۵+۲۴+۲۳+۲۲+۲۱+۲۰+۱۹+۱۸+۱۷+۱۶+۱۵+۱۴+۱۳+۱۲+۱۱+۱۰+۹=۳۴۲) مي باشد.

اين عدد از ضرب دو عدد نوزده و هيجده حاصل مي شود.

- مجموع دفعاتي كه نام «الله» در آياتي كه عدد آنها مضربي از ۱۹ (۷۶،۵۷،۳۸،۱۹...) مي باشد، آورده شده،۱۳۳ مي باشد، به عبارت ديگر (۷*۱۹=۱۳۳)
- مقدار ابجد واژه «واحد» كه به معناي يك مي باشد، عدد ۱۹ مي باشد. اين كلمه، به همراه واژه هاي مختلف ديگر در قرآن به كار رفته است. به عنوان مثال: يك در، يك نوع خوراك.

اين واژه ۱۹ مرتبه همراه با نام «خدا» به كار رفته است.

- مجموع كل سوره ها و تعداد آياتي كه واژه «واحد» در آن به كار رفته ۱۹*۱۹ مي باشد به عبارت ديگر ۳۶۱.

- بين اولين حروف مقطعه (الف، لام، ميم) بقره/۱ و آخرين انها (ن) قلم/۱ (۵۲۶۳ آيه وجود دارد، به عبارتي ۲۷۷*۱۹).

- سي و هشت (۲*۱۹=۳۸) آيه بدون حروف مقطعه در بين اولين سوره داراي حروف مقطعه و آخرين آنها وجود دارند.

- واژه «الرحمن» ۵۷ مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است. (۳*۱۹)

- سي (۳۰) عدد مختلف در قرآن كريم نام برده شده است؛ كه جمع اين اعداد، عدد ۱۶۲۱۴۶ مي شود و اين عدد در اصل از ضرب ۸۵۳۴*۱۹ به دست مي آيد.

- پنجاهمين سوره قرآن كريم كه با حرف مقطعه «ق» شروع مي شود شامل ۵۷ حرف ق مي باشد و به عبارتي ۳*۱۹=۵۷.

- حروف ياء و سين در ابتداي سوره ياسين به كار رفته است، حرف سين ۴۸ مرتبه و حرف ياء ۲۳۷ مرتبه در اين سوره وجود دارد. جمع كل اين اعداد، عدد(۱۵*۱۹=۲۸۵) مي شود.

- مقدار عددي ابجد برخي از خصلت هاي پروردگار نيز مضربي از ۱۹ مي باشد.
۱ (واحد) ۱*۱۹ (۱۹)
۲ (جامع) ۶*۱۹ (۱۱۴)

نوزده، رقمي عجيب و شگفت انگيز
- رقم ۱۹ جمع ارقام ۹ و ۱۰ در توان ۱ مي باشد (۱۰ به توان ۱) تفاضل بين ارقام ۹ و ۱۰ به توان ۲ نيز باز هم مرتبه اي از عدد ۱۹ مي باشد.

خورشيد، ماه و زمين، در همه موقعيت هاي خويش، در طول ۱۹ سال صف مي كشند.
ستاره دنباله دار هالي درهر ۷۶ سال يكبار از منظومه شمسي عبور مي كند. (۴*۱۹)
جايگاه رقم ۱۹ در مثلث پاسكال

- مثلث پاسكال مثلثي حسابي است كه در جبر و در محاسبه احتمالات به كار مي رود، جمع ۱۹ رقم اول مثلث پاسكال عدد (۲*۱۹) ۳۸ مي باشد.

نتيجه

- جمع نوزده رقم اول مضربي از ۱۹ مي باشد.

- جمه نوزده عدد اول نيز مضربي از ۱۹ مي باشد.

«ارتباط بين رقم ۱۹ و مثلث پاسكال در نگاه وحي زنجيره اي آيات قرآني»

- نود و ششمين سوره قرآن كريم (اولين سوره وحي شده) نوزدهمين سوره از آخر قرآن مي باشد. اين سوره ۱۹ آيه و (۵*۱۹) ۲۸۵ حرف دارد. پنج آيه اول اين سوره (اولين آيات وحي شده) شامل (۴*۱۹) ۷۶ حرف مي باشد.

- اولين آيات سوره شصت و هشتم (دومين سوره وحي شده) شامل (۲*۱۹) ۳۸ كلمه مي باشد.

- سري سوم از آيات وحي شده (سوره هفتاد و سوم) شامل (۳*۱۹) ۵۷ كلمه مي باشد.

«اين قرآن چيزي جز پند و اندرز براي اهل عالم نمي باشد و شما منكران بر اين مقال پس از مرگ به خوبي آگاه مي شويد. (سوره ص /۸۸ و ۸۷)
آن خدايي كه آسمانها و زمين همه ملك اوست، او خلق را زنده مي گرداند و باز مي ميراند و بر همه چيز تواناست. (حديد/۲)»


ستي و پيدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست.» (حديد/۲)

 

۱. تعداد حروف عبارت « بسم الله الرحمن الرحیم» نوزده عدد است و تعداد « بسم الله الرحمن الرحیم» های کل قرآن ۱۱۴ عدد است. که این نیز مضربی از نوزده است. قابل توجه استکه نبود بسم الله الرحمن الرحیم در سوره ی توبه، بوسیله ی سوره نمل برطرف شده است که دو بار این عبارت در آن به کار رفته است.

۲. تعداد هر یک از حروف عبارت « بسم الله ...» در قرآن نیز مضربی از نوزده است بدین شرح که: اسم ۱۹ بار، الله ۲۶۹۸ بار، رحمن ۵۷ بار و رحیم ۱۱۴ بار تکرار شده است که هر کدام مضربی از نوزده است و حاصل جمع ضرایب آنان نیز مضربی از نوزده است!!!
مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند مرحوم استاد مهدی بازرگان در این زمینه کتابی جالب توجه دارند.

۳. در اول سوره ی بقره عبارت « الم» به کار برده شده است که تکرار هر کدام از حروف الف، لام و میم در این سوره مضربی از نوزده است:  الف ۴۵۰۲ مرتبه، لام ۳۲۰۲ مرتبه و میم ۲۱۹۵ مرتبه تکرار شده اند که همگی بر نوزده بخشپذیرند.

۴. در اول سوره ی آل عمران نیز عبارت « الم» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره مضربی از نوزده است

۵. در ابتدای سوره ی اعراف عبارت( المص) آمده است که حرف مقطعه ی صاد علاوه بر این این سوره در دو سوره ی مریم و ص نیز آمده است. مجموع تکرار حرف صاد در این سه سوره ۱۵۲ بار است که مضربی از نوزده است. مجموع تکرار حروف الف و لام و میم و صاد در سوره ی اعراف نیز ۵۳۲۰ مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است

۶. در اول سوره ی یونس نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در اسن سوره برابر با ۲۴۸۹ است که مضربی از نوزده است .

۷.در ابتدای سوره هود عبارت « الر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۲۴۸۹ مرتبه است و مضربی از نوزده است یعنی درست به اندازه ی تکرار آنها در سوره ی یونس!

۸.در آیه ی ۲۹ سوره ی هود اشاره شده است که هود می گوید:« ای قوم من از شما بر رسالتم مالی نخواسته ام ...»  که مضمون این عبارت در تمام قرآن ده مرتبه تکرار شده است و همه جا به جای کلمه ی « مال»  کلمه ی « اجر» بکار رفته است مگر در این سوره که استثناا از کلمه ی مال استفاده شده است زیرا اگر از کلمه ی « اجر» همچون سایر سوره ها ی قرآن استفاده می شد نظم آماری عدد نوزده این سوره به کل بر هم می خورد!

۹. در اول سوره ی یوسف نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۲۳۷۵ مرتبه است که مضربی از نوزده است.

۱۰. در اول سوره ی الرعد عبارت « المر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۱۴۸۲ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۱. اول سوره ی ابراهیم(ع) عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۱۱۹۷ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۲. در اول سوره ی حجر عبارت « الر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۹۱۲ مرتبه است که مضربی از عدد نوزده است .

۱۳. طولانی ترین مجموعه ی حروف مقطعه در سوره ی مریم آمده است که عبارت است از « کهیعص» که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۷۹۸ مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده همچنین به رابطه ی دقیق ریاضی بین این سوره و سوره های اعراف و ص توجه فرمایید .

۱۴. در اول سوره ی عنکبوت عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با ۱۶۷۲ است که مضربی از نوزده است .

۱۵. در اول سوره ی الروم عبارت « الم» به کار رفته است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا ۱۲۵۴ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۶.در اول سوره ی لقمان نیز عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۸۱۷ مرتبه است که مضربی از نوزده است .

۱۷. در اول سوره ی یس عبارت « یس» آمده است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا ۲۸۵ مرتبه است که مضربی از نوزده است.

۱۸. اول سوره ی غافر عبارت « حم » به کار رفته است و علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با۲۱۴۷ اسن که مضربی از نوزده است .

۱۹. در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت « عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۲۰۹ مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده 

۲۰. در اول سوره ی ق نیز عبارت « ق» آمده است که مجموع تکرار این حرف در این سوره ۵۷ بار است که مضربی از نوزده است. همچنین این تعداد درست برابر با تکرار این حرف در سوره ی شوری است که با همین حرف مقطعه آغاز شده است!

۲۱. درباره ی قوم لوط در قرآن سیزده بار سخن رفته است ولی در سوره ق بر خلاف سوره های دیگر که از عبارت « قوم لوط » استفاده شده است، از عبارت « اخوان لوط » استفاده شده است زیرا اگر به جای اخوان کلمه ی قوم به کار می رفت نظم عدد نوزده این سوره بر هم می خورد!

۲۲. اول سوره ی قلم  عبارت « نون» به کار رفته است ( در قرآنهای کنونی برای سهولت از « ن» استفاده شده است ولی در اصل این حرف مقطعه در این سوره به صورت « نون » آمده است نه « ن») یعنی باید دو « ن » محاسبه شود( بر خلاف سایر حروف مقطعه ی قرآن) که مجموع تکرار این حروف دراین سوره ۱۳۳ مرتبه است که مضربی از نوزده است. همچنین اگر این سوره با « ن» آغاز می شد نظم کد نوزده به هم می خورد!

۲۳. قرآن شامل ۱۱۴ سوره است که مضربی از نوزده است.

۲۴. قرآن شامل ۶۳۴۶ آیه است که مضربی از نوزده است.

۲۵. تعداد کل حروف قرآن بر طبق محاسبه ی دانشگاه الازهر ۳۳۰۷۳۳ حرف است که مضربی از عدد نوزده است!

۲۶. تعداد حروف الله در کل قرآن ۲۶۹۸ مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان